پدیدآورنده:عباس‌میرزا

عباس‌میرزا
(۱۱۶۸ خورشیدی—۱۲۱۲ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. از شاهزادگان قاجار، فرزند فتحعلی شاه که در فاصله سال‌های ۱۷۹۷ تا ۱۸۳۳ ولیعهد ایران و نائب السلطنه پدرش در آذربایجان بود.
شاهزاده عباس‌میرزا ولیعهد ایران و والی آذربایجان
 

آثار موجودویرایش

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.