پدیدآورنده:سیدکاظم رشتی

سیدکاظم رشتی
(۱۲۱۲ - ۱۲۵۹)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. دومین رهبر شیخیه و جانشین شیخ احمد احسائی است که بنیان‌گذار مکتب شیخیه بود.
سیدکاظم رشتی
 

آثار ویرایش