مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷/جلسهٔ ۶

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره هفدهم ۸ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۶

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۱۲۶

۴شنبه ۱۴ خرداد ماه ۱۳۳۱ - سال هشتم

شماره مسلسل ۶

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵شنبه ۸ خرداد ۱۳۳۱ نشست ۶

فهرست مطالب:

۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - بیانات آقای رئیس و چندنفرازآقایان راجع به انتظامات مجلس
۳ - بقیه مذاکره نسبت باعتبارنامه آقای عامری نماینده سمنان و تصویب آن
۴ - اعلام رسمیت مجلس
۵ - طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بانتخابات رضائیه و نمایندگی آقای افشارصادقی و تصویب آن
۶ - اعلام تصویب نمایندگی آقای جلالی از دماوند
۷ - طرح گزارش نمایندگی آقای شهاب خسروانی از محلات
۸ – تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس ساعت ده و بیست دقیقه صبح بریاست آقای اورنگ تشکیل گردید

- تصویب صورت مجلس ویرایش

۱ - تصویب صورت مجلس

رئیس - صورت غائبین جلسه قرائت می‌شود. (بشرح زیرقرائت شد)

غائب بااجازه - آقای دکترحسین فاطمی

غائبین بی اجازه - آقایان: حاج سید ابوالقاسم کاشانی، محمدعلی دادور.

دیرآمدگان بااجازه - آقایان: احمدبهادری و معتمددماوندی

رئیس - درصورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت ملجس تصویب شد

- بیانات آقای رئیس و چندنفرازآقایان راجع به انتظامات مجلس ویرایش

۲- بیانات آقای رئیس و چندنفرازآقایان راجع به انتظامات مجلس

رئیس - قبل ازشروع بدستور اجازه می‌خواهم دوماده ازنظام نامه قرائت شود، (ماده ۲۰۴ و ۲۰۵ و ۲۰۶ توسط منشی بشرح آتی مجلس قرائت شد) ماده ۲۰۴ – مخبرین جراید و تماشاچیان باداشتن بلیط مخصوص همان جلسه که بامهر اداره کارپردازی و امضای یکی ازکارپردازان صادرشده باشد و نیزمأمورین انتظامی بدستور رئیس مجلس درمحل‌های مخصوص حق حضورخواهندداشت و باید درتمام مدت جلسه ساکت باشند و ازهرگونه تظاهر خودداری کنند وگرنه بامررئیس ازمجلس اخراج می‌شوند.

تبصره ۱- نمایندگان فقط باشخاصی می‌توانند بلیط ورودی بتالارمجلس رابدهند که درباب رعایت نظم مجلس اعتماد کامل به آنان داشته باشند.

تبصره ۲- برای مخبرین جرایدی که روزنامه‌های آن‌ها مرتبا منتشر می‌شود ممکن است بلیط‌های سه ماه صادرنمودولی درهرحال این بلیط‌ها قابل انتقال نخواهد بود.

ماده ۲۰۵ – حمل هرنوع اسلحه برای کسانی که وارد محوطه مجلس می‌شوند باستثنای مأمورین انتظامی ممنوع است

ماده ۲۰۶ – هریک ازتماشاچیان و نمایندگان جراید که باعث اغتشاش یا اخلال نظم مجلس شود و یانسبت برئیس و نمایندگان مجلس و یا وزراء و معاونین و یا سایر افراد توهین و یا تهدید نماید باامررئیس ازتالارجلسه اخراج و توقیف می‌شود درصورتی که عمل اوموجب تعقیبات کیفری باشد درظرف ۲۴ ساعت بمراجع صالحه تسلیم خواهد شد.

رئیس - آقای فرامرزی عبدا لرحمن فرامرزی - عرض کنم که گویا اینحدیث باشد یزع ا لسلطان مالا یزع ا لقرآن یعنی اینقدر که قدرت و حکومت جلومی‌گرد دراعمال غیرمشروع خود قرآن نمی‌گیرد. یعنی اجرامی‌خواهد قرآن قانون هم همان طوراست مکررتماشاچیهادخالت کرده‌اند درنطق و عمل مجلس و گاهی هم وکلا را تهدید کرده‌اند و ازاینطرف و آنطرف هم فحش داده‌اند مکررهم ماتذکردادیم و ماده آئین‌نامه خوانده شد ولی ماده آئین‌نامه اجرا می‌خواهد و اجرایش هم باید ازطرف رئیس مجلس باشد (صحیح است) آن روز درجلسه خصوصی وقتی که آقایان گفتند باید تنبیه شوند این اشخاص من گفتم مدتها است مااعتراض می‌کنیم و می‌گویند باید تنبیه شوند و ماتابحال تنبیهی ندیده‌ایم اگر این دفعه بعدازوقوع این قضیه بما گفتند فلان فلان کرده بودند و این جورهم تنبیه شدند ما می‌دانیم که راست است ولی اگر بماخبرندادند و نگفتند کی اخلال کرده و نگفتند اخلال گرچه مجازاتی دیده بنابراین اینها الفاظی روی کاغذاست مگراین که اجرا بشود و اجرایش هم فعلا بدست جنابعالی است.

رئیس - آقای راشد

راشد - بنده درجلسه خصوصی درهمین موضوع عرض کردم برای حفظ حیثیت اکثریت این آقایان که علاقه مند هستند هم بحفظ حیثیت خودشان و هم بحفظ حیثیت مجلس باهمدیگرتوافق کنند باتمام اختلافاتی که درمسلک‌های سیاسی دارند دراین یک موضوع باهمدیگر متحد شوند و اگر بنا باشد یک چیزی بنویسند مانند سوگند نامه و پای آن را امضاء کنند که هروکیل یاغیروکیل که دراین طالارازحدود آنچه قانون برای او معین کرده خارج شد مجتمعا اورا مجازات کنند اینکاردرمجلس هفدهم بشود تا از اینجا نظم شروع بشود همیشه باید شخص نظم را ازخودش شروع کند تا بتوانددیگران را هم منظم کند باید ازخودمان نظم را شروع کنیم بنده عرض کردم که دراین مجلس باید دوچیزراازبین بد یکی مداهنه‌است و مجامله، دراینجا نباید مجامله کرد و تملق گفت، حقیقت رابایدگفت، انتقادبایدکرد باصراحت و شجاعت درهرمطلبی که مورد انتقادباشدازطرف دیگرازادب و نزاکت خارج نباید شد انتقاد راباید بجاکرد بادلیل بامنطق، فحاشی نبایدکرد، اهانت نبایدکرد، ناسزانباید گفت، درجلسه خصوصی عرض کردم بعضی‌ها نباید خیال کنند وکیل آزاداست باین معنی که دیگرنه رعایت قانون کند نه رعایت مبادی اخلاقی کند نه موازین دینی و اجتماعی، وکیل آزاداست درفکر کردن، اعمال نظر در مسائل اجتماعی انتقاد کردن برکسانی که می‌خواهندازموازین خارج شوند. آزادی از این قبیل است پس بایستی همه آقایان اگر علاقه مند هستند اکثریت متفق شود که خودشان رعایت نظم رابکنند و هرکس ازتماشاچیان هم که خواست خارج شودازاین میزان متفقا تنبیهش کنند شدیدا تانظم برقرارشود (صحیح است)

رئیس - آقای ملک مدنی

ملک مدنی - جناب آقای راشد فرمودند که ما سوگند یادکنیم که متحد و متفق باشیم و برخلاف اصول و انتظامات کاری نکنیم بنده اعتقادم این است که مادراینجا درپشت این تریبون قسم بقرآن مجید خوردیم که حقوق مجلس و مجلسیان را حفظ بکنیم ماخودمان جزو همان اشخاص هستیم سوگند جدیدی لازم ندارد همانطوری که فرمودند درجلسه خصوصی و البته همه آقایان هم پشتیبانی فرمودند بنده هم عرض کردم ما آمده‌ایم این جا برای این که حقوق ملت ایران را حفظ کنیم و مملکت را منظم داشته باشیم ا لبته اول اینجا باید نظم و آسایش و انتظام برقرارشود بعلاوه بعقیده بنده مملکت ما یک وضعیت خاصی پیدا کرده‌است که احتیاج دارد حتی ا لمقدور تمام طبقات یک وحدت و اتفاقی داشته باشند بعقیده بنده این وحدت جزو تکالیف ملی ما است و ما بااین اوضاعی که امروز داریم بااین مسئله بزرگی که درپیش داریم و مبتلا به کشورشده‌است تمام طبقات باید با هم وحدت داشته باشند بخصوص نمایندگان ملت و امیدواریم که این تذکرات نصب العین همه باشد و همه متفقا بتوانیم برای خیروسعادت و پیشرفت ملت و مملکت کوشش و انجام وظیفه کنیم زیرا ممکن است امروزیاجلسه دیگر رسمیت مجلس اعلام شود درواقع اولین جریانی است که ما باید وظایف خودمان را دربرابر ملت انجام دهیم.

رئیس - آقای اخگر

حاج سیدجوادی - آقای رئیس آیا آقایان حق داشتند مطابق نظامنامه صحبت کنند یا نه؟ پس چرا معترض نمی‌تواند صحبت کند آئین‌نامه را اجرا کنید آقا

رئیس - آئین‌نامه همین است که اجراکردیم. آقای اخگر

اخگر - بنده عرضی ندارم دراینمورد آئین‌نامه باید اجراشودقبل از دستورعرضی دارم اگر اجازه بفرمایید عرض کنم

رئیس - خیرآقا نمی‌شود بگذارید حالا باشد. تمام بیاناتی که آقای راشد و آقای فرامرزی و آقای ملک مدنی فرمودند نتیجه آن برای بنده یک کلمه‌است که آن یک کلمه را نباید بگویم و باید بکنم امیدوارم ازخدای تعالی که حق تعالی توفیق عمل بنده عنایت کند که بتوانیم موافق آئین‌نامه عمل کرده باشیم فقط این موادبرای تذکر کسانی بوده‌است که بنام تماشاچی و غیره هستند

- بقیه مذاکره نسبت باعتبارنامه آقای عامری نماینده سمنان و تصویب آن ویرایش

۳- بقیه مذاکره نسبت باعتبارنامه آقای عامری نماینده سمنان و تصویب آن

رئیس - اکنون وارددستورمی‌شویم آقای عامری بفرمایید

عامری - اگر ازپرده برون شد دل من عیب مگیر شکرایزد که نه درپرده پنداربماند محتسب شیخ شد و فسق خود از یادببرد قصه ماست که درهرسربازاری بماند اشکالات زیادی درانتخابات نقاط مختلف این مملکت پیداشد کشت و کشتاروضرب و جرح واقع شد و فقط چیزی که‌های وهوی خیلی زیادی پیداکرد پرونده انتخابات سمنان بود بسیاری ازآقایان تصورکردند که منشأ تمام این ناامنی و اغتشاش بواسطه این انتخابات آزاد بود هیچکس نرفت پیداکند و ببیند منشاء این کارکجاست بنده عرض کردم که اگر ازپرده برون شد دل من عیب مگیر، من برای این که آقایان را روشن کنم منشأش را بدست آقایان می‌دهم و آن وقت خود آقایان بخودی خود روشن خواهندشد در اواخردوره مجلس شانزدهم ا لبته دستجات و احزاب و افرادی بودند که یا خودشان را پشتیبان دولت می‌دانستند یا دولت را پشتیبان خودشان بمحض این که انتخابات شروع شد بخودشان حق دادند که برای حوزه‌ها نمایندگی بتراشند و هروسیله‌ای را برای پیشرفت مقصود مشروع بدانند اگر آقایان بخواهند همین دونفرآقایان که ببنده اعتراض کرده‌اند آقای مهندس زیرک‌زاده و آقای علی زهری این را خودشان ملاحظه بفرمایند و امضاهای خودشان را ببینند که قبل ازانتخابات سمنان، این اعلامیه ایست که هزارها برگ آن را پخش کرده‌اند و درآن حوزه منتشر کرده‌اند این اعلامیه را می‌خوانم ملت رشید سمنان و دامغان - سنگسروشهمیرزاد - جندق و بیابانک - نظربه ائتلافی که بین حزب ایران و مجمع مسلمانان مجاهد و حزب زحمتکشان ملت ایران وابسته بجبهه ملی درامرانتخابات دوره هفدهم تقنینیه مجلس شورای ملی بعمل آمده‌است آقای دکترسید رضی صحت طباطبائی را بعنوان نامزد انتخابات دوره هفدهم شهرستان سمنان و دامغان معرفی می‌نماید و ازکلیه افراد وطن دوست آن شهرستان انتظار می‌رود کاندید مزبور را تقویت و تأییدنمایند حزب زحمتکشان ملت ایران علی زهری مجمع مسلمانان مجاهد کریم‌آبادی، حزب ایران احمدزیرک‌زاده. آقای سیدکمال این را بگیرید بهمه آقایان نشان بدهید مکی -صحیح است قنات‌آبادی - بنده اجازه می‌خواهم طبق ماده ۹۰

رئیس - یادداشت کنید آقایان منشی هاهم یادداشت می‌فرمایند

عامری - مقصود بنده این است که این سه حزب درسمنان و دامغان کاندید داشته و اوراقی هم انتشارداده‌اند اقداماتی هم کردند تا آنجائی که اقدامات بدین منوال باشد اشکالی ندارد ولی اگر از این حد تجاوزکرد آن وقت دیگرآزادی را ازمردم سلب می‌کند بعدازاین که این کارشد دونفردیگرهم درسمنان برای خودشان کاندیدهای خاصی معین کردند ا لبته و رنجش هائی هم ازبنده داشتند اینها آمدند آقای آشتیانی را کاندید کردند ازنظراین که آقازاده شان ممکن است درورامین موفقیت حاصل کند ایشان را کاندید کردند که پسر و پدرکمک یکدیگرباشند نفوذشان را توسعه بدهند ازپشت دروازه تهران تا پشت دروازه جندق و بیابانک اینها هم آمدند یک کاندیدائی داشتند تا آنوقت حزب توده ایران که طرفدارانی در کارخانه ریسمان بافی سمنان داشت و سکوت اختیارکرده بودند اینها گفتند که ماچرا ساکت بنشینیم اینها هم آمدند آقای داوری را که ازخودشان بود کاندید کردند و جلو افتادند هرکدام ازاینها شروع به فعالیت کردند ولی یک حریف درمقابل آنها بود بنده شخصا نیرومند نیستم ولی اتحاد و اتفاق اهالی سمنان پشت ببنده داد و جدیت و زحماتی که کشیدم اقوام و کسانی داشتم که بنده را باوجود این درمقابل آقایان نیرومند می‌کرد یک هدف مشترک بود ببخشید دهنم خشک شده‌است (عبدالرحمن فرامرزی - رمضان هم هست بیشترآدم دهنش خشک می‌شود)

هدف مشترک آنها این شد که اول بنده و طرفداران بنده را تهدید کرده بودند و می‌خواستند باین وسیله توفیق حاصل کنند همه اینها که عرض می‌کنم دلیل و مدرک دارم اینهم تلگرافی است که یکی از این آقایان برای آقای دکتر بقائی تهیه کرده‌است منتهی اصل تلگراف نیست این رونوشت است که می‌نویسد (جناب آقای دکترمظفربقائی همانطور که حضورا عرض کردم تشکیلات سمنان منظم گردیده دستور اعزام یک نفر را صادر کنید) تا موقعی که این عمل نبود مأمورین دولت ازدوجهت منحرف نشدند یکی بیم یا امید وقتی که اینوضع پیش آمد و کاندیدها سرکیسه را شل کردند و مأمورین دولت مواجه شدند با دوقسمت بیم و امید دیگرانحراف آنها مسلم بود این وضعی بود که خواستم آقایان مستحضرباشند ازعملیات آنها بعدبموقعش عرض می‌کنم برای این که می‌دانند همه اینها برای ازبین بردن بنده همدست بودند آقای محمدهادی فامیلی و شریفی جزو طرفداران آقای آشتیانی بودند این یک نامه ایست که برای اطلاع آقایان می‌خوانم محرمانه و مستقیم آنها جزوپرونده هست (وزارت کشورتعقیب شماره ۲۲۴-۷،۱۰،۳۰ روزجمعه ۶،۱۰،۳۰ ازهدایت داوری که کاندید توده ایها بودند درفرمانداری باحضورآقایان رؤسای شهر و ژاندارمری ملاقات بعمل آوردند نکات قابل توجه اظهارات مشارا لیه یکی این بود که آماده برای هرگونه مبارزه هم است و دیگری هم این بود که درلیله ۷،۱۰، ۳۰ درمنزل میرزا محمدهادی فامیلی دعوت بشام بوده‌است بنده خیال می‌کنم این مقدمه‌ای را که گفتم و بعد آقایان درضمن خواهند رسید برای این بود که آقایان بدانند که این ۳ دسته همکاری می‌کردند برعلیه بنده و جزو این اوراق ملاحظه می‌فرمایید چیزی را که لازم بعرض می‌دانم ایراداتی است که آقای مهندس زیرک‌زاده بانتخابات سمنان گرفتند و بنظربنده تمام اشخاصی که این پرونده را خواندند اصلا درست متوجه نشدند اینهارا بایدجواب عرض کنم ازروزشروع با ستقراع یک فرمانداری معین شده ازباکورفته به سمنان صورت شورای شهرستان تشکیل شده تمام روسای ادارات حضورداشتند هرکسی یک صورتی ازجیبش درآورده‌است و بنده که نبوده‌ام باین ترتیب یک صورتی تنظیم کردند و اگر واقعا می‌خواستند ازمن حمایت کنند و بامن موافقت کنند نمی‌آمدند ازیک خانواده‌ای که بامن مخالفت آغازکرده بودند هیجده نفرازآن صورت بگیرند صورت آنراهم دارم (معتمددماوندی - جلوبلندگو آهسته صحبت بفرمایید بلندگو کارنمی‌کند...

