مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷/جلسهٔ ۷۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۱۷ نشست ۷۷

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۴۱۱

۳ شنبه ۵ خرداد ماه ۱۳۳۲ - سال نهم

شماره مسلسل ۷۷

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۷۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک شنبه بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۳۲

فهرست مطالب:

۱ - طرح صورت مجلس جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۳۱ - تشنج مجلس - ختم جلسه

مجلس نیمساعت قبل از ظهر بریاست آقای محمد ذوالفقاری (نایب رئیس) تشکیل گردید.

- طرح صورت مجلس جلسه ۱۹ اسفندماه ۱۳۳۱ - تشنج مجلس - ختم جلسه ویرایش

۱- طرح صورت مجلس جلسه ۱۹ اسفندماه ۱۳۳۱ - تشنج مجلس - ختم جلسه

نایب رئیس - صورت غائبین جلسه ۱۹ اسفند قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه - آقایان: ناظرزاده. اورنگ

غائبین بی اجازه - آقایان: دکتر امامی. مشار. محمدحسین قشقایی. راشد. دکتر فلسفی. دکتر مصباح‌زاده

دیرآمدگان با اجازه و زودرفتگان - آقایان: دکتر کیان ۱۵ دقیقه. قنات‌آبادی سی دقیقه. جلیلی سی دقیقه. مجدزاده سی دقیقه. حائری‌زاده ۴۵ دقیقه. تولیت ۴۵ دقیقه. منصف یکساعت. دکتر فاخر یکساعت و ده دقیقه. گنجه یکساعت و بیست دقیقه.

دیرآمدگان بی اجازه و زودرفتگان - آقایان: کهبد یکساعت. عامری یک ساعت و سی دقیقه. خسروقشقایی یکساعت و سی دقیقه.

غائبین دررای - آقایان: شهاب خسروانی یک رای. عامری یک رای

نایب رئیس - نسبت بصورت جلسه قبل نظری هست؟ آقای پارسا

پارسا - بنام فراکسیون نهضت ملی تقاضامی‌کنم طرحی راکه قبلا توسط اداره تقنینیه به مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی تقدیم شده‌است امربفرمایید طرح بشود.

میراشرافی - این مربوط به صورت جلسه‌است آقای رئیس؟ این چه بازی است که درآورده‌اند؟

نایب رئیس - این مربوط به صورت جلسه نبود. آقای کهبد

میراشرافی - چرا اجازه داده‌اید آقای رئیس؟

اقبال - چرا دادمی زنید؟

میراشرافی - می‌خواهم دادبزنم بتوجه. مثل آن مزخرفاتی است که در غیاب ما آقای پارسا گفت خجالت نمی‌کشند.

(زنگ رئیس - دعوت به سکوت)

نایب رئیس - آقای کهبد بفرمایید

کهبد- بنده می‌خواستم فقط یک تذکری بدهم...

پورسرتیپ - آقایان آقای روحی چرا آمده؟

بهادری - این مردکه چرا آمده؟

میراشرافی – با اجازه کی آمده؟ چرا آمده به مجلس؟ برو بیرون

(آقایان - بهادری و میراشرافی بجانب آقای روحی رفته و برای اخراج ایشان از مجلس از محلی که نشسته بود او را به طرف درب خروجی مجلس می‌کشیدند)

(همهمه شدید - زنگ ممتد رئیس - دعوت به سکوت)

(چون آرامش برقرارنگردید بیست دقیقه قبل از ظهر آقای نایب رئیس صندلی ریاست را ترک و جلسه تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)

نایب رئیس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری