پدیدآورنده:دقیقی

دقیقی
(قرن چهارم هجری قمری)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. شاعر سبک خراسانی
 

آثار موجود ویرایش