اساسنامه شرکت ملی صنایع فولاد ایران

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

‌اساسنامه شرکت ملی صنایع فولاد ایران - مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. [۱]

ماده ۱ویرایش

شرکت ملی صنایع فولاد ایران طبق قانون مصوب نهم اسفند ماه ۱۳۵۱ تأسیس می‌شود.

ماده ۲ویرایش

مرکز اصلی شرکت در تهران است و شرکت می‌تواند در صورت لزوم در نقاط دیگر شعبه یا نمایندگی تأسیس کند.

ماده ۳ویرایش

موضوع شرکت استخراج و بهره‌برداری از معادن آهن و تولید فولاد از طریق احیای مستقیم و فرآورده‌ها و محصولات فرعی وابسته و توزیع‌و فروش محصولات مزبور و انجام هر گونه عملیات تولیدی و معاملات بازرگانی مربوط به موضوع شرکت می‌باشد.

ماده ۴ویرایش

سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال است که به یک هزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم می‌شود که پنجاه درصد آن پرداخت شده‌است. سهام شرکت کلاً به دولت تعلق دارد. افزایش سرمایه منوط به تصویب مجمع عمومی و تأیید هیأت وزیران خواهد بود.

ماده ۵ویرایش

مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶ - ارکان شرکتویرایش

ارکان شرکت به شرح زیر است:

الف - مجمع عمومی.

ب - شورای عالی.

ج - مدیر عامل.

د - حسابرس (‌بازرس).

ماده ۷ - مجمع عمومی شرکتویرایش

مجمع عمومی شرکت از وزیر اقتصاد، وزیر دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل‌بانک مرکزی ایران تشکیل می‌گردد. ریاست مجمع عمومی با وزیر اقتصاد خواهد بود.

ماده ۸ویرایش

مجمع عمومی عادی سالی یک بار حداکثر تا آخر تیر ماه هر سال تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت مجمع عمومی عادی به طورفوق‌العاده به دعوت وزیر اقتصاد یا به تقاضای مدیر عامل شرکت تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد وزیر اقتصاد درباره انتخاب و عزل و انتخاب مجدد اعضای انتخابی شورای عالی و رییس شورای عالی و مدیرعامل به منظور پیشنهاد به هیأت وزیران.

ب - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد وزیر دارایی درباره انتخاب و عزل و انتخاب مجدد حسابرس (‌بازرس).

ج - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و حق‌الزحمه اعضای شورای عالی و حسابرس (‌بازرس) با رعایت مفاد تبصره یک ماده 3 قانون تشکیل‌شرکت ملی صنایع فولاد ایران.

د - تعیین خط مشی کلی و حدود اختیارات شورای عالی در مورد آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و معاملات شرکت.

ه - تصویب مقررات و شرایط مربوط به اخذ وام یا اعتبار از منابع داخلی و خارجی با توجه به قانون تشکیل شرکت و قانون برنامه و بودجه کشور.

و - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه مدیر عامل و گزارش حسابرس (‌بازرس) شرکت.

ز - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس مجمع عمومی و یا مدیر عامل در مجمع عمومی مطرح و رسیدگی به آن طبق‌قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

ماده ۹ویرایش

مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری و به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه پیشنهاد رییس مجمع عمومی و یا مدیر عامل راجع‌به افزایش سرمایه و یا به طور کلی پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه طبق مقررات مربوط تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۰ویرایش

جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل سه نفر از اعضای مجمع مذکور در ماده 7 این اساسنامه رسمیت خواهد یافت و تصمیمات‌متخذه وقتی معتبر و قابل اجرا است که حداقل سه نفر از اعضای مجمع متفقاً به آن رأی داده باشند. مدیر عامل و اعضای شورای عالی در جلسات مجمع‌عمومی حضور خواهند داشت ولی حق رأی ندارند.

ماده ۱۱ - شورای عالیویرایش

شورای عالی از نه نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:

الف - معاون وزارت اقتصاد.

ب - معاون وزارت دارایی.

ج - معاون وزارت کار و امور اجتماعی.

د - معاون سازمان برنامه و بودجه.

ه - پنج نفر از متخصصان مجرب در امور صنعتی - معدنی - اقتصادی - بانکی - مالی و حقوقی.

رییس شورای عالی از بین پنج نفر متخصصان فوق تعیین می‌شود.

رییس و سایر اعضای انتخابی شورای عالی بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع عمومی پس از تصویب هیأت وزیران به موجب فرمان همایونی‌برای مدت پنج سال از بین کسانی که دارای تحصیلات عالیه و حداقل پنج سال تجربه در امور صنعتی یا معدنی یا اقتصادی یا بانکی یا مالی و یا حقوقی‌باشند و در غیر این صورت بیست سال تجربه در امور مذکور داشته باشند منصوب خواهند شد.

انتصاب مجدد اعضای شورای عالی بلامانع است و تاوقتی که اعضای شورای عالی جدید شرکت منصوب نشده‌اند اعضای شورای عالی با اختیارات و مسئولیت قبلی وظائف مربوط را انجام خواهند داد. هر گاه رییس شورای عالی در جلسه حاضر نباشد اعضای حاضر در جلسه موقتاً یک نفر از اعضای را به عنوان رییس جلسه انتخاب خواهند کرد.

ماده ۱۲ - وظایف شورای عالیویرایش

وظایف شورای عالی عبارت است از:

الف - تصویب خط مشی و برنامه سالانه شرکت که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می‌شود.

