پدیدآورنده:ابوحامد محمد غزالی

ابوحامد محمد بن محمد الغزالی الشافعی
(۴۳۶ خورشیدی—۴۹۰ خورشیدی)
(۴۵۰ قمری—۵۰۵ قمری)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. همه‌چیزدان، فیلسوف، متکلم و فقیه ایرانی
ابوحامد محمد بن محمد الغزالی الشافعی
 

محمد غزالی فرزند محمد (۴۵۰ — ۵۰۵ ه‍ ق) فیلسوف، متکلم و فقیه ایرانی و یکی از بزرگ‌ترین مردان تصوف سدهٔ پنجم هجری است. نام کامل وی: ابی حامد محمد بن محمد الغزالی الشافعی ، ملقب به حجت‌الاسلام زین الدین الطوسی ، است. او در غرب بیشتر با نامهای Al-Ghazali و Algazel شناخته می‌شود.

آثار ویرایش

الف- آثار سالهای دانش اندوزی غزالی، از سال ۴۶۵ تا ۴۸۷ هجری

 • التعلیقه فی فروع المذهب
 • المنخول فی الاصول

ب-آثار نخستین دوران درس و بحث

 • البسیط فی الفروع
 • الوسیط
 • الوجیز
 • خلاصةالمختصر و نقاوةالمعتصر
 • المنتحل فی علم الجدل
 • مآخذ الخلاف
 • لباب النظر
 • تحصیل المآخذ فی علم الخلاف
 • المبادی و الغایات
 • شفاء الغلیل فی القیاس و التعلیل
 • فتاوی الغزالی
 • فتوی (فی شأن یزید)
 • غایةالغور فی درایةالدور
 • مقاصد الفلاسفه در (فلسفه)
 • تهافت الفلاسفه در (کلام)
 • معیار العلم فی فن المنطق در (منطق)
 • معیار العقول
 • محک النظر فی المنطق در (منطق)
 • میزان العمل در (منطق)
 • المستظهری فی الرد علی الباطنیه در (کلام)
 • حجةالحق در (کلام)
 • قواصد الباطنیه
 • الاقتصاد فی الاعتقاد در (کلام)
 • قوائد العقائد در (کلام)
 • الرسالةالقدسیة فی قواعد العقلیة در (کلام)
 • المعارف العقلیة و لباب الحکمةالاهیة

ج- آثار دوران خلوت نشینی و مردم گریزی غزالی از سال ۴۸۸ تا ۴۹۹ هجری

 • احیاء علوم الدین در (تصوف)
 • کتاب فی مسئله کل مجتهد مصیب
 • جواب الغزالی عن دعوة مؤید المک له
 • جواب مفصل الخلاف
 • جواب المسائل الربع آلتی سألها الباطنیه بهمدان من ابی حامد الغزالی
 • المقصد الأسنی فی شرح الأسماءالحسنی
 • رسالة فی رجوع اسماءالله الی ذات واحدة علی رأی المعتزله و الفلاسفه
 • بدایةالهدایة در (اخلاق)
 • کتاب الوجیز فی الفقه
 • جواهر القرآن
 • کتاب الاربعین فی اصول الدین در (اخلاق).
 • کتاب المضنون به علی غیر اهله
 • المضنون به علی اهله
 • کتاب الدرج المرقوم بالجداول
 • القسطاس المستقیم
 • فیصل التفرقة بین الاسلام و الزندقة

القانون الکلی فی التأویل

 • کیمیای سعادت در (تصوف) به فارسی.
 • ایها الولد
 • اسرار معاملات الدین
 • زاد آخرت به فارسی
 • رسالة الی ابی الفتح احمدبن سلامة
 • الرسالةاللدینیه
 • رسالة الی بعض اهل عصره
 • مشکاةالانوار در (تصوف).
 • تفسیر یاقوت التأویل
 • الکشف و التبیین
 • تلبیس ابلیس

د- بازگشت به سوی مردم و دومین دوران درس و بحث از سال ۴۹۹ تا ۵۰۳ هجری

 • المنقذ من الضلال
 • کتاب فی السحر. الخواص الکیمیاء
 • غور الدور فی المسألة السریجیة
 • تهذیب الاصول
 • کتاب حقیقة القولین
 • کتاب اساس القیاس
 • کتاب حقیقة القرآن
 • المستصفی من علم الاصول در (فقه)
 • الاملاء علی مشکل الاحیاء

ه- آخرین سالهای زندگی ۵۰۳ تا ۵۰۵ هجری

 • الاستدراج
 • الدرةالفاخره فی کشف العلوم الآخرة
 • سر العالمین و کشف ما فی الدارین
 • نصیحت الملوک در (تصوف) به فارسی
 • جواب مسائل سئل عنها فی نصوص اشکلت علی المسائل
 • رسالة الاقطاب
 • منهاج العابدین در (تصوف)
 • الجام العوام من علم الکلام در (تصوف)

سایر کتابها، که یا در صحت انتساب آن تردید وجود دارد و یا با نامهایی متفاوت از کتب فوق خوانده شده‌است.

 • معراج السالکین در (تصوف).
 • الادب فی الدین
 • القواعد العشره
 • الرسالةالوعظیه
 • رسالةالطیر
 • روضةالطالبین در (تصوف)
 • عجائب المخلوقات و اسرارالکائنات. این کتاب به «الحکمة فی مخلوقات الله» نیز معروف است.