مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

دوره قانونگذاری بیست و سوم از شهریور ۱۳۵۰ تا ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ به نخست وزیری آقای امیرعباس هویدا بود. در این دوره ۶۳۱ قانون و دیگر تصمیم‌های قانونی به تصویب مجلس شورای ملی رسید که در ۱۵ جلد چاپ‌خانه مجلس شورای ملی آن را به چاپ رسانید . رییس مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا در دوره قانونگذاری بیست و سوم جعفر شریف‌امامی

پادشاه و شهبانو کابینه امیرعباس هویدا را به حضور می‌پذیرند - مجلس بیست و سوم
امیرعباس هویدا و کابینه‌اش مجلس دوره بیست و سوم

مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری - جلد اول - شهریور ۱۳۵۰ - بهمن ۱۳۵۰ ویرایش

 
مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری شهریور تا بهمن ۱۳۵۰ - جلد اول

فهرست زیر دربرگیرنده ۱۰۱ قانون و تصمیم‌های مجلس شورای ملی در بیست و سومین دوره قانونگذاری از شهریور ۱۳۵۰ تا بهمن ۱۳۵۰ به نخست وزیری آقای امیرعباس هویدا می باشد. رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی

 • - تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر نظار اندوخته اسکناس ۱۳۵۰ – مصوب ۱۸ شهریور ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر در سازمان بیمه‌های اجتماعی – مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست‌وزیر ۱۳۵۰ – مصوب ۱ مهر ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی
 • - تصویب‌نامه راجع به پرداخت ده میلیون ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۳۹ به وزارت کشاورزی به منظور مبارزه با بیماری‌های طاعون اسبی – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اجازه پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال وام به سازمان برنامه از محل درآمدهای دولت در سال ۱۳۳۹ – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم دکتر علی رادپور فلانی - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به مجلس سنا جهت رفع نواقص ساختمان و تهیه لوازم و تکمیل تاسیسات آن مجلس – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم عباس موثقی رییس پیشین سیلوی استان دوم – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به برقراری مستمری درباره آقای فریدون حجتی فرزند مرحوم محمدتقی حجتی کارمند سابق بنگاه راه‌آهن دولتی ایران - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اختصاص نصف اضافه درآمد غیرمستقیم سال ۱۳۳۹ کشور برای ساختمان استادیوم یک صد هزار نفری - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اجازه شرکت دولت شاهنشاهی ایران در سازمان قوای پلیس بین‌المللی – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اختصاص نصف درآمد غیرمستقیم جهت مصارف تهیه وسایل جشن دوهزار و پانصدمین سال شاهنشاهی – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال به وزارت فرهنگ به منظور انجام هزینه‌های تاسیس مدارس جدید – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۳۹ کل کشور به وزارت کشاورزی جهت مبارزه با بیماری‌های طاعون اسبی – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۳۹ کل کشور به وزارت بهداری برای جلوگیری از مرض وبا – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اجازه پرداخت ماهانه دوهزار ریال به بانو تاجماه عیال مرحوم حسین امیر یعقوب‌خانی - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اجازه پرداخت مبلغ ۲۲۵۰۰۰۰۰ ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۳۹ به وزارت فرهنگ جهت تامین اعتبار یک درجه ترفیع فرهنگیان - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اجازه پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال از محل مازاد درآمد اختصاصی بنگاه دامپروری برای توسعه و پیشرفت امور موسسه دامپروری - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اجازه پرداخت تا حدود مبلغ ۵۳۲۷۷۹۵۵ ریال از محل اضافه درآمد اسفالت سال ۱۳۳۸ بابت تعهدات پرداخت نشده سال ۱۳۳۹ وزارت راه - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اجازه مصرف تا حدود مبلغ سی و پنج میلیون ریال اضافه درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اجازه پرداخت مبلغ دو میلیون ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۳۹ کشور به اداره انتشارات و رادیو - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به پرداخت مبلغ ۸۵ /۲۶۰۴۱۸۹ ریال بقیه اعتبار تکمیل ساختمان بیمارستان ثریا مراغه - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به پرداخت مبلغ بکصدوسی میلیون ریال به وزارت دارایی بابت رد قسمتی از وام وزارت‌خانه مزبور به بانک ملی ایران - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اجازه پرداخت مبلغ ده میلیون ریال از محل درآمد عمومی کشور در سال ۱۳۳۹ به وزارت بهداری جهت مبارزه با وبا - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۹ وزارت کشاورزی - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اجازه پرداخت مبلغ شش میلیون ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۳۹ کل کشور به وزارت بهداری بنگاه انستیتو پاستور جهت تهیه واکسن ضد وبا - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۹ اداره هنرهای زیبای کل کشور - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۹ موسسه انحصار دخانیات ایران - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اجازه پرداخت دو میلیون و ششصد هزار ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۳۹ به دانشگاه تهران - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۹ اداره کل ساختمان وزارت راه - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به برقراری مستمری درباره بانو تاجماه نوربخش - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اجازه پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال اعتبار اضافی به دانشسرای‌عالی جهت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به تخصیص میلغ پانزده میلیون ریال اعتیار به وزارت بازرگانی جهت اجرای قانون موسسه استاندارد - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اصلاح بودجه تفصیلی ۱۳۳۹ سازمان جنگلبانی ایران - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۹ وزارت بازرگانی - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۹ وزارت امور خارجه - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اجازه پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به سازمان امنیت و اطلاعات کشور - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۹ وزارت گمرکات و انحصارات - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۹ اداره کل انتشارات و رادیو - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اجازه پرداخت چهار میلیون ریال به بیمارستان ابوحسین جهت مساعدت به جمعیت حمایت مسلولین - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۹ ادراه کل ثبت احوال - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به مبلغ پنج میلیون ریال اضافه اعتبار دولت در سال ۱۳۳۹ - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۹ دادسرای دیوان محاسبات - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اجازه پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به اداره حسابداری وزارت دربار شاهنشاهی در سال ۱۳۳۹ - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اجازه پرداخت مبلغ سی میلیون ریال اضافه اعتبار در سال ۱۳۳۹ به وزارت راه - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به اجازه پرداخت دو میلیون ریال به هیات عالی اصلاحات ارضی جهت شروع عملیات اجرای قانون اصلاحات ارضی در منطقه کردستان - مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - قانون افزایش مبلغ مندرج در قانون اجازه تحصیل اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور - مصوب ۱۳ مهر ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۱ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق یک تبصره به بند ب ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۳ مهر ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۱ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون پرداخت حق لیسانس همافران و درجه‌داران و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۸ مهر ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۱ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون عفو و بخشودگی قسمتی از مجازات محکومین به مناسبت جشن دو هزار و پانصد ساله بنیانگذاری شاهنشاهی ایران - مصوب ۱۸ مهر ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۱ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • – منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به قبول تضمین بانکی به جای تضمین نقدی از پیمانکاران - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱ آبان ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - قانون اجازه انصراف دولت از ضبط وجه ضمانت‌نامه و دریافت جریمه تاخیر قرارداد خرید لوله چدنی از شرکت ماشین‌سازی - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱ آبان ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی دریایی شاهنشاهی - مصوب ۶ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح ماده ۱۲۶ قانون مجازات عمومی - مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۰ آبان ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تشخیص پایه دانشیاری دانشمندانی که پنج سال در رشته‌های فلسفه و حکمت تدریس نموده‌اند - مصوب ۲ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ آبان ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۱ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی - این قانون در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور - مصوب ۱۶ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ آبان ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور - مصوب ۱۶ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ آبان ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور - مصوب ۱۶ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ آبان ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۳ آبان مجلس شورای ملی - این قانون در تاریخ ۲ آذر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی - مصوب ۲۳ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ آبان ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲ آذر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۴ آبان ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۶ آذر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - الحاق یک بند به ماده ۴ اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای و اصلاح بند ه ماده ۴ اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب - مصوب ۲۵ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ آبان مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - منتفی بودن تصویب‌نامه راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۴۴ آیین‌نامه معاملات دولتی در مورد نحوه خرید کالاهایی که کارخانجات سازنده نماینده انحصاری در ایران دارند - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۸ آذر مجلس سنا
 • - منتفی بودن تصویب‌نامه راجع به اضافه‌شدن یک تبصره به ماده ۲۶ آیین‌نامه معاملات دولتی - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۸ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - منتفی بودن تصویب‌نامه راجع به اجازه خرید کالاهای انحصاری از کمپانی‌های مربوط - مصوب ۲۱ اردیبهشت مجلس شورای ملی و ۸ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - منتفی بودن تصویب‌نامه راجع به وصول عوارض اسفالت از اتومبیل‌های مونتاژ در ایران - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۸ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - تصویب‌نامه راجع به معافیت نقل و انتقال شیرو خورشید سرخ - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۸ آذر مجلس سنا
 • - منتفی بودن تصویب‌نامه راجع به تعیین مقامات مجاز استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۸ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - قانون ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی - مصوب ۲ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۸ آذر مجلس سنا
 • - منتفی بودن تصویب‌نامه راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسین‌ها مصوب ۲۳ دی ۱۳۳۸ - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ اردیبهشت مجلس شورای ملی و ۸ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا
 • - قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه به افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی - مصوب ۱۱ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۸ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - تصمیم قانونی دایر به تایید بیانات جناب آقای هویدا نخست‌وزیر در مورد استقرار نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران در جزایر تنب بزرگ و کوچک و نقاط مورد نظر جزیره ابوموسی - مصوب ۹ آذر ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی.
 • - قانون شکاربان‌های شکارگاه‌ها و قرق‌های سلطنتی - مصوب ۱۱ آذر ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ آبان ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - اصلاح بعضی از مواد آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مصوب تیرماه ۱۳۴۹ کمیسیون‌های آموزش و پرورش و استخدام مجلسین - مصوب ۲۵ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۴ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تبدیل فروشگاه مرکز صنایع دستی به شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی - مصوب ۱۱ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۷ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۴ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق دولت ایران به قراردادهای بین‌المللی جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما - مصوب ۱۱ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۷ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون پروتکل اصلاحی قرارداد بین‌المللی هواپیمایی کشوری - مصوب ۱۱ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۷ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و موادمصرفی و تعیین تکلیف موسسات وابسته به آن - مصوب ۱۱ آذر ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۷ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۴ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - اساسنامه شرکت سهامی حسابرسی - مصوب ۲۹ آذر ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۶ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - پیشنهاد مربوط به واگذاری ارضی مزروعی به ایل منگور - مصوب ۳۰ آذر ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون انتقال ۱۵۰ هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف تهران به وزارت کار و امور و اجتماعی به منظور تامین مسکن کارگران - مصوب ۵ دی ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۴ آبان ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه همکاری بین دولتین شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در زمینه تعلیمات حرفه‌ای - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۶ دی ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تبدیل بنگاه شیمیایی به شرکت سهامی - مصوب ۲ آذر ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۶ دی ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۴ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اجازه مبادله و اجرای سه فقره قرارداد نفت - مصوب ۱۱ آذر ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۶ دی ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافق‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اندونزی - مصوب ۱۴ دی ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۸ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون برقراری مستمری درباره وراث قانونی مرحوم ناصر لشکری کارمند اداره کل گمرک - مصوب ۱۶ دی ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۶ دی ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اعتبار اضافی سال ۱۳۵۰ کل کشور - مصوب ۱۶ دی ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۶ دی ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور - مصوب ۱۶ دی ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۳ دی ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق دولت ایران به سازمان جهانگردی جهانی - مصوب ۲ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۰ دی ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - آیین‌نامه وظایف و اختیارات شورای عالی تامین اجتماعی - مصوب ۲ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲ آبان ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - بودجه سال ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی - مصوب ۵ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی
 • - اصلاح ماده ۳۰ آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱ دی ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۵ بهمن ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - لایحه قانونی تمدید مدت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم راجع به معافیت‌های صادراتی - مصوب ۹ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی
 • - قانون افزایش حقوق وظیفه وراث قانونی دو نفر خلبانان سمپاش سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۴ بهمن ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۴ بهمن ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد بین‌المللی گمرکی ورود موقت وسایل تعلیم و تربیت - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تبدیل موسسه جوجه‌کشی نارمک به شرکت سهامی - مصوب ۱۱ آذر ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اجازه فروش ۴۱۷ قلم اثاث اهدایی شرکت ملی نفت ایران به سازمان دفاع غیرنظامی کشور - مصوب ۵ دی ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تبدیل بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند ایران به شرکت سهامی - مصوب ۱۱ آذر ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۵ بهمن ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ اسفند بهمن ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح قانون مدت خدمت سفرای شاهنشاهی در کشورهای خارجه - مصوب ۵ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۵ بهمن ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۴ اسفند بهمن ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری - جلد دوم - بهمن ۱۳۵۰ تا اسفند ۱۳۵۰ ویرایش