رئیس - خواهش می‌کنمم که بگذارید سخنگو هر که هست سخنش را بگوید

فرامرزی - صحبت ازسخنگو نیست صحبت ازبلندگوست که کارنمی‌کند (خنده نمایندگان)

رئیس - بلندگوراهم بگذارید سرجایش باشد

عامری - وقتی که شروع باستقراع کردند از صد و هشت نفر سی و شش نفر رامعین کردند و بعد نه نفرراباتمام مجاهدتی که شب این آقایان کردند بواسطه این که عده زیادی درسمنان هستند اینهایاکس کاربنده هستند یا قوم و خویش بنده هستند یادوستانی هستند که ببنده معتقد هستند با وجود آن که تا دوبعدازنصف شب آمدند قرآن بردند و قسم خوردند با وجود این نتوانستند اکثریت انجمن را بدست بیاورند کاری که شد این بود که دونفرتوانستند خودشان را وارد انجمن بکنند، اینهاهمان دونفری هستند که آقایان اگر اجازه بفرمایند گزارشهائی که اینجااست بنده می‌خوانم ملاحظه می‌فرمایند این همان دونفری هستند که هرکاری درخارج انجمن میخواسته‌است بکند و هرقدمی که انجمن خواسته بردارد تحریکات را شروع کرده‌اند یکدسته فرستاده‌اند تهران تمام این شکایاتی که می‌بیند روی تحریکات این دونفری است که درانجمن آمده‌اند و بعدهم یک صورتمجلسی درست کرده‌اند با حداکثر دونفرشان این یک تلگراف فرمانداراست راجع باین اشخاص یعنی آن دونفری که خودشان را وارد انجمن کرده‌اند و صورتمجلس آقای آشتیانی را امضاء کرده‌اند من این نامه را که بوزارت کشورنوشته شده می‌خوانم ((محرمانه و مستقیم وزارت کشور با تقدیم رونوشت تلگراف بخشداری سنگسر بعرض میرساند بمحض وصول تلگراف فورا بژاندارمری و شهربانی دستورداده شد قوای کمکی بسنگسراعزام و درحفظ نظم آن منطقه اقدام نمایند بطوری که تاکنون معلوم شده ضمن زد و خورد در سنگسر یکنفرمقتول و چندنفرزخمی شده‌اند ولی محمدهادی فامیلی و شیخ هادی شریفی و اتباع و آنها که ازطرفداران آقای آشتیانی می‌باشند این قتل سنگسررا وسیله نیات خود قرارداده برای ارعاب اهالی و مأمورین بازورکسبه بازار را تهدید و آنهارا وادار بتعطیل دکاکین خود نموده بتلگرافخانه رفته‌اند و بانصب بلندگو و تحریک مردم نظم شهررا برهم می‌زنند)) این دونفری هستند که آقایان گفته‌اند اعتبارنامه به آقای آشتیانی داده‌اند و دونفری صورت مجلس را امضاء کرده‌اند این دونفرمحمدهادی فامیلی و شیخ هادی شریفی و اتباع آنها که ازطرفداران آقای آشتیانی هستند اینها آمده‌اند صندوق را بنفع خودشان پرکرده‌اند و استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند دربین گزارشاتی که هست این گزارش رابنده برای ملاحظه آقایان می‌خوانم:

۱۳۳۰/۱۰/۲۵ شماره ۲۸۴ وزارت کشور عطف بمرقومه شماره ۳۱۸۰، ۱۸-۱۰-۳۰ با اعاده عین دوفقره نامه به استحضارمیرساند بطوری که طی شماره ۳۴۳۷،۹-۱۰-۳۰- ۳۴۴۹ –۱۱،۱۰،۳۰ بعرض رسید ۱۰۸نفرازطبقات شش گانه و معتمدین محل با مشورت شورای شهرستان که رئیس دادگستری محل هم جزو شورا بوده باحضورونظارت کامل بازرس قضائی تعیین و دعوت گردید و درتاریخ ۳۰-۹-۳۰ مراسم قرعه کشی بعمل آمده منتهی بعضی دستجات چون دراقلیت بوده و انتظار داشتند قرعه فقط بنام طرفداران آنها اصابت نماید و نتیجه استقراع را برخلاف انتظار خوددیده‌اند مبادرت به این قبیل شکایات و تظاهرات محلی نموده و می‌نماید بطوری که استنباط می‌شود این اشخاص می‌خواهند با ایجاد تشنج مردم را مرعوب نمایند تا بل که بتوانند با اعمال قدرت و زور طرفدار بیشتری درموقع اخذآراء بدست بیاورند و هرگاه شاکیان شکایتی داشتند درهمان موقع دعوت ۱۰۸ نفرودرحین استقراع شکایت خودرا می‌نمودند و برای بعدازاستقراع و بدست آمدن نتیجه نمی‌گذاشتند همانطوری که قبلا بعرض رسیده شکایت بی اساس بی اساس و غیرقابل ترتیب اثراست اینک جهت مزید استحضار رونوشت صورتجلسه مورخ ۳۰،۹، ۳۰ نیزتقدیم می‌شود بااین که مکرربه آنهاتذکرداده شده‌است که مطابق ماده ۴۱ و ۴۲ قانون انتخابات مرجع رسیدگی به این قبیل شکایات انجمن نظارت و بعدازآن مجلس شورای ملی دوره ۱۷ خواهدبود و بیش از این مزاحم نشوند و درنظم محل اخلال نکنند معهذا توجهی ندارند و پیوسته نیز زحمت فراهم می‌نمایند و محرک اصلی شاکیان شیخ هادی شریفی سردفتراسنادرسمی و محمدهادی فامیلی است که اولی ملبس به لباس روحانیت است دراردیبهشت ماه سال جاری درمیتینگ هوادارن صلح شرکت کرد و بطوری که عکس این شخص درروزنامه مصلحت شماره ۳۳ تاریخ ۸،۳،۳۰ گراورشده باتفاق علی محمدسعدا لدین نماینده کارگران منتسب بحزب منحله توده و کبوتر صلح پرواز می‌دهد و فعلا هم جزاخلال نظردیگری ندارد مستدعی است با مراجعه بصورت جلسات تقدیمی ضمن شماره ۳۳۴۷ –۳،۱۰،۳۰ و ۳۳۸۸ –۵،۱۰،۳۰ بشاکیان جوابگویی شود تا از تظاهرات که موجب تشنج و برهم زدن نظم عمومی است خودداری نمایند فرماندارسمنان این دونفرهمان دونفری هستند که صورت مجلس درست کرده‌اند ازبرای آقای آشتیانی آنراهم تشریح می‌کنم مزایای این دونفرراهم آقایان درنظرشان باشد اسمشان هم درخاطر آقایان باشد آقا شیخ هادی شریفی و میرزا محمدهادی فامیلی این دونفردرتمام این جریان بودند غیرازاین دونفرچندنفری راهم دائما هی می‌فرستادند بطهران و هی می‌فرستادند سمنان عرض کردم آنچه که آقای مهندس زیرک‌زاده اعتراض فرمودند یکی این بود که فرماندار اول بابنده بوده و بابنده بوسیله تلفن مکالمه کرده و بعدازاین که قرعه معین می‌شود ۹ نفرعضواصلی و علی ا لبدل درمی آیند بقید قرعه آقایان می‌بینند که درانجمن نتوانستند کاری کنند جزاین دونفرماجراجو که درانجمن راه پیدا کردند ازهمانروز به خیال می‌افتند که انجمن را تغییر بدهند وقتی که می‌بینند از این طریق نمی‌شود و فرماندارتازه آمده باین شهرستان حال که نمی‌شود کاری کرد آمده‌اند چهل، پنجاه تومان داده‌اند به تلفن چی و یک قبض تلفنی ساختند که فرماندار به آقای عامری تلفن کرده این در اواخر مجلس بود آقایان شاهدند که سروصدای بسیارزیادی کرد خلق من در این مورد تنگ شد مستنطق رفت دردفتر تلفن خانه تأمین دلیل کردند برای بنده این تلگراف مستنطق است که ازبنده سؤال می‌کند ((جناب آقای عامری خواهشمنداست تلگرافا تعیین بفرمایید که فرماندار جدید سمنان دردیماه با جنابعالی مکالمه تلفنی کرده‌است بازپرس سمنان شیخ الاسلامی)) و درتاریخ نهم بنده جواب داده‌ام (فرامرزی -انگیزیسیون بوده‌است) بنده جواب داده‌ام ((آقای شیخ الاسلامی بازپرس سمنان مکالمه تلفنی بابنده زیادکرده‌اند لیکن بطورقطع فرماندارجدید نه تنهابامن مکالمه تلفنی نکرده بل که مکاتبه هم نکرده‌است)) و درتمام اینمدتی هم که فرمانداربوده بنده اصلا اورا نمی‌شناختم قبضی هم که درست کرده‌اند ملاحظه بفرمایید تا چه حدبعید است اینجورکثافتکاریها یک فرمانداری که درشهرستانی است همه آقایانی که مال شهرستانها هستید می‌دانید آیا اول مس فرستند تلفنخانه قبض صادرمی کنند یا خیرمن اغلب ازتوی خانه‌ام تلفن می‌کنم بنده خیلی از این جریان عصبانی شدم رفتم خدمت آقای نخست‌وزیر (خسروقشقایی - تلفن کردن که جرم نیست) گفتم آقا تاکی تا چند این افتضاح را کجا ببریم گفتند چرا خلقت تنگ شده این گزارش برای ماهم رسیده‌است نه فقط فرماندار اگر باشما مکالمه هم می‌کرد عیبی نداشت اگر فرماندار از شما صورت هم خواسته بود مانعی نداشت، فرماندار که خودش نمی‌تواند تعیین کند بایددر شورای شهرستان انتخاب کنند این یکی ازجریاناتی بود که آقای مهندس زیرک‌زاده برای مخالفت با بنده دلیل آورده‌اند این قبض تلفن جعل است و پرونده‌ای هم الان در دادگستری سمنان از لحاظ جعلیتش مطرح است (عبدالرحمن فرامرزی - راست هم باشد مهم نیست) بله راست هم باشد مهم نیست منظوراینست که بفرمایشات آقابنده جواب بدهم عرض کنم یکی ازچیزهایی که بنظر آقای زیرک‌زاده رسیده بود این بود که آرائی را آمده‌اند باطل کرده‌اند و حال آن که انجمن مرکزی حق نداشته آراءرا باطل کند و بعدهم آمدندخودشان گفتند یعنی ماده قانونی را پیدا کردند و قبل ازبیان آن ماده قانون یک شمه‌ای فرمودند ازاین که نمایندگان مجلس خودشان باید ازاولین کسانی باشند که رعایت قانون را بکنند این کاملا صحیح است اول باید مجلس شورایملی رعایت قانون رابکند تاحق بتواند پیدا بکند که بدیگران هم رعایت قانون را تعمیم بدهد من صددرصد دراین موضوع با حضرتعالی هم عقیده هستم حالا ببینم انجمن مرکزی سمنان رعایت قانون نکرده یا دیگران نکرده‌اند این یکی دوتا تلگراف است ازسنگسررسیده که بنده می‌خوانم تا این سوء تفاهم هم ازآقایان رفع شود که بدانند انجمن سمنان هیچ صندوقی را باطل نکرده انجمن فرعی دامغان اینکاررا کرده و خود آقای مهندس زیرک‌زاده دربیاناتشان قبول کردند و گفتند انجمن اصلی نمی‌توانسته ولی انجمن فرعی ممکن است اینکار را بکند جمعا ۲۷ صندوق درحوزه سمنان و دامغان و جندق و بیابانک گذاشته شده بود ۲۴ صندوق را صحیح دانستند و ۳ صندوق را صحیح ندانسته‌اند این سه صندوق مال کجاست یکی مال شهردامغان است و یکی مربوط به سنگسر و شهمیرزاد و یکی هم مال سرخه خود آقای منهدس زیرک‌زاده دربیاناتشان ایراد کردند که انجمن مرکزی سمنان نمی‌توانسته و منهم دلایلی ندیدم الان این دلایل راازتوی این پرونده درمیاورم در دامغان انجمنهای متعدددارد اهمیت دامغان به شهرستانش نیست، شهرستان دامغان ششهزارجمعیت دارد اهمیت دامغان بدهات اطرافش است دامغان یک وضعیت خاصی دارد یک قسمت ازچیزهایی را که بنده اینجا قرائت می‌کنم مربوط به آن قسمتهایی است که آقای مهندس زیرک‌زاده گفته‌اند دلایلش نیست و من دلایلش را از این جا عرض می‌کنم یکی ازایرادات این است که اکثریت افرادانجمن نظارت سمنان باقی بوده‌است هروقت که درسمنان انجمن تشکیل شود اکثریتش با من خواهدبود من درتمام زندگیم هیچ وقت خودستائی نداشتم و هیچوقت ازخودم تعریف نکرده‌ام بشهادت آقایان همچنین ازخانواده‌ام ولی چون موضوعی است این جا که آقایان باید بدانند این است که عرض می‌کنم پدربزرگ بنده آقای محمددائی بود که در دربا رناصرالدین شاه بسیار مقرب بود و دائی را ناصرالدینشاه باو می‌گفت در حیاط شاهی که قسمتی از دربارشاهی آنوقت بوده کوچه آقا محمددائی معروف است مادر پدر بزرگم او هم دخترحاج میرزا سید حسن بوده که تمام موقوفات مسجدسلطانی سمنان ازاواست و اواصلا احداث مسجدرابوجود آورده‌است این هم یکقسمت و اما پدرمادریم پدرمادرخود بنده هم حاج میرزا مهدی مجتهد بوده که ازعلمای درجه اول بوده‌است این وضعیت خانوادگی ماست پشت درپشت و درسمنان نمی‌شود شما یک خانواده بزرگی پیدا بکنید که بابنده نسبتی نداشته باشند انجمنی هم که درآنجا باید تشکیل شود بموجب قانون باید ازمعتمدین باشد خوب ازمعتمدین هم همه بابنده مرتبط می‌باشند این غیرازاین است که آقای آشتیانی یا آقای دکترسیدرضی خان می‌روند آنجا تمام کوششها رابکنند خودکشان هم بکنند تازه کسی آن‌ها را نمی‌شناسد من دلم می‌خواست آن گزارش محرمانه را می‌داشتم که درآن شبی که انجمن تشکیل شد اینها چه کردند حالا ازبرای راحتی خیال آقای مهندس زیرک‌زاده بنده جریان چهلمین جلسه انجمن فرعی دامغان را برای آقایان می‌خوانم همانی که مورد اعتراض آقای مهندس زیرک‌زاده‌است ((چهلمین جلسه انجمن انتخابات درساعت هشت صبح روز بیست و یکم ماه باحضور اعضای انجمن تشکیل گردید نماینده سمنان آقای محمود عالمی هم درجلسه حضورداشت چون اخذآراء درروزهای هفده هیجدهونوزدهم بهمن ماه ۳۰ درمحیط متشنج بوده و عده‌ای ماجراجو مردم را مرعوب و با تهدید و عنف آنان بپای صندوق آورده و با تعویض آراء مردم و تطمیع و چاقوکشی و تهدید اعضای انجمن و باشناسنامه‌های فوتی اخذرای بعمل آمده و پرونده‌های موجود درشهربانی و دادسرا و فرمانداری حاکی است و درچنین وضعی آزادی عمل برای هیچکس نبوده لذا انجمن موضوع را منطبق با ماده چهل چهار انتخابات دانسته و آراء ماخوذه شهررا باطل و غیرقانونی می‌داند و قرارشد این تصمیم بطورمشروح ازطرف منشی انجمن بطورمحرمانه بانجمن مرکزی سمنان و آقای بازرس قضائی و همچنین فرمانداری دامغان بامضاء اعضاءارسال گردد درساعت هشت و سه ربع جلسه تعطیل شد نماینده انجمن مرکزی سمنان محمود عالمی محمدقلی لطفی - هاشمیان - امیراحمدی - آراسته - علی اصغرعالمی - لطف الله لطفی - طاهری)) اگر انجمن مرکزی سمنان شش نفرشان بابنده بودند انجمن دامغان که بابنده نبود نه نفرازاعضای انجمن فرعی دامغان به اتفاق آراء با نماینده‌ای که ازانجمن مرکزی رفته با فرماندارمحل که مستقل است هرسه تصدیق کردند که درسه روز که رای گرفته شده دردامغان دریک محیط ارعاب و تهدید بوده کامیون گذاشته بودند آنجا بمحض این که چندنفرازطرفداران من می‌آمدند کتکشان می‌زدند و بیرونشان می‌کردند و بعدخودشان می‌رفتند رای می‌دادند این وضع آنجا بوده‌است حالا یک گزارش دیگری است که برای آقایان می‌خوانم حالا اگر آقای مهندس زیرک‌زاده یادوسیه زیاد بوده توجه نفرمودید یا این که نتوانستید پیدا کنید ا لبته اگر می‌خواستید می‌توانستید پیدا کنید این صفحاتی که ملاحظه می‌فرمایندتمام مواردی است که انجمن فرعی دامغان ازشناسنامه‌های فوتی و ازاین که طرفداران مرا باکتک بیرون کرده‌اند تهیه کرده که اگر آقایان میل دارید سه چهار جای آنرا برای اطلاع آقایان بخوانم.

