پدیدآورنده:میرحسین یکرنگیان

میرحسین یکرنگیان
(۲۴ اسفند ۱۲۸۱ ــ ۳ دی ۱۳۳۷)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. سرتیپ میرحسین یکرنگیان استاد رشتهٔ تاریخ و جغرافیای دانشکدهٔ افسری بود.
میرحسین یکرنگیان
 

آثار ویرایش