پدیدآورنده:کلود ماتیو گاردان

کلود ماتیو، کنت دو گاردان
(۱۷۶۶ میلادی—۱۸۱۸ میلادی)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. افسر فرانسوی و رئیس هیئت اعزامی ناپلئون بناپارت در عهد فتحعلی‌شاه قاجار بود.
کلود ماتیو، کنت دو گاردان
 

آثار ویرایش

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.