نمایندگان - نخیرلازم نیست

حاج سیدجوادی- بفرمایید که سه تاصندوق باطل شده و شما وکیل شدید

معتمد دماوندی - خودتان هم که باابطال صندوق وکیل شدید

حاج سیدجوادی - بنا نبود که شما حرف بزنید

معتمد دماوندی - شماهم بنا نبود که صحبتی نفرمایید (زنگ ممتد رئیس)

عامری - این نامه ایست که ازطرف رئیس شهربانی دامغان به فرمانداری نوشته شده ((پیروشماره ۲۷۷،۱ –۹،۱۱،۳۰ امروزمجددا طرفداران آقای آشتیانی و دکترسید رضی صحت طباطبائی درجلوی تلگرافخانه متحصن بدادن شعارها بنفع کاندیدای خود می‌پردازند همچنین کسان هدایت الله داوری منتسب بحزب منحله توده نیزازموقع استفاده درجمع مداخله و بادادن شعارها علی محریان نژاد و مهدی باقری و چندنفر دیگر که ازهمان حزب می‌باشند بمحل فرستاده که مبادرت بسخن رانی بنمایند.

درخلال این جریانات بازهم بیکارنبوده فعالیت خودرا صرف جنگ اعصاب و اخبارکذب بین دستجات مزبور منتشر می‌نمایند درنتیجه بقدری احساسات مردم تحریک می‌شود که درموقع عبورآقایان مدیرعالمی رئیس انجمن، محمود عالمی مدیرشرکت برق ازمحل مزبور تانزدیک فرمانداری حمله بطرف آنها نمودند که ازتهاجم اشخاص با وسایل مقتضی جلوگیری بعمل آمد و نیزپس از۱۵ دقیقه فاصله آقای امیراحمدی عضوانجمن را ضمن عبور مورد حمله قرارداده بازهم بوسیله مأمورین جلوگیری بعمل آمد و به آقای موسویان و علی اصغر محمودیان تذکر داده شد که مواظب اوضاع و احوال و عواقب وخیم تحریکات باشند زیرا این رویه ممکن است منجر به پیش آمدهای خطرناکی بشود رونوشت این نامه هم به شهربانی کل فرستاده می‌شود که آنجا ضمن نامه شماره ۵۴۷۷۳، ۱،۲۳ –۱۱ –۳۰ محرمانه و فوری بوزارت کشورمی نویسد ((وزارت کشور محترما باستحضارعالی میرساند شهربانی دامغان گزارش می‌دهد طبق گزارش و شکایات واصله دراثروجود اختلافات شدید بین دستجات مختلفه درصورتی که یکی ازکاندیداها مردود شود وقوع زدوخوردی که منجر بخونریزی خواهدشد پیش بینی می‌گردد مراتب ازطرف شهربانی مزبور بفرمانداری و دادسرای آنجا گزارش شده‌است برای حفظ انتظامات و جلوگیری ازپیش آمدی سوء تلگرافا دستور لازم برئیس شهربانی داده شد)) عرض کنم این وضعی است که درشهردامغان ایجادکردند انجمن فرعی شهردامغان گفت اصلا این صندوق قابل خواندن نیست برای این که تمام اعضای انجمن را تهدید کردند و یکی را بطوری کتک زده بودند که مدتی درتهران بود می‌گویند که اگر نخوانید اعضای انجمن را می‌کشیم این هم گزارش بازرس قضایی است که می‌نویسد ((محرمانه مستقیم نامه شماره ۲۲۲،۲۲- ۱۱ –۳۰ رسید و مورد مطالعه قرارگرفت عقیده دارم که باتوجه باوضاع و احوال فعلی شهرکارقرائت آراءرا متوقف نفرمایید تابعدبا کسب نظرانجمن مرکزی تصمیم مقتضی اتخاذ گردد بازرس قضایی انتخابات سمنان علی اشرف مهاجر)) کاربجایی رسید که خود بازرس می‌گوید که اگر نخوانید مخاطره پیش می‌آید انجمن اول تصمیم گرفته گفتند نمی‌کنیم این نامه راهم گرفته گفته همانجور که گفتیم این آراء قابل خواندن نیست اماسمنان چه کرد.

دراینجاهم یک انجمن فرعی که بموجب قانون و مطابق اظهارخود آقای مهندس زیرک‌زاده مسئول انتخابات حوزه خودش است بچشم این جریان را می‌بینیدوقتی که صندوق راباطل می‌کنند انجمن مرکزی چه بکند و اگر چیزی بگوید می‌گوید تو که درمحل نبودی نماینده ات باتفاق ۹ نفر با فرماندارمحل تمام این جنایات را تصدیق کرده ولی با وجود این انجمن مرکزی می‌گوید که خیراین آراءصحیح است یعنی رعایت قانون را نمی‌کند پس آن ماده ۴۴ که گفته آرائی که مبنی برتهدید و تطمیع باشدبایدباطل شود و ازدرجه اعتبارساقط است کجااست پس نباید قانون رارعایت کرد بنده خیال می‌کنم آنچه که مربوط به دامغان بودرفع سوء تفاهم ازخود آقای مهندس زیرک‌زاده و معترضین شد که میگفته‌اند انجمن مرکزی سمنان بی جهت آراء راباطل کرده‌است (مهندس زیرک‌زاده - بنده چنین اشتباهی نداشتم) چرا، چرا اگر می‌خواهید مذاکرات جلسه پیش شمارا بخوانم و اما بیایم سرسنگسر حالا مال سنگسرراهم برای آقایان روشن می‌کنم، عرض کنم یک جایی را که می‌گویند انجمن مرکزی باطل کرده سنگسراست سنگسررا هم انجمن مرکزی باطل نکرده‌است اینهم اشتباه است آقای فرامرزی توجه بفرمایید یکی ازجاهایی که می‌گویند انجمن مرکزی باطل کرده سنگسراست سنگسررا انجمن مرکزی باطل نکرده دادگستری توقیف کرده‌است تمام اعضای انجمن تحت تعقیب جزائی هستند همچنین بخشدارهم تحت تعقیب جزائی است دوتلگرافی را که بنده استخراج کردم برای آقایان می‌خوانم ((اداره شهربانی کل کشور رونوشت جناب آقای عامری نماینده محترم مجلس شورای ملی تهران، رونوشت اداره شهربانی سمنان پیروتلگرافهای قبلی براثر فداکاری‌های ابوا لفضایل احمدی رئیس شهربانی سنگسر(بطورتمسخرگفته‌است) شبها ازشلیک تیراشرار خواب برچشم اهالی حرام گردیده با بودن این رئیس شهربانی وضع سنگسر خطرناک و سیل خون جاری خواهدگردید.

علی اکبردانائی - حسین متحدین - محمدعلی متحدین)) عرض کنم که می‌نویسد بازرس قضایی جرات نمی‌کند به سنگسربرود بعدازاین که درسنگسرآن کشت و کشتار روی می‌دهد طرفداران بنده دودسته شدند یک دسته آمدند تهران و یک دسته هم رفتند درسمنان درتلگرافخانه متحصن شدند که عده‌ای ازآنهار اگر فته و کتک زدند و بعدهم توقیف کردند عده‌ای که آمدند تهران به آنها گفتیم که آقایان نمی‌خواهند بروید ازاول تا آخر ما بشما گفتیم که هرچه بشما می‌کنند هرچه شمارا می‌زنند شماکاری نکنید و این بدبختها رفتند بمحل و گفتند انجمن نوشته که بازرس قضایی می‌گوید که نمی‌شود تشکیل داد ولی آقایان رفتند و ریختند انجمن را تشکیل دادند انجمن گفت خودتان می‌دانید هرکاری که می‌خواهید بکنید رفتند سنگسربچه‌های ۱۴ ساله و ۱۶ ساله را بعنوان انجمن درست کردند این بچه‌های ۱۴ و ۱۶ ساله نشستند صندوق ساختند بعدهم رفتند بسنگسریهای نفهم گفتند سجل بدهید این سنگرسیها خیال کردند که قندوشکرمی‌خواهند بدهند اینهاسجل خودشان و زن و بچه شان را دادند حالا دلایل محکمتری عرض می‌کنم که اینها باینهم اکتفا نکردند دیدند که این خیلی خراب است روی تمام صفحات را مرکب پاشیدند که دیده نشود گزارش این جریان می‌رسد بسمنان انجمن مرکزی تلگراف می‌کند ببخشدار که آقا جلوی این کاررا بگیرید بخشدارجواب می‌دهد کسی بحرف من گوش نکرد وقتی که بخشدار جواب می‌دهد هجوم می‌کنند می‌روند بدادگستری بعدازاین که ازدادگستری می‌خواهند بروند کامیون می‌برند درجاده نگاه می‌دارند و جلوشانرا می‌گیرند و بعدهم می‌گویند که خواندیم ۱۶۰۰ رای بنام آقای آشتیانی است و اعلان می‌کنند این نامه ایست که رئیس انجمن می‌نویسد بفرماندارسمنان فرمانداری محترم شهرستان سمنان نظرباین که جریان انتخابات سنگسر (شهمیرزاد) طبق گزارشهای واصله مظنون به تزویر و تقلب و تهدید است و با وصول تلگراف ۱۵۵۷ بخشداری سنگسر انجمن نظارت آن شعبه بمنظور محو آثار و علائم جرم ازاجرای دستورانجمن نظارت مرکزی خودداری و بقرائت آراء با وضع غریبی شروع نموده و با مراجعه انجمن نظارت مرکزی بدادسرای شهرستان سمنان دفاترواوراق صندوق آراء آن حوزه توقیف شد لذا هرگونه گزارش مربوط بقرائت آراء آن حوزه برسد قبل ازروشن شدن حقیقت رسمیت نداشته و قابل ترتیب اثر نیست بدیهی است آن فرمانداری نیزبا استحضاربجریان اخیرشهمیرزاد مراتب را مورد توجه قرارخواهند داد رئیس انجمن نظارت مرکزی عرض کنم حالا برای این که آقای مهندس زیرک‌زاده بداند این جریان و گزارش راباطلاعشان رسانیدم که اینهم جریان سنگسر است که آقا مورد اعتراضتان بود پس بازانجمن مرکزی سمنان نسبت به سنگسرآرائی باطل نکرده‌است آراء را دستگاه دادگستری بازپرسی سمنان چون رفته و این اختلافها رادیده توقیف کرده این راهم حالا می‌خوانم بموجب سندرسمی که مصدقش ازدادگستری سمنان گرفته شده (چندنفرازنمایندگان - لازم نیست) برای اطلاع که علاقهمند بکشف حقیقت هستند بنده چندقسمتش را می‌خوانم و ازخواندن تمام آن صرفنظرمی‌کنم.

جناب آقای راشد بنده علاقه دارم که آقا توجه بفرمایید این صورت مجلسی است که بموجب آن آراء سنگسر و شهمیرزاد ازطرف دادگستری توقیف شده که آقای مهندس زیرک‌زاده ایراد فرمودند که انجمن باطل کرده خیرآقا دادگستری کرده این صورت مصدق است که تمبرخورده اگر میل دارید تمام اینها رابخوانم (نمایندگان - نه آقا) اینها تمام سجلهای غلطی است که تطبیق کردند با دفاتر عده‌ای از این افراد در۱۵سال پیش مرده‌اند (گنجه -همین کافی است) قنات‌آبادی - بدهم نیست برای روشن شدن خوانده شود) بنده می‌دهم خدمت شما که بخوانید اینهم صورت مجلس بازپرسی است که می‌نویسد ۲۰،۱۱،۳۰ براثروصول نامه رئیس انجمن مرکزی انتخابات.(چندنفرازنمایندگان - احتیاجی نیست)

رئیس - ۱۴ دقیقه ازوقت شما بیشترباقی نیست

ناصر ذوالفقاری - خلاصه اش را بفرمایید کافی است


عامری - عرض کنم بحضورتان خلاصه اینست که این سه ایراد است راجع به پرونده آنچه که هیاهو راه انداختند این است که گفته‌اند سه صندوق باطل شده، صندوق فرعی دامغان که آنهمه سروصدا راه انداخته‌اند این را ملاحظه می‌فرمایید که تمام اعضای انجمن را تهدید کردندکتک زدندرئیس انجمن مورد حمله قرارگرفته بود دردامغان تمام ۹نفرباتفاق فرماندارآراءراباطل کردند انجمن مرکزی چه می‌توانست بگوید.

یکی هم مال سنگسراست که بازپرس توقیف کرده این صورت به این مفصلی که آمده‌اند تطبیق کرده شناسنامه‌های کشته شده و مرده‌ها و زن دختررابازدراین جا یک چیزی را برای آقایان عرض می‌کنم که خیلی قابل توجه‌است یکی ازچیزهایی که درسنگسر پیدا کردند قابل توجه‌است این هم هست یکی ازچیزهایی که پیدا کردند دوصندوق ساختگی است دوصندوق را مستخدم رفته اندازه گرفتند یک صندوق طولش ۵۰ سانتیمتر و بقطر ۲۵ سانتیمتر و بعرض فلان صندوق دومی را که درست کرده بودند نفهمیده آن بیچاره بدبخت طولش عوض پنجاه سانتیمتر شده‌است ۵۳ سانتیمتر قطرش هم بجای ۲۵ سانتمی‌ترشده‌است ۲۷ سانتیمتر این هم درصورت مجلس هست که یک صندوق عوضی ساخته شده آن صندوق را هم که پرکردند عوضی است که مستنطق درسه چهار ورقه جریان را نوشته و توقیف کرده صندوقهارا بنابراین این هم یکی ازمسائلی بود که اینهمه هیاهو دراطرافش ایجاد شده یک چیزدیگرهست که می‌گویندصندوق سرخه خوانده نشده صندوق سرخه همین وضع سنگسر را داشته صندوق سرخه را هم بواسطه شکایاتی که عکس برداشته‌اند عکس ژاندارم هم آنجاهست که یک نفرازطرف من رفته رای بدهد ژاندارم گرفته و زده رای را هم گرفته و رای آقای آشتیانی راداده بعدهم شهربانی گرفته اوراتوقیف می‌کند انجمن چه می‌تواند بکند درمقابل این آیا قانون اجازه می‌دهد که این جور آراءرا احتساب بکند؟

این عرض بنده‌است برای سه صندوق اما برای این که هیچ چیزی ناگفته نمانده باشد که بنده تقاضا کردم دفاعم برای امروز بیفتد برای این بود که اسناد لازم را بیاورم که این فرماندار سمنان مورد تعقیب جزائی قرارگرفته برای این که یکی ازایرادات این است که اعتبارنامه بنده را فرماندار امضاء نکرده حالا باید دید که چرا فرماندار امضاء نمی‌کند فرمانداربموجب قانون مکلف است که امضاء بکند هیچیک ازمأمورین دولت مجازنیستند قدرت و نفوذ شخصی خودشان رابرای جلوگیری ازاجرای قانون بکار ببرند اگر یک جای دیگر دنیا بود تمام آنهایی که مسئولیت این کار بعهده‌شان است این گناهکاری را می‌کردند ا لبته بدارشان می‌زدند اما دراین مملکت است که یک فرمانداری پرونده را می‌دزدد و بمخالفین من می‌دهد همین الان فرماندارشب و روز درمنزل مخالفین من است با پرونده دزدی پرونده امررا بمخالفین من داد دلیلش چیست؟ دردادگستری سمنان براواقامه دعوی شده دزدی هم کرده پرونده را هم برده ایشان آمده‌اند محرمانه شکایت کنند بوزارت کشور، وزارت کشور رجوع کرده‌است به بازپرسی کل کشور بنده از این موضوع اطلاع نداشتم وقتی که رجوع می‌کند به بازرسی کل کشور یک نفری را که مورد اعتماد خودشان بوده می‌فرستد که تحقیقات بکند ایشان می‌روند تحقیقات می‌کنند پریروز این گزارش رسیده بنده که تقاضا کردم امروز باشد برای این بود که این یکی را هم بفرستند اینجا برای آقایان بخوانم تادیگر هیچ جای ابهامی برای آقایان باقی نباشد

