مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷/جلسهٔ ۷۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۱۷ نشست ۷۳

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۳۵۶

۴ شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۳۱ - سال نهم

شماره مسلسل ۷۳

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۷۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه پنجم اسفند ماه ۱۳۳۱

مجلس ساعت ده و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای محمد ذوالفقاری (نایب رییس) تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

- تصویب صورت‌جلسات ۳۰ بهمن و سوم اسفند ۱۳۳۱ ویرایش

۱ - تصویب صورت‌جلسات ۳۰ بهمن و سوم اسفند ۱۳۳۱

نایب رئیس: اسامی‌غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به‌شرح زیرقرائت شد:) غائبین بااجازه: آقایان: مشار، احمد فرامرزی، منصف، اورنگ. غائبین بی‌اجازه: آقایان: دکتر امامی، عبدالرحمن فرامرزی، محمدحسین قشقایی، نریمان، مدرس، مهندس رضوی، مهندس زیرک‌زاده، دکتر ملکی، دکتر مصباح‌زاده، میراشرافی، راشد. دیرآمدگان بااجازه و زود رفتگان: آقای دکتر بقایی ۳۰ دقیقه، آقای صراف‌زاده ۴۵ دقیقه، آقای امامی‌اهری ۴۵ دقیقه، آقای حائری‌زاده یکساعت و۳۰ دقیقه، آقای خسرو قشقایی یکساعت و چهل و پنج دقیقه، دیرآمدگان بی‌اجازه و زودرفتگان: آقای عامری ۳۰ دقیقه، آقای شوکتی ۳۰ دقیقه، آقای شهاب خسروانی ۴۵ دقیقه

نایب رئیس: آقای کهبد به صورت‌جلسه نظری دارید بفرمایید.

کهبد: بنده اسم‌نویسی کرده‌بودم برای نطق قبل از دستور ولی چون مجلس کارهای مهمتری دارد بنده صرفنظرمی‌کنم و در ضمن یک سوال بسیار مهمی‌کرده‌بودم حالا که نماینده دولت آمده‌است خواستم تمنی‌کنم مطرح‌شود چون راجع به یک مطلب مهمی‌است اگر تاخیرشود ممکن است فرصت فوت‌شود.

نایب رئیس: آقای ناظرزاده.

ناظرزاده: درعبارات بنده یک اصلاحات عبارتی است که تصحیح می‌کنم و می‌دهم به تندنویسی ضمنا خواستم عرض‌کنم آقایان مهندس رضوی و مهندس زیرک‌زاده و آقای مدرس و آقای نریمان اینها بطوری که می‌دانید به خوزستان رفته‌اند و اینجا بی‌اجازه نامشان نوشته‌شده درصورتی که بایستی بااجازه بنویسند خواستم تقاضاکنم اصلاح بفرمایند.

نایب رئیس: آقای دکتر فقیهی‌شیرازی.

دکتر فقیهی‌شیرازی: تلگرافی است شهری از طرف انجمن مبارزه با فحشاء و اماکن فساد که به مقام ریاست تقدیم می‌شود.

نایب رئیس: آقای وکیل‌پور.

وکیل‌پور: عرض‌کنم در صورت مذاکرات جلسه پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه که به تصویب رسیده یک اشتباهات چاپی در عرایض خودم دیدم که تصحیح می‌کنم و می‌دهم به تندنویسی ضمنا در جلسه گذشته یک تلگرافی از بندرعباس تقدیم‌کردم که نوشته‌شده به نام آقای دکتر مصباح رسیده درصورتیکه به نام بنده و آقای ریگی بود خواستم این را هم تصحیح بکنید.

نایب رئیس: اصلاح‌می‌شود، آقای پورسرتیپ.

پورسرتیپ: نامه‌ای است از عده‌ای از دانشجویان چهل و پنج روز است که عریضه‌ای تقدیم مقام ریاست کرده‌اند که توجهی در این قسمت بکنید و من توجه دولت را به این موضوع جلب‌می‌کنم و این را تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس: اقدام می‌شود. آقای خلخالی.

خلخالی: در بیانات جلسه گذشته اینجانب بعضی اشتباهات چاپی شده تصحیح می‌کنم و تقدیم می‌کنم به تندنویسی.

نایب رئیس، آقای گنجه.

گنجه: عرض بنده هم راجع به همان مطلبی است که آقای ناظرزاده فرمودند آقای مدرس به موجب یک شرح کتبی تقاضای مرخصی کرده‌بودند، بنده خواستم مقررفرمایید که ایشان را بااجازه تصویب‌کنند.

نایب رئیس: نسبت به صورت‌جلسه دیگر اعتراضی نیست؟

نمایندگان: خیر.

نایب رئیس: صورت‌جلسات روز پنجشنبه ۳۰ بهمن و یکشنبه سوم اسفند تصویب‌شد.

- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به چند فقره اعتبار اضافی و تصویب آن ویرایش

۲ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به چند فقره اعتبار اضافی و تصویب آن

نایب رئیس: در لایحه اعتبارات اضافی پیشنهادی آقای قنات‌آبادی کرده‌بودند که بایستی رای گرفته‌شود قرائت‌می‌شود و رای گرفته‌می‌شود.

قنات‌آبادی: اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس: صحبت دیگر لزومی‌ندارد.

قنات‌آبادی: صحبت نمی‌کنم بنا به تقاضای آقای مکی ۲۵۰۰ تومان را بنده سه هزار تومان می‌کنم اصلاح شود (پیشنهاد به‌شرح زیرقرائت شد:) پیشنهادمی‌کنم میزان حقوق و مزایا و فوق‌العاده کارمندان شرکت ملی نفت بطور کلی نباید بیش از سه هزار تومان در ماه باشد، شمس قنات‌آبادی.

نایب رئیس: رای گرفته‌می‌شود به پیشنهاد آقای قنات‌آبادی آقایانی که موافقت دارند قیام بفرمایند (عده کمی‌برخاستند) رد شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

قنات‌آبادی: معنای تعدیل بودجه را هم فهمیدیم اگر پیشنهاد کنیم حقوق کارگرها را هم کم کنید همه رای می‌دهند.

(پیشنهاد آقای پارسا به‌شرح زیر قرائت شد:) پیشنهادمی‌کنم آقایان نمایندگان مجلس نیز که عایدی شخصیشان بیش از دوازده هزار ریال باشد از دریافت مقرری محروم گردند.

پارسا کریمی: بنده موافقم.

نایب رئیس: آقای پارسا.

پارسا: در جلسه گذشته وقتی راجع به کارمندان دولت بحث بود آقایان تصویب فرمودند که کارمندان دولت که عایدیشان بیش از دوازده هزار ریال در ماه است حقوق نگیرند این را جناب آقای دکتر ملک‌اسمعیلی اینجا به نحو احسن شرح دادند بنده هم عرض کردم که ما وقتی که مقنن تقنین می‌کند قانون می‌گذراند باید حواشی و حوالی موضوع را هم فکر بکند ما وقتی می‌گوییم که ۱۲ هزار ریال اگر عایدی داشته‌باشد حقوق نگیرد به عقیده بنده آن روز هم عرض کردم اقلا حداقل زندگی او تامین‌باشد که نگیرد ولی علی‌ایحال به آن صورت تصویب شد و بنده این را منافی شان قانون‌گذاری می‌دانم که مقننی برای عده‌ای از هموطنان خودش موضوعی را تصویب بکند و آن موضوع را برای خودش نخواهد ممکن هم هست که غلط هم باشد یا نباشد ولی آن موضوع را برای خودش نخواهد این در بیرون انعکاسش آن می‌شود که آقایان وکلا خودشان را متمایز از ملت می‌دانند درصورتیکه اینطور نیست و تمایزی در بین نیست و ما نماینده این ملت هستیم (صحیح است) اگر این اصل غلط است که از اینها هم این را رفع بکنیم والا یک بام و دو هوا نباشد این پیشنهاد بنده از این بابت بود.

نایب رئیس: آقای مکی مخالفید بفرمایید. مکی: خیلی متاسفم که با پیشنهاد همکار عزیز و همسفر خودم مخالفت می‌کنم دلایل مخالفت من مبتنی بر استدلالی است که به سمع همکاران عزیزم می‌رسانم اولا ناچارم قبلا وضع درآمد خودم را عرض‌بکنم بعد آنوقت استدلالم را ادامه بدهم بنده همان عرضی را که به‌عنوان تودیع روزی که از مجلس مقدس شورای ملی و همکاران عزیز خداحافظی کردم پشت این تریبون کردم باز هم به همان عرض باقی‌هستم که کلیه اموال و دارایی و موجودی بنده را که در بانکهای داخلی و خارجی به‌استثنای آنچه که از پدرم به من به ارث رسیده به همان صورتی که آن روز پشت این تریبون عرض کردم به یک سیر نبات صلح می‌کنم به شرط آنکه آن یک سیر نبات را به من بدهند.

مهندس غروی: خیرش را ببینی.

مکی: هر کس بخواهد و در هر محضری که بخواهد مجازاست که صلح بکند هر چه در بانکهای داخلی و خارجی داشته‌باشم به‌استثنای همان صورتی که آن روز عرض کردم و یک اتومبیل هم دارم که حق‌التألیفی که از کتبم بدست آورده‌ام خریده‌ام ولی این پیشنهادی که آقای پارسا دادند مشروطیت را تعطیل خواهدکرد (پارسا: چرا؟) عرض می‌کنم برای اینکه توی این مجلس شاید بیست نفر ۲۵ نفر باشند که عایدشان زیاد باشد (ناصر ذوالفقاری: بیشتر هستند) یا سی نفر یا چهل نفر اینها چه ضرورت پیدا می‌کند که می‌آیند الان توی این مجلس می‌نشینند الان که می‌آیند برای این است که جریمه نشوند وقتیکه این حقوق را از آنها گرفتید دیگر چه سانکسیونی هست که اگر اینها به مجلس نیامدند شما بتوانید مجلس را ادامه بدهید (خلخالی: برای خدمت به مملکت می‌آیند) (کهبد: کسی برای حقوق نمی‌آید) الان اگر به مجلس می‌آیند فقط برای این است که آخر برج جریمه‌شان نکنند این پیشنهاد آقای پارسا یعنی تعطیل مشروطیت ایران (خلخالی: کسانی که برای پول می‌آیند برای مشروطیت نمی‌آیند) خود جنابعالی را اگر حقوقتان را آخر برج ندهند نمی‌آیید.

خلخالی: من غیراز اینها هستم من حقوقم منحصر به همین است جناب آقای مکی.

مکی: ممکن است برای کسانی که متمکن هستند اختیاری باشد الان بعضی از نمایندگان که می‌آیند چرا رودربایستی بکنیم برای این است که نقره داغشان می‌کنند وقتی این نقره داغ را برداشتند ضرورتی ندارد دیگر به مجلس بیایند (جمعی از نمایندگان: اینطور نیست) برای مجلسی که شصت و نه نفر باید حاضر در مرکز باشند همیشه وکلای شهرستانها می‌روند به املاکشان رسیدگی می‌کنند هیچ وقت ۶۹ نفر در مرکز حاضر نخواهندبود و سر کارشان حاضر نخواهندبود و با این ترتیب مجلس تعطیل خواهدشد ضمنا یک مطلبی را لازم می‌دانم عرض کنم آن روز با بیانات جناب آقای دکتر ملک‌اسمعیلی راجع به مستخدمین دولت کاملا موافق بودم و استدلال ایشان صحیح بود برای اینکه ممکن است یکنفر ۱۲۰۰ تومان عایدی داشته‌باشد و با هفتصد تومان هم که می‌گیرد بلکه ۲۲ نفر نان‌خورداشته‌باشد بلکه مریض باشد بلکه احتیاج داشته‌باشد (صحیح است) این را باید رسیدگی بکنید این تحقیق باید بشود (صحیح است) دقت بکنند بعد رای بدهند والا با این ترتیب معلوم نیست ملاک تشخیص چه می‌شود ملاک تشخیص مشکل است یک دسته‌ای اشکال می‌کنند که اینکه گفتید شما که من ۱۲۰۰ تومان عایدی دارم یا ۱۱۰۰ تومان یا نهصد تومان دارم خرج من شاید پنج هزار تومان است چهار هزار تومان است این اشکال هست وقتی قانون‌گذار می‌خواهد قانون وضع بکند باید نظرش خالی از هر نوع حب و بغض باشد بعلاوه جهات مشکلات قضیه را در نظر بگیرد و بعد قانون را وضع کند بنده خیال می‌کنم که این پیشنهاد آقای پارسا که داده‌شده در مقابل آن پیشنهاد بوده‌است حالا فرض کنیم که آن پیشنهاد را مجلس رد نکرد دلیل بر این نمی‌شود که ما مجلس و مشروطیت را تعطیل کنیم من خواستم ازآقای پارسا خواهش کنم که پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.