 
مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری بهمن - اسفند ۱۳۵۰ - جلد دوم

فهرست زیر دربرگیرنده ۱۲ قانون و تصمیم‌های مجلس شورای ملی در بیست و سومین دوره قانونگذاری به نخست وزیری امیر عباس هویدا می باشد. رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی

مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری - جلد سوم - ۲۴ اسفند ۱۳۵۰ ویرایش

 • - قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۵۰ دوره قانونگذاری بیست و سوم به نخست وزیری امیر عباس هویدا می باشد. رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی

مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری - جلد چهارم اسفند ۱۳۵۰ - تیر ۱۳۵۱ ویرایش

 
مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری اسفند ۱۳۵۰ تا تیر ۱۳۵۱ - جلد چهارم

فهرست زیر دربرگیرنده ۶۲ قانون و تصمیم‌های مجلس شورای ملی در بیست و سومین دوره قانونگذاری به نخست‌وزیری امیرعباس هویدا می باشد. رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی

 • - قانون تمدید مهلت تبدیل شرکت‌های سهامی به انواع شرکت‌های تجاری قانونی – مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۵ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • ‌قانون افزایش اعتبارات برنامه عمرانی چهارم کشور - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۵ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون استرداد قسمتی از مالیات بردرآمد بانک رفاه کارگران – مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۵ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - بودجه اداری و استخدامی سال ۱۳۵۱ سازمان برنامه – مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی کمیسیون برنامه و ۲۶ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون دریافت حق ثبت‌نام داوطلبان استخدام و تغییر گروه استخدامی – مصوب ۱۴ دی ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۸ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - اساسنامه شرکت مخابرات ایران – مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی کمیسیون های دارایی، پست و تلگراف و تلفن، دادگستری و امور استخدام مجلسین و ۲۸ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اجازه اخذ وام و اعتبارات به شرکت ملی ذوب‌آهن ایران – مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۸ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تشکیل شرکت سهامی مس سرچشمه کرمان – مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۸ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تفسیر تبصره یک ماده واحده قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی – مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون افزار و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن – مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور – مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - آیین‌نامه اجرای قانون امور گمرکی – مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی کمیسیون دارایی
 • - قانون موافقت‌نامه حفظ نباتات و قرنطینه نباتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی – مصوب ۱۴ دی ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۱ فروردین ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - آیین‌نامه تشخیص اوراق زاید و ترتیب امحا آنها – مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی کمسیسون‌های امور استخدام دادگستری، علوم و آموزش عالی، فرهنگ و هنر دارایی مجلسین و ۲۶ فروردین ۱۳۵۱ مجلس سنا
 • - قانون افزایش سرمایه بانک رهنی ایران – مصوب ۱۴ دی ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۰ مربوط به تساوی و اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم‌ارزش – مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۹۵ مربوط به حمایت از مزد – مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۹ مربوط به تساوی رفتار نسبت به کارگران داخلی و خارجی از لحاظ جبران خسارات ناشی از حوادث کار – مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۴ مربوط به استراحت هفتگی در موسسات صنعتی – مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۲۲ مربوط به سیاست اشتغال – مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۵۱ – مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون پرداخت هزینه‌های احداث سد ارس از محل مانده ۳۵ میلیون روبل اعتبار موضوع موافقت‌نامه ایران و شوروی راجع به همکاری اقتصادی و فنی – مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون توسعه صنعت گاز – مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تبدیل سازمان مستقل چاپخانه دولتی ایران و سازمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران به شرکت سهامی – مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۱ فروردین ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور – مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون پرداخت مطالبات تعهد شده مربوط به بستانکاران حاجیه ربابه معمارزاده – مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تعمیم قانون پرداخت کمک کرایه مسکن افسران، همافران، درجه‌داران و همردیفان ارتش شاهنشاهی درباره ژاندارمری و شهربانی کل کشور – مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی – مصوب ۲ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۱ فروردین ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق یک تبصره به قانون ارزش گواهینامه فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌های رانندگی و مکانیکی ارتش مصوب سال ۱۳۳۵ - مصوب ۳ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - اصلاح بند د ماده ۱۰ و الحاق یک تبصره به آن و الحاق یک تبصره به ماده ۱۱ آیین‌نامه قانون بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری مصوب ۱ بهمن ۱۳۳۷ – مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۰ خرداد مجلس سنا ( کمیسیون‌های نظام و دارایی مجلسین) - این قانون در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تبدیل بنگاه دارویی ایران به شرکت سهامی - مصوب ۲ آذر ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تشدید مجازات کبوترپرانی - مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق یک تبصره به جز ۵ بند ه ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • -قانون اصلاح مواد ۲۴ و ۲۵ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون توافق بین دولت ایران و شرکت‌های نفتی در مورد عوارض بندری - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون قرارداد بین کشورهای منطقه خلیج‌فارس و شرکت‌های نفتی در مورد تعیین بهای نفت خام - مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر جهت عصویت هیات حسابرسی برنامه - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی
 • - قانون موافقت‌نامه اصلاحی مربوط به تاسیس موسسه بین‌المللی روش‌های سوادآموزی بزرگ‌سالان بین دولت شاهنشاهی ایران و یونسکو - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۱ قانون خدمت وظیفه عمومی - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اجرای تعرفه گمرکی در مورد ساعت و قلم و خودنویس - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تشکیل شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - آیین‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضایی – مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۸ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا کمیسیون‌های دادگستری و امور استخدام مجلسین
 • - قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی - مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح پاره‌ای ازمواد قانون خدمات اجتماعی زنان - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - آیین‌نامه تکمیلی آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور – مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی کمیسیون مشترک دارایی مجلسین
 • - قانون واگذاری هشتادهزار متر مربع از اراضی کلاک و خلج‌آباد به وزارت آموزش و پرورش - مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۷ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۷ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون انتقال عرصه و اعیان انبارها و زمین متعلق به سازمان غله کشور به شرکت چای ایران - مصوب ۲ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۷ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۳ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹ - مصوب ۹ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۷ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۷ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - ‌قانون اصلاح جداول اعتبارات سنواتی و سایر جداول پیوست برنامه عمرانی چهارم کشور - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۷ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • -قانون تشکیل گارد صنعت نفت - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - اساسنامه شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا کمیسیون های امور استخدامی، دارایی و اقتصاد مجلسین - این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - آیین‌نامه مربوط به نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن - مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۳ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا مصوب کمیسیون‌های کار و امور اجتماعی و دارایی مجلسین - این قانون در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - اساسنامه شرکت سهامی آب و برق منطقه‌ای استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان - مصوب ۷ تیر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۵ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا کمیسیون‌های آب و برق، امور استخدامی و دارایی مجلسین - این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان - مصوب ۱۷ تیر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۶ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا کمیسیون‌های کشور - این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۷ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا کمیسیون‌های کشور - این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد موادمخدر ۱۹۶۱ نیویورک - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۷ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ امرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۷ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری - جلد پنجم امرداد ۱۳۵۱ - آبان ۱۳۵۱ ویرایش

