پدیدآورنده:عباس‌میرزا

عباس‌میرزا
(۱۱۶۸ خورشیدی—۱۲۱۲ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. از شاهزادگان قاجار، فرزند فتحعلی شاه که در فاصله سال‌های ۱۷۹۷ تا ۱۸۳۳ ولیعهد ایران و نائب السلطنه پدرش در آذربایجان بود.
شاهزاده عباس‌میرزا ولیعهد ایران و والی آذربایجان
 

آثار موجود ویرایش

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.