رئیس - امساک کنید ازخواندن و آن چون وقت شما دارد تمام می‌شود

عامری - اینجا گزارش بازپرس کل کشور که هم بموجب قرارمحکمه و هم بموجب قراربازرسی کل کشور پرونده انتخابات سمنان را فرماندار دزدیده و بعد با جیپ مخالفین بنده آمده و الان هم پرونده پیش آنهاست حالا ملاحظه می‌فرمایید؟

رئیس - امساک کنید

عامری - دوکلمه دیگرعرض می‌کنم امااین که گفته شدسه تا اعتبارنامه اینجا هست صحیح نیست بموجب همین پرونده اگر همه اش را بخوانم آقایان کسل می‌شوند این نکته را آقایان باید بدانند، همه آقایان وکیل شدید انتخاب شدید مگربصرف این که یک اعتبارنامه بدست کسی بدهند کافی است این اعتبارنامه که خودش بخودی خود ارزش ندارد بایدانتخابات بشود حائز حداکثر مشخص و معین بشود بهش ابلاغ بکنند قبولی را بگیرد بعدازاین که قبولی را گرفت اعتبارنامه بدهد تمام این مراتب نسبت بمال بنده بعمل آمده بعدازاین که اینها شده برای این که پرونده را مخدوش بکنند یک اعتبارنامه بنام کاندیدای توده‌ای برداشته‌اند دردست کرده‌اند و فرستاده‌اند والله خدای من شاهد است اگر درتمام زندگی اداری و سیاسی من یک چنین کثافتکاری دیده باشم چطورمی‌شود یک چنین کاری کرد آنجا که شما می‌خواهید مسئولیت بخواهید من باشماهمراهم والا اگر درجای دیگرشده بود یکساعت نمی‌گذاشتند دولت بماند بمن ابلاغ کرده‌اند که حائزاکثریت شده‌اید قبولی گرفته‌اند و اعتبارنامه داده‌اند یک دفعه دروسط کارمی بینید یک اعتبارنامه ساختگی درست کرده‌اند این مهرانجمن سمنان است ده فقره مهرش هست تمام اسامی ۶ نفر، مال من را ۷ نفرامضاء کرده‌اند دوتا اعتبارنامه هم رفته‌اند ساخته‌اند اسامی آن ۶نفررا ساختگی ایجاد کرده‌اند (قنات‌آبادی - بفرمایید که این اعتبارنامه هارا پیشتازها ساخته‌اند این عبارت را بفرمایید) این راداده‌اند بوزارت کشور و وزارت کشور گرفته در دوسیه گذاشته آنوقت صرفنظر از این همان دونفری که خواندم اسامیشان را محمدهادی فامیلی و شریفی چه نوشته‌هایی نوشته‌اند.

جلسه باحضوراینجانبان دونفری تشکیل چون مدتی است انجمن محل تشکیل نشده‌است آقای فرماندارهم توی خانه رفته‌اند نشسته‌اند یک صورت مجلس درست کرده‌اند گفته‌اند آقای آشتیانی را حائزاکثریت می‌دانیم و آن وقت این راهم برداشته‌اند دراین دوسیه گذاشته‌اند می‌گویند فرماندارامضاءکرده

رئیس - آقای عامری امساک بفرمایید عامری - یک کلمه دیگرعرض می‌کنم این صورت مجلس را که می‌گویند فرماندارپایش را امضاء کرده بامضای دونفراست محمدهادی فامیلی و شریفی فرماندارنوشته‌است جلسه دونفری چون همان دونفر عضو انجمن که ماجراجوبودند ازاول تا آخرهمه این خرابکاری‌ها با آنها بود بنده گمان می‌کنم که عرایض بنده کافی باشد.

رئیس - آقای قنات‌آبادی ازماده ۹۰ استفاده می‌فرمایید؟

قنات‌آبادی - بلی

رئیس - بفرمایید

قنات‌آبادی - علت این که بنده استفاده کردم ازماده ۹۰ بیانی بود که جناب آقای عامری درکمیسیون تحقیق و امروز بعنوان مدافعه درباره صحت انتخابات سمنان و دامغان فرمودند و باصطلاح تعریض و اعتراضی که به آقایانی که باعتبارنامه ایشان مخالفت کرده‌اند بود ایشان فرمودند علت این که آقایان بامن مخالفت کرده‌اند این بوده‌است که آقایان کاندیدی درسمنان و دامغان داشتند و چون او موفق نشده بنابراین با اعتبارنامه بنده مخالفت کردند این فرمایشات را درکمیسیون کردند و هم اینجاتأکید کردندیک اعلامیه‌ای نشان دادند که احزاب وابسته به جبهه ملی توجه بفرمایید جبهه ملی عرض نمی‌کنم احزاب وابسته به جبهه ملی درباره آقای دکترسید رضی خان طباطبائی اعلامیه‌ای صادرکردند که این آقا کاندیدای ما درسمنان و دامغان است ا لبته این مطلب یک عمل بسیار بسیارمشروعی بود و جناب آقای عامری هم ا لبته می‌دانند که این کاریک کارمشروعی بوده‌است یعنی مطابق سنن دموکراسی دنیا است که هردسته و تشکیلات و جبهه‌ای می‌تواند درجائی که حدس می‌زند اکثریت دارد و موفقیت دارد یک کاندیدی معین بکند و مشروعا مبارزه انتخاباتی بکند بعلاوه جناب آقای عامری آقای دکتر سیدرضی طباطبائی کاندید مابوده‌است نه آقای آشتیانی که سه هزار رای اورا انجمن باطل کرده‌است اگر مبارزه بین شما و آقای دکترسید رضی خان طباطبایی بود ممکن بود، قبول کنیم که علت مخالفت آقایان رفقای ما باشما روی عدم موفقیت آقای دکترسید رضی خان است درصورتی که آن کسی که درمقابل ا لساعه ایستاده و مدعی است که واقعا نماینده سمنان و دامغان است و من می‌دانم که مردم سمنان و دامغان هم همین عقیده را دارند آقای آشتیانی است نه آقای سید رضی خان طباطبائی که کاندید انتخابات دوره ۱۷ ازطرف احزاب وابسته به جبهه ملی بوده‌است من پیش از این عرضی ندارم اما این نکته را می‌خواهم تذکربدهم که معین کردن کاندید جرم نیست بالخصوص ازطرف حزب و علت مخالفت رفقای ماهم با حضرتعالی با اعتبارنامه شما مندرجات پرونده شما بوده‌است نه موضوع کاندیدای مادرسمنان

رئیس - آقای مکی

مکی - بنده ازماده ۹۰ می‌خواهم استفاده بکنم درجواب آقای عامری که وقتی اعلامیه را خواندند با یک لحنی قرائت کردند مثل این که جبهه ملی درانتخابات شهرستان‌ها کاندیدی معرفی کرده، این لحن را که ایشان اداء کردند غیرمنصفانه بوده بشهادت خودشان هرشهرستانی که تلگراف کردند جبهه ملی کاندید دارد بنده تلگراف کردم که جبهه ملی مطلقا کاندید ندارد بنابراین خواستم به ایشان عرض کنم که این بیانشان را اصلاح بکنند و عادلانه مطالب را بیان بفرمایند.

رئیس - بسیارخوب آقای زیرک‌زاده ازماده ۹۰ می‌خواهید استفاده بفرمایید؟

زیرک‌زاده - بلی طبق ماده ۹۰ فرامرزی - اگر عین نطق باشد نمی‌شود

رئیس - ازهمانجا بفرمایید

مهندس زیرک‌زاده - بنده درباره بیانی که درکمیسیون تحقیق شد و آقای قنات‌آبادی هم اشاره فرمودند یک چیزی اضافه می‌کنم و آن این است که درنقاط دیگرهم احزاب وابسته کاندید داشتند کاندیداشان هم شکست خوردومااعتراض نکردیم همانطوری که اینجا آقای شوکتی تشریف دارند آقای شادلو هم تشریف دارند و اگر چنین امری دلیل اعتراض مابود می‌بایست بااعتبارنامه آقایان هم اعتراض بکنیم این صحیح نیست و اما راجع بجریان سنگسر که می‌فرمایند قضیه سنگسر وقایعش درحدود ۲۵ و ۲۶ روزقبل ازانتخابات انجام گرفته و ابدا مربوط به این انتخابات نیست توقیف و باطل کردن صندوق هم درصورتمجلس قید شده‌است که انجمن اصلی کرده‌است، موضوع دیگری که بنده می‌خواستم بگویم تلگرافات را نخواستم بخوانم برای این که همانطوری که عرض کردم این تلگرافات مفهومی ندارد و بعلاوه اگر بنای خواندن تلگرافات است خیلی تلگرافات است که برعیله مخالف است

رئیس - له و علیه دارد رای می‌گریم آقایانی که که باصحت نمایندگی آقای عامری موافقند سفید خواهند داد و آقایانی که مخالف بااعتبارنمایندگی آقای عامری هستند رای کبود خواهندداد

خسروقشقایی - سفید بااسم

رئیس - بله آقایان خودشان می‌دانند پریروزهم عمل شده‌است (اسامی آقایان نمایندگان بشرح زیراعلام و درمحل نطق اخذرای بعمل آمد)

آقایان: مهندس زیرک‌زاده. دکترشایگان. دکترملکی. انگجی. میلانی. محمدذوالفقاری. ناصرذوالفقاری. محمدحسین قشقایی. خسروقشقایی. بهادری. گنجه. عبدا لرحمن فرامرزی. مدرس. امامی اهری. پارسا. مجتهدی. دکترکیان. میراشرافی. کهبد. قنات‌آبادی. مکی. حاج سید جوادی. ناظرزاده. حائریزاده. مهندس رضوی. اخگر. احمد فرامرزی. معتمد دماوندی. حسن نبوی. حمیدیه. افشار خلخالی. راشد. مصدقی. ملک مدنی. دکترطاهری. دکترمصباح‌زاده. ذکائی. زهری. افشار صادقی. شادلو. شوکتی. منصف. ریگی. شهاب خسروانی. دکترفقیهی شیرازی. پورسرتیپ. صراف‌زاده. جلیلی. تولیت. رفیع. هدی. نجفی. دکترفاخر. وکیل پور. غروی. اورنگ (پس ازشماره آراء نتیجه بدین قراربود: ورقه سفید بانام ۴۱ ورقه کبود ۶ ورقه سفید بی اسم علامت امتناع ۵ برگ)

رئیس - عده حاضر درحین اعلام رای ۵۹ نفر ۴۱ نفرموافق شش نفر مخالف و بقیه آقایان ممتنع بوده‌اند بنابراین مقدمه اعتبارنمایندگی آقای عامری با ۴۱ رای موافق تصویب می‌شود.

اسامی موافقین: آقایان: فتحعلی افشار- فضلعی هدی - گنجه - میراشرافی - امامی اهری - ناظرزاده - خسروقشقایی - دکترفاخر- ریگی - ذکائی - بهادری - ناصرذوالفقاری - مجتهدی - جیلی - دکترکیان - عبدالرحمن فرامرزی - حمیدیه - موسوی - شوکتی - صراف‌زاده - دکترطاهری - افشارصادقی - دکترملکی - مصدقی - تولیت - پورسرتیپ - شهاب خسروانی - محمدحسین قشقایی - دکترمصباح‌زاده - ملک مدنی - شادلو - احمد فرامرزی - محمد ذوالفقاری - معتمد دماوندی - نجفی فردوسی - نبوی - اورنگ - دکترفقیهی شیرازی - رفیع - کهبد - منصف

اسامی مخالفین - آقایان: قنات‌آبادی - مهندس زیرک‌زاده - اخگر - سیدجوادی - خلخالی - زهری - ورقه سفید و مخالف بی اسم علامت امتناع ۵ ورقه

- اعلام رسمیت مجلس ویرایش

۴- اعلام رسمیت مجلس

رئیس - اکنون بعرض آقایان می‌رسانم که دربیست دقیقه بساعت دوازده روزپنجشنبه هشتم خرداد ۱۳۳۱ شمسی هجری مجلس شورای ملی اعلام رسمیت می‌کند و عددوکلای تصویب شده بحد نصاب رسید که این اعلام شد و نظربماده ۱۳ آئین‌نامه بقیه گزارشات موجود کلا و کاملا تکلیفش ادا می‌شود و بعد بانتخاب هیئت رئیسه می‌پردازیم. آقای خسرو قشقایی

رئیس - گزارش کمیسیون تحقیق راجع باعتبارنامه آقای افشارصادقی مطرح است آقای خسروقشقایی

- طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بانتخابات رضائیه و نمایندگی آقای افشارصادقی و تصویب آن ویرایش

۵- طرح گزارش کمیسیون تحقیق راجع بانتخابات رضائیه و نمایندگی آقای افشارصادقی و تصویب آن

(بوسیله آقای خسروقشقایی گزارش کمیسیون بشرح زیرقرائت شد) گزارش ازکمیسیون تحقیق بمجلس شورای ملی پرونده انتخابیه ارومیه (رضاییه) که بمخالفت آقای حائری‌زاده بکمیسیون تحقیق ارجاع شده بود مورد رسیدگی قرارگرفت جریان انتخابات رضاییه بشرح گزارش ۳ ازشعبه اول باستحضار آقایان نمایندگان محترم رسیده‌است آقای حائریزاده معترض این پرونده درجلسه کمیسیون حضوریافته و توضیح دادند شکایاتی بشرح زیررسیده‌است: درانتخابات رضاییه ایراد جرح و ضرب شده و پرونده آن دردادسرای رضائیه‌است و درمحال انزل یکی افسران بمنزل مردم میرفته و مردم را تهدید مینموده که به آقای افشاررای دهند و آراء خرید و فروش می‌گردیده و بعضی‌ها ازنظر ارعاب تهدید به تفنگ میشده‌اند.

ده نفر از ۳۶ نفرمنتخب از ۱۰۸ نفر بیسواد بوده درپادگان و اطراف آن تعرفه زیادتر از معمول داده‌اند بنابراین با توجه بمراتب بالا اینجانب سوابق را خواستم توضیحا این سوابق دروزارت دادگستری موجود بودولی ازوزارت کشور خواسته شد و جواب مساعد هم نرسید و به کمیسیون خاطر نشان کردند که ازنظرشخص آقای افشارصادقی مخالفتی ندارم و ایشان دردوره همکاری باما بیضرربوده‌اند فقط مخالفتم متکی بشکایاتی است که رسیده‌است بالاخره کمیسیون با توجه بمراتب فوق و رسیدگی باوراق مستند با توجه باین که نوع شکایات مذکوره بدفترانجمن نظارت رسیده بوده‌است و انجمن آنرا مردود تشخیص داده و پرونده محل مورد نظر آقای حائریزاده درمراحل بدوی قضائی بوده و منتج بحکم قطعی نگردیده و نمی‌تواند مستند و دلیل باشد بنابراین کمیسیون گزارش شماره ۳ شعبه اول مبنی برصحت انتخابات ارومیه (رضاییه) و نمایندگی آقای افشارصادقی را تایید می‌نماید.