 
مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری امرداد ۱۳۵۱ - آبان ۱۳۵۱ - جلد پنجم

فهرست زیر دربرگیرنده ۲۵ قانون و تصمیم‌های مجلس شورای ملی در بیست و سومین دوره قانونگذاری به نخست‌وزیری امیرعباس هویدا می باشد. رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی

مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری - جلد ششم آذر ۱۳۵۱ - اسفند ۱۳۵۱ ویرایش

 
مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری آذر ۱۳۵۱ - اسفند ۱۳۵۱ - جلد ششم

فهرست زیر دربرگیرنده ۴۷ قانون و تصمیم‌های مجلس شورای ملی در بیست و سومین دوره قانونگذاری به نخست‌وزیری امیرعباس هویدا می باشد. رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی

 • - اصلاح جدول مناطق درجه یک پیوست ماده ۱ فصل ششم آیین‌نامه معاش‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۸ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی.
 • - قانون تعیین و حفاظت علایم و نشانه‌های زمینی مربوط به نقشه‌برداری و تحدید حدود و حریم - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زراعان مربوط - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۵ آبان ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اجازه تحصیل مبلغ چهل میلیارد ریال وام با اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور - مصوب ۲۳ آبان ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - اصلاح قسمتی از تعرفه حقوق و عوارض بندری منضم به قانون تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی - مصوب ۲۹ آبان ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون اصلاح قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۱ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۶ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی - مصوب ۲۱ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون پروتکل درباره حفاظت و نگهداری و تعمیر و بازرسی و تجدید و نصب مجدد علایم مرزی در سرحدات ایران و ترکیه - مصوب ۲۸ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۹ آبان ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - تعیین ضابطه پرداخت مطالبات اشخاص بابت بهای اراضی فرودگاه‌ها - مصوب ۲ دی ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی.
 • - قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و انحلال شرکت سهامی فروشگاه فردوسی - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۴ دی ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون مجازات اخلال‌کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور - مصوب ۱۲ دی ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - اصلاح مواد ۳۲ و ۳۳ و ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۱ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اجازه پرداخت مطالبات شرکت کوکس - مصوب ۱۶ دی ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی.
 • - قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ - مصوب ۱۴ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۸ دی ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور - مصوب ۱۹ دی ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۸ دی ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی - مصوب ۱۹ دی ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۹ دی ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی - این قانون در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه همکاری برای استفاده صلح‌جویانه از انرژی اتمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کانادا - مصوب ۲۶ دی ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۳ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - آیین‌نامه طرز اداره بانک و نحوه الغای اجازه تاسیس بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۲۷ دی ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱ بهمن ۱۳۵۱ مجلس سنا
 • - قانون اصلاحات وارده بر ماده ۶۱ منشور ملل متحد دایر به ازدیاد عده اعضای شورای اقتصاد و اجتماعی سازمان ملل متحد - مصوب ۱۶ آبان ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمان‌ها - مصوب ۱۶ آبان ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون ایمنی راه‌ها مصوب ۷ تیر ۱۳۴۹ - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - لایحه قانون مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی - مصوب ۹ بهمن ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۸ دی ۱۳۵۱ مجلس سنا کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلسین - این قانون در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح ماده ۳ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد - مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۳ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح قانون واگذاری و ابنیه دولتی به موسسات خیریه و درمانی مصوب اسفند ۱۳۴۳ - مصوب ۱۲ دی ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۶ بهمن ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح قانون افزایش مستمری‌های بعضی از مشمولین قانون بیمه‌های اجتماعی - مصوب ۲۲ بهمن ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون منشور کنفرانس اسلامی - مصوب ۱۷ دی ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - بودجه سال ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی.
