اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

قوانین مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

مجلس دوره بیست و سوم

- اساسنامه شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی - مصوب ۶ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

- قانون اصلاح اساسنامه سازمان بین‌المللی کار - مصوب ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.


دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۲ فروردین ۱۳۵۴ خورشیدی - ۲۲ بهمن ۲۵۳۷ خورشیدی

ویرایش