رئیس - آقای حائری‌زاده

حائری‌زاده - من هیچوقت میل نداشتم درموضوعات شخصی وارد بشوم ولی بدبختانه قرعه من رادریک شعبه‌ای گذاشت که چندپرونده درآن شعبه بود یکی پرونده انتخابات ارومیه و رضاییه من هم عادت ندارم که رای سیاسی داده باشم در مجلس‌آرائی که داده می‌شود روی آداب سیاسی رای داده می‌شود ولی سابقه زندگانی من بشکلی بوده‌است که باید دوسیه را بخوانم مطالعه بکنم ببینم اگر ایرادواعتراضی ندارد موافقت می‌کنم ولی ادله و ایرادی اگر باشد مخالفت می‌کنم درموضوع پرونده رضائیه یک شکایاتی بوده درپرونده و نمره‌ها و شواهدی هم برای صدق اظهارات شاکیها درپرونده وارد شده بود ولی قابل این که بتوان آن را قضاوت کرد نبود من محتاج دانستم خودرا که درآن چند مورد بخصوص پرونده اش مطالعه شود و کمیسیون تصمیم بگیرد ا لبته اکثریت اعضای کمیسیون محتاج ندانستند و رای دادند بصحت انتخابات اشکال من به صلاحیت شخص منتخب نبود برای این که آقای افشار صادقی دروه پیش هم وکیل بوده‌اند ازوکلائی است که موکل هم دارد ملتی دارد مخالفت من ازنظر جریان بود ا لبته شعبه درجریان رسیدگی حکم محکمه پایین رادارد اکثریت وقتی حکم داد من چون نفهمیده بودم درمجلس اعتراض کردم و اعتراض من نه اعتراض مخالفت شدیدی بود باایشان تا آنجا که بگویم اوصالح نیست برای مجلس بل که برای این بود که آن نقصی که بنظرم رسیده بود بعرض میرسانم و درکمیسیون تحقیق که یک محکمه عالیتری است این نظریاتی که بنظرم رسیده بود بعرض آقایان رسانیدم. آقایان حالا دقت کرده‌اند خوانده‌اند مورد توجه قرارداده‌اند که رای داده‌اند من مخالفتی که داشتم همین موضوع بود و مخالفت دیگری نداشتم (احسنت)

رئیس - رای می‌گیریم به صحت انتخابات آقای افشارصادقی آقایانی که موافقت دارند (اکثریت نبود) یکقدری تأمل می‌کنیم که عده کافی باشد (پس ازلحظه‌ای اکثریت حاصل شد)

رئیس - آقایانی که باصحت انتخابات آقای افشار موافقند رای سفید با نام می‌دهند وآقایان مخالفین رای کبود خواهندداد (اسامی آقایان بقرارذیل اعلام و درمحل نطق اخذرای بعمل آمد)

آقایان: دکترشایگان. دکترملکی. امامی اهری. انگجی. میلانی. محمد ذوالفقاری. ناصرذوالفقاری. محمد حسین قشقائی. خسروقشقایی. بهادری. گنجه. عبدا لرحمن فرامرزی. افشار. پارسا. مدرس. مجتهدی. میراشرافی. موسوی. دکتر مصباح‌زاده. عامری. کهبد. کریمی. مشار. شبستری. حاج سید جوادی. حائری‌زاده. مهندس رضوی. اخگر. احمد فرامرزی. معتمد دماوندی. نبوی. حمیدیه. دکتر کیان. مهندس زیرک‌زاده. خلخالی. راشد. اقبال. فرزانه. مصدقی. ملک مدنی. دکتر طاهری. ذکائی. دکتر معظمی. تولیت. صراف‌زاده. جلیلی. پورسرتیپ. دکتر فقیهی شیرازی. شهاب خسروانی. ناظرزاده. ریگی. منصف. شوکتی. شادلو. هدی. رفیع. دکتر فاخر. شاپوری. نجفی. قنات‌آبادی. غروی. وکیل پور. اورنگ. (پس ازشماره آراء نتیجه بدین قراربود: ورقه سفید با نام ۵۹ ورقه سفید بی اسم علامت امتناع ۳ ورقه)

رئیس - عده حاضر در حین اعلام رای ۶۳ نفر ۵۹ نفرموافق و سه ورقه ممتنع و یک نفرازدادن رای امتناع کرده‌است بنابراین مقدمه اعتبارنامه نمایندگی آقای افشارصادقی تصویب شد

اسامی موافقین - آقایان: دکترملکی - صراف‌زاده - میراشرافی - انگجی - امامی اهری - فتحعلی افشار - میلانی محمدحسین قشقایی - محمدذوالفقاری - بهادری - خسروقشقایی - مدرس - کریمی - شبستری - راشد - دکترشایگان - ناصر ذوالفقاری - احمد فرامرزی - معتمد دماوندی - غروی - گنجه - ذکایی - شهاب خسروانی - جلیلی - دکترمعظمی - تولیت - شوکتی - مهندس زیرک‌زاده - نبوی - حمیدیه - اخگر - محمدرضا اقبال - پورسرتیپ - دکترفقیهی شیرازی - فرزانه - منصف - اورنگ - شادلو - دکترکیان - حاج سید جوادی - دکترطاهری - قنات‌آبادی - مجتهدی - دکترمصباح‌زاده - موسوی - مشار - مهندس رضوی - رفیع - پارسا - کهبد - فرامرزی - ناظرزاده - ریگی - دکترفاخر - هدی - نجفی - وکیل پور - جوادعامری -شاپوری. ورقه سفید علامت امتناع سه برگ


- اعلام تصویب نمایندگی آقای جلالی از دماوند ویرایش

۶- اعلام تصویب نمایندگی آقای جلالی از دماوند

رئیس - چون آقای جواد عامری نسبت به آقای جلالی دماوندی اعتراض خودشان را مسترد داشته‌اند اعتبارنامه آقای جلالی دماوندی تصویب می‌شود (نمایندگان - مبارک است - صحیح است)

- طرح گزارش نمایندگی آقای شهاب خسروانی از محلات ویرایش

۷- طرح گزارش نمایندگی آقای شهاب خسروانی از محلات

رئیس - اگر اجازه بفرمایید جلسه را ختم می‌کنیم

رفیع - بنده مخالفم

راشد - قرار شد که جلسه از ۲ بظهر تا یک ساعت بعدازظهر باشد

رئیس - اگر آقایان تشریف دارند بنده سه ساعت دیگر هم می‌نشینم آقای خسرو قشقایی (متن گزارش کمیسیون تحقیق راجع بانتخابات محلات و نمایندگی آقای شهاب خسروانی)

رئیس - گزارش کمیسیون تحقیق راجع باعتبارنامه آقای شهاب خسروانی مطرح است آقای خسرو قشقایی (آقای خسروقشقایی گزارش کمیسیون رابشرح زیرقرائت نمودند) گزارش کمیسیون تحقیق بمجلس شورای ملی پرونده انتخابات محلات که بمخالفت آقای کریمی جهت رسیدگی بکمیسیون تحقیق ارجاع شده مورد رسیدگی قرارگرفت و جریان کاربشرح زیربعرض مجلس شورای ملی می‌رسد: جریان کلی انتخابات محلات بشرح گزارش شماره ۳ ازشعبه ششم باستحضارآقایان نمایندگان محترم رسیده‌است آقای کریمی معترض درکمیسیون حضوریافته و اعتراضات خودرا بشرح زیربیان داشتند:

۱- وجود ارعاب دربین اهالی درموقع انتخابات بوسیله نوکران شخصی آقای شهاب خسروانی باستناد محتویات پرونده و گزارش بازرسان
۲ – تطمیع برای جمع آوری آراء بنفع آقای شهاب بدلیل طرفداری یکعده ازمأمورین دولت ازایشان باستناد پرونده
۳- عدم رعایت عدا لت درمورد توزیع تعرفه بشهادت مستندات اداره آمار
۴- عدم اطلاع اها لی بعضی ازنقاط ازقبیل رستاق و غیره ازشروع انتخابات
۵- انتخاب ۹ نفر اعضاءاصلی ازخانواده آقای شهاب خسروانی
۶- ارعاب و تهدید درحوزه‌های نراق و دلیجان و فرار بخشدار

از بیم مرگ سپس آقای شهاب خسروانی نماینده منتخب در کمیسیون حضوریافتند و پس از استحضار از اعتراضات آقای کریمی توضیح دادند:

سیاستی وسیله شد که کاندیدی برای محل بتراشند و همین موضوع وسیله شده که دراطراف انتخابات محلات جاروجنجال ایجاد شود و همان سیاست وسیله شد که هزارنفرمسلح ازالیگودرز بمحلات بریزند و وسیله آشوب و بلوا شوند عده ازافراد مشکوک که تشنج شهر تبریز و قم را درموقع انتخابات فراهم کرده بودند درمحلات مشاهده شد و درمورد تقسیم تعرفه هم عملی برخلاف حق نشده و آماری که معترض باستحضارکمیسیون رساندند مطلقا غلط و توضیحا چون معترض بوضع جغرافیایی محل و تقسیمات آن آگاهی نداشته چند محلی که دارای یک نام بوده و جمعیت معینی داشته ازهم تفکیک نموده مثلا خمین کمره یکی است ولی ایشان تصورنموده‌اند که دو محل است.

تعرفه طبق سنوات گذشته توزیع شده و تبعیضی بعمل نیامده‌است و اصولا ایشان بشهادت مخبرین جرائد درموقع طرح پرونده اینجانب درشعبه ششم با بنده نظرشخصی داشته و صرفا مخالفت ایشان روی غرض و تحریک مخالفین می‌باشد. ولی چون توضیحات آقای کریمی درمورد پرونده پایان نیافته بود کمیسیون موافقت کرد که ایشان درجلسه دیگرحضوریافته و کلیه اعتراضات خودرا باستحضار اعضای کمیسیون برسانند ولی معترض درجلسه کمیسیون حضورنیافت بنابراین کمیسیون با ملاحظه مستندات طرفین درپرونده و توجه بعدم تخلف ازقانون انتخابات و غیرمستند بودن اعتراضات معترض گزارش شماره ۳ ازشعبه ششم مبنی برصحت انتخابات محلات و نمایندگی آقای شهاب خسروانی را تأیید می‌نماید.

رئیس - آقای کریمی

کریمی - بنده خیلی متاسفم که درآخرهای وقت نوبت ببنده رسید که آقایان همه خسته هستند (نمایندگان - خیرآقاخسته نیستیم) امیداوارم به منظورخدمت به مملکت یکقدری تحمل بیشتربکنند و بعرایض بنده هم بیشتر دقت و توجه کنند چون آقای شهاب خسروانی دردفاع ازخودشان فرموده‌اند که ممکن است بنده غرض شخصی داشته‌ام ازخودشان شهادت می‌طلبم که تاروزی که پرونده ایشان دردست من درشعبه ۶ آمد بنده ایشان را نمی‌شناختم (فرامرزی - گفتند تحریک کرده‌اند شمارا) اگر اینطوربنده را تحریک کرده بودند اشخاص مهمترازآقای شهاب خسروانی بودند مخالفین مهم داشتند ممکن بود بنده به اعتبارنامه دیگری اعتراض کنم و این که بنده فقط بایشان اعتراض کرده‌ام مهمترین دلیل بی طرفی بنده بوده بنده با هیچکس غرض شخصی ندارم تحت تأثیرکسی واقع نمی‌شوم چون پرونده ایشان درشعبه ششم که بنده افتخارعضویت آن شعبه را داشتم مطرح بود بنا بسوگندی که درحضور آقایان دراین مکان به قرآن کریم یادکردیم که بایستی احترام قائل بود دراین پرونده دیدم حقوق مردمی ضایع شده و باید ازتخلفی که بعمل آمده جلوگیری شود از این جهت بنده دراین مجلس دراین مکان مقدس درحضورآقایان این دین مذهبی خودم راادا می‌کنم و مسئولیت را ازگردن خودم به آقایان تقدیم می‌کنم.

آقایان خوددانید با آن قسمی که خوردید و وجدان پاکتان ا لبته رای آقایان قاطع است و بنده هیچگونه غرض و مرضی ندارم آنچه که درقانون انتخابات هست که موجب بطلان انتخابات می‌شود یکی ازآن موارد تطمیع است متاسفانه بنده درپرونده محلات تمام مواردی که هرکدام به تنهایی موجب اشکال انتخابات باشد با مدرک صحیح دراین پرونده ارائه می‌دهم به آقایان، یکی موضوع تطمیع بود، دراینجا پرونده حکایت می‌کند که یک کسی بنام آقای علائی بریاست پست و تلگراف محلات منصوب می‌شود ازدشت گرگان یک کسی بنام آقای لطیفی نماینده آقای خسروانی درتهران درگاراژ تهران مشهد اتومبیل سواری برای بردن خانواده این رئیس پست و تلگراف کرایه می‌کند بمبلغ هفتصد تومان و خانواده رئیس پست و تلگراف را بمحلات می‌برد این رئیس پست و تلگراف درمحلات موقع انتخاب وظیفه خودش را درحق آقای شهاب خسروانی ادا می‌کند که مدارکش درپرونده وارد شده و هرکدام ازآقایان خواستند نشان می‌دهم رؤسای اداراتی که نمی‌خواستند نسبت به ایشان محبتی داشته باشند و می‌خواستند مستقل زندگی کنند ادامه شان، بودنشان درمحلات مشکل بود کما این که یک کسی بنام آقای تولیت درآنجا بوده‌است باسم رئیس ثبت و چون ایشان زیربارنمیرفته فورا انتقالش می‌دهند و یک کس دیگری بجای او آورده‌اند و مدارک آنهم درهمین پرونده موجود است دونفربازرس برای اداره ثبت می‌آیند برای رئیس جدید اداره ثبت یکی آقای حجت نام دارد آقای جعفری این دو بازرس بعدازمدتی معطلی درمحلات وقت رفتن ازمحلات می‌گویند که ما ازآقای بهرامی نتوانستیم بازرسی کنیم بواسطه این که درتحت نظر آقای شهاب خسروانی هستند این را این دونفر بازرس این مطلب را درحضور عده‌ای گفته‌اند و دراین پرونده موجود است یکی دیگر ازرؤسای ادارات که رل بسیارمهمی را درانتخابات عهده داراست و همه آقایان دچاراوشده‌اید رئیس شهربانی شهراست، رئیس شهربانی محلات جناب سروان عزلتی بوده‌است، این جناب سروان عزلتی یک شکایتی ازش بمقامات دولتی تهران شده‌است که ۵۰ هزارریال ازآقای شهاب خسروانی پول گرفته‌است باین عمل ۱۷ نفرباامضای صریح اعلام جرم کرده‌اند، این آقای رئیس شهربانی ازجمله اعمالش این بوده‌است که اگر دعواتی درباب انتخابات قبل ازشروع رخ میداده‌است آنهایی که ضارب بوده‌اند و غالبا درپرونده حاکی است که ازکسان آقای شهاب خسروانی بوده‌است ضاربین را مرخص میکرده و مضروبین را زندانی میکرده‌است (فرامرزی - مطابق اصول ایران رفتارکرده‌است)

بنده اسامی ضاربین و مضروبین را که یادداشت کرده‌ام بعرض آقایان میرسانم، رضارضائی پاسبان سیف الله میرخانی قاسم ملاعلی کتک خورده، را با متصدیان جلب می‌کنند شهربانی فوری ضاربین را آزاد و کتک خورده‌ها را بعدازبازداشت باکمال اهانت بیرون می‌کند و ازپاسبان نیزمؤاخذه می‌نمایند که چرا اینکار را کرده‌است درمحلات بطوری که پرونده حاکی است دوسه نفر گویا بیشترداعیه وکالت نداشته‌اند وقتی که جناب آقای شهاب خسروانی خواسته‌اند میتینگ بدهند شهربانی همکاری کرده‌است درگزارش شهربانی حاکی است که امروز جناب آقای شهاب خسروانی باطرفداران خود برای انتخابات یک میتینگی دادند با نظم و آرامش انجام پذیرفت امضاء سروان عزلتی درگزارش دیگرمی‌گوید که آن یکی مخالف ایشان که گویا آقای دکترصدر، یک چنین کسی باشد دکترصدرخواست میتینگ بدهد ۵۰ نفرازبیرون خواست بیاورد گرفتم زندانی کردم و مانع میتینگ آنها شدیم گزارش رئیس شهربانی اینجا موجوداست یک عده چاقوکشان معروف که اسامی آنهاراهم بنده یادداشت کرده‌ام ولی ساحت مقدس مجلس شورایملی رابالاترازاین می‌دانم که اینجا بخوانم ولی اگر می‌فرمایید بخوانم (بعضی ازنمایندگان - خیرنخوانید) بااین که این قانون تشدید مجازات عمومی را برای پیش بردن مقصد خودشان مأمورین دردست دارند این چاقوکشان معروف را کاملا آزادگذاشته‌اند (میراشرافی - مثل تهران) بطوری که یکی ازبازرسان بسیاردرستکار و صحیح العمل دادگستری که بنده دراین چندروز جزتعریف و توصیف ازاخلاق او چیزی نشنیده‌ام آقای مجدالعلی درگزارش خودشان می‌نویسند شب یک عده محلی که آمدورفت می‌کردند با پاسبانها تماس گرفتند و مذاکرات خصوصی می‌کردند این چاقوکشان درپناه شهربانی آزاد بودند دراثرشکایات پی درپی مردم ازمداخله رئیس شهربانی بالاخره دراین و اخر اداره کل شهربانی تیمسارسرتیپ جهانگیری را به محلات می‌فرستند مدرکی که ازهمه مهمتر است که ازمداخله رئیس شهربانی این گزارش است که آقای مصحفی فرماندار محلات به وزارت کشور می‌دهد درنامه محرمانه شماره ۲،۸۷ – ۷، ۱۲، ۳۰ بوزارت کشور می‌نویسد رئیس شهربانی نقض بی طرفی کرده‌است خواهش می‌کنم اورا عوض کنید.