پارسا: اجازه می‌فرمایید توضیح عرض کنم.

نایب رئیس: بفرمایید.

دکتر معظمی: بنده اخطار داشتم.

پارسا: بنده با قسمت اخیر بیانات جناب آقای مکی کاملا موافق هستم یعنی همانطور که ایشان تاییدفرمودند بیانات جناب آقای دکتر ملک‌اسمعیلی را بنده هم تاییدمی‌کنم و این پیشنهاد را از این نظر دادم که یک وجه تمایزی بین نمایندگان و افراد ملت نباشد و اگر تجزیه بشود و رد شود همانطور که ایشان فرمودند بنده هم نظر دیگری ندارم ولی یک موضوع را می‌خواستم عرض بکنم که بنده این را گمان می‌کنم جناب آقای مکی یک کمی‌کم لطفی فرمودند بنده گمان نمی‌کنم که نمایندگان برای اخذ این حقوق در این مجلس حضور پیدا کنند (صحیح است) اینجا البته آن کسانی که متمکن هستند نمی‌گیرند و آن عده هم که متمکن نیستند باز اگر هیچ چیز به آنها داده نشود از حقوق ملت به هر نحوی از انحا که باشد دفاع خواهندکرد (صحیح است) و بنده چون می‌بینم که مجلس خودش توجه کرده‌است همانطور که جناب آقای مکی فرمودند که آن پیشنهادی که آن روز شد با مطالعه کافی نبوده‌است و بنده هم یکی از رای‌دهندگان به آن پیشنهاد بودم ولی اگر پیشنهاد تجزیه داده‌شود بنده این پیشنهاد را مسترد می‌کنم.

عامری: طبق ماده ۱۲۰ بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

نایب رئیس: بفرمایید.

عامری: اجازه بفرمایید اول این ماده ۱۲۰ را بخوانم (ماده را به‌شرح زیرقرائت کردند:) ماده ۱۲۰ - نمایندگان حق دارند نسبت به هر یک از مواد اصلاحاتی پیشنهاد نمایند مشروط بر اینکه آن پیشنهاد کاملا مربوط به موضوع لایحه باشد در پیشنهاداتی که خارج ازموضوع لایحه باشد ترتیب اثر داده‌نمی‌شود و به قرائت آن اکتفا می‌گردد الفاضی که گذاشته‌می‌شود در یک قانون یا آئین‌نامه باید معانی آنها را در نظر بگیرند صرف لفظش را که نمی‌خواهند معنایش را بایستی در نظر بگیرند، در ماده ۱۲۰ آئین‌نامه که شرط اساسی گذاشته‌ایم گفته‌ایم که پیشنهاداتی را که می‌شود بایستی کاملا مربوط به موضوع باشد و نمایندگان حق دارند نسبت به هر یک از مواد، پیشنهاداتی بدهند مشروط به اینکه آن پیشنهاد باید کاملا مربوط به موضوع باشد و مخصوصا کلمه (کاملا) را ذکرکرده (صحیح است) لایحه‌ای که مطرح است در مجلس اضافه کارمندان جزء است پیشنهادی که اگر کسی بیشتر از ۱۲۰۰ تومان دارد دیگر حقوق نگیرد اصلا ارتباطی به این لایحه ندارد (صحیح است) حق این است که این قبیل پیشنهادات را اصلا طرحش نکنیم بنده مقصودم همین بود و خواستم از مقام محترم ریاست خواهش کنم که وقتی یک پیشنهادی می‌آید ملاحظه بفرمایند اگر کاملا مربوط به موضوع بود مطرح‌شود این کلمه کاملا که گذاشته صرف لفظ نیست وقتی که گذاشته شده کاملا مربوط باشد یعنی درحدود همان چیزی که مطرح است بنابراین این پیشنهاد را تقاضا می‌کنم خودشان پس بگیرند آن پیشنهادی را هم که اینجا شده آن را هم به نظر بنده نمی‌شود گفت که مجلس تصویب کرده این را اگر خاطر محترم آقایان باشد فلسفه اینکه آقایان نمایندگان تقسیم می‌شوند به کمیسیون‌ها کمیسیون دارایی یا کمیسیون دادگستری برای این است که هر چه می‌آید برود در کمیسیونها مورد شور و دقت قرارگیرد منقح بشود و بیاید به مجلس قتی هم که کاری از کمیسیون آمد به مجلس اگر پیشنهادی مورد موافقت اکثریت نمایندگان محترم قراربگیرد ما می‌گوییم قابل توجه شد (صحیح است) قابل توجه می‌شود و دوباره برمی‌گردد به کمیسیونها (صحیح است) پیشنهاداتی که در مجلس تصویب می‌شود نمی‌شود گفت که تصویب شده یعنی قابل توجه قرارگرفته بنابراین نسبت به قسمت اول هم بنده تقاضامی‌کنم و اکثر آقایان هم این نظر را دارند که فعلا تجزیه کنند بعد از آنکه تجزیه شد به آنچه که مربوط به موضوع است ما رای می‌دهیم قسمتی هم که تجزیه شده می‌رود به کمیسیون مربوطه تا مطالعه کنند تا ببینیم چه می‌شود.

قنات‌آبادی: جناب آقای عامری اصلا وقتی که پای پولدارها و زیاد حقوق‌بگیرها هست با هیچ لایحه‌ای نمی‌شود جلوشان را گرفت، (زنگ رئیس)

نایب رئیس: آقای قنات‌آبادی خواهش می‌کنم ساکت باشید جناب آقای پارسا پیشنهادتان را پس گرفتید؟ (پارسا: بلی) پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای کریمی‌به‌شرح زیرقرائت شد:) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به جای پیشنهاد آقای جلیلی تصویب شود، تبصره: کلیه حقوق و مزایای هیچ‌یک از مامورین دولت و کارمندان بنگاههای دولتی بیش از سی هزار ریال در ماه نباشد و کسانی که ماهیانه بیش از سی هزار ریال عایدات خالص دارند اعم از کارمندان و نمایندگان مجلس تا رفع بحران و مضیقه مالی حقوق نگیرند، کریمی.

نایب رئیس: با توضیحی که جناب آقای عامری دادند این پیشنهاد قابل طرح نیست پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای زهری به‌شرح زیرقرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده مربوط به پرداخت اضافات و ترفیعات کارمندان دون پایه اضافه شود، تبصره: دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که اضافات و ترفیعات کارگران و کارمندان بنگاه راه‌آهن دولتی ایران که احکام آنان نیز صادر شده‌است منتهی تا آخر اسفندماه جاری به ترتیبی تصفیه گردد، علی زهری.

بعضی از نمایندگان: پیشنهاد خرج است.

نایب رئیس: آقا وارد نیست.

زهری: وارد است مربوط به کارمندان جزو کارگران است پیشنهاد خرج هم نیست اجازه بفرمایید توضیح بدهم.

نایب رئیس: خواهش می‌کنم خیلی مختصر بفرمایید.

زهری: خیلی مختصر است این لایحه‌ای را که دولت پیشنهاد کرد که اضافات کارمندان دون پایه پرداخت بشود و همچنین مال مستخدمین جز قسمت عمده‌اش مربوط به احکامی‌است که دولت صادر کرده‌است و بدست کارمندان داده‌است و امروز آمده اینجا که مجوز پرداختنش را بگیرد یک عده‌ای دیگر از کارمندان دولت که شاید از اکثر کارمندان سایر ادارات زحمتکش‌تر و مستحق‌تر هستند عبارت هستند از کارگران بنگاه راه‌آهن و مستخدمین و کارمندان آنجا آنها هم سالهاست که احکامشان را گرفته‌اند ولی به معاذیری هنوز اضافاتشان پرداخت نشده طبق اطلاعی که بنده دارم اضافه درآمد بنگاه هم موجود است برای اینکه این اضافات پرداخت بشود و به امضایی که دولت داده احترام گذاشته‌بشود این بود که بنده پیشنهاد کردم که دولت هر چه زودتر یک ترتیبی برای پرداخت اضافات بدهد و پیشنهاد خرج نیست به این دلیل که دولت امضا داده و این چیزها را تصویب کرده و مکلف به پرداختنش هم هست.

نایب رئیس: آقای معاون وزارت دارایی.

معاون وزارت دارایی: فرمایشات جناب آقای نماینده محترم دو قسمت می‌شد یکی مربوط بود به کارگران که آنها یک مقررات خاصی دارند و اضافاتشان هم طبق آن مقررات داده می‌شود یکی هم راجع بود به سایر مستخدمین که در جلسه گذشته هم چند نفر از آقایان نمایندگان محترم اشاره فرمودند راجع به تلفنچی‌ها و آن آقایانی که مستخدمین رسمی‌هستند و رتبه دارند یا حکمی‌هستند مثل تلفنچیها برای اینها هم لایحه‌ای تهیه شده و تمنی شده‌است که اضافه اعتباری داده بشود و نسبت به اینها هم اقدام خواهدشد و بعد از اینکه تکلیف این لایحه تمام بشود بنده یک لایحه تقدیم خواهم کرد و خیال می‌کنم که نظر جناب آقای نماینده محترم تامین شده باشد.

نایب رئیس: آقای اخگر.

اخگر: بنده عرضی که داشتم از نظر مخالفت با اینکه به کارگران حقوق داده نشود نیست از نظر این است که همانطوری که قبلا گفته شد در اینجا هر مطلبی که طرح می‌شود بطوریکه در آئین‌نامه نوشته‌شده پیشنهادات کاملا به آن مطلب باید مربوط بشود اینجا صحبت از حقوق اعضای جزء و خدمتگذاران دون‌پایه‌است بنابراین نبایستی مسائل و مطالب دیگری وارد آن بشود زیرا فلسفه اینکه یک موضوعی به کمیسیون می‌رود برای این است که در اطرافش دقت و بحث کافی بشود خصوصا یک مسئله مالی مسئله مالی که به کمیسیون بودجه نرفته باشد و در آنجا اعتبارش را منظور نکرده‌باشند اگر غفلتا در مجلس پیشنهاد بشود البته اگر رای رویش داده شود مسلم این است که بادقت کافی نخواهد بود و این برخلاف اصلی است که برای قانون‌گذاری در نظر گرفته شده که یک مسائلی که صورت قانون دارد باید بقدری دقیق باشد که بعد از وضع قانون خود مقنن پشیمان نشود و از این موقع استفاده می‌کنم راجع به دوازده هزار تومان حقوق آقای بیات بنده تحقیق کردم چون خیلی تعجب کردم چطور می‌شود که همچو چیزی باشد معلوم شد که اصلا ایشان هنوز حقوق نگرفته‌اند حقوق مدیرعامل شرکت را باید هیأت وزیران تعیین بکند اصلا نه تصویب شده نه داده شده و نه گرفته شده.

امامی‌اهری: امر بفرمایید پیشنهاد آقای زهری یک مرتبه دیگر قرائت شود. (به‌شرح سابق قرائت شد)

نبوی: پیشنهاد خرج است.

