پدیدآورنده:صائب تبریزی

صائب تبریزی
(قرن یازدهم هجری قمری عهد صفویه)
شاعر سبک هندی
 

آثار موجود ویرایش