پدیدآورنده:عبرت نائینی

عبرت نائینی
(۱۲۴۵ خورشیدی—۱۳۲۱ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. شاعر
 

آثار ویرایش