تقاضای تعویض رئیس شهربانی را کرده‌است و همچنین آقای فرماندار بوزارت کشور می‌نویسد که چون بازرس بانتخاب ۱۰۸ نفرمخالف بود ما بنا گذاشتیم برای تعیین تکلیف بمرکز بیائیم رئیس شهربانی مردم را تحریک کرد و این اطلاع محرمانه ما بمردم گفت و مردم را آورد دورفرمانداری عمارت فرمانداری را با چاقو کشان و مسلحین فرقه اسمعیله، ا لبته فرقه سخیفه اسمعیله (میراشرافی - ازفرقه دمکرات نبودند؟) آقاشماازاسمعیله هم دفاع می‌کنید؟ (زنگ رئیس) فرمانداروبازرس و سایرمامورین را درنهایت ارعاب قرارداده و اینها که می‌خواستند حرکت کنند رئیس شهربانی شخصا آمده‌است آنهارا تهدید کرده‌است که اگر شما حرکت کنید مردم شما را خواهند کشت و من هم با این نظرموافقت دارم و فرمانداری دراین موقع ارعاب دعوت بعمل می‌آورد ازاشخاصی که مورد اعتراض بودند بناچار این بود جریان رئیس شهربانی حوزه انتخابیه جناب آقای شهاب خسروانی و اما فرماندار فرماندار محلات آقایی است بنام مصحفی، این آقای مصحفی که دراول کاربوزارت کشور می‌نویسد که رئیس شهربانی منحرف است اورا عوض کنید نمی‌دانم چطور می‌شود که بعدازیک مدتی بموجب یک گزارش دراین پرونده هست بمرکز می‌نویسد که آقا شماره فلان را کان لم یکن فرض نمایید، ایشان بمانند ولی درلابلای این پرونده یک گزارش دیگری من دیدم که یک ستوان یکم مصحفی که فعلا دریکی ازکلانتری‌های مرکزکاردارد برادرآقای فرماندار با لباس مبدل محرمانه بمحلات می‌آیند و ایشان گویا واسطه اعمالی بوده‌اند وقت مراجعه کسان جناب آقای شهاب خسروانی بین راه عابرین را تفتیش می‌کرده‌اند ایشان را هم تفتیش می‌کنند یک چمدان اسکناس درخدمت جناب ستوان یکم مصحفی برادر فرماندار محلات بوده‌است نمی‌دانم درآن جا تجارت میکرده یاارز می‌خریده که این پول را همراه خودش می‌آورده‌است (میراشرافی - میخواسته قرضه ملی بخرد) قرضه ملی را اتفاقا مردم فقیرخریدند، اشراف نخریدند (زنگ رئیس) (قنات‌آبادی - اشراف ازقرضه ملی غارت هم کردند) بعدازاین که گفتند من برادر فرماندارهستم و جزء موافقین هستم ایشان را رد می‌کنند درروزی که دعوت ۱۰۸ نفربعمل می‌آید مقداری جعبه‌های شیرینی مال تهران وارد جلسه می‌شود بعضی ازآقایان می‌گویند این جعبه‌ها مال کیست؟ می‌گویند مال رئیس ژاندارمریست که تازه ازتهران آمده این آقای مجدالعلی که بعقیده بعضی‌ها خیلی افراطی است دروسواس ازآقای رئیس ژاندارمری می‌پرسد که اینها مال شمااست؟ می‌گوید مال من نیست گویا مال شهاب خسروانی است که فرستاده دهانشان را شیرین کنند کاشکی ماه رمضان نبود و برای آقایان هم می‌آوردند دهانشان راشیرین کنند بعدناهاری هم داده می‌شود که معلوم می‌شود این ناهارهم ازکیسه فتوت جناب آقای شهاب خسروانی تهیه شده‌است یک سرهنگ سخن سنج هم آنجا بدون مأموریت دولتی رفته‌اند و درخانه ایشان سکونت داشته‌اند و بنده نمی‌دانم ایشان هم درامرانتخابات مؤثربوده یاخیر؟ چون درپرونده زیاد دراین باب حاکی نیست بعدهم اعمال جناب آقای فرماندار آقای مصحفی که حالا هم متأسفانه دروزارت کشور بواسطه حمایت آقای خدابنده لو (قنات‌آبادی - خدابنده) مدیرکل، خدابنده یا خدابنده لو شغل بایشان داده‌اند و بعقیده بنده می‌بایست تحت تعقیب قراربگیرند.

دراین پرونده انتشارات بحدی نهائی است که اغلب رؤسای ادارات جز رئیس دادگستری، بایستی ازخادمین به نیکی یادکرد و به خائنین هم کیفرداد تا مملکت اصلاح بشود ریئس دادگستری محلات و دادستان محلات و رئیس دارایی محلات و بازرسانی که ازطرف وزارت کشوررفته‌اند جزاین عده معدود بقیه رؤسا اظهار علاقه کرده‌اند و انتشار داشته‌است که هریک ازدوهزار تا پنج هزارتومان ازکیسه فتوت جناب آقای شهاب خسروانی استفاده کرده‌اند این مطالب درپرونده موجود است این بود موارد تطمیع، خیال می‌کنم بقول شیخ سعدی حدهمین است تطمیع را دیگر حدی بالاترازاین برای تطمیع نیست.

اما درمورد تهدید همان طور که عرض کردم یک عده ازچاقوکشان فرقه سخیف اسمعیله بطرفداری ایشان راهها را مسدود کرده‌اند هرچه اتومبیل وارد میشده‌است بمحلات (بحکم این پرونده اینها یادداشتهایی است که بنده روی مدارک گذاشته‌ام) هرچه اتومبیل می‌آمده‌است تفتیش میکرده‌اند بعد می‌پرسیده‌اند شهابی هستید یا آن یکی، من خدا می‌داند بدرستی اسم آن یکی را نمی‌دانم (پورسرتیپ - قسم نخور) قیاس بنفس نفرمایید (زنگ رئیس)

رئیس - بفرمایید ادامه بدهید

نادعلی کریمی - بعد اگر می‌گفتند زنده باد شهاب خسروانی و اطمینان پیدا میکرده‌اند می‌گذاشته‌اند اتومبیل وارد شود ازهمه مضحکتراین که دوبازرس ازطرف وزارت کشور و وزارت دادگستری بمحلات میرفته‌اند یکی آقای خدابنده و یکی آقای مجدالعلی این دونفردراتوبوس اتوسیر گویا بوده‌اند که الان درگزارش هست وقتی که می‌رسد بده نیم و رد درآنجا یکعده اطرافشان را محاصره می‌کنند می‌گویند شهابی هستید یا امیر حشمتی یا دکترصدری یک چنین اسامی هست بنده بتحقیق نمدانم درخود پرونده موجوداست آن شوفر که گویا سابقه داشته می‌گوید زنده باد آقای شهاب خسروانی تا بتوانندازآنجا بسلامت بیرون بروند بعدوارد قهوه خانه هم که می‌شوند بااین مخمصه دچارمی‌گردند وارد شهرهم که می‌شوند بازدچارمی‌شوند وقتی که واردشهرهم می‌شوندبه یک عده برخورد می‌کنند و پلیس هم که درآنجابوده مداخله نمیکرده این مطالب تمام درپرونده موجود است آقایان می‌دانند درانتخابات هرکجا یکعده مخالف هستند که یک شکایتهایی می‌کنند و یک تهمت‌هایی ممکن است بزنند بنده یکی ازآن مواردی که عرض کردم بنده مستنداتم شکایات مردم نیست مستندات بنده گزارش فرمانداری و گزارش خود آقای رئیس شهربانی موافق یا ازآقایان بازرسها است این که عرض می‌کنم از فلان میتینگ جلوگیری شده‌است با فلان میتینگ موافقت شده‌است این گزارش شهربانی است اینها موجوداست موضوع مخالفین نیست این پرونده با خیلی ازپرونده‌هایی که خوانده شد فرق دارد توجه بیشتربفرمایید درباره تهدید و ارعاب بسلسله جلیله علما اهانت می‌شود عده‌ایی از آقایان علما که اسامیشان را بنده نوشته‌ام اینها بکرات متحصن می‌شوند بتلگرافخانه طرفداران جناب آقای شهاب خسروانی بمسجد می‌ریزند صفوف جماعت را بهم می‌زنند بناچارآقایان علماء ترک می‌کنند محلات را و هنوز هم یکعده‌ای درقم هستند و مراجعت نکرده‌اند اسامی موجود است و مدارک کافی و وافی هم حاضراست، دهها نفرکتک خورده‌اند سرودستشان شکسته پرونده‌ها درعدلیه موجود است دراین پرونده هم انعکاس دارد آقای نصیری واعظ چون جزء موافقین ایشان نبوده‌اند درمیدان عمومی ازدست مردم (نمی‌خواهم کلمه زشتی بگویم) کتک می‌خورند یک مرد روحانی درمیدان عمومی مورد اهانت قرار واقع می‌شود این بود مورد تهدید گویا تهدید هم از این بیشترنشده‌است درهیچ حوزه انتخابیه و حال این که موارد شدیدترهم هست دراین پرونده که بموقع خودش عرض می‌کنم و اما طرزانتخاب هیئت نظار آقای فرماندار شورای شهرستان را تشکیل می‌دهد بعنوان مشاوره در شورای شهرستان دوبازپرس هم بوده سایررؤسای ادارات هم بوده‌اند سه چهارنفر مخصوص ازرؤسای ادارات که یکی آقای یارمحمدی رئیس اداره کشاورزی یکی آقای سمیعیان رئیس بانک ملی یکی آقای علائی کذائی رئیس پست و تلگراف اینها در مجلس کاملا اعمال غرض می‌کنند یعنی درمجلسی که بعنوان مشاوره دعوت شده‌اند بنا را می‌گذارند براین که اسامی ۱۰۸ نفر را بدهیم اینها اسامی را فرماندار بزور تلقی می‌کنند حتی آشکارمی‌گویند مخالف آقا است اونباشد و فلان باشد و بهمین جهت وقتی که صورت ۱۰۸ نفرتکمیل می‌گردد آقای رئیس دادگستری و آقای دادستان و آقای رئیس دارائی و آقای مجدالعلی بازرس ازامضای این صورتمجلس خودداری می‌کنند و اعتراض می‌کنند اعتراضات بوزارت کشور دراین پرونده موجوداست بعداین موضوع صورت که ببن بست برمی‌خورد آقایان درصدد ارعاب برمی آیند آقای مجدالعلی بازرس و آقای فرماندار آقای فرماندار با این که موافق بوده‌است ازشدت خرا بی اوضاع ازعاقبت کار می‌ترسد حاضر می‌شود با آقای مجدالعلی به تهران بیاید این مطلب را محرمانه برئیس شهربانی می‌گویند آقای فرماندار که گوشه چشمی بطرف داشته‌است و آقای رئیس شهربانی هم عده زیادی را تحریک می‌کند اطراف فرمانداری را می‌گریند و دراینحال ارعاب می‌آید به آقایان تهدید می‌کند که شما اگر بخواهید ازفرمانداری پا بیرون بگذارید من کنارمی‌کشم که مردم شما را بکشند دراین موقع آقای شهاب خسروانی هم تشریف می‌آورند متاسفانه طبق گزارش بازرس ایشان هم شخصا آنهاراتهدید می‌کنند یک آقای آقاخانی هم جزو تهدید کنندگان بوده‌است نمی‌دانم این آقای آقاخانی با این که داعیه وکالت نداشته‌است چه کاره بوده‌است که تهدید میکرده طرفدار کی بوده‌است آقا خانی این سجل را ازکجا گرفته‌است انتسابش کجااست که آقایان تکذیب نکردند فرقه اسمعیله را خلاصه این رؤسای ادارات درآن روز مخصوص اسامی را بیکدیگر تلقین میکرده‌اند و مانع میشده‌اند ازانتخاب یک شخص بیطرفی برای ۱۰۸ نفر همان کسانی بوده‌اند که اسامیشان را خواندم رئیس پست و تلگراف رئیس کشاورزی رئیس بانک کشاورزی رئیس بانک ملی و رئیس دامپزشگی من بنام یک نماینده از این مامورین وظیفه نشناس اظهار تنفرمی‌کنم و نسبت به آقای مجدالعلی بازرس وزارت دادگستری و آقای شاهنواز بازرس وزارت کشور و آقای خدابنده بازرس و آقای حکیمی بخشدار دلیجان که اینها درمقابل این تهدید و تطمیعها بزانو درنیامدند و مردانه ایستادند و ازحقوق مردم دفاع کردند بنام یک نماینده از این آقایان هم تشکر می‌کنم شکایات و تلگرافات و تحصن خیلی زیاد بوده‌است این قطر پرونده حکایت از این جریان دارد وقت آقایان را با خواندن شکایات ضایع نمی‌کنم و فقط به خواندن گزارشات بازرسها که کاملا بیطرف بوده‌اند اکتفا می‌کنم یکی ازگزارشاتی که هست مربوط به آقای خدابنده‌است آقای خدابنده درگزارش خود می‌نویسد پیرو شماره ۷ این گزارش شماره ۸ است تلگراف می‌کند ازخمین به وزارت کشور و فرماندار محلات پیرو شماره ۷ تشکیل شعبات تابعه کمره ازوظایف مختصه انجمن خمین است ولی انجمن محلات مخالف قانون نماینده خودرا بمعیت کاظمی نماینده فرمانداری اعزام تاخودسرانه دوشعبه درامیریه یا شهابیه ملک جناب آقای شهاب خسروانی و قورچی باشی تشکیل دهند ثانیا قانونا پس ازتشکیل شعب باید انجمن بنشر آگهی مبادرت کند و با این که انجمن خمین امروز که ۱۹ اسفند است شعبات را خاتمه داده انجمن محلات تاریخ ۱۸ اسفند این مورد دقت باید قراربگیرد تخلف رسمی ازقانون است جناب آقای دکترشایگان تخلف رسمی ازقانون انتخابات انجمن مرکزی قبل ازتشکیل انجمنهای فرعی اعلان نشرآگهی کرده یعنی اعلان اخذرای کرده‌است منتظر خبرتشکیل انجمنهای فرعی نشده‌است بقیه تلگراف تاریخ ۱۸ اسفند آگهی تنظیم بدون اطلاع انجمن خمین فرستاده که ازروز ۲۳ اخذرای شود اینهم ایراد دیگرقانونی چون مطابق قانون بایستی ۵ روز اقلا فاصله بگذرد (یکی ازنمایندگان - ۷ روز) بهتر.

