پدیدآورنده:حیدرقلی سردار کابلی

حیدرقلی سردار کابلی
(۱۲۵۴ ش. ‐‐ ۱۳۳۱ ش.)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. حیدرقلی فرزند سردار نور محمد خان معروف به علامه سردار کابلی از مجتهدین شیعه بوده است.
 

آثار موجود ویرایش