ویکی‌نبشته:استانداردهای ویرایش

استانداردهای ویرایش

دیگرگونی ‌پذیر

ویرایش

سیاست‌های عمومی

ویرایش

فرنام یک اثر

ویرایش
  1. اگر اثری را می خواهید به ویکی‌نبشته بیافزایید می باید فرنام صفحه نوینی که برای اثر می خواهید بسازید با فرنام اثر که برای نمونه می تواند یک کتاب باشد یکسان باشد. مانند دیوان بیدل شیرازی
  2. فرنام زیرصفحه‌های اثری را که به ویکی‌نبشته در گام نخست افزوده‌اید بدین شیوه ساخته می شود: فرنام کتاب/فرنام بخش یا فصل مانند دیوان بیدل شیرازی/هزاران نقش. برای کارهای دیگر نیز می توان فرنام بخش -