زهری: چون جناب آقای معاون وزارت دارایی فرمودند که این نظر تامین است بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.(احسنت)

نایب رئیس: پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای دکتر ملکی به‌شرح زیرقرائت شد:)

پیشنهادمی‌کنم تبصره زیر به لایحه اضافه شود، تبصره: وزارت فرهنگ مکلف است برای مدیران دبستان و دبیرستانهایی که از تاریخ تصویب این تبصره تصدی اداره امور مدارس ملی را دارند و با اطلاع وزارت فرهنگ به تاسیس و یا اداره مدرسه اقدام نموده‌اند به شرط اینکه صلاحیت اخلاقی آنها مورد قبول وزارت فرهنگ باشد امتیازنامه و یا اجازه‌نامه رسمی‌صادرنماید، دکتر ملکی.

نایب رئیس: وارد نیست.

دکتر ملکی: اجازه بفرمایید توضیح بدهم.

نایب رئیس: چون وارد نیست توضیحی ندارد.

دکتر ملکی: آقا این لازم است در آذربایجان عده‌ای از مدارس ملی در حال تعطیل هستند.

نایب رئیس: پیشنهاد آقای حائری‌زاده قرائت می‌شود (به‌شرح زیرقرائت شد:)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده الحاق شود،

تبصره: اضافات شامل کسانی می‌باشد که حقوق آنها کمتر از ۲۵۰۰ ریال باشد اعم از کارمندان رسمی‌و حکمی‌و پیمانی و کارمندان جزء.

عده‌ای از نمایندگان: وارد نیست مربوط به موضوع نیست.

نایب رئیس: آقای حائری‌زاده.

حائری‌زاده: قبل از اینکه توضیحی راجع به این پیشنهاد بدهم فکرمی‌کنم که این پیشنهاد را مجلس دارد به صورت یک لایحه بودجه کل مملکتی در نظرمی‌گیرد و پیشنهاداتی که مربوط به بودجه کل مملکتی است در این لایحه داده‌می‌شود درصورتیکه این یک مورد بخصوص است و مسائل کلی مربوط به بودجه کل مملکتی است و مربوط به اینجا نیست حتی رأیی که در جلسه قبل داده شد باید به کمیسیون بودجه برود و در اطرافش بحث شود و تصمیم بگیرند و مربوط به این قسمت نمی‌شود و از این جهت من تقاضامی‌کنم که این تجزیه بشود قسمتی که مربوط به این مامورین جز و این خرده‌پاها است اینها تصویب بشود و بقیه‌اش در بودجه کل مملکتی تعیین تکلیف بشود اما این پیشنهادی که بنده کردم اینجا چون اسم کارمندان دون‌پایه نوشته شده‌است کارمندان جزء نوشته شده کارمندان جزء وزارت پست و تلگراف نوشته در صورتیکه ما معلم داریم که ماهی ۱۵۰ تومان یا ۱۰۰ تومان حقوق می‌گیرد من خواستم در این موضوع توضیح داده‌بشود و کسانی که کمتر از ۲۵۰ تومان حقوق می‌گیرند این اضافات شامل حال آنها بشود اعم از اینکه حکمی‌باشند پیمانی باشند رسمی‌باشند یا غیررسمی‌باشند هر صورتی دارند شامل حال آنها بشود ما در تقلیل بودجه حتی‌الامکان باید بودجه‌های درشت را سعی کنیم که حذف شود یا تقلیل بشود ولی حداقل معیشت را برای طبقه کارگر و زحمتکش مملکت باید تامین کرد این طبقاتی که ۱۵۰ تومان ۲۰۰ تومان حقوقشان است این حداقل معیشت است در تهران که با کمتر از این نمی‌تواند معاش بکند و با این وضعی که امروز پیش آمده که نرخها بوسیله نشر اسکناس دارد بالا می‌رود باید بیشتر رعایت بکنیم این طبقه را و روزبه‌روز زندگانی دارد گران می‌شود و وضعیت زندگی کارمندان جزء و آنهایی که حقوق کم می‌گیرند در خطر می‌افتد ما باید اینها را بیشتر رعایت بکنیم از این جهت من پیشنهاد کردم که کسانی که در ماه کمتر از ۲۵۰ تومان حقوق دارند این اضافات شامل آنها بشود اما اگر دولت یک لایحه خاص برای این طبقه بیاورد من پیشنهاد خودم را استرداد می‌کنم برای اینکه این لایحه مخصوص دون‌پایه‌ها و مستخدمین جزء است من چون دیدم هر جوری پیشنهادی را می‌توان داد و مجلس هم قبول می‌کند لذا این پیشنهاد را دادم اگر دولت حاضر باشد که برای معلمین و طبقاتی که حقوق کم دارند برای اضافاتشان یک لایحه دیگری پیشنهاد بکند من این پیشنهاد را استرداد می‌کنم.

نایب رئیس: پس گرفتید؟

حائری‌زاده: دولت اگر قبول بکند که لایحه بیاورد پس می‌گیرم والا خیر.

نایب رئیس: آقای معاون وزارت دارایی.

معاون وزارت دارایی: اگرجناب آقای حائری‌زاده به عرایضی که بنده قبلا کردم توجه فرموده‌بودند شاید این پیشنهاد را نمی‌فرمودند بنده عرض کردم که این لایحه که داده شده و تصویبش تمنی شده‌است به کارمندان دون‌پایه و مستخدمین جزء است اینکه آقای حائری‌زاده و سایرآقایان اشاره فرمودند اینها جزء طبقه دیگر هستند مستخدمین رسمی‌و حکمی‌و قراردادی می‌باشند اینها تابع یک مقررات دیگری هستند و برای اینها هم در این دو روز فکری شده چون بعضی از طبقاتشان معلوم شد که مورد علاقه اکثر یا تمام آقایان نمایندگان محترم هستند (صحیح است) به اینجهت در این دو روزه مطالعه شد و برای آنها هم تا اندازه‌ای که ممکن بود فکری شد و لایحه‌ای تهیه شده که تقدیم می‌کنم و نظر جناب آقای حائری‌زاده و همچنین سایر آقایانی که توجه دارند و علاقه دارند به سایر طبقات مستخدمین امیدوارم تامین بشود (احسنت) و به همین جهت استدعا می‌کنم که پیشنهادشان را استرداد بفرمایند و این لایحه را همین امروز تقدیم می‌کنم

حائری‌زاده: پیشنهادم را پس گرفتم.

نایب رئیس: آقای دکتر ملک‌اسمعیلی.

دکتر ملک‌اسمعیلی (معاون نخست وزیر): عرض می‌شود چون جناب آقای حائری‌زاده درضمن بیاناتشان فرمودند که یعنی بنده اینطور شنیدم نمی‌دانم درست شنیدم یا نه که اسکناس منتشر می‌شود و حقوق اینها پایین می‌آید چون در این موضوع سوالی هم شده بود و در موقعش هم بنده عرض کردم و از مقام ریاست مجلس شورای ملی هم تقاضا نمودم که سوالاتی که اینجا می‌شود ترتیبی بدهند که جوابش داده شود چون وقتی جوابش داده نشود یک سوء تفاهماتی ایجاد می‌شود که شاید هم اینطور توهم برود که دولت حاضر برای جواب دادن سوالات نیست با اینکه در این خصوص سوال شده و فرصتی نشده‌است که جواب داده شود ولی بنده از این موقع استفاده می‌کنم با اینکه هنوز سوال مطرح نیست عرض می‌کنم که ابدا همچو چیزی نیست اسکناس منتشر نشده و بنده از آقایان تقاضامی‌کنم که این موضوع نشر اسکناس چون یک اثر روحی و پسیکولوژیک به قول فرنگیها بیشتر دارد نه اثر وضعی اگر اسکناس منتشر بشود در یک مملکتی در یک موقعی که از نظر اقتصادی هم مطالعه شده‌باشد و مطالعه را هم واقعا مردمان وارد به اینکار کرده باشند و برای تولید لازم بدانند بدون اینکه اثر روحی ایجاد بکند ممکن است هیچ انقلابی در وضع اقتصاد مملکت بوجود نیاید ولی این تقاضای بنده برای این است که همیشه انتشار این اخبار و گفتن این که می‌خواهد اسکناس منتشر بشود بلافاصله در بازار سیر روغن از ۵ هزار به بیست و پنج هزار ترقی می‌کند نه به شش قران این را آقایان باید توجه داشته بانشد (ناظرزاده: این دیگر خیلی بی‌انصافی است) و این واقعا به قدری اثر روحیش در مردم بد است یعنی مردمی‌که توجه ندارند و مسائل اقتصادی را توجه ندارند خیال می‌کنند به محض اینکه گفتند اسکناس می‌خواهد منتشر بشود خانه ۵ هزار تومانی می‌شود پانزده هزار تومان و زمینهای کله کوه آق‌قلعه به متری ۸ تومان می‌رسد بنده این موضوع را از طرف دولت در اینجا تکذیب می‌کنم که همچو چیزی نیست و اسکناس منتشر نشده.

حائری‌زاده: خدا کند که همچو باشد و نشر اسکناس دروغ باشد ولی بانک بیلان نداده.

نایب رئیس: قبل از اینکه به لایحه رای بگیریم لایحه با اصلاحاتی که شده یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود (به‌شرح زیرقرائت شد:) اجازه پرداخت چند فقره اعتبار اضافی برای اضافه حقوق مستخدمین جزء و دون‌پایه و احتیاجات دیگر - ماده واحده: به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود اضافه اعتبارات ذیل را از محل درآمد عمومی‌کشور پرداخت نماید ۱- اعتبار اضافه حقوق سال ۱۳۲۸ کارمندان دون‌پایه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال،۲- اعتبار اضافه حقوق یازده ماهه سال ۱۳۳۰ خدمتگذاران جز و کارمندان دون‌پایه ۳۵۷۵۰۰۰۰ ریال، ۳- اعتبار اضافه حقوق سال ۱۳۳۱ خدمتگذاران جز و کارمندان دون‌پایه ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال،۴- اعتبار اضافه حقوق سال ۱۳۳۰ مستخدمین جز وزارت پست و تلگراف در شهرستانها که در سال ۱۳۳۱ نیز باید پرداخت بشود ولی به واسطه نبودن محل در بودجه مربوطه پرداخت نشده ۳۲۰۰۰۰۰ ریال، ۵- اضافه اعتبار دانشگاه از بابت حقوق و حق‌التدریس معلمین شعبه مهندسی نفت در دانشکده فنی برای شش ماه آخر سال ۱۳۳۱، ۶۵۵۷۴۰ ریال،۶- اضافه اعتبار دانشکده پزشکی از بابت حقوق و مزایای ۴۸ نفر فارغ‌التحصیل آموزشگاههای پرستاری و رادیولوژی در۳ ماهه آخر سال ۱۳۳۱، ۲۷۴۱۴۰ ریال،۷- اضافه اعتبار وزارت بهداری از بابت حقوق و مزایای یک ماهه اسفند ۱۳۳۱ هیجده نفر فارغ‌التحصیلهای آموزشگاه‌های عالی پرستاری و حقوق و مزایای ۹ ماهه آخر سال ۱۳۳۱ شصت و نه نفر بهدار و ده نفر مامای روستایی ۲۰۰۸۰۰۰ ریال،۸- اضافه اعتبارحقوق انتظار خدمت در سال ۱۳۳۱، ۳۰۰۰۰۰۰ ریال، جمع نود و سه میلیون و ششصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد ریال

تبصره ۱- اعتباراتی که برای ساختمان‌های فرهنگی و بهداری از محل اعتبار ساختمان کل کشور یا از محل صدی نیم بهداشت و یا از محل موجودی اوقاف ضمن بودجه ۱۳۲۹ منظور شده و همچنین اعتبارات ساختمانی سالهای ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ که تاکنون به مصرف نرسیده تا آخر سال ۱۳۳۲ قابل تعهد و مصرف خواهدبود مشروط بر اینکه ساختمان‌های فرهنگی و بهداری مقدم باشد،

تبصره ۲- وزارت فرهنگ مکلف است مازاد اعتبار ماده ۱۴ بودجه‌های فرهنگ را به مصرف ساختمان مدارس همان محل برساند،

تبصره ۳- مادام که دولت حداکثر استفاده را از موسسات فعلی شرکت ملی نفت نکرده‌است اشخاصی که ماهیانه ۱۲۰۰۰ ریال درآمد شخصی دارند اعم ازکارمندان کشوری و لشگری و قضایی و موسسات وابسته به دولت از دریافت حقوق محرومند.