۱۹ هنوزخاتمه پیدا نکرده ۲۳ را روز اخذرای قرارداده از ۱۹ تا ۲۳ حساب بفرمایید درصورتی که ازروز اخذرای حداقل ۵ روزفاصله باید ملحوظ شود ثالثا آقای حسین علی همایونی طبق تصویب انجمن خمین دیروز بمحلات اعزام بتناسب جمعیت کمره تعرفه بگیرد ولی تحویل نداده‌اند و تحقیق گردید تعرفه به تناسب جمعیت نمی‌دهند بااین وصف چون حقوق هفتادهزار جمعیت کمره شرف تضییع ازاینجانب خواسته‌اند ازدخالت کاظمی جدا جلوگیری و اقدام نمایم والا انجمن قادر به انجام وظیفه نیست چون جریان فوق موجب آشفتگی و وقفه درعمل انتخابات این حوزه می‌شود مستدعی است تلگرافا اعلام فرمایید اقدام فوق با کدامیک از موازین قانونی موافقت دارد تاپاسخ انجمن خمین داده شود بازرس انتخابات خدابنده و اما تخلفات ازقانون، بطوری که اداره آمار ثبت کرده جمعیت محلات با حومه اطرافش یعنی شهر محلات و حومه شهر اززن و مرد کلیه ۲۹۹۵۱ نفرهستند این نکته هم قابل توجه‌است جناب آقای نبوی ۲۹۹۵۱ نفرسکنه درمحلات و حومه اطراف آنست که اداره دارائی ۲۵ تن شکر به آنها می‌دهد و برای این ۲۵ هزارنفر ۲۳ هزارتعرفه داده‌اند اما خمین و رستاق و کمره ممکن است بنده اعرابش را غلط بگویم چون آشنا به محل نیستم حمزه لوی کمره یکجای دیگر ۵۶۲۹۶ نفر سکنه دارند و ۳۰ تن شکر می‌گیرند به آنها ۵۸۰۰ تعرفه داده‌اند به ۲۹۰۰۰ نفر ۲۳۰۰۰ رای و به ۵۶۰۰۰ نفر ۵۸۰۰ رای دادند این بزرگترین دلیل انحراف انجمن ساختگی است و علاوه براین انجمن مرکزی محلات انجمن فرعی خمین را از مداخله درتشکیل انجمنهای فرعی ممنوع کرده‌است و شخصا مداخله نموده و حال این که بایستی مطابق قانون اختیارات صندوق هرحوزه بدست اعضای انجمن همان حوزه بگذارند این مطالب همه درپرونده موجوداست و به طورجدی و آشکار از ارسال تعرفه بتناسب محل خودداری کرده‌اند مردم دراین باره تلگرافات و شکایات زیادی کرده‌اند تلگراف شماره ۲۷،۲۲ آقای دادور بازرس انتخابات و گزارش شماره ۲ مورخ ۲۴ فرمانده ژاندارمری روآباد ستوان یکم کورش آذرحاکی است که تعرفه تاظهر ۲۳ که روزاخذرای بوده‌است به آن حوزه نرسیده‌است برای حوزه‌های مختلف تعرفه نفرستاده‌اند تا وقتشان بگذرد این مطالب و مدارک همه درپرونده موجود است و روز ۲۴ اسفند یعنی اول روز دوم اخذرای انجمن خمین بعلت خلاف قانون بودن انجمن مرکزی استعفا کرده‌است چهارحوزه دیگرهم استعفا کرده‌اند وقت هم باقی بوده‌است برای اخذ رای ولی فرماندار خاطی ازقانون استفاده نکرده‌است علی‌البدل هارادعوت ننموده حقوق مردم را عالما و عامدا ضایع کرده‌است و نگذاشته مردم رایشان رابدهند و این که بنده اینجا امروز اعتراض می‌کنم به این پرونده خداراشاهد می‌گیرم هیچ غرض با جناب آقای شهاب خسروانی ندارم می‌بینم حق مردمی ازبین رفته و ماهم بکلام الله مجید سوگند یاد کرده‌ایم که ازحقوق مردم دفاع کنیم و اگر درتمام ادوار مجلس شورایملی پرونده هارا ازصافی مجلس بگذراند مردم شهرستانها همه ساله دوچاراین مخمصه این حقه بازیهای مامورین دولت این وکیل فروشها این پست فروشها قرارنمی‌گرفت و این قدرمردم درزحمت نمی‌افتادند خون مردم بیگناه بیجهت ریخته نمی‌شد همین جناب آقای شهاب خسروانی دردوره ۱۵ و ۱۶ وکیل شده‌است و گویا با وکالت ایشان با ریختن خون چندین نفرمردم بیگناه انجام شده و پای مبارکشان را بروی خون مردم گذاشته‌اند و بکرسی مجلس تشریف آورده‌اند و اما درباره دلیجان فرمانداردلیجان چندنفر اورادرفرمانداری یا بخشداری ملاقات می‌کنند اسامی آنهادراینجاهست یگ تلگراف مجعولی بدون امضاء و شماره باونشان می‌دهند که الان عین تلگراف دراین پرونده موجوداست دراین تلگراف می‌گوید فلان کس رابرای شمافرستادیم تاباشماهمکاری کند که انجمن تشکیل بدهید بعدآن فرستاده‌ای که آمده‌است پیش آقای فرماندار یا بخشدار می‌گوید که آقای خسروانی برادرجناب آقای خسروانی با نماینده انجمن مرکزی محلات آمده‌اند به دلیجان و بیم دارند که بفرمانداری یا بخشداری بیایند برای این که اطراف بخشداری را دشمنان آن هاخانه دارند محاصره کرده‌اند خانه‌های دشمنانشان دراطراف بخشداری است از این جهت خواهش کرده‌اند که شما تشریف بیاورید منزل حاجی امرالله درآنجا با آقایان ملاقات کنید و یک چاره‌ای بیاندیشیم که رفع خطر بشود که ما آزادانه بیاییم به بخشداری و انجمن را تشکیل بدهیم این آقای بخشدار برای این که رفع این ایراد را بکند که باو نگویند که نتوانستی تامین کنی پا می‌شود و می‌رود بمنزل امرالله ببیند آقایان چه می‌گویند وقتی وارد می‌شود ازآن عطایا هم به ایشان ارائه می‌شود و یکصورت مجلس شسته و رفته و حاضر بعنوان تشکیل انجمن آن محل و آن تقدیمی را جلوی او می‌گذارند می‌گویند اینهم رای جنابعالی است امضاء بفرمایید آقای حکیمی بخشدارکم تجربه قبول نمی‌کند سیصدنفربااشاره سری وارد می‌شوند و غالبا مسلح بودند و با ارعاب و تهدید ایشان را وادار به امضاء می‌کنند ایشان هر چه خواهش و استدعا می‌کند مرا به تلگرافخانه ببرید و با آقای فرماندار که موافق شمااست یک صحبتی بکنم یک مشاوره‌ای بنمایم و با مخابره حضوری یک استخراجی بکنیم قبول نمی‌کند بعد شبانه فرار می‌کند می‌رود به محلی که دراینجا ذکرشده‌است و بنده نظرم نیست ازآنجاتلگراف می‌کند به وزارت کشور که جریان از این قراراست من هرچه ازفرمانداری خواستم و حقیقتا هم خواسته‌است که چندنفرژاندارم برای حفظ امنیت اینجا بفرستید نفرستادند تااین که باین طریق ازمن امضاء گرفتند این امضاء ازدرجه اعتبارساقط است بعدهم می‌روند که آنها تعقیبشان نکنند اورا می‌گیرند برش میگردانند ازآنجاهم فرارمی کند می‌آید بتهران که گزارش خودش راداده که بنده گزارش ایشان را می‌خوانم

تهران جناب آقای نخست‌وزیر کشور رونوشت جناب آقای وزیر کشور رونوشت محلات آقای فرماندار رونوشت انجمن مرکزی ریاست شهرستان محلات – دیروز صبح برادر آقای خسرو انی کاندید محلات بمعیت یکنفر که به اتکاء تلگراف بی امضاء و شماره‌ای خودرا نماینده انجمن مرکزی معرفی می‌نمودند وارد.

بدوا چندنفرازعمال ایشان به بخشداری مراجعه و بعنوان این که آقای خسروانی و نماینده انجمن اعتمادندارند به بخشداری بیایند و منازل آقایان طرفداردکترصدردرنزیکی بخشداری واقع شده و ممکن است خطری پیش آمدکند خواهش نمودند که اینجانب برای دیدن ایشان به بخشداری بیایند بمحض ورود به منزل حاج امرالله نام منزل ازطرف ۲۰۰ نفر با چوب و چماق و اسلحه محاصره و صورت جلسه‌ای را که قبلا تهیه و قانونا می‌بایستی درمسجد جامع و محل تشکیل انجمن تهیه شده باشد مقابل اینجانب گذاشته بدوا با تطمیع و بعد تهدید بمرگ نمودند که اگر امضاء نکنی جانت بهدرخواهدرفت حتی خواهش نمودم که بنده را تحت الحفظ به تلگرافخانه ببرند تا از آقای فرماندار محلات دستوربگیرم موافقت ننمودند و استوارژاندارمری هم بعوض کمک به اینجانب اصرار می‌ورزیدند که صورت جلسه امضاءشود با وجودی که کرارا چه کتبا و چه شفاها به آقای فرماندار عرض نمودم که تامین انتظامات دلیجان با چندنفرژاندارم که بنده حلقه بگوش خسروانی هستند میسرنیست معهذا ازاعزام چندنفر سربازبه دلیجان خودداری گردیده‌است اکنون شبانه ازدلیجان پیاده فرار و خودرا بخمین رسانیده و بدینوسیله صریحا اعلام می‌دارم که صورت جلسه مورخه ۸، ۱۱، ۳۱ که به امضای اینجانب رسیده با فشار و تهدید بمرگ بوده و بهیچوجه انتخاب اعضاء مطابق موازین قانونی نبوده و استدعای ابطال و تشکیل انجمن قانونی را داردفعلا هم بخشداری دلیجان بی سرپرست و چون تامین جانی ندارم قادربمراجعت نیستم ۱۲۴۰ – ۹،۱۲،۳۰ حکیمی بخشداردلیجان ساعت ۹ صبح روزجمعه امضاء – حکیمی (فرامرزی - بعدازاین که آن را امضاء کرده این تلگراف را کرده) جنابعالی بهترازهمه می‌دانید می‌رود بفرمانداری (معتمد دماوندی - خوب بود این گزارش را جهت فرماندار فرستاده بود چرا برای اونفرستاده؟) برای این که فرماندارهم نوکر رفیق جنابعالی بوده‌است (فرامرزی - و بخشدارنوکرآن یکی) (معتمد دماوندی - این جورنیست)حقیقتا بعدازآقای شوشتری چشمم به شما روشن آقای معتمد) (خنده حضار) (رئیس - ازآقای شوشتری درغیبتشان غیبت نفرمایید)

این هم گزارشی است که مربوط به آقای مجدالعلی بازرس عالی مقام وزارت دادگستری است. تاریخ ۱۰،۱،۳۱ شماره ۴۶ پیوست ۱۲ برگ جناب آقای وزیر محترم کشور چنان که درنامه ۱۷۹۵۸ – ۹،۱، ۳۱ مقررفرموده‌اید گزارش مفصلی ازوضع انتخابات دوره هفدهم محلات درمدت ۲۶ روز ماموریت خوددر ۱۲ صفحه تنظیم و القا تقدیم می‌گردد. گزارش – جریان ماموریت محلات از۱۹ بهمن تا ۱۴ اسفند ۱۳۳۰ بموجب ابلاغ شماره ۷۲۳، ۳۷ – ۳۰،۱۰،۳۰ اینجانب مجدالعلی بازرس انتخابات محلات ساعت هفت بعدازظهر ۱۹ بهمن ۱۳۳۰ وارد محلات شدم اینک جریان وقایع مدت ماموریت اینجانب است که تفصیل داده می‌شود: قبل ازعزیمت درطهران مطالبی نسبت به وضع امنیت محلات می‌شنیدم که لازم شد متنکرا و بی خبر حرکت نمائیم ساعت ۹ صبح ۱۹ بهمن باتفاق آقای مهدی خدابنده بازرس انتخابات کمره بنام مستعارتقی بهشتی با یکنفر همراه ازگاراژ اتوسیر محلات واقع درخیابان چراغ برق به وسیله اتوبوس شماره ۵۰۱۷ ۳۰ ط به رانندگی اکبرنام شوفر و ابوالفضل شاگرد شوفر عزیمت اول ظهروارد قم شدیم پس ازیکساعت توقف معلوم شد شوفردررفتن به محلات تردید و قصددارد مسافرین را بااتوبوس دیگر بفرستد پس ازتاکیدات سایرمسافرین ۳ ساعت بعدازظهر ازقم حرکت و درحدود ساعت شش بعدازظهر بقریه نیمور ملکی آقای صدرالاشراف واقع در۹ کیلومتری شرقی محلات وارد یک ژاندارم و چندمسافربرمسافرین محلات اضافه شد.

جمعیتی هم جمع بود همین که اتوبوس قصد حرکت کرد یکنفر که به ش اگر د شوفرشبیه بود آمدوباصدای بلند اعلام نمود که امروز دواتومبیل که به محلات میرفته مورد حمله قرار گرفته شیشه‌های آنهارا خورد کرده‌اند شوفردررفتن تحمل نمود ولی سایرمسافرین (که دراین موقع با ما دونفرجمعا چهارده نفربودیم) باتکاء وجود ژاندارم مزبوردراتوبوس شوفررا تشجیع و ماشین راه افتاد هنوز باوایل شهرنرسیده بودیم که ناگهان عده‌ای بالغ بردویست نفربا چوب دستی‌های مختلف بطرف اتوبوس حمله ور و متصل فریاد می‌زدند زنده باد شهاب خسروانی مرده با دصدرالاشرف ابوالفضل ش اگر دازشدت وحشت ازجا پریده و پشت سرهم فریاد می‌زد زنده بادشهاب خسروانی و چون حمله سخت و شدید بود یک نفرازمسافرین هم هم آهنگی با زنده بادگویان نمود یکنفرازحمله کنندگان آمد دم اتومبیل گفت شما صدری هستید یا شهابی شوفر گفت ماشهابی هستیم زنده بادشهابی ولی آن جمعیت ازرفتن اتومبیل بداخل شهر ممانعت نمودند و بهمان گاراژ دم دروازه اتوبوس را هدایت کردند.

تا مدتی که مسافرین پیاده شده و از گاراژ خارج گردیدند آن جمعیت اطراف را محاصره داشتند پاسبان هم که روی سینه اش نمره نداشت همانجا ناظرجریان این اعمال بود بدون این که کوچکترین مداخله بنماید پس ازاستقراردرمهمانخانه باتفاق آقای خدابنده آقای مصحفی فرماندار را درفرمانداری ملاقات و جریان را عینا برای ایشان شرح دادیم مشارالیه گفت رئیس شهربانی ازآقای شهاب خسروانی طرفداری می‌نماید باینجهت ازطرف اتباع اوهرعملی که بشود معترض نمی‌شود و من مراتب را بمرکز گزارش دادم شب را دراتاق مهمانخانه بیتوته کردیم که مشرف به میدان محلات بود و مشاهده شد که جمعیت با چوب دستی‌ها درگردش اتومبیل سواری هم درحرکت و فعالیت بود و هردفعه که با پاسبانان پاس میدان می‌رسیدند با اومذاکره می‌نمودند بواسطه وجود مهتاب تمام جریان قابل مشهود بود فردا که بیستم بهمن بودعده قوابفرماندهی سرکارسرگرد غفوری واردمحلات شد در همین روز ورقه تلگرافی پیش نویس تلگرافی بامضای آقایان روحانی و ناظری و شهیدی و مقدسی و قانتی پنج نفرازعلمای محلات درفرمانداری باینجانب دادند بعنوان تحریش خطاب به آقای صدرالاشرف مبنی براین که، چون اوضاع با آمدن آقای صدر و نیموری‌ها مساعدنیست و بیم خطرمی‌رود تمنی می‌شود امرفرمایند به محلات حرکت ننمایند تا کتبا بعرض برسد چهاربعدازظهر همانروز برحسب تقاضای شفاهی آقایان علماء درمنزل آقای مرتضی مقدسی باتفاق فرماندار و آقای خدابنده با آقایان شهیدی و روحانی درباب تلگراف مذکور ملاقات و روز ۲۱،۱۱ آقای روحانی شرحی به اینجانب نوشت که درمحل اغتشاشی و موانعی درکارنیست انتخابات را شروع کنید چون شهرامن نبود و بدستورتلگراف ۶۵۶ ۲۸، ۲۴ دی ۳۰ جناب آقای نخست‌وزیر بایدشورای امنیت محلات بنظارت بازرس قضایی تشکیل شود برحسب دعوت ۳۹۴۶ – ۲۱،۱۱، ۳۰ فرمانداردرجلسه شورای امنیت شرکت و تصمیمات زیراتخاذشد. :

۱- محل میتینگ، جلوی کارخانه پنبه و دبیرستان تعیین شد
۲ – اشخاصی که ازدهات مجاور بشهر آمده بودند چون ایجاداختلال می‌نمود مقررشد به محل‌های خود عودت نمایند
۳- کسی حامل چوب و چماق نباشد
۴ – باوصف مرقوم آقای دکترصدر خودشان حداکثر با ده نفر ازمهمانان خوداز نیموروارد محلات شوند.

چهارونیم بعدازظهر روز ۲۲، ۱۱،۳۰ باتفاق آقای فرماندار و فرمانده قوای اعزامی بقریه نیمور عزیمت و تصمیمات شورای امنیت را به آقای دکترصدر ابلاغ و مذاکره شد که وارد محلات بشوند.

پس ازمراجعت ساعت هشت بعدازظهر باتفاق آقایان مذکور با آقای شهاب ملاقات و تصمیمات مذکوره ابلاغ و مذاکرات درباب امنیت شهرشد و درهمان حال کاغذی بدست آقای خسروانی دادند و ایشان گفت این گزارش پاسبان است که الان ازنیمور تک تک وارد محلات شده‌اند پاسبان را خواستیم شماره پاسبان ۹ بود (که دراثرتذکراینجانب شماره پاسبان را نصب کردند) و به آقای شهاب گزارش داده بود ازاوسؤال شد که چرا برئیس شهربانی گزارش نداده جوابی نداشت باا لنتیجه براثراظهار وحشت آقای خسروانی و حاضرشدن حاج آقا رضا نام ازاهالی خمین و شکایت ازناامنی و حضور حاج علی جان ولی بزاز و اظهار باین که درنیمور اورا می‌خواستند کتک بزنند یک چوب باوزده‌اند لیکن غلامحسین نیموری مانع شده و آمدن آقای نوبخت محلاتی سردفتر و دادوبیداد و اظهار اضطراب کردن باا لنتیجه با حضور آقای شهاب خسروانی تا نصف شب شورای امنیت تشکیل و تصمیماتی بمنظور رفع تشنج اتخاذ شد.

صبح ۲۳ بهمن تلگرافی ازخمین رسید که عده‌ای ازاهالی کمره بمنظورتقدیم عرایض کتبی حاکی ازمستدعیات خود بطرف محلات حرکت و پس ازملاقات بلادرنگ برخواهند گشت معاندین القاء شبهه ننمایند آقای مرشدی بخشدار خمین نیزتلگرافی نمود که آقایان برای جلب توجه فرماندار و بازرس عزیمت می‌نمایند تذکرداده شد ترتیبی رفتار نمایند که تشویشی فراهم نشود. (مهندس رضوی - بنده بعدازبیان ایشان اخطاردارم) (رئیس - بله آقامرقوم داشتید ایشان چهاردقیقه ازوقتشان باقی است) (فرامرزی - صحیح است) آقای فرامرزی جنابعالی که خیلی دلتان تنگ است ازخواندن این گزارشات (فرامرزی - ابدا بجان خودتان حاضرم دوساعت هم بنشینم رای هم اگر مجلس بخواهد من رای می‌دهم) کریمی - اگر وقت گذشته‌است بنده جان کلام را می‌خوانم.

