باز کردن منو اصلی
شارل دو مونتسکیو
(۱۶۸۹ - ۱۷۵۵)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. متفکر سیاسی فرانسه در عصر روشنگری
شارل دو مونتسکیو


آثارویرایش