نایب رئیس: آقای نبوی پیشنهاد تجزیه داده‌اند که قرائت می‌شود (به‌شرح زیرقرائت شد:)

پیشنهادمی‌کنم تبصره پیشنهادی جناب آقای جلیلی تجزیه شود و در آخر نسبت به آن جداگانه رای گرفته‌شود.

نایب رئیس: رای می‌گیریم به ماده واحده و دو تبصره اول و دوم آقایانی که موافقند قیام فرماید (اکثر برخاستند) تصویب شد.

عده‌ای ازنمایندگان: مالی است با ورقه باید رای گرفته شود.

نایب رئیس: به تمام لایحه البته با ورقه رای گرفته می‌شود حالا به تبصره سوم رای گرفته می‌شود تبصره پیشنهادی آقای جلیلی آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمی‌برخاستند) ردشد.

نایب رئیس: رای به مجموع ماده واحده با ورقه گرفته می‌شود آقایان موافقین ورقه سفید با نام خواهندداد، (اسامی‌آقایان نمایندگان به ترتیب زیر بوسیله آقای ناظرزاده قرائت و در محل نطق رای دادند) آقایان: مهندس حسیبی، دکتر بقایی، زهری، شمس قنات‌آبادی، پورسرتیپ، حمیدیه، مکی، دکتر سنجابی، شبستری، شهیدی، اخگر، دکتر شایگان، حاج سیدجوادی، موسوی، انگجی، میلانی، ناصر ذوالفقاری، پارسا، دکتر ملکی، مجدزاده، وکیل‌پور، دکتر فلسفی، عامری، شوکتی، دکتر کیان، امامی‌اهری، دکتر معظمی، فتحعلی‌افشار، گنجه، کهبد، تولیت، مجتهدی، امیرافشاری، جلیلی، کریمی، جلالی، صفایی، ریگی، شاپوری، نبوی، خلخالی، دکتر طاهری، اقبال، ملک‌مدنی، ذکایی، افشارصادقی، شادلو، دادور، فرزانه، دکتر فقیهی‌شیرازی، صراف‌زاده، مصدقی، هدی، بهادری، حائری‌زاده، رفیع، نجفی، معتمددماوندی، ناظرزاده، (پس از شماره آرا ۵۳ ورقه موافق و ۶ ورقه سفید بی اسم شماره شد)

نایب رئیس: از ۶۰ شمار بالا که ۵۹ است نفر عده حاضر ماده واحده راجع به چند فقره اعتبار اضافی با۵۳ رای موافق تصویب شد، اسامی‌موافقین: آقایان: گنجه، زهری، ناظرزاده، ریگی، عامری، امیرافشاری، شهیدی، افشار، دکتر ملکی، نجفی، جلیلی، کهبد، موسوی، فرزانه، کریمی، مجتهدی، جلالی، شاپوری، اقبال، ذکایی، دکتر شایگان، دادور، دکتر کیان، ناصر ذوالفقاری، مکی، وکیل‌پور، امامی‌اهری، شبستری، دکتر معظمی، خلخالی، نبوی، ملک‌مدنی، افشار صادقی، دکتر فقیهی‌شیرازی، معتمددماوندی، تولیت، میلانی مصدقی، دکتر طاهری، شادلو، انگجی، شوکتی، مجدزاده، حاج سیدجوادی، دکتر فلسفی، پورسرتیپ، اخگر، حمیدیه، دکتر سنجابی، پارسا، قنات‌آبادی، مهندس حسیبی، دکتر بقایی، ورقه سفید بی اسم علامت امتناع ۶ برگ.

نایب رئیس: آقای دکتر ملک‌اسمعیلی فرمایشی دارید بفرمایید.

معاون نخست‌وزیر: بنده اول خدا و بعد خود آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی را گواه می‌گیرم که در هر مورد اینجا مطالبی عرض کرده‌ام با کمال اینکه این راسخ و علاقه به میهنم و در عین حال با کمال احترام قلبی که به فرد فرد آقایان نمایندگان محترم مجلس دارم بوده‌است در جلسه گذشته از بیانات بنده استنباطی شد که بنده خواستم فقط با چند کلمه وقت آقایان را بگیرم از مجموع بیانات بنده اینطور مستفاد می‌شد که بنده تقاضا کردم که در قبال پیشنهاد خیلی صحیح و منطقی جناب آقای قنات‌آبادی همانطور که جناب آقای مکی فرمودند این موضوع به کمیسیون برود و مطالعه بشود و بنده خیلی خوشوقتم از اینکه بیانات بنده بالاخره نتیجه خودش را بخشید آقایان توجه فرمودند و واقعا علاقه مفرطی که آقایان به اصلاحات وضع مملکت و وضع مستخدمین و سایر مطالب دارند آنها را برانگیخته که بعد از چند ساعتی که از آن جلسه گذشته آقایان توجه فرمودند که عرایض بنده منطقی بود و واقعا اصولی هم بود و بنده دیگر عرضی ندارم برای اینکه تجزیه شد و این نگرانی هم مرتفع شد (کریمی: عرایض بنده هم اصولی بود) عرایض جناب آقای کریمی‌هم اصولی بود ولی بنده خواستم یک چیزی عرض کنم که آن این بود که اگر با هزاران لیت و لعل و تعبیر و تفسیر مفهوم مخالفت جناب آقای کریمی‌از برای بیانات بنده قائل شدند به مصداق اَلاسَما تَنزل مِنَ السَماء کرم بفرمایند و همان مفهوم موافق را ملاک استنباط خودشان قراربدهند نه مفهوم مخالف را (احسنت)

- تقدیم یک فقره لایه اضافات بوسیله آقای معاون وزارت دارایی ویرایش

۳ - تقدیم یک فقره لایه اضافات بوسیله آقای معاون وزارت دارایی

نایب رئیس: آقای معاون وزارت دارایی.

معاون وزارت دارایی (قریب): ضمن عرض تشکر از توجهی که فرمودند و لایحه راجع به قسمت اضافات را تصویب فرمودند، خواستم عرض کنم که راجع به سایر مستخدمین هم همانطور که عرض شد مستخدمین رتبه دارد و تلفنچی و رانندگان که این دو طبقه هم جز طبقه ضعیف هستند برای این آقایان هم در این چند روزه مطالعاتی شد و به این نتیجه رسیدیم که آن مشکلاتی که در این چند سال از لحاظ مالی وجودداشته و نتوانسته بودیم که اضافاتشان را بپردازیم متاسفانه فعلا هم آن مشکلات باقی است و متاسفانه نتوانستیم نسبت به اضافات سنوات گذشته اقدامی‌بکنیم ولی برای از اول اسفندماه جاری یعنی از امسال به بعد فکری شده و مطالعاتی شده و بسا اعتباراتی هم که بنده الان لایحه‌اش را تقدیم می‌کنم و استدعای تصویبش را دارم انشاءالله اضافات سایر کارمندان را از اول اسفند به بعد پرداخت خواهیم‌کرد ولی نسبت به اضافات و ترفیعات سالهای گذشته متاسفانه اعتبار نداریم و نمی‌توانیم هیچگونه اقدامی‌نماییم.

نایب رئیس: به کمیسیون مربوطه‌اش ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی ویرایش

۴ - طرح گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی

نایب رئیس: بودجه مجلس مطرح است قبل از اینکه بودجه مجلس مطرح بشود استدعایی می‌خواستم از آقایان بکنم که شعباتشان را هر چه زودتر برای انتخاب سه نفر اعضای کمیسیون نفت تشکیل بدهند گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه مجلس قرائت می‌شود (به‌شرح زیرقرائت شد:)

گزارش از کمیسیون محاسبات به مجلس شورای ملی، کمیسیون محاسبات مجلس شورای ملی بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی را با حضور آقایان کارپردازان مجلس مورد رسیدگی قرارداد، و پس از مذاکرات لازمه و توضیحاتی که آقایان کارپردازان اظهارنمودند به‌شرحی که ملاحظه می‌فرمایند ضمن هشت ماده تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد، مخبر کمیسیون محاسبات:

محمود جلیلی، قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و سی و یک مجلس شورای ملی، ماده اول: برای مقررات و هزینه ۱۲ ماهه سال ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی مبلغ بیست و شش میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و پنجاه ریال (۲۶۳۵۴۳۵۰) مطابق فقرات (۱) تا (۵) ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده‌می‌شود، تبصره: به کارپردازی مجلس اجازه داده‌می‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملی و اداره چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی‌کشور را تا آخر سال ۱۳۳۱ از محل درآمد عمومی‌کشور از وزارت دارایی دریافت دارد، ماده دوم: برای حقوق و هزینه ۱۲ ماهه سال ۱۳۳۱ اداره چاپخانه مجلس دوازده میلیون و نوزده هزار و دویست ریال (۱۲۰۱۹۲۰۰) مطابق فقرات ۱ و ۲ ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود،

تبصره ۱- به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را تا آخر سال ۱۳۳۱ از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد،

تبصره ۲- وزارت دارایی مکلف است معادل یکصد هزار دلار برای خرید کاغذ و مرکب و صمغ و سایر لوازم چاپخانه مجلس از دست اول از خارجه به کارپردازی مجلس بپردازد و هم ارز ریالی آنرا به نرخ دولتی دریافت دارد، ماده سوم: برای حقوق و هزینه ۱۲ ماهه سال ۱۳۳۱ اداره روزنامه رسمی‌کشور شاهنشاهی ایران مبلغ سه میلیون و سیصد و سی هزار و دویست و نود ریال (۳۳۳۰۲۹۰) مطابق فقرات ۱ و ۲ ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده‌می‌شود،

ماده چهارم: به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال از محل درآمد عمومی‌کشور برای هزینه چاپ یکساله ۱۳۳۱ فرهنگ دهخدا به کارپردازی مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب هیأت رئیسه مجلس از حیث حقوق متصدیان عمل و بهای کاغذ و چاپ و غیره به مصرف خواهدرسید، ماده پنجم: به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ سیزده میلیون و پانصدهزار ریال درآمد پیش‌بینی شده چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال درآمد پیش‌بینی شده اداره روزنامه رسمی‌کشور شاهنشاهی را در سال ۱۳۳۱ وصول و به خزانه‌داری کل ایصال دارد و همچنین از کتب لغت‌نامه دهخدا آنچه به فروش می‌رسد و چه آن کماکان عاید خزانه کشور گردد، ماده ششم، به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود از محل بودجه مجلس شورای ملی -

الف - ماهی هفتصد و بیست و هشت ریال اضافه بر مبلغ قانونی که پرداخته می‌شود وظیفه در وجه وراث مرحوم محمود نبوی معاون سابق چاپخانه مجلس از زمان فوت به بعد مادام که بر طبق قانون ذیحق می‌باشند بپردازد، -

ب - ماهی یکهزار ریال به رسم وظیفه اضافه بر مبلغ قانونی در وجه وراث مرحوم احمد گردان دربان سابق مجلس از زمان فوت به بعد مادام که قانون ذیحق می‌باشند بپردازد -

ج - ماهی مبلغ سیصد و نود ریال تفاوت حقوق بازنشستگی آقای سیدمحمد میرکریم دربان بازنشسته را مادام‌الحیوت بپردازد، -

