پدیدآورنده:سیف فرغانی

سیف فرغانی
(قرن هفتم و هشتم هجری قمری)
شاعر سبک عراقی
 

آثار ویرایش