 • - منتفی بودن تصویب‌نامه‌های مربوط به تکمیل و اصلاح قانون فروش خالصجات - مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۹ بهمن ۱۳۵۱ مجلس سنا.
 • - قانون قرارداد الحاقی به قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان‌امریکن پترولیوم کورپوریشن (شرکت نفت اموکو ایران) - مصوب ۸ بهمن ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۳۰ بهمن ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا پهلوی رسید.
 • - قانون برنامه عمرانی پنج‌ساله پنجم - مصوب ۲۲ بهمن ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح قانون امور استخدامی وزارت امور خارجه مصوب خرداد ۱۳۴۸ - مصوب ۶ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۶ بهمن ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به اصلاح بند ۴ تبصره یک ماده ۴ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۳۸ - مصوب ۶ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۹ بهمن ۱۳۵۱ مجلس سنا
 • - قانون تشکیل شرکت ملی صنایع فولاد ایران - مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۹ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون گذرنامه - مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۵۱ - مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۹ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - اساسنامه شرکت سهامی بنگاه شیمیایی - مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا.
 • - اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۶ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح ماده ۲ قانون تاسیس شرکت سهامی هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوایی کشوری - مصوب ۵ دی ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق یک تبصره به قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها مصوب بهمن ۱۳۳۱ - مصوب ۱۴ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۲ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - اجازه پرداخت مطالبات شرکت کوتینوکارو - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی.
 • - اصلاح ماده ۴ فصل پنجم و ماده ۱ فصل هفتم آیین‌نامه معاش‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی.
 • - آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۷ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تاسیس سازمان تامین خدمات درمانی عایله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - لایحه قانونی استخدام کشوری با کلیه اصلاحات
 • - قانون مالیات‌های مستقیم با کلیه اصلاحات

مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری - جلد هفتم ۲۷ اسفند ۱۳۵۱ ویرایش

 • قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری - جلد هشتم اسفند ۱۳۵۱ تا خرداد ۱۳۵۲ ویرایش

آغاز برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ ویرایش

 
مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری اسفند ۱۳۵۱ تا خرداد ۱۳۵۲ - جلد هشتم

فهرست زیر در برگیرنده ۳۴ قانون و تصمیم‌های مجلس شورای ملی در بیست و سومین دوره قانونگذاری به نخست‌وزیری امیرعباس هویدا می باشد. رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی

مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری - جلد نهم خرداد ۱۳۵۲ تا شهریور ۱۳۵۲ ویرایش

 
مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری خرداد ۱۳۵۲ تا شهریور ۱۳۵۲ - جلد نهم

فهرست زیر در برگیرنده ۳۱ قانون و تصمیم‌های مجلس شورای ملی در بیست و سومین دوره قانونگذاری به نخست‌وزیری امیرعباس هویدا می باشد. رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی

مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری - جلد دهم مهر ۱۳۵۲ - بهمن ۱۳۵۲ ویرایش

 
مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری مهر ۱۳۵۲ - بهمن ۱۳۵۲ - جلد دهم

فهرست زیر در برگیرنده ۴۶ قانون و تصمیم‌های مجلس شورای ملی در بیست و سومین دوره قانونگذاری به نخست‌وزیری امیرعباس هویدا می باشد. رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی

مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری - جلد یازدهم - ۷ بهمن ۱۳۵۲ ویرایش

مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری - جلد دوازدهم - ۸ بهمن ۱۳۵۲ تا شهریور ۱۳۵۳ ویرایش

فهرست زیر در برگیرنده ۱۴۲ قانون و تصمیم‌های مجلس شورای ملی در بیست و سومین دوره قانونگذاری به نخست‌وزیری امیرعباس هویدا می باشد. رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی

 
مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری ۸ بهمن ۱۳۵۲ تا شهریور ۱۳۵۳ - جلد دوازدهم

مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری - جلد سیزدهم و پانزدهم - مهر ۱۳۵۳ تا پایان اسفند ۱۳۵۳ ویرایش

