نیرنگستان/تفائل ناشی از اعضای بدن

تفائل ناشی از اعضای بدن

 

سر بزرگ نشان عقل و کیاست است[۱].

پیشانی بلند علامت دولت است.

پیشانی کوتاه علامت تنگدستی و زبونی[۲].

ریش دراز علامت حماقت است.

ریش کوسه و چشم زاغ نشان بد جنسی است.

قد بلند نشان حماقت است.

قد کوتاه نشان زیرکی و دانائی و زرنگی است[۳].

کف دست را نیشگون بگیرید علامت وعده دادن است.

چشم که رک بشود (راه باز کند) مهمان میآید.

کسیکه سقش سیاه باشد نفرینش گیراست[۴].

کسیکه با دست چپ ناخن دست راستش را بگیرد نان خودش را در میآورد.

ناخن گرفته شده را اگر زیر دست و پا بریزند فقر می‌آورد بلکه آنرا باید در پاشنهٔ در گذاشت تا روزیکه دجال ظهور میکند مانند خار روئیده نگذارد اهل خانه خارج بشوند.

موی سر را اگر سر راه بریزند گنجشک برده و با آن لانه میسازد وصاحب مو سرگیجه میگیرد[۵].

دندان افتاده را باید سه بار کر داد و سپس دفن و کفن کرده در سوراخ دیوار گذاشت[۶].

سینهٔ مرد که زیاد پشم داشته باشد مهر علی است.

از بینی کسی نباید عیب جوئی کرد چون خدا آنرا با دست خودش درست کرده.

سر بینی که سفت بشود علامت سن بلوغ است.

سربینی بخارد به مهمانی خواهند رفت.

کف پا که بخارد راه دور میروند.

کف دست راست که بخارد باید آنرا روی سر پسر اول مالید تا پول گیرشان بیاید.

کف دست چپ که بخارد خرج زیاد میکنند.

یک عطسه علامت صبر است در جوابش میگویند: عافیت باشد و برای شکستن صبر هفت صلوات باید فرستاد. دو عطسه علامت جخد (جهد) است باید تعجیل کرد. چه سالم و چه ناخوش هر کس عطسه بکند مسلماً تا سه روز زنده خواهد بود.[۷]

هرکس سکسکه بکند باو تهمت میزنند که چیزی دزدیده است تا این ترس باعث بر طرف شدن سکسکهٔ او بشود.

رو بروی کسی نباید خمیازه کشید چون برای آنشخص بدبختی میآورد برای رفع آن باید به پشت کسیکه خمیازه کشیده است بزنند و به بالا نگاه بکند.

اگر کسی خمیازه بکشد حتما دو نفر دیگر هم در همان خانه خمیازه خواهند کشید[۸].

پلک چشم چپ بپرد خوشحالی میآورد.

پلک چشم راست بپرد غم و اندوه میاورد[۹].

اگر مژهٔ چشم روی گونه بیفتد اجل است باید آنرا برداشت.

هر کس زبانش را گاز بگیرد در آن ساعت غیبت او را میکنند.

در موقع صحبت بی‌اراده اسم کسی را ببرند معلوم میشود آنشخص در همان ساعت یاد او بوده است.

هر گاه کسی چشمش را بکس دیگر چپ بکند و موشی از سوراخی بسوراخ دیگر برود چشم او چپ خواهد ماند.

پس گردن یا روی چشم کسی را ماچ بکنند از چشم آنکس میافتد.

اگر ناخن یکدست را بگیرند و دیگری را نگیرند سگ به آنشخص حمله خواهد کرد.

  هر که دارد خال دست آن نشان مشهد است  
  هر که دارد خال پا آن نشان کربلا است  
  هر که دارد خال سینه آن نشان وصله پینه  
  هر که دارد خال رو آن نشان آبروست  

سبیل در نزد عوام بخصوص داشها دارای اهمیت و اعتبار مخصوصی بوده. نشان مردی و مردانگی و احترام به آن واجب بوده است.


 1. مثال مازندرانی: کنه پا چوبون گنه سر سلطون.
 2. «حکماء گفته‌اند که پیشانی فراخ که بر وی خطوط یعنی چین و شکنج نباشد نشان خصومت و بلاهت .... و لاف و گزاف بود و پیشانی نحیف و باریک نشان فرومایگی و خساست و عاجزی بود و پیشانی متوسط نشان فهم و علم و هشیاری و تدبیر است».