د - ماهی یکهزار ریال بر وظیفه ورثه مرحوم محمدحسین دارایی کارمند سابق مجلس (موضوع تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۲۵) علاوه نموده و از آغاز فروردین‌ماه سال ۱۳۳۱ بپردازد، -

ه - ماهی دو هزار و پانصد ریال وظیفه درباره ورثه مرحوم احمد احمدی‌الموسوی کارمند سابق مجلس از زمان فوت به بعد مادام که بر طبق قانون ذیحق می‌باشند بپردازد، -

و - ماهی یکهزار ریال از اول سال ۱۳۳۱ بر وظیفه وراث مرحوم سیدمرتضی طباطبایی‌زاده ناظر سابق مجلس (موضوع ماده ۹ بودجه سال ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی) اضافه نموده بپردازد،

ماده هفتم: به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود:

الف - برای آقای دکتر سیداحمد اسدی با در نظر گرفتن مدت خدمت در وزارت راه و مجلس شورای ملی طبق قانون استخدام پزشکان رتبه ۵ پزشک یکمی‌تشخیص و از آغاز سال ۱۳۳۱ بهره‌مند شوند کسور بازنشستگی را طبق مقررات باید پرداخت نماید،

ب - برای آقای دکتر حسن قاضی داروساز بهداری مجلس از آغاز سال ۱۳۳۱ پایه هشت اداری منظور و تفاوت حقوق از تاریخ نامبرده پرداخته شود،

ج - چهارده نفر از خدمتگذاران جز مجلس و کارگران چاپخانه مجلس که از عهده امتحانات لازمه برآیند طبق تصویب هیأت رئیسه مجلس با پایه یک به کارمندی ارتقاء یابند

د - برای آقای سیدجلال شعاعی که فعلا به‌عنوان مصحح فرهنگ دهخدا طبق قرارداد مخصوصی مشغول انجام وظیفه می‌باشد و قبلا هم سوابق اداری داشته و بعدا هم غیر از کار فرهنگ دهخدا شغل رسمی‌دیگری تا خاتمه کار فرهنگ به او نباید واگذار شود پایه ۵ اداری تشخیص دهند، - ه - آقای صادق جلالی را که فعلا در اداره کتابخانه مشغول خدمت هستند با پایه سه اداری استخدام نمایند، - و - خدمات آقای مهدی نیکنژاد را از تاریخ چهاردهم خردادماه ۱۳۳۰ که در مجلس شورای ملی اشتغال خدمت داشته رسمی‌محسوب و حقوق و مزایای رتبه استحقاقی ایشان را پرداخت نمایند، - ز - تفاوت حقوق مربوطه به سالهای ۲۸ و ۲۹ و ۱۳۳۱ آقای رضا کمالاتی که بالغ بر هفده هزار ریال است بپردازد (از محل صرفه‌جویی سال ۱۳۳۱)،

ح - سوابق خدمت بدون حقوق آقای احمد خلیلی کارمند مجلس شورای ملی را از تاریخ۱۶ مهرماه ۱۳۲۴ تا شروع به خدمت رسمی‌یعنی در سالهای ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ جز سنین خدمت رسمی‌محسوب و رتبه استحقاقی داده شود و مابه‌التفاوت حقوق از محل صرفه‌جویی بودجه سال ۱۳۳۱ پرداخت گردد،

ط - مدت خدمت زیر پرچم آقای رضا همتی تلفنچی را جزو مدت خدمت اداری محسوب و از مزایای آن از اول سال ۱۳۳۱ بهره‌مندخواهد شد، ماده هشتم: استخدام کارمند جدید در سال ۱۳۳۱ (به‌استثنای یک نفر پایه ۳ و یک نفر پایه ۴ و یک نفر پایه یک اداری و یک نفر پایه یک پزشک یکمی) ممنوع است.

نایب رئیس: کلیات مطرح است آقای دکتر فقیهی‌شیرازی.

دکتر فقیهی‌شیرازی: صحبت بنده درباره بودجه مجلس مبتنی برمخالفت خلاصه می‌شود به چند جمله جمله اول موضوع بهداری مجلس است همه همکار محترم آقای دکتر فلسفی هم همینقدر که متوجه شدند بنده راجع به بهداری می‌خواهم صحبت بکنم اجازه خواستند قطعا توضیحات کافی خواهند داد اعتراضی که بنده به بهداری دارم از این نظر است که اگر آقایان توجه بفرمایند کوچکترین درمانگاه وزارت بهداری یا سایر وزارتخانه‌ها از حیث دارو و آلات و ادوات و اثاثیه پزشکی و جراحی کاملتر و منظمتر از بهداری مجلس است درصورتیکه بهداری مجلس در سال قریب به چهل هزار تومان چهارصد هزار ریال بودجه خرید دوا دارد خوب توجه بفرمایید عرض کردم چهل هزار تومان بودجه خرید دوا دارد البته عنوانش هم هست بهداری مجلس شورای ملی همه ساله به‌عنوان صرفه‌جویی بطوریکه بنده شنیدم و اگر غیر از این باشد لطفا آقایان کارپردازان توضیح خواهندداد همه ساله مبلغ گزافی از این محل خرید دوا را به‌عنوان صرفه‌جویی نگهداری می‌کنند و به مصرف خرید دوا نمی‌رسد امسال والساعه که بنده مشغول صحبت هستم که پنجمین روز از دوازدهمین ماه سال است آنطور که شنیدم درحدود شش هزار تومان یا هفت هزار تومان از این چهل هزار تومان دوا خریده شده آنهم دو قلمش را هنوز از بنگاه دارویی کشور سابق طلبکارند یعنی بنا بود بدهند نمی‌دانم تهیه کرده و داده‌اند یا نه، درحدود شش الی هفت هزار تومان به این ترتیب صرف خرید دارو شده بقیه این پول موجوداست مطلبی که برای بنده مورد اشکال است این است که اگر واقعا بهداری مجلس شش هزار تومان یا هفت هزار تومان یا ده هزار تومان دوا برایش کافی است علت اینکه در بودجه ۴۰ هزار تومان منظورمی‌کنند چیست؟ اگر احتیاج ندارند در بودجه بنویسند محل خرید دارو برای بهداری مجلس یکصد هزار ریال.

نایب رئیس: آقای دکتر فقیهی تامل بفرمایید اکثریت نیست (پس از چند لحظه عده کافی شد) بفرمایید.

دکتر فقیهی‌شیرازی: پس بقیه این بی‌مصرف است زائد است و جز بدنامی چیزی ندارد برای اینکه اگر بنا نیست که مصرف بشود چه داعی دارد که در بودجه یک همچو قلمی‌را نمایش می‌دهید و مانور می‌دهید ولی عملا صرف خرید دوا نمی‌شود اگر بهداری مجلس احتیاج به اینقدر دوا ندارد پس بهتر است که آن مبلغی که مورد احتیاج نیست در بودجه ننویسند که بی‌جهت وبی‌ربط یک بدنامی برای بهداری مجلس ایجادبشود بعلاوه وضع بهداری مجلس طوری است که اگر فرضا بعدازظهر یکی از کارمندان مجلس مریض بشود یا در ایام تعطیل حتی یک پزشک‌یار هم کشیک ندارد و حال اینکه همین‌طور که عرض کردم کوچکترین درمانگاه لااقل یک کشیک شب دارد و بهداری مجلس ساعت کارش منحصر است به همان چند ساعت صبح که آنرا هم بس که از خارج به من تلفن کردند و ناراحتم کردند و ما خوذبحیا شدم از کارمندان بهداری اسمی مسلما نخواهم برد ولی اکتفا می‌کنم به اینکه بطور خلاصه عرض کنم این وضع بهداری مجلس نیست و برای مجلس شورای ملی آبروریزی است اگر بناست مجلس بهداری داشته باشد آقایان سعی کنند و دقت بفرمایند که یک بهداری آبرومندی در مجلس باشد چه از حیث کادر پرسنلی و پرسنل و چه از حیث دوا کارمندان جزو پیشخدمت‌های مجلس به کرات از وضع بهداری شکایت کرده‌اند و بنده برای العین دیده‌ام که همین مختصر دوایی هم که در بهداری مجلس هست که چند قلم بیشتر نیست یعنی محدود به چند قلم آنهم اصل تبعیض و خاصه خرجی در این مختصر دوا هم حکمفرماست حتی به کارمندان جزو پیشخدمتهای مجلس آن دوایی که به کارمندان صاحب رتبه و پایه‌دار داده می‌شود به آنها داده نمی‌شود و بعلاوه ندارند که بدهند دواها محدود است به چند قلم و اگر در این جمله که بنده عرض می‌کنم اعتراضی هست یا مبنی بر اشتباه است خواهش می‌کنم آقایان کارپردازان محترم مجلس که قاعدتا و برحسب قاعده باید جواب عرایض بنده را بدهند این نکته را خیلی صریح و روشن بفرمایند که ببینیم آیا واقعا بهداری مجلس شورای ملی دوا به اندازه کافی دارد یا ندارد و همین اقلام محدود و معدودی که دارد به تبعیض درش نیست و بالسویه بین کارمندان صاحب پایه و کارمندان جزء مجلس و پیشخدمت‌ها توزیع می‌شود یا نه؟ قسمت دیگر که در بودجه مجلس بنده فکر کردم باید صحبت کرد بعد از موضوع بهداری مجلس که باز تکرارمی‌کنم از حیث کادر پرسنلی و پرسنل ناقص است خیلی هم ناقص است و از حیث دارو و درمان هم فقیر است و داروهایی که مورد احتیاج غالب بیماریهای عادی و معمولی است ندارد قسمت دوم موضوع جرائم نمایندگان و صرفه‌جوییهایی است که بنا بود و بنا هست صرفه‌جوییهایی که ازجمله‌اش جرائمی‌است که از حقوق آقایان نمایندگان کم می‌شود قسمتی به بهداری مجلس داده بشود و قسمتی هم به کتابخانه مجلس، بهداری را که عرض کردم خود بهداری مجلس چهل هزار تومان که بودجه دارد در سال تا این موقع بیش از ۵ شش هزار تومان احتیاجش نیست یعنی تا این موقع این مبلغ دوا خریده‌اند بنابراین اینکه نوشته می‌شود و گفته می‌شود که از جرائم هم بایستی به بهداری مجلس داد آنکه مال خودش است باو نمی‌دهند تا چه رسد به آنکه از جرائم نمایندگان به بهداری داده بشود و کتابخانه مجلس را هم آنچه که بنده تحقیق کردم کمکی به آن نشده‌است و کتابی هم خریداری نشده اگر خریداری شده از این محل و به کتابخانه مجلس کتابی داده شده خواهش می‌کنم که آقایان کارپردازها در موقعی که پاسخ مرحمت می‌کنند این قسمت را هم توضیح بدهند که بنده روشن بشوم و ببینم از محل جرائم به بهداری مجلس کمک شده یا به کتابخانه مجلس کمکی شده‌است یا نه؟ قسمت سوم که مورد نظر بنده‌است قسمت یادداشتهاست مرسوم بوده و مرسوم هست و در بودجه الان آقای ناظرزاده خواندند یا اگر نخواندند در تبصره‌ها هست که به عنوان پاداش و عیدی یک مبلغی را به صاحبان رتبه و مستخدمین جز بدهند اینجا هم به عقیده بنده اصل تبعیض حکمفرماست، اگر بناست پاداش و عیدی داده شود باید آقایان محترم هم موافقت کنند به اینکه اعم از کارمندان جزء کارمندان رتبه‌دار و صاحب پایه علی‌السویه بینشان قسمت شود، قسمت پنجم موضوع چاپخانه مجلس است چاپخانه مجلس باز ممکن است در این قسمت بنده درست متوجه نشده باشم اگر اینطور باشد لطفا آقایان کارپردازها پاسخ مکفی مرحمت خواهندکرد، آنچه انسان مشاهده می‌کند در همین خیابان باب همایون و این خیابانهای زوایای شهر دیده شده به کرات دیده شده که یک دستگاههای بسیار مختصر کوچکی به نام چاپ کارت ویزیت یک مردی دارد که زندگیش با او اداره می‌شود یک عائله کوچکی را اداره می‌کند، بنده هنوز نتوانستم بفهمم که چاپخانه مجلس با این عرض و طول و با این دستگاههای انواع و اقسام مختلفه که دارد و انصافا باید گفت یک چاپخانه بسیار آبرومندی است از حیث ادوات و اثاثیه و با اینکه غالب مطبوعات دوائر دولتی و ادارات و وزارتخانه‌ها در چاپخانه مجلس طبع می‌شود و با اینکه روزنامه رسمی‌کشور شاهنشاهی در این چاپخانه چاپ می‌شود و آگهی‌های رسمی‌و دولتی را بنابر قانونی که چندی قبل گذشت اغلب و اکثر از جراید را در مضیقه اینکه این روزنامه (پورسرتیپ: آگهی‌نامه بفرمایید) این روزنامه مخارجش تکافو زندگانی اداری و پرسونالیته و کادرپرسنلی روزنامه را نمی‌کند چیست؟ و علت اینکه ضرر می‌کند چیست؟ درمورد چاپخانه مجلس خیلی بنده ممنون می‌شوم که آقایان توضیح بدهند که با این دستگاه عریض و طویل که دارند چرا ضررمی‌کنند علت اینکه سال گذشته به آن کمک کردند و علت اینکه امسال هم ضرر می‌کند چیست (دکتر فلسفی: چاپخانه یاروزنامه؟) هر دواش درمورد ترفیعات و اضافات هم تبعیض می‌شود و تبعیض شده کما اینکه اخیرا هم پیشنهادی شده بوده‌است به کمیسیون محاسبات و آمد در کمیسیون محاسبات تصویب شد و این همان مطلبی است که جناب آقای مکی تذکر فرمودند و بعد به مرحله ثانوی که رسید اساسا موضوعش منتفی شد (جلالی: اینطورنیست) و این موضوع را چون جناب آقای مکی می‌خواهند رویش صحبت کنند بنده در این باب صحبتی نمی‌کنم ولی درمورد بهداری مجلس و کیفیت روزنامه رسمی‌و چاپخانه مجلس انتظار دارم که آقایان کارپردازان محترم جواب کافی بدهند، باقی می‌ماند یک جمله و آن موضوع صرفه‌جویی مجلس است که در این مدت اداره محاسبات مجلس شورای ملی کرده که بنده شنیدم درحدود هشتصد هزار تومان وجه نقد الان در بانک ملی دارد اگر واقعا با این پول مجلس شورای ملی و اداره محاسبات و صندوق احتیاج ندارد بنده پیشنهادی می‌دهم و این پیشنهاد را الان تقدیم می‌کنم که نیمی‌ازاین صرفه‌جویی را مجلس شورای ملی اجازه بدهد که یک دستگاه عکسبرداری و رادیوگرافی و عکسبرداری از سینه برای مسلولین این کشور تهیه کند و هدیه بکند و این یک خدمتی است که به بهداشت و بهداری مملکت می‌کند (صحیح است).

