اساسنامه صندوق تامین آموزش فرزندان کارگران

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره آموزش و آموزش عالی


اساسنامه صندوق تامین آموزش فرزندان کارگران – مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۵ امرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا کمیسیون کار و امر اجتماعی مجلسین – این قانون در تاریخ ۲۴ امرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده ۱ ویرایش

صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگران که در این اساسنامه صندوق نامیده می‌شود طبق ماده ۴ قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران‌تشکیل می‌شود و با رعایت مقررات آن قانون و مواد این اساسنامه وظایف محوله را انجام خواهد داد.

ماده ۲ ویرایش

صندوق دارای هیأت امنای و مدیر عامل و حسابرس خواهد بود.

ماده ۳ ویرایش

وظایف و اختیارات هیأت امنای به شرح زیر است:
‌الف - تعیین خط مشی صندوق.
ب - بررسی و تصویب برنامه‌های صندوق به پیشنهاد مدیر عامل.
ج - بررسی و نظارت بر اداره امور صندوق و نحوه مصرف درآمدهای آن.
‌د - بررسی و تصویب گزارش عملکرد و ترازنامه و بودجه سالانه صندوق.
ه - بررسی و تصویب پیشنهاد انتخاب مدیر عامل و حسابرس صندوق بر اساس ماده ۷ قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران
‌و - بررسی و تصویب تشکیلات صندوق به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی.
‌ز - بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی و مالی صندوق به پیشنهاد مدیر عامل با رعایت مقررات مربوط.
ح - تعیین حقوق مدیر عامل و حق‌الزحمه حسابرس صندوق با رعایت مقررات تبصره ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری.
ط - اتخاذ تصمیم در مورد مسایل دیگری که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می‌گردد.

ماده ۴ ویرایش

جلسات هیأت امنای با حضور اکثریت اعضای به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او رسمیت می‌یابد و در هر حال تصمیمات‌متخذه با تصویب چهار نفر از اعضای معتبر خواهد بود.

ماده ۵ ویرایش

جلسات عادی هیأت امنای هر سه ماه یک بار بنا به دعوت رییس هیأت امنای تشکیل می‌گردد. جلسات فوق‌العاده در صورت لزوم به پیشنهادمدیر عامل صندوق و دعوت رییس هیأت امنای تشکیل خواهد گردید.

ماده ۶ ویرایش

مدیر عامل صندوق می‌تواند در جلسات هیأت امنای بدون داشتن حق رأی شرکت کند. همچنین رییس هیأت امنای می‌تواند از کارشناسان وسایر افراد صلاحیتدار دعوت به عمل آورد که بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت امنای شرکت نمایند.

ماده ۷ ویرایش

صورتجلسات هیأت امنای پس از تصویب به امضای اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید و یک نسخه از آن به امضای مدیر عامل برای کلیه‌اعضای هیأت امنای ارسال خواهد گردید.

ماده ۸ ویرایش

مدیر عامل صندوق بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت امنای برای مدت سه سال انتخاب می‌شود. در صورتی که مدیرعامل قبل از پایان مدت مأموریت خود مستعفی یا فوت شود جانشین او به همین ترتیب انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.

ماده ۹ ویرایش

مدیر عامل صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق است و در حدود مقررات قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران و این اساسنامه ومصوبات هیأت امنای مسئول اداره امور صندوق بوده و بر تشکیلات صندوق ریاست خواهد داشت و اداره امور استخدامی و مالی و اداری صندوق درحدود بودجه مصوب و بر طبق مقرراتی که به تصویب هیأت امنای خواهد رسید از اختیارات او می‌باشد.

ماده ۱۰ ویرایش

مدیر عامل صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی نماینده صندوق بوده و می‌تواند این حق را شخصاً یا به وسیله‌وکیل یا نماینده‌ای که انتخاب می‌کند اعمال نماید.

ماده ۱۱ ویرایش

مدیر عامل می‌تواند در صورت اقتضای به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از کارمندان صندوق واگذار نماید.

ماده ۱۲ ویرایش

حسابرس صندوق از بین حسابرسان رسمی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مدت یک سال به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی وتصویب هیأت امنای انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد حسابرس بلامانع است.

ماده ۱۳ ویرایش

حسابرس عملیات مالی و. ترازنامه صندوق را رسیدگی و با مقررات مربوط تطبیق نموده و نظرات خود را طی گزارشی تا بیستم خرداد به‌هیأت امنای تسلیم خواهد نمود و نسخه‌ای از گزارش خود را جهت اطلاع مدیر عامل صندوق ارسال خواهد داشت.

ماده ۱۴ ویرایش

حسابرس برای انجام دادن وظایف خود حق مراجعه به دفاتر و اسناد صندوق را خواهد داشت و مدیر عامل موظف است مدارک موردنیاز را با توضیحات لازم در اختیار حسابرس قرار دهد. هر گاه حسابرس تخلف یا بی‌ترتیبی مشاهده نماید مراتب را در گزارش خود منعکس کنداقدامات حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع کار صندوق بشود و حق مداخله در امور جاری صندوق را ندارد.

ماده ۱۵ ویرایش

منابع درآمد صندوق عبارت است از:

‌الف - وجوهی که کارفرمایان بر طبق ماده ۵ قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران می‌پردازند.

ب - اعتباری که هر سال از طرف دولت برای کمک به صندوق تخصیص داده می‌شود.

ج - هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی با موافقت هیأت امنای صندوق.

ماده ۱۶ ویرایش

مدیر عامل موظف است تا پایان دی ماه هر سال بودجه سال بعد صندوق را تنظیم و برای تصویب به هیأت امنای پیشنهاد نماید.

ماده ۱۷ ویرایش

مدیر عامل مکلف است گزارش عملکرد و ترازنامه سالانه صندوق را پس از رسیدگی حسابرس تا پایان خرداد ماه سال بعد برای تصویب‌به هیأت امنای تسلیم نماید. گزارش عملکرد و ترازنامه حداقل یک ماه پیش از تشکیل جلسه هیأت امنای برای رسیدگی باید به حسابرس تسلیم شود.

ماده ۱۸ ویرایش

کلیه وجوه صندوق در حساب مخصوصی که بنا به تقاضای مدیر عامل در بانک رفاه کارگران افتتاح خواهد شد واریز گردیده و هزینه‌های‌صندوق از همان حساب با دو امضای مدیر عامل و مسئول امور مالی صندوق یا نمایندگان آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۱۹ ویرایش

مازاد درآمد و اعتبارات مصرف‌نشده سالانه صندوق در حساب صندوق به عنوان ذخیره باقی خواهد ماند و با تصویب هیأت امنای قابل‌مصرف در سالهای بعد خواهد بود.

ماده ۲۰ ویرایش

نحوه بهره‌برداری از منابع مالی صندوق بر طبق مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت امنای خواهدرسید.

ماده ۲۱ ویرایش

سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود مگر سال اول که مبدأ آن تاریخ تشکیل صندوق‌می‌باشد.

اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و یک ماده به استناد ماده ۸ قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران پس از تصویب کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس‌شورای ملی در جلسه روز دوشنبه هیجده تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو در جلسه روز دوشنبه پانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه ودو شمسی به تصویب کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی


منبع ویرایش

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد نهم - ص. ۴۹۶۴