آقای شاهنوشی ریئس اداره دامپزشکی محسوسا درجریان مشورت رعایت امانت مستشار و بیطرفی را ننمودند درجلسه اول صورتهایی آماده داشتند بفرماندار تسلیم نمودند و حال آن که عبارات دعوت نامه فرمانداری اشعاری بنمظور ازدعوت نداشت شوری بدوا تصدیق کرد که تعیین مردمان بی طرف وضع حاضرمیسر نیست بااین احوال نگذارند که حداقل موافق صورت مختلط شود درخلال مذاکرات اینجانب حسب الوظیفه تذکری لازم رادادم درابتدارجلسه روزجمعه دوم اسفند که شوری اول آقای تاج بخش رئیس بانک کشاورزی را بعنوان منشی شورای شهرستان معین و ایشان بلافاصله مقادیری کاغذ سفید با کاربن ازجیب خود بیرون آورد و برای تهیه صورت مجلس که این نکته دقیق مورد توجه اعضای شوری مخصوصا آقایان رئیس دادگستری و آقای دادستان و آقای رئیس دارائی واقع گردید موقعی که اسامی اشخاص مطرح می‌شد آقای رئیس بانک کشاورزی بااشاره دست و آقای رئیس بانک کشاورزی بابلندکردن صدارفقای خودم را بموافقت یا مخالفت متنبه می‌نمودند مقارن ظهر همان روز دفعتا آقای شاهنوشی رئیس دامپزشکی ازجلسه خارج و پس ازبرهه‌ای وارد اطاق جلسه شد با صدای بلند اظهارکرد که آقایان خبرتازه - فرمانده قوامی‌گوید اگر آقایان کاررا تمام نکنید حفظ و تأمین جان آقایان مقدوراست دراین محیط انجمن را تشکیل داده‌اند. چون آقایان می‌فرمایند وقت تمام شده‌است آنچه باید عرض کنم بطورنمونه برای آقایان عرض کردم اینک خوددانید و وجدان و قسمی که به قرآن مجید برای حفظ حقوق مردم یادکرده‌اید اگر اینجابه پرونده‌ها رسیدگی کنید و درست رای بدهید این شروآدم کشی هارا از سر مردم شهرستانها کوتاه و دور خواهیدکرد.

رئیس - آقای مهندس رضوی مطابق چه ماده‌ای اخطاردارید؟ مهندس رضوی - مطابق ۳ ماده از آئین‌نامه‌است

رئیس - بفرمایید مهندس رضوی - عرض کنم آقایان محترم شاید واقعا فراموش می‌فرمایند که ملت ایران با یک انتظارات زیادی مجلس هفدهم را تشکیل داد و حالاهم اوضاع و احوال مردم بهیچوجه تأخیردراجرای قوانین مملکت را نه تنها نمی‌دهد بل که بعقیده بنده اغماض هم نمی‌کند مواد آئین‌نامه کاملا روشن است طبق ماده ۱۳ پس ازتصویب اعتبارنامه سه ربع نمایندگان مجلس باید با نتخاب هیئت رئیسه دائمی اقدام کنند.

ماده هفدهم می‌گوید درآغاز هر دوره تقنینیه نامه که حاکی ازآمادگی بکاراست از طرف مجلس شورای ملی صادر می‌شود آقایان باید درنظر بگیرند که دوره تقنینیه مجلس شورای ملی نمی‌تواند دستخوش تفسیرماده آئین‌نامه باشد یعنی باید دوسال تمام بتواند قانونگذاری بکند درست توجه بفرمایید که هیچگونه ابهامی دراین مطلب برای هیچکس نباید باقی بماند مجلس دوسال تمام بتواند درامورمملکت نظارت قانونی بکند اگر برای این که چندنفر ازهمکاران محترم پرونده شان دراینجا را کد است یا جاری است و مابیاییم ازعمر تقنینیه صرف این کارها بکنیم این کارنه تنها خلاف آئین‌نامه‌است بل که خلاف قانون اساسی است یعنی عمر دوسال مجلس مقننه راشما باین وسیله کوتاه کرده‌اید و این کوتاه کردن جناب آقای اورنگ بسط پیدا می‌کند ممکن است یک جلسه و ممکن است ده جلسه یا ۹ ماه و یکسال باشد همین سنتی که امروز جنابعالی بوسیله یک تفسیر خالی ازغرض می‌فرمایید ممکن است مجلس ایران را دچار یک اشکال بزرگی درآینده بکنید بنابراین این وقتی که سه ربع ازنمایندگان حاضر درمرکز طبق قانون اعتبارنامه شان بتصویب رسید بازهم به بهانه این که دردستور اعتبارنامه‌هایی داریم بایک تفسیرخیالی قسمتی ازوقت مملکت و وقت مجلس را صرف کاری بکنیم که حقیقتا جنبه فرعی و داخلی دارد اینکار صحیح نیست آقایان محترم بنده کمال علاقه را باین دارم که دوستان دیگری دراینجاهستند زودترتکلیفشان روشن بشود ولی حقیقت هم این است که انتظارمردم هم این بود که بنده توجه آقایان را جلب کنم باین که مجلس را نمی‌شود ازحیث دوره تقنینیه وسیله‌ای فقط برای تفسیر آئین‌نامه قرار داد و در کاری عمرمجلس را گذراند که آن کار کاملا ازکارهایی فرعی مجلس است و امایک قضیه‌ای که باید مردم هم بدانند و آئین‌نامه هم درآن قسمت قطعیت دارد موضوع این است که درحال حاضر اگر هیئت رئیسه انتخاب گردید و نامه آمادگی تهیه گردید تکلیف دولت چه می‌شود ا لبته بنده صراحتا عرض می‌کنم که طبق سنت ا لبته دولت مستعفی شناخته خواهدشد ولی ازآنجایی که تمام مملکت ایران بموضوع لاهه علاقه مند هستند و اینکار فوق العاده‌ای است هیچکدام ماتردید نداریم درتقویت دولت خودمان یک تصمیم نامه‌ای و یایک ماده واحده‌ای بگذاریم که رئیس دولت مادامی که دادگاه لاهه برقراراست رئیس دولت درامرلاهه اختیارکامل قانونی دارد و باقی وزراء وقت فقط امور جاری می‌توانند رسید گی بکنند باین طریق نه به مملکت صدمه‌ای زده‌ایم و نه خدای نکرده یک سنتی دراین مملکت باقی گذاشته‌ایم که عمردوساله قانونگذاری هم صرف آن چیزی بشود که ازنظرمردم علاج دردی نیست.

رئیس - آقای دکترفقیهی شیرازی بفرمایید

فرامرزی - من اخطاردارم روی چه صحبت می‌کنید؟

رئیس - شما اخطاردارید شما که اجازه خواسته‌اید

فرامرزی - اخطارحالا جایزنیست برای این که مجلس عملی نکرده موقعی اخطارهست که مجلس عملی بکند مخالف حرفی زده باید موافق هم حرف بزند رای بگیریم بعدوارداین موضوع بشویم که بنده عرض می‌کنم اگر این که آقای مهندس رضوی فرمودند صحیح نیست این راهم اگر دروسط کاربگذارند صحیح نیست و من هم عرضم را می‌گذارم تابعد

رئیس - آقای دکتر فقیهی شیرازی

دکتر فقیهی شیرازی - نظربنده را آقای فرامرزی تأیید فرمودند

رئیس - آقای نبوی

نبوی - بنده خیال می‌کنم نظرجناب آقای مهندس رضوی بهمین طریق که مجلس بکارش ادامه بدهد تامین خواهدشد در آئین‌نامه نوشته شده‌است که اگر گزارشهایی حاضربود قرائت می‌شود مرادازقرائت دراینجا این نیست که صرفا خوانده شود و هیچ تاثیری دراونباشد غرض ازقرائت این است که یا تصویب می‌شود یا رد می‌شود یعنی درمجلس تعیین تکلیف می‌شود بنده مخصوصا این موضوع را سابقه دارم درگذشته هم که این ماده قانونی اصلاح شده بود بنده درمجلس پیشنهادکردم که اینکاررا خاتمه ندهید و بهمین صورت که هست جنبه اعتبارنامه که باقی مانده آنهارا تمام بکنند درمجلس قبول شد و این کاررا کردند حالا هم قانون این است که این کارتمام بشود انصاف هم حکم می‌کند که چند نفر از رفقای ما که هنوز کارشان تمام نشده ما کارآنهارا بیک سنگلاخ نیندازیم و یکماه و دوماه دیگر متزلزل بکنیم فرض کنید چنانچه آقای مهندس رضوی فرمودند ما بپردازیم بانتخاب هیئت رئیسه بعدازانتخاب هیئت رئیسه بازمجلس کاری نخواهدداشت و ناچار باید همین کاررا بکنیم پس چه مانعی دارد که اول این کاررا تمام بکنیم و درعوض منظورایشان هم که کاملا صحیح بود عملی بشود آئین‌نامه هم اجرا بشود ممکن است که ما جلسات مجلس را زیادتربکنیم و ساعات تشکیل مجلس را هم زیادترکنیم ازصحبت‌هایی هم که زیاد دوازموضوع هست خودداری بشود تاجایی که دریک روز دوسه پرونده مطرح و تصویب بشود و چنانچه آقای عامری امروز مخالفت خودرا نسبت به یک پرونده پس گرفتند بعضی از آقایان هم که اشکال زیادی درآن پرونده‌ها نمی‌بینند پس بگیرند تااین منظوربسهولت انجام بپذیرد پس بعقیده من خوبست نسبت به این ده نفریا بیست نفر که درست نمی‌دانم تکلیف این پرونده‌ها هم روشن بشود بعد بپردازیم بانتخاب هیئت رئیسه

رئیس - آقای دکترمعظمی بفرمایید

دکتر معظمی - بنده فوق العاده برایم مشکل بود که دراین موضوع اصلا اظهارنظربکنم برای این که نامزد بودم درانتخابات هیئت رئیسه چون اگر اظهارنظربکنم حمل بریک نظراتی می‌شود (صحیح است) ولی وکیل حق ندارد یک همچوافکاری داشته باشد برای این که ببیند که یک سوابقی ایجاد بشود که این سوابق درآینده ایجادمشکل بکند و بضررتمام بشود ولی بعقیده بنده ما می‌توانیم هم کاری بکنیم که رفقادراینجا تصمیماتی که دارند عملی شود هم کارآنهارا انجام بدهیم و هم سوابق بدی ایجادنشود این ترتیبی که آقای مهندس رضوی فرمودند کاملا ازنظرقانونی صحیح است و نظامنامه هم پیش بینی نمی‌کرد و وقتی برای کمیسیون تحقیق ده روز مهلت گذاشتیم هیچوقت تصورنمی‌کردیم که دریک انتخاباتی پرونده ۲۳ نفربه کمیسیون تحقیق ارجاع بشود همیشه می‌گفتیم یک یا دوتا گزارش ایراد خواهدشد و بکمیسیون تحقیق خواهدرفت و بعدهم مجلس درروز اول و دوم رسمیت پیدا خواهدکرد حالا هم آقای رئیس مجلس هم رسمیت مجلس را اعلام فرمودند بنابراین همینطور که فرمودند طرزکارخودمان غلط است که اشکال پیدا می‌کند الان یک اعتبارنامه مطرح می‌شود بعدمی‌گویند که سه روزدیگر جلسه بشود بعقیده بنده کارمقدماتی مجلس هیچ خوش آیند نیست معوق بماند، امروز تا نصف بنشینیم کاراعتبارنامه‌ها را تمام بکنیم و تصمیم بگیریم و هم درروزی که مجلس رسمی شده‌است کارمان را انجام داده باشیم و این عقب انداختن و تعویق انداختن صحیح نیست و راجع برسیدگی اعتبارنامه‌ها باید بنشینیم درروی پرونده‌ها ازاختیاراتی که داریم استفاده کنیم و قضاوت نماییم درهرحال به عقیده بنده باید آقایان ۱۲ پرونده‌ای که باقی مانده تا نصف شب تمام کنند چون آقای رئیس روز رسمی شدن مجلس را اعلام فرمودند و حتی اگر ملاحظه فرموده باشید برای احترام قانون نوشته‌است که بودجه باید درفلان روز یا فلان ساعت داده بشود اگر درفلان ساعت نرسید حتی ساعت را یکساعت جلو یا عقب می‌برند که بقانون احترام بگذارند (فرامرزی - یعنی کلاه می‌گذارند سرقانون) نخیرمقصود غرض بنده این است که اینکار یک خطری خواهدداشت اگر درآتیه یک دولتهایی باشند که بخواهند حکومتشان را ادامه بدهند ممکن است یک اشخاصی را تحریک بکنند که بااعتبارنامه‌های اشخاص مخالفت کنند و بهمین حال اعتبارنامه‌ها چهل روز طول بکشد بیست روز طول بکشد بنابراین برای این که قانون احترامش واجب است پیشنهاد می‌کنم که بعدازظهرهم جلسه تشکیل بشود تا نصف شب باین اعتبارنامه‌ها رسیدگی بشود و تمام کنیم.

فقیهی شیرازی - بنده با فرمایش آقای دکتر معظمی مخالفم

رئیس - الان وقت گذشته‌است یکساعت بعدازظهراست سه ساعت و ده دقیقه‌است مجلس بوده اگر آقایان رای بدهید که یکساعت دیگرهم جلسه باشد بنده حرفی ندارم بعضی ازنمایندگان - مانعی ندار جلسه را ادامه بدهیم

رئیس - آقای فقیهی شیرازی بفرمایید.

دکتر فقیهی شیرازی - اجازه بفرمایید عرض کنم شاید نزدیک بیک ربع ساعت است که جناب آقای مهندس رضوی و همچنین جناب آقای دکترمعظمی وقت مجلس را تلف کرده‌اند و الان باوربفرمایید دراین مدت می‌توانستند آقای شهاب خسروانی ازخودشان دفاع کنند روی ماده ۱۳ آقای مهندس رضوی اعتراض داشتند مبنی براین که چرا آ قای رئیس مجلس اظهارعقیده کرده‌اند و حالا این که ماده ۲۲۰ به آقای رئیس این اجازه را می‌دهد، مطلبی را که عنوان کردند بنام دلسوزی این بود که حق این است مجلس آماده خدمت بشود به انتخاب هیئت رئیسه تا کاری برای مملکت بکنند و حال این که بنده خیال می‌کنم همه آقایان مذعن و معترف باشند باین که انتخاب هیئت رئیسه اگر تمام شود بازبه پرونده‌هایی که ازکمیسیون رسیده‌است باید رسیدگی بکنیم و اما مطلبی را که تحت عنوان دیگری قریب بهمین مضامینی آقای دکترمعظمی بعنوان دلسوزی عنوان کردند این بود که تا نیمه شب بنشینیم باین پرونده‌ها رسیدگی کنیم آقااینجامملکت اسلامی است و اکثرمردم روزه دارهستند تا یکساعت بعداز ظهر وقتی قرارشد جلسه تشکیل بشود (دکترمعظمی - آقا ما هم مسلمانیم دیگر این اسلحه‌ها را بکارنبرید) دیگر تا نیمه شب مقدور و میسورنیست.

بعضی ازنمایندگان - مقصودشان بعدازاخطاربود.

مهندس رضوی - بنده تذکرمی دهم به آقای فقیهی که ایشان کاملا دقیق باشند. طبق ماده ۹۰ بنده تذکردارم

رئیس - بفرمایید مهندس رضوی - عرض کنم که بنده باید به ایشان تذکربدهم که ایشان نباید یک مطلبی را که زننده باشد بگویند، بنده وقت مجلس را تلف نکردم و آنچه که عرض کردم توقع تمام مردم ایران است ازشما توقع کاردارند و کسی مایل نیست که شما دوسال عمروکالت و مجلس راباتفسیر آئین‌نامه کوتاه بکنید آقای فقیهی شیرازی بنده وقت مجلس را تلف نکردم و جنابعالی هم حق اظهارچنین مطلبی را ندارید.

رئیس - آقای شهاب خسروانی بفرمایید.

شهاب خسروانی - بنده عرایضم خیلی مختصراست تصورمی‌کنم.

اخگر - آقای رئیس اول جلسه را سه بظهر مانده می‌فرمایید یکساعت و نیم بظهر جلسه تشکیل می‌شود بعدهم تا دوساعت و نیم می‌خواهید ادامه بدهید. (دراینموقع چندنفرازآقایان نمایندگان ازجلسه مجلس خارج می‌شوند)

رئیس - آقای شهاب خسروانی تقاضامی‌کنم بگذارید برای جلسه آینده شهاب خسروانی - بنده می‌خواستم عرض کنم چون آقایان خسته هستند اجازه بفرمایید برای جلسه بعدباشد.

– تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ویرایش

۸ – تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - جلسه را ختم می‌کنم جلسه آینده روز یکشنبه سه ساعت قبل ازظهر دستورهم مذاکرات آقای شهاب خسروانی (مجلس یکساعت و ده دقیقه بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - اورنگ