ب - بررسی و تصویب بودجه شرکت.

ج - بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات اجرایی هر سال که از طرف مدیر عامل تهیه و تقدیم می‌شود.

د - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به محاسبات و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.

ه - تصویب تأسیس شرکتهای صنعتی و معدنی که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می‌شود و تصویب اساسنامه این گونه شرکتها.

و - تصویب مشارکت در شرکتهای صنعتی و معدنی.

ز - اخذ تصمیم نسبت به سازمان و طرحهای صنعتی و معدنی و برنامه‌های کارآموزی و تحقیقاتی و فنی و حرفه‌ای و هر گونه اقدام دیگری که درحدود عملیات موضوع شرکت برای اداره آن لازم و از طرف مدیر عامل پیشنهاد شود.

ح - تصویب استخدام کارشناسان خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات خارجی طبق مقررات بند ب ماده ۸ قانون شرکت‌ملی صنایع فولاد ایران.

ط - اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که طبق مقررات این اساسنامه از طرف مجمع عمومی به عهده شورای عالی واگذار شود.

ی - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و معاملات شرکت در حدود اختیارات موضوع بند د ماده 8 این اساسنامه.

ماده ۱۳ویرایش

شورای عالی هر ماه یک مرتبه جلسه عادی خواهد داشت و در صورت ضرورت به پیشنهاد مدیر عامل جلسات فوق‌العاده تشکیل‌خواهد یافت. تصمیمات شورای عالی به اکثریت آرای حاضر در جلسه معتبر و قابل اجرای است و به هر حال اکثریت آرای نباید از پنج رأی کمتر باشد. صورت‌جلسات شورای عالی پس از قرائت و تصویب در شورای عالی به امضای رییس شورا خواهد رسید و در غیاب رییس شورای عالی حاضران درجلسه صورت‌جلسات را امضای خواهند نمود.

ماده ۱۴ویرایش

مدیر عامل شرکت به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع عمومی و پس از تصویب هیأت وزیران به موجب فرمان همایونی برای مدت‌پنج سال منصوب خواهد شد. انتصاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.

ماده ۱۵ویرایش

مدیر عامل شرکت بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات در امور استخدامی و اداری در حدود بودجه مصوب وآیین‌نامه‌ها و مقررات دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

الف - اجرای مصوبات مجامع عمومی و شورای عالی.

ب - نمایندگی سهام شرکت در مجامع عمومی شرکتها و واحدهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنان به شرکت تعلق دارد با حق تفویض این اختیار بامسئولیت خود به هر یک از کارمندان شرکت.

ج - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل غیر و با تصویب شورای عالی ارجاع به داوری و تعیین داور و حق‌سازش.

د - تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضای با مسئولیت خود به آنان.

ه - تهیه گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به شورای عالی برای بررسی و تقدیم به مجمع عمومی.

و - تهیه و تنظیم بودجه و برنامه کار شرکت.

ماده ۱۶ویرایش

کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها به امضای مدیر عامل و یکی از کارکنان شرکت که با تصویب شورای‌عالی تعیین می‌شود معتبر خواهد بود. نامه‌های اداری و احکام استخدامی و سایر مدارک را مدیر عامل به تنهایی امضای خواهد نمود.

مدیر عامل و کارمند صاحب امضای می‌توانند حق امضای خود را در موارد خاص و یا به طور محدود با مسئولیت خود به اشخاص دیگر واگذار نمایند.

ماده ۱۷ - حسابرسویرایش

حسابرس (‌بازرس) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر دارایی از طرف مجمع عمومی انتخاب خواهد شد انتخاب مجدد حسابرس(‌بازرس) بلامانع است. حسابرس (‌بازرس) حق ندارد در امور جاری شرکت مداخله کند ولی می‌تواند نظر خود را به مدیر عامل اطلاع دهد.

حسابرس (‌بازرس) مکلف است درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌هایی که برای‌تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌شود و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که شورای عالی در اختیار مجمع عمومی می‌گذارد اظهار نظر کند.

حسابرس (‌بازرس)‌می‌تواند با اطلاع مدیر عامل به دفاتر شرکت رسیدگی نموده و هر گونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه قانونی خود لازم‌و صلاح بداند اخذ نماید.

ماده ۱۸ویرایش

شرکت مکلف است در هر سال ده درصد از سود ویژه خود را به عنوان اندوخته احتیاطی تا زمانی که جمع این اندوخته به معادل نصف مبلغ سرمایه شرکت بالغ شود به حساب اندوخته احتیاطی انتقال دهد.

ماده ۱۹ویرایش

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال است. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال‌می‌باشد.

ماده ۲۰ویرایش

ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت باید حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه به حسابرس(‌بازرس) داده شود تا پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (‌بازرس) به مجمع عمومی سالانه تقدیم گردد.

ماده ۲۱ویرایش

موضوعاتی که در قانون تشکیل شرکت ملی صنایع فولاد ایران مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ و این اساسنامه پیش‌بینی نشده‌است مشمول‌قانون تجارت می‌باشد.

اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و یک ماده به استناد قانون تشکیل شرکت ملی صنایع فولاد ایران پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و اقتصاد ودارایی مجلس شورای ملی در جلسات روز یکشنبه ۱۶ و سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز یکشنبه سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار وسیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب کمیسیونهای استخدام و اقتصاد و دارایی مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبعویرایش

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد هشتم - ص. ۴۱۱۰