نایب رئیس: آقای دکتر فلسفی.

دکتر فلسفی: آقای دکتر فقیهی‌شیرازی نماینده محترم راجع به موضوع بهداری مجلس بیاناتی کردند از جمله راجع به دارو و اعتبار دارویی و اینکه در داروخانه بهداری مجلس دارو نیست وقتی که بنده کارپرداز شدم یک پرونده گذاشتند جلوی بنده و گفتند این پرونده اعتبار بیست هزار تومان دارو است و بایستی خریداری شود به اضافه نه هزار تومان از مجلس سنا اعتبار داشتند که درحدود سی هزار تومان می‌شد بنده فکرکردم که سی هزار تومان داروخریدن و گذاشتن در داروخانه مصلحت نیست بعد به آقای دکتر ملکی تکلیف کردم که برویم در بهداری مجلس و آنجا مطالعه بکنیم ببینیم چطورمی‌توانیم این پول را داروبخریم آنجارفتیم و اینطور تصمیم گرفتیم که هر سه ماه به سه ماه یا هر چهار ماه به چهار ماه این اعتبار را تقسیم کنیم و داروبخریم بعدا آمدیم در هیأت رئیسه مطرح کردیم و بعد از اینکه در هیأت رئیسه مطرح کردیم گفتند که از بنگاه دارویی کل کشور باید خریداری بشود ما قبول کردیم با بنگاه دارویی مکاتبه کردیم یک ماه طول کشید کارمندان مجلس هم از نظر دارو در مضیقه بودند بالاخره ما نتوانستیم داروی لازم را از بنگاه دارو بخریم این مطلب مجددا در هیأت رئیسه مطرح شد آقایان اختیار به من دادند بنده هم آمدم با آقای رئیس بهداری مجلس تمام نمایندگان مختلفه داروفروشان را دعوت کردیم در کارپردازی و فی‌المجلس هر کدام مثلا داروهایی که مربوط به کارخانه روش بود گفتیم این دواها را به ما بدهید و صدی ده صدی ۱۵ صدی ۲۰ هم به ما تخفیف دادند درحدود سیزده هزار تومان داروخریدیم و وقتی هم که این بودجه در اینجا مطرح شد بنده به جنابعالی عرض کردم که تشریف ببرید به بهداری مجلس داروخانه الان مملو از دوا است حالا دیگر در مضیقه نیستند چند روز قبل آقا بنده آقای دکتر نیرومند رئیس بهداری مجلس را خواستم و گفتم که هر مقدار دارو که لازم دارید آنچه میسر است دوا بخرید گفتند ما دوا دادیم گفتم از نظر پنی‌سیلین و استروپتومسین و غیره چون فصل زمستان است و بعلاوه صورت ۳ ماه بعدتان را هم تنظیم کنید و خیال می‌کنم که در این عمل آنچه ما کردیم مصاب بودیم برای اینکه سی هزار تومان را ما دارو می‌خریم ولی یک مرتبه نمی‌خریم سه ماه به سه ماه می‌خریم پس این از نظر دارو از نظرپرسنل یک درمانگاه به این اندازه‌ای که پرسنل دارد کافی است منتهی ما تصمیم گرفتیم اگر میسربشود و بتوانیم با این بودجه یک بیمارستان بیست تختخوابی هم درست کنیم راجع به دندانسازها هم یک دندانساز استخدام کرده‌ایم و ملاحظه می‌فرمایید پزشک یکمی‌مربوط به همان دندانساز است (اقبال: اگر کار بلد باشد، حقوقش کم است) دیگر چیزی لازم ندارد همینقدر هم که هست کافی است اما از نظر چاپخانه بنده تصدیق می‌کنم که این چاپخانه یکی از موسسات بسیار خوب و بزرگ است و بیشتر از این هم می‌بایستی فایده داشته باشد و حتی ما فکرکردیم که می‌بایستی یک متخصص برای همین منظور از آلمان استخدام بکنیم که راندمان این چاپخانه بهتر و بیشتر بشود سابقا هم متخصص بوده و همین اقدام را کرده‌اند این حساب را کرده‌ایم ولی تاکنون چاپخانه ضرر نداده بلکه فایده هم داده منتهی ما فکرمی‌کنیم این فایده‌ای که چاپخانه داده کم است بایستی بیشتر باشد و اگر از آن روز اول تاسیس چاپخانه در نظر بگیریم اگر تمام آنچه را که صرف خرید ماشین‌آلات شده‌است مستهلک بکنیم چهار میلیون تومان هم این چاپخانه تحویل خزانه کشور داده‌است (صحیح است) ولی من تصدیق می‌کنم که این موسسه بهتر از این باید بهره بدهد اما راجع به اداره روزنامه رسمی‌عرض کنم در دو سه سال اول ضررمی‌داد ولی الان دو سه سال است که فایده می‌دهد و امسال صد هزار تومان استفاده داده‌است صد هزار تومان استفاده از اداره روزنامه رسمی‌بوده‌است و این آقای دکتر خطیبی که در راس آن هست بسیار خوب کار کرده‌است همه از او راضی هستند بنابراین خیال می‌کنم که یک مقداری از این نگرانی شما مربوط به عدم تحقیق بوده‌است و برای این بود که بنده به جنابعالی عرض کردم که اول تشریف بیاورید تحقیق کنید بعد اینجا بفرمایید.(احسنت)

نایب رئیس: آقای مکی.