  اخلاق محسنی

 3. بزرگان گفته‌اند: کوتاه خردمند به از نادان بلند.
    شعر از رسول خدا چنین نقل است کادم قد بلند کم عقل است  

  «در تواریخ مذکور است که مردی کوتاه‌قامت در پیش نوشیروان دادخواهی کرد و گفت کسی بر من ستم کرده است نوشیروان فرمود که: کسی بر مرد کوتاه بالا ستم نتواند کرد بلکه او ستم کند، و تو کوتاه قدی. گفت: ای شاه آنکس که بر من ستم کرده‌است از من کوتاه‌تر است انوشیروان تبسم فرمود و داد او بداد.»

  اخلاق محسنی ص ۱۸۸

 4. زاغ زبان کنایه از مردم سیاه زبان باشد یعنی کسانیکه نفرین ایشان را اثری هست. (برهان)
  «آسمان دهن از بالا اگر از پشت دندانها بقدر نیم گره سیاه باشد او را سق سیاه گویند بسیار بد است خصوص ازبرای صاحبش هرچند رگ سفیدی داشته باشد.»

  فرسنامه اسدالله خوانساری

 5. ««۱۰» هر گاه که یکتار موی بیفکند و در دل دارد که نگیرد و نپرهیزد فرمانی گناه باشد اگر کوچک باشد و اگر بزرگ.» صد در بندهش ص ۸۱
 6. پنهان کردن ناخن موی سر و دندان برای آنست که آنها بدست دشمن نیفتد زیرا یکی از عملیات جادوگری که امروزه هم در محله جهودها رواج دارد دنبه گداز Envoûtement است برای اینکار جادوگر آدمک کوچکی از موم درست کرده دندان یا موی سر و یا ناخن دشمن را در آن عروسک مومی میگذارد و پس از بجا آوردن مراسم مخصوصی هر نقطه از تن آدمک مومی را که زخم بزند صاحب ناخن یا موی سر از همان نقطه رنجور میشود. این عمل را با موش زنده و چال کردن شمع در قبرستان نیز مینمایند.

  بقیهٔ پاورقی در صفحهٔ مقابل

  بقیه از صفحه قبل
  در قصص‌العلماء ص۱۳۲ نوشته که میرزامحمداخباری بوسیلهٔ گداز سر اشپختر (سیتسانوف) سردار روسی را برای فتحعلیشاه آورده در مثل میگویند: مگر سر اشپختر را آوردی؟
  در اوستا (فرگرد۱۷) تأکید شده که در مواظبت موی سر و خرده ناخن بکوشند تا بدست (یادوک) جادو نیفتد.
  ««۱» اینکه چون ناخن خلال کنند. باید که در کاغذی کنند «۲» باز سروش فراز باید گرفتن و سه ایتا اهووبریو گفتن «۱۰» البته باید که (ناخن) ناسوده نگذارند که بسلاح جادوان بکار آید: صد در نثر ص۱۳ در چهاردهم.

 7. خبر: العطاس امان من الموت ثلثة ایام. بهمین جهت بعداز عطسه باید

  بقیه پاورقی در صفحه ۷۱

  بقیه از صفکه ۷۵
  شکر خدارا کرد و گفت: الحمدلله رب العالمین. خاصیت آن اینست که در قبر وقتی نکیر و منکر بالای سر آدم می آیند و سرانسان بسنگ لحد میخورد و عطسه میکند چون عادت دارد الحمدلله رب العالمین راخواهد گفت و مسلمانی او بر نکیر و منکر واضح میشود.
  ««۱۰» اینکه چون از کسی عطسه فراز آید یک ایتها اهووبریو و یک اشم‌وهو بباید خواندن زیرا که در تن ما دروجی است و پتیاره‌ای است که پیوسته با مردم کوشد تا علتی و بیماری بر مردم مستولی کند و در تن ما آتش است که او را چهره خوانند با آن دروج پیوسته کارزار میکند و او را از تن مردم باز میدارد. پس چون آتش بر آن دروج چیره شود و او را هزیمت کند عطسه از بهر آن آید که آن دروج بیرون آید «۲» پس چنان باید که این باژ برخوانند و آن آتش را آفرین کنند که گاه بمانادتا این دروج راشکسته میدارد. چون عطسه از کسی دیگر شنود هم این باز یعنی بباید گفتن و این آفرین مینو بکردن.»

  صد در ص ۷ در هفتم

 8. معروف است که مردی خمیازه کشید زنش هم با او خمیازه کشید چون کس دیگری در آن خانه نبود آنمرد به جستجوی شخص سوم رفت و فاسق زنش را در گنجه پیدا کرد.
 9. جستن پلک بالای چشم راست علامت خوشحالی بعد از تنگی واز چپ نشانهٔ رسیدن غایبی است و (جستن پلک پائین) از راست غم و از چپ رسیدن خبری است که در آرزوی آن باشد و یا از راست بیماری و از چپ خوشدلی عاید گردد.»

  جنات الخلود