پدیدآورنده:محجوبه هروی

محجوبه هروی
(۱۲۸۵ خورشیدی—۱۳۴۵ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. شاعر پارسی‌گوی اهل بادغیس افغانستان
 
  • دیوان محجوبه هروی (۱۳۴۷) (نیاز به اسکن)