اساسنامه سازمان تامین خدمات درمانی

اساسنامه سازمان تامین خدمات درمانی – مصوب ۴ امرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۰ امرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ امرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

منبع ویرایش

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد نهم - ص. ۴۹۴۷