مکی: به عقیده بنده دستگاه قانون‌گذاری بایستی سرمشق سایر ادارات و بنگاهها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت باشد (صحیح است) بنده با بودجه مجلس به دلایلی که عرض می‌کنم مخالفم و خیال می‌کنم که اگر از این مسائل سایر همکارانم اطلاع پیدا کنند و خوب رسیدگی بکنند رای موافق ندهند همکار محترم آقای دکتر فلسفی راجع به چاپخانه که ضرری ندارد مطالبی فرمودند آنچه که بنده اطلاع پیدا کردم در حدود دویست هزار تومان این دستگاه ضرر دارد شما باید استهلاک این ماشینها را حساب کنید یک دستگاهی که کارمی‌کند یک ماشینی که کارمی‌کند این در طول یک مدتی به واسطه خستگی و کار ازبین می‌رود و این یک سرمایه ایست هر سال که کارمی‌کند یک قسمتی از قیمت این دستگاه دارد کم می‌شود وانگهی مجهزترین چاپخانه‌هایی که من شنیده‌ام در خاورمیانه در این قسمت از آسیا هست چاپخانه مجلس شورای ملی ایران است این از مهمترین کارخانجات دنیا ماشینهایش خریده شده همه جور کاری می‌تواند بکند اوراق بهادار تمبر و غیره چاپ می‌کند چند ماشین افست دارد که اینها در نوع خودشان در ایران بی‌نظیر هستند از لحاظ جا و کرایه و مکان و غیره اینها را وقتی حساب بکنید جناب آقای دکتر فلسفی اینها همه‌اش رایگان است مجانی است اینها را حساب کنید می‌بینید که دویست هزار تومان در سال ضررمی‌دهد (افشارصادقی: سفارشات ۳۲ را برای امسال منظور کرده‌اند) با این ترتیب وقتی مجلس شورای ملی نتواند یک چاپخانه خودش را اداره کند چطور می‌تواند بگوید که سازمان برنامه چرا نمی‌تواند از کارخانجات شمالش با این عرض و طول و اینهمه خرجی که برایش شده استفاده کافی بکند اول آقا یک سوزن به خودتان بزنید بعد یک جوالدوز به دیگری بزنید وقتی که بنده ببینم که چاپخانه مجلس خوب کارمی‌کند آن وقت می‌توانم به سازمان برنامه بگویم آقا چرا چند میلیون تومان در سال باید ملت ایران ضرر کارخانجات شمال را بدهد می‌گویند آقا چاپخانه مجلس خودتان را ببینید بعد کارخانجات شمال را بگویید وانگهی در این ترفیعاتی که برای اشخاص تعیین کرده‌اند باید صرفنظر از بستگی اشخاص کرد باید خدا و حقیقت را درنظر گرفت هر کس هر چه حقش است بهش بدهید آقای دکتر معظمی شما را به خدا توجه کنید توی کمیسیون نفت یک عده شب و روز جان کندند و کارکردند یک دسته‌ای متصدی هیأت مختلط نفت بودند کارکردند و من هم اسمشان را نمی‌آورم ولی وظیفه‌ام این است از خدمتی که اینها به مملکت و اصول ناسیونالیست و ملی شدن نفت کردند صحبت کنم اقلا اگر چیزی هم بهشان ندهند بگویم که خدمت کردند یک عده‌ای در کمیسیون عرایض بودند اثبات شَیئی نَفی ماعَدا نمی‌کند من نمی‌توانم بگویم آنها کارکرده‌اند بقیه کارنکرده‌اند این دو قسمتی است که من با آن سروکار داشتم در سایر قسمتها هم قطعا افرادی هستند که با ایمان و علاقه کار کرده‌اند و آنها چون کسی را نداشتند پارتی نداشتند پاداشی بهشان داده نشده و نه رتبه‌شان داده شده نه مزایایی که دیگران می‌گیرند و اینها باید به استحقاق گرفته باشند عرض بنده این است که یک بام و دو هوا نمی‌شود داد واقعا تقدیری بخواهند بکنند از تمام کارمندان باید بشود مجلس تندنویسی داشته کارپردازی داشته اداره قانون‌گذاری داشته تمام اینها تشکیلات است که کار مجلس را تا حالا کرده‌اند همه‌شان بالسویه اگر واقعا تشویقی باید بشوند مورد تشویق قرار داد این پیشخدمتهایی که در مجلس هستند و شب و روز کار می‌کنند اینها هم بایستی تشویق بشوند چه فرقی با دیگران دارند از این گذشته مجلس در ادوار گذشته از محل جرائمش برای توسعه مجلس قدمهایی برداشته می‌شد دو سه دوره‌است بنده می‌بینم در مجلس شورای ملی قدمی برداشته نشده همه دوره از محل جرائم نمایندگان به محیط و فضا و مساحت مجلس اضافه می‌شد اطراف مجلس را خریداری می‌کردند توی مجلس می‌انداختند این پارلمان ایران است و خارجیها که می‌آیند به این توجه دارند و به علاوه پارلمان ایران اگر مثل پارکی در وسط شهر باشد در آب و هوای شهر بی‌تاثیر نخواهد بود باید به همان ترتیبی که در دوره‌های دوم و سوم و چهارم و پیشترها درحدود اعتبارات مالی مجلس برای توسعه مجلس قدم برمی‌داشتند حالا هم اقدام بشود آقا ما داریم رو به تکامل می‌رویم و مجلس ما هم باید رو به تکامل برود امروز مجلس ما فاقد بسیاری از وسایل احتیاجات است غالبا می‌بینید آقایان نمایندگان محترم در این مجلس متحصن می‌شوند ما خودمان متحصن شده بودیم و در اتاقهای کمیسیونهای مجلس زندگی می‌کردیم مجلس یک عمارتی ندارد که اگریک دسته اینجا متحصن شدند از نمایندگان و غیرنمایندگان بتوانند از آنها پذیرایی بکنند یکی از همکاران محترم نوشته‌است الان مجلس ۲۶۰ هزار تومان پول ازمحل جرائم موجوددارد این را می‌تواند از زمین‌های اطراف مجلس خریداری بکند و یک ساختمانهای آبرومندی در آن بنابکند برای تحصن نمایندگان برای پذیرایی نمایندگان و اصولا الان یک نماینده‌ای اگر بخواهد در مجلس از مهمانش پذیرایی بکند جا ندارد کجا می‌تواند یک نماینده از مهمانش پذیرایی بکند مگر مهمانش را بیاورد توی سرسرا که همه آقایان هستند برای نمایندگان در مجالس دنیا که بنده دیده‌ام برای هر کدام از آنها یک بورو یک دفتر وجود دارد که می‌توانند کارهای خودشان را در آنجا اداره بکنند منشی هم بهشان می‌دهند ماشین‌نویس هم می‌دهندکه کارهایی که به آنها رجوع می‌شود ارجاع به دوائر مربوطه بکنند بنابراین به عقیده بنده توجه به این مسائل نشده و این بودجه با این رفیق‌بازی‌ها یا تبعیض‌هایی که شده‌است به عقیده من قابل تصویب نیست از طرفی هم یک دسته از کارمندان مجلس اینجا به امید این هستند که آخر سال این اضافاتشان تصویب بشود و بتوانند از این چندرغاز که در این بودجه برای آنها پیشنهاد شده استفاده بکنند و کسی هم دلش نمی‌خواهد عقب بیافتد خواستم استدعاکنم که آقایان کارپردازان و همچنین هیأت رئیسه توجه بیشتری راجع به این موضوعاتی که عرض کردم بکنند و به یک کمیسیون اختیار بدهند یا ضمن تصویب همین بودجه اختیار به کارپردازی و هیأت رئیسه مجلس بدهند که اگر تبعیضی به اشخاص شده‌است آنها از این اختیارشان استفاده بکنند و بتوانند به کسانی که ظلم و تعدی شده جبران بکنند همچنین همکار عزیزم آقای دکتر بقایی مرقوم فرموده‌اند که یکی دو نفر هم که در کمیسیون تحقیق که طبق تصویب مجلس شورای ملی تشکیل شده‌است و ریاست آن با جناب آقای دکتر بقایی است چند نفر با کمال صمیمیت در این کمیسیون تحقیق زحمت کشیده‌اند و اسناد و مدارک جمع‌آوری کرده‌اند که یکی آقای عطارچی و دیگری آقای سبحانی است به آنها هم پاداشی داده‌نشده و تقدیری هم نشده به هرحال بنده بطور کلی عرض کردم که چون در تشکیلات داخلی مجلس بنده با دو کمیسیون تماس دارم یکی با کمیسیون عرایض و یکی با کمیسیون نفت که سال گذشته با آقای دکتر شایگان و دکتر معظمی و آقای حائری‌زاده و بنده که آنجا بودیم کارمندانی که آنجا بودند اینها شب و روز فداکاری کردند جان کندند اینطور نبود جناب آقای دکتر شایگان؟ (دکتر شایگان: چرا) شب و روز وقت و بی‌وقت اینها کارکردند آخر کارکردن با کارنکردن باید یک روزی تشخیص داده شود مَن مِن‌باب طرفداری از حق و حقیقت بود که اینها را عرض کردم والا بنده در حال حاضر برای اینکه حقوق آنها عقب می‌افتد مصلحت نیست و نمی‌خواهم جلوی این شندرغازی که بنا است به آنها به‌عنوان اضافه داده شود گرفته شود ولی توی این ادارات مجلس توی همین تندنویسی و سایر قسمتها افرادی هستند که به حق آنها ظلم شده و تعدی شده و آقایان باید به کارپردازان و هیأت رئیسه اختیار بدهند و اگر اشخاصی بعلت نداشتن پارتی اینجا نتوانسته‌اند حق خودشان را بگیرند کارپردازان محترم و هیأت رئیسه محترم بتوانند جبران کنند.

نایب رئیس: آقای بهادری.

بهادری: مطالبی که جناب آقای دکتر فقیهی‌شیرازی جناب آقای مکی فرمودند بنده خیلی خوشوقتم که معایب و نواقص را آقایان متذکر بشوند و برای ما لازم است که در وضع آنها اقدام بکنیم در قسمت بهداری مجلس جناب آقای دکتر فلسفی توضیحات کافی دادند و آنچه که بنده و همکاران بنده از طرف کارپردازی مقدورمان بود برای رفع نواقص و معایب دستگاه مجلس اقدام کردیم و مخصوصا قسمت بهداری تحت نظر آقای دکتر فلسفی بود و انصافا در این قسمت آقای دکتر فلسفی آنچه توانسته‌اند کمک کرده‌اند و رفع نواقص کرده‌اند راجع به کتابخانه آقای دکتر فقیهی‌شیرازی فرمودند که در این مدت کمکی نشده و چیزی خریداری نشده الان بنده صورتی فرستادم آوردند به عرض آقایان می‌رسانم که در سال ۱۳۳۰ شانزده هزار و ششصد تومان کتاب خریداری شده‌است و تا آخربهمن ماه ۱۳۳۱ هم ۱۱۴۱۵ تومان کتاب تهیه شده‌است و هر چه کتاب تهیه شده‌است و هر چه کتاب مورد نیاز کتابخانه بوده و شورای کتابخانه پیشنهاد کرده کارپردازی و هیأت رئیسه موافقت کرده‌اند و پرداخت شده اما درمورد چاپخانه آقای دکتر فقیهی‌شیرازی و آقای مکی مطالبی فرمودند بنده خیلی خوشوقتم که باید مطالب را گفت و نواقصات را به عرض مجلس رساند و بنده و همکاران بنده در آن قسمت که هستیم و در آنجا که نظارت داریم باید معایب کار را به عرض مجلس برسانیم و از روزی هم که بنده انتخاب شدم به سمت کارپردازی به تمام رفقای محترم عرض کردم که آقایان ما برگزیده شما هستیم هر نواقصی می‌بینید به ما کمک کنید و بفرمایید و بنده البته خودم تصدیق دارم که اوضاع چاپخانه ما آنطور که باید و شاید به نحو احسن اداره نمی‌شد از روز اولی که ما به این سمت انتخاب شدیم بعد از پنج جلسه شور و مطالعه تمام نواقصات چاپخانه مجلس بزرگترین دستگاهی است که در خاورمیانه هست ولی متاسفانه به نحو احسن اداره نمی‌شود چاپخانه مجلس الان افتاده به شکل یک اداره‌ای مثل سایر ادارات اصولا چاپخانه مجلس باید با اصول تجارتی و بازرگانی اداره بشود این است که بنده اطمینان می‌دهم آقایان آنچه وظیفه ما بوده راجع به چاپخانه ملجس گزارشات لازم را به عرض هیأت رئیسه رسانیده‌ام اما روزنامه رسمی را آقای دکتر فرمودند اتفاقا خدمات آقای دکتر خطیبی قابل تقدیر بوده بنده خودم هم ایشان را نمی‌شناسم و از روزی که ما انتخاب شده‌ایم اصلا این شخص را ندیده‌ام ولی بسیار جوان لایقی است از روزی که به مجلس آمده‌است از حیث روزنامه رسمی درآمد ما زیاد شده‌است آقای دکتر فقیهی‌شیرازی مطمئن باشند بهترین دستگاهی که الان در مجلس به خوبی می‌گردد و اداره‌اش خوب است دستگاه روزنامه رسمی است اما جناب آقای مکی فرمودند که چاپخانه هنوز استهلاکش تمام نشده می‌خواهم به عرضشان برسانم که چند سال است که چاپخانه مجلس استهلاکش تمام شده و دویست هزار تومان هم که فرمودند ضرر دارد اینطور نیست ولی منافعی هم ندارد این را هم عرض کردم که باید به شکل بازرگانی اداره شود این مورد تصدیق خود کارپردازان هم هست راجع به ترفیعات کسانی که فرمودند مخصوصا جناب آقای مکی فرمودند که به واسطه نداشتن پارتی حق آنها ضایع شده خواستم به عرضشان برسانم بنده و رفقای بنده وظیفه داشتیم مخصوصا کارمندان جزء مجلس که انصافا همه‌شان کارمی‌کنند و مورد رضایت آقایان است آنچه که وظیفه‌دار بودیم از حق آنها دفاع کردیم و چنانچه کسانی هستند که حق آنها ضایع شده بنده خواهش می‌کنم که خود آقایان محترم به شکل پیشنهاد حوائج آنها را پیشنهاد کنند که مورد توجه مجلس قرار خواهد گرفت اما نسبت به موضوع جرائم که فرمودند طبق صورت موجود با قیمت زیادی که به مجلس سنا فروخته شده ۷۲۹ هزار تومان و خورده‌ای الان مجلس پول دارد و فرمودند برای نواقصات مجلس مصرف بشود مانعی ندارد هر طور هیأت رئیسه موافقت بفرمایند که به چه مصرفی برسد کارپردازی انجام خواهد داد.

نایب رئیس: آقای دکتر فلسفی.