 
مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری مهر ۱۳۵۳ تا پایان اسفند ۱۳۵۳ - جلد سیزدهم و پانزدهم

فهرست زیر دربرگیرنده ۸۱ قانون و تصمیم‌های مجلس شورای ملی در بیست و سومین دوره قانونگذاری به نخست وزیری امیر عباس هویدا می باشد. رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی

 • - اصلاح ماده ۱۱ آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی – مصوب ۱۱ آبان ۱۳۵۳ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی
 • - قانون یکنواخت‌ساختن بهای فروش فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های هواپیمایی ایران - مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ آبان ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ آبان ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - تعهد اعتبار سنوات آتی طرح‌های شماره ۳۰۷۰۶۰۰۰ و ۳۰۷۰۳۲۰۱ و ۳۰۷۰۳۲۰۲ و ۳۰۹۰۲۲۰۱ و ۱۱۱۰۳۲۰۱ - مصوب ۱۵ آبان ۱۳۵۳ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی
 • - تغییر تعهد اعتبار سنواتی آتی طرح تاسیسات فاضلاب اصفهان به منظور خرید ماشین‌آلات - مصوب ۱۵ آبان ۱۳۵۳ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی
 • - تعهد اعتبار سنوات طرح ۴۱۰۰۱۲۰۱ تجهیزات تلفن و تعهد اعتبار سنوات آتی طرح ۴۱۰۰۱۲۰۲ کابل‌های محلی و ارتباطی - مصوب ۱۵ آبان ۱۳۵۳ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی
 • - اصلاح بند ث ماده ۱ فصل چهارم آیین‌نامه معاش‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۵ آبان ۱۳۵۳ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی
 • - قانون موافقت‌نامه همکاری در امر تسلیحات بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان - مصوب ۱۰ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ مهر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح سازمان ملی پیش‌آهنگی ایران - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه فرهنگی و علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال - مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون احتساب دوره خدمت سپاهیگری جزو سوابق خدمت دولتی - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون گذرنامه - مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق ایران به کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی - مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱ آبان ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت چمهوری دموکراتیک سودان - مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱ آبان ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - اصلاح ماده ۲۹ آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۲ آبان ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۷ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - منتفی بودن تصویب‌نامه هیات وزیران اداری راجع به نحوه پرداخت پاداش کارمندان اداری خدمتگزاران و مامورین دادگستری - مصوب ۶ تیر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا.
 • - منتفی بودن تصویب‌نامه هیات وزیران راجع به اضافه حقوق معلم - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا.
 • - منتفی بودن تصویب‌نامه هیات وزیران راجع به پرداخت حقوق معلمین به ماخذ صد در صد اشل مقرر - مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا.
 • - اساسنامه شرکت صنایع الکترونیک - مصوب ۲۳ آبان ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۶ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ دی ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - تفریغ بودجه سال ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی - مصوب ۱ دی ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح قانون استخدام پزشکان - مصوب ۷ آبان ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق ایران به کنوانسیون میراث فرهنگی و طبیعی جهان - مصوب ۸ دی ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ آبان ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - آیین‌نامه ترکیب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا – مصوب ۱۲ دی ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۸ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح قانون خدمات اجتماعی زنان – مصوب ۱۵ دی ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین‌المللی پرورش کرم ابریشم – مصوب ۱۵ دی ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‍نامه تحدید حدود فلات قاره بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سلطنتی عمان – مصوب ۲۶ آبان ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح قانون شکار و صید – مصوب ۸ آبان ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۳۰ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون افزایش مجموع حقوق و فوق‌العاده سختی چتربازی افراد وظیفه چترباز یکان‌های هوابرد – مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۳۰ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون افزایش مجدد سهمیه کشور شاهنشاهی ایران در سرمایه موسسه بین‌المللی توسعه – مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۳۰ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون مرکز آمار ایران – مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۳۰ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - تعهد قسمتی از اعتبار مورد نیاز سنوات آتی (ساختمان‌ها و تاسیسات نیروی هوایی شاهنشاهی) - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی
 • - اصلاح قسمت چهارم تعهد اعتبار سنوات آتی طرح‌های شماره ۳۰۷۰۶۰۰۰ و ۳۰۷۰۳۲۰۱ و ۳۰۷۰۳۲۰۲ و ۳۰۹۰۲۲۰۱ و ۱۱۱۰۳۲۰۱ - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی
 • - قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ – مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور – مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۹ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - اساسنامه سازمان توسعه کشاورزی و دامپروری ورامین و گرمسار – مصوب ۲۰ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تشکیل صندوق امداد روستاییان – مصوب ۱۰ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - بودجه سال ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۲ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح ماده ۱۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و الحاق چند تبصره به ماده مزبور - مصوب ۲۲ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه – مصوب ۱۰ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تاسیس وزارت نیرو – مصوب ۱ دی ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید
