پدیدآورنده:عبدالرحیم طالبوف

میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی
(۱۲۱۳ خورشیدی—۱۲۸۹ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. از روشنفکران پیش از مشروطیت
میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی
 

آثارویرایش

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.