پدیدآورنده:فدایی مازندرانی

فدایی مازندرانی
(۱۲۰۰ قمری—۱۲۸۰ قمری)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. شاعر دورهٔ بازگشت