پدیدآورنده:جهانگیرخان صور اسرافیل

جهانگیرخان صور اسرافیل
(۱۲۹۲ قمری—۱۳۲۶ قمری)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها نگاه کنید. روزنامه‌نگار دوره مشروطیت ایران
جهانگیرخان صور اسرافیل
 

آثار ویرایش

نشریه ویرایش

سال اول
  شماره ۱  شماره ۲  شماره ۳  شماره ۴  شماره ۵  شماره ۶  شماره ۷ و ۸  شماره ۹  شماره ۱۰  شماره ۱۱  شماره ۱۲  شماره ۱۳  شماره ۱۴  شماره ۱۵  شماره ۱۶  شماره ۱۷  شماره ۱۸  شماره ۱۹  شماره ۲۰  شماره ۲۱  شماره ۲۲  شماره ۲۳  شماره ۲۴  شماره ۲۵  شماره ۲۶  شماره ۲۷  شماره ۲۸  شماره ۲۹  شماره ۳۰  شماره ۳۱  شماره ۳۲
سال دوم
  شماره ۱  شماره ۲  شماره ۳، ۱۵ صفر ۱۳۲۷

آثار دربارهٔ او ویرایش

  تمام یا برخی از آثار این پدیدآورنده در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.