دکتر فلسفی: عرض کنم که تصویب بودجه مجلس یک جریانی دارد کارپردازی مجلس بودجه را تنظیم می‌کند تقدیم مجلس می‌کند مجلس می‌دهد به هیأت رئیسه در هیأت رئیسه مورد رسیدگی و بررسی قرارمی‌گیرد و بعد از آنجا می‌آید در کمیسیون محاسبات در کمیسیون محاسبات هم مورد رسیدگی قرارمی‌گیرد و بعد می‌آید در مجلس تصمیم نهایی و نظر قطعی با مجلس است البته آقایان آنچه را می‌بینند صلاح است تصویب می‌کنند آنچه که صلاح نیست تصویب نمی‌کنند آنچه برخلاف قاعده‌است تصویب نمی‌کنند این با خود مجلس است بنده مقصودم از این صحبت اشاره به فرمایش آقای مکی است که فرمودند تبعیض شده‌است در هر حال این بودجه این جریانات را داشته که عرض کردم و تصمیم نهایی و نظر قطعی با خود مجلس است.

نایب رئیس: پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده‌است که قرائت می‌شود (به‌شرح زیرقرائت شد:) پیشنهادمی‌کنم در بودجه مجلس پس از بیانات یک موافق و یک مخالف به کفایت مذاکرات رای گرفته شود.

ملک‌مدنی: بنده مخالفم بگذارید در بودجه مجلس حرف زده شود.

نایب رئیس: آقای ناظرزاده.

ناظرزاده: در جلسه گذشته که لایحه اضافه اعتبارات خدمتگذاران و مستخدمین دون‌پایه مطرح بود چون ما خیال نمی‌کردیم که در آخر آن لایحه آن جریان پیش بیاید با مقام ریاست که صحبت می‌کردیم گفتیم شاید بحث در کلیات بودجه مجلس در آن جلسه تمام شود متاسفانه آن جریان پیش آمد و موکول شد به این روز و الان هم راجع به بودجه مجلس و تصویب کلی آنکه حرفی نیست اگر صحبتی باشد راجع به مواد است مواد هم یکی یکی مطرح می‌شود و آقایان اگر نظری داشته باشند ممکن است ضمن همان مواد پیشنهاد بفرمایند(صحیح است) اما در سه موضوعی که اینجا تذکر داده شد یکی راجع به چاپخانه مجلس است جای انکار نیست که این دستگاه باید درآمد بیشتری داشته باشد ولی یک موضوع دیگری هم هست که مجلس هیچوقت نمی‌تواند از پرداخت مزایای کارگران خودداری کند زیرا مجلس از نظر حفظ حقوق کارگران باید سرمشق برای سایر دستگاهها باشد بعلاوه شما ملاحظه می‌فرمایید در تمام کارخانجات این اشکال از نظر پرداخت مزایا به کارگران هست و مجلس نمی‌تواند استثنائاً از پرداخت این مزایا خودداری کند از این گذشته کدام دستگاه دولتی است که مثل دستگاه خصوصی ممکن باشد ازش بهره‌برداری بشود بنابراین با توجه به اینکه باید بیشتر به موضوع چاپخانه توجه کرد این نظری هم که هست از لحاظ تامین اعتبارات کارگران باید درنظرگرفت راجع به ترفیعات هم هر چه در هیأت رئیسه راجع به اضافات و ترفیعات کارمندان مطرح شده هیأت رئیسه با آن موافقت کرده حالا اگر اشتباهی شده یعنی اشخاصی که حقاً سزاوار ترفیع و مساعدتهایی هستند و باید به آنها ترفیع و اضافه داده شود اسمشان از قلم افتاده الان که بودجه مطرح است ممکن است آقایان پیشنهاد بفرمایید که اعتبار اضافات این قبیل اشخاص هم تامین شده باشد راجع به روزنامه رسمی همانطور که کارپردازان محترم تذکر دادند دستگاهی است که برای مجلس درآمد هم دارد بعلاوه این مذاکرات مجلس که هر دفعه مورد استفاده آقایان قرارمی‌گیرد بوسیله همین روزنامه رسمی اداره می‌شود و این دستگاهی است که از هر جهت باید مورد تشویق مجلس قرار گیرد و در هیأت رئیسه هم این مذاکرات شده راجع به بهداری مجلس هم همینطور که گفته شد با حسن اعتمادی که به آقای دکتر فلسفی نماینده محترم هست اعضای هیأت رئیسه موافقت کردند که بهداری مجلس زیر نظر و مراقبت آقای دکتر فلسفی اداره بشود ممکن است نواقصی در کار باشد که باید رفع شود و به تدریج اصلاح شود در هر حال دفاع از بودجه به‌عهده آقایان کارپردازان و مخبر کمیسیون محاسبات است و در تصویب بودجه هم حرفی نیست زیرا که مکرر خود آقایان در مجلس اظهار می‌داشتند که باید بیش از بودجه دولت بودجه کل کشور بودجه مجلس تصویب شود و نباید به تعویق بیافتد و تصویب نشود این برای مجلس خوب نیست که بودجه کل مملکتی به مجلس بیاید و تصویب نشود و بعلاوه خدمتگزاران مجلس هم همه مورد علاقه آقایان هستند و در این شب عید انتظار دارند که این بودجه زودتر تصویب شود و با حسن توجه آقایان انشاءالله امروز بحث در کلیات تمام می‌شود و اگر آقایان نظری راجع به بعضی مواد دارند چون ماده به ماده مطرح می‌شود هر پیشنهادی که به نظرشان می‌رسد ممکن است بوسیله پیشنهاد تذکر بفرمایند و تصویب شود.

نایب رئیس: آقای ملک‌مدنی.

ملک‌مدنی: بنده خودم به شهادت آقایان در این جلسات اخیر همیشه سعی داشتم که بودجه مجلس شورای ملی هر چه زودتر از تصویب بگذرد برای اینکه سنت بوده‌است که بودجه مجلس همیشه قبل از بودجه کل کشور از تصویب می‌گذشته ولی اینجا یک مذاکراتی شد که بنده با کفایت مذاکرات مخالفت کردم برای این که این مطالب یک قدری باید روشن شود برای مجلس خوب نیست گفته شود که فلان موسسه‌اش خوب کار نمی‌کند و یک جواب باری به هر جهت بدهند و رد بشوند ما باید همانطور که یکی از آقایان هم گفتند دستگاه ما مدل و نمونه باشد که سایر قسمتهای مملکتی هم به آن تأسی کنند همینطور هم همه آقایان به خاطر دارند که خوشبختانه کارمندان مجلس و کارگرهای چاپخانه هم همیشه نمونه انجام وظیفه بوده‌اند برای اینکه در این حوادثی که در این ۵ - ۶ ساله اخیر واقع شده همه جا یک تشنجاتی واقع شد و یک ترتیباتی پیش‌آمد کرد بجز در مجلس و چاپخانه مجلس بنده وارد این نمی‌شوم که چاپخانه مجلس دستگاهش جمع و خرج می‌کند یا نه بنده آن چیزی را که بیشتر بهش توجه دارم نظم و ترتیبی است که در آنجا بوده که کوچکترین بی‌ترتیبی در آنجا واقع نشده‌است و هیأت رئیسه و کارپردازان مجلس مشغول هستند که رسیدگی دقیق بکنند و آن جور که لازم است کار آنجا را به جریان بیندازند چیزی که ما شاهد هستیم و می‌بینیم این است که چاپخانه مجلس در این مدت همیشه با کمال خوبی وظیفه خودش را انجام داده و بی‌ترتیبی هم درش نبوده (صحیح است) حالا اگر لازم است که یک متخصص فنی هم اضافه بکنند یا یک متخصص بازرگانی هم داشته باشد و به ترتیب بازرگانی اداره بشود مانعی ندارد و در اختیار هیأت رئیسه‌است که باید این کار را بکنند یا در اختیار کارپردازان مجلس است که باید اینکار را بکنند ولی اصولا حق اشخاص که آنجا کار می‌کنند و زحماتی را متحمل می‌شوند انصافا نباید از نظر دور کرد اینکه بنده با کفایت مذاکرات مخالفت کردم برای چند مطلب بود که می‌خواستم عرض کنم که بطور کلی حالا اشاره می‌کنم یکی از مسائل مهمش پاداش‌هایی است که وزارتخانه‌ها به تمام کارمندانشان می‌دهند ولی در مجلس شورای ملی این مطلب مورد دقت شده ولی بطور کافی همه را مراعات نکرده‌اند جناب آقای مکی فرمودند که در کمیسیون نفت و کمیسیون عرایض که بوده‌اند دیده‌اند شما ملاحظه بفرمایید در همین کمیسیون بودجه در تمام ساعات روز و شب و صبح و عصر هر وقت کمیسیون تشکیل شود همه منظم و حاضر هستند و صورت‌جلسات پنچاه و چهل صفحه‌ای را تهیه می‌کنند (صحیح است) همینطور سایر قسمتهای دیگر این پاداشی که معمول هست در ساعات غیراداری که کارمی‌کند باید داده شود (ناظرزاده: همچنین تندنویسها) همینطور تندنویسهای مجلس بسیار متشکرم که جناب آقای ناظرزاده فرمودند همین آقایان تندنویسها که اینجا تشریف دارند با کمال دقت مطالب را تهیه می‌کنند (صحیح است) و خیلی کم اتفاق می‌افتد که در مذاکرات آقایان فرض کنید که یک مختصر اصلاحاتی لازم داشته باشد و به نظر من هیأت رئیسه و کمیسیون محاسبات مجلس و کارپردازی بایستی پاداش به آقایان بدهند زندگی گران شده‌است این محل تردید نیست زندگی عمومی سخت است و این آقایان هم جز حقوق و وظیفه و مقرری که از اینجا باید بگیرند از جای دیگر اغلبشان هیچ درآمدی ندارند یک موضوع دیگری که اصولی است و بنده می‌خواستم عرض کنم این است که هیأت رئیسه و کارپردازها یک قانونی را که ازمجلس گذشته‌است تا بحال اجرا نکرده‌اند آقای دکتر فلسفی ما اینجا قانونی گذرانده‌ایم که مجلس شورای ملی باید یک بیمارستان ۱۲ تختخوابی مجهز در مجلس تدارک کند که هم اعضای مجلس از آن استفاده کنند و هم سایر طبقات، شأن مجلس شورای ملی این است که یکی از بهترین بیمارستانها را داشته باشد مثلا بانک ملی یک بیمارستان دارد برای کارمندان خودش که استفاده می‌کنند بنده این پیشنهاد را کردم مورد قبول واقع شده و الان هم خودتان می‌فرمایید ۷۰۰ هزار تومان پول موجود داریم اول بهار هم هست و اول بنایی زمین هم که دارید آن بیمارستان را بسازید بطوری که مدل باشد که هم اعضای مجلس استفاده کنند هم سایر مردم و این یک کار مفیدی است که اغلب مؤسسات کرده‌اند و ما هم در قانون گذاشته‌ایم متاسفانه بنده جسارت نمی‌کنم هیأت رئیسه و کارپردازیهای مجلس انجام نداده‌اند بنده تقاضامی‌کنم در این موضوع آقای دکتر فلسفی توضیحی بدهند و وعده بدهند که در سال آتی سال ۱۳۳۲ این کار را انجام بدهند ما که قانون گذراندیم قانون برای خودمان باید مورد احترام باشد این یک موضوعی است اساسی و صحیح پول هم که داریم این کار را بفرمایید، یک موضوع دیگرهم هست راجع به اعضای مجلس و چاپخانه‌است که بنده در موقع خودش پیشنهاد می‌دهم و در موقع خودش عرایضی که لازم است در موقع طرح پیشنهاد به عرض می‌رسانم. (احسنت)

نایب رئیس: رای می‌گیریم به پیشنهاد کفایت مذاکرات، آقایانی که موافقند قیام بفرمایند.(اغلب برخاستند) تصویب شد رای می‌گیریم به ورود به شور مواد، آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه ویرایش

۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

نایب رئیس: بااجازه آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز پنجشنبه دستور بقیه همین بودجه مجلس. (۵ دقیقه بعدازظهر جلسه ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری