پدیدآورنده:مخفی بدخشی

مخفی بدخشی
(۱۲۵۵ خورشیدی—۱۳۴۲ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. از شاعران پارسی‌گوی زن در افغانستان
مخفی بدخشی