 • - قانون تقسیر ماده یک شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب تیر ماه ۱۳۴۴ – مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون واگذاری امور مربوط به راهنمایی و رانندگی شهر تهران به شهرداری پایتخت – مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۷ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاج ماده ۸ قانون تشدید مجازات رانندگان – مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی استفاده از اتومبیل‌های دولتی موضوع تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور – مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۵۳ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین.
 • - اعتبار طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری ثابت در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ – مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۳ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا
 • - قانون موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری افغانستان - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های ماموریت‌های مخصوص - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون پروتکل تعیین تاریخ اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل و نقل کالا به وسیله راه‌آهن و حمل و نقل مسافر و توشه به وسیله راه‌آهن و پروتکل مربوط به افزایش حداکثر نرخ بر حسب کیلومتر در مورد حق‌السهم‌های دولت متعاهد در هزینه‌های دفتر مرکزی - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - آیین‌نامه استعمال اسلحه به وسیله افرادگارد صنعت نفت - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - اصلاح آیین‌نامه شورای‌عالی اوقاف - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۹ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال - مصوب ۱۵ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تبدیل قبوض اقساطی خرده مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر و ملحقات آن به اوراق قرضه - مصوب ۶ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - تعهد قسمتی از اعتبار مورد نیاز سنواتی آتی طرح توسعه تصفیه خانه و تاسیسات لوله‌کشی آب اهواز - مصوب ۶ اسفند ۱۳۵۳ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی
 • - تعهد قسمتی از اعتبار سال ۱۳۵۵ طرح شماره ۱۱۱۰۳۲۰۱ ساختمان‌ها و تاسیسات و تجهیزات نیروی زمینی شاهنشاهی - مصوب ۶ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی
 • - اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروی مغان - مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا (کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین) - این قانون در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت - مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا (کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین) - این قانون در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - اساسنامه شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت فارس - مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا (کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین) - این قانون در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - اساسنامه سازمان دامداران متحرک - مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا (کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین) - این قانون در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری کره - مصوب ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۶ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون واگذاری اراضی مورد نیاز اداره کل هواپیمایی کشوری از منابع ملی شده در شهرستان کرمان - مصوب ۲۶ آبان ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۲ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه فوق‌العاده سختی چتربازی پرسنل چترباز نیروی زمینی شاهنشاهی - مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه.
 • - قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۳۰ دی ۱۳۵۳ مجلس سنا.
 • - افزایش حقوق موضوع تبصره ۸۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ کل کشور - مصوب ۶ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا (کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین) - این قانون در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا.
 • - قانون الحاق تبصره‌ای به ماده ۳۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا.
 • - قانون نحوه اجرای مقررات قانون پولی و بانکی کشور در بانک سپه - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا.
 • - قانون اصلاح ماده ۷۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۶ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا.
 • - سازمان تامین خدمات رفاهی - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۰ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا (کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین) - این قانون در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح تبصره ۳ ماده ۸ قانون خدمت وظیفه عمومی - مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون اصلاح ماده یک قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب بهمن ماه ۱۳۵۲ - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون تحدید حدود بخشی از فلات قاره بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت امارات عربی متحده - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - ضابطه پرداخت مطالبات اشخاص بابت بهای اراضی فرودگاه‌ها - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه
 • - قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - سومین جدول معافیت‌های صنعتی - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی کمیسیون امور اقتصادی و دارایی
 • - دومین جدول معافیت‌های معدنی - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی کمیسیون امور اقتصادی و دارایی
 • - قانون تشکیل صندوق پس‌انداز مستخدمان رسمی کشوری - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - اصلاح پاره‌ای از مواد قانون استخدام کشوری - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا (کمیسیون‌های استخدام مجلسین) - این قانون در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 • - [[اعتبار سنوات آتی موزه پاسارگاد مربوط به طرح تکمیل و تجهیز موزه‌ها و طرح ساختمان و تجهیز چاپخانه وزارت فرهنگ و هنر و ساختمان کارگاه‌ها مربوط به طرح توسعه و تکمیل کارگاه‌های هنری]] - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه
 • - قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبور - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری - جلد چهاردهم - ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ ویرایش

مجموعه قوانین بیست و سومین دوره قانونگذاری - جلد شانزدهم ویرایش