اساسنامه شورای عالی اطلاعات و جهانگردی

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه شورای عالی اطلاعات و جهانگردی - مصوب کمیسیون‌های اطلاعات و جهانگردی واستخدام مجلس سنا در جلسات ۶ و ۱۲ خرداد ماه ۱۳۵۴ به ترتیب در جلسات ۳۱ خرداد ماه و ۳ تیر ماه ۱۳۵۴ کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری، اطلاعات و جهانگردی مجلس شورای ملی رسید.

ماده ۱ ویرایش

ماده ۱- در اجرای ماده ۳ قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی و به منظور تعیین و ترسیم سیاست اطلاعاتی و جهانگردی کشور و نظارت براجرای سیاست مزبور و نحوه گردش کار مرکز خانه‌های ایران شورای عالی اطلاعات و جهانگردی تشکیل و بر طبق مواد این اساسنامه وظایف خود راانجام می‌دهد.

ماده ۲ ویرایش

ماده ۲- شورای عالی اطلاعات و جهانگردی که در این اساسنامه شورا نامیده می‌شود با عضویت مقامات و افرادی به شرح زیر تشکیل می‌شود:

۱- وزیر اطلاعات و جهانگردی.
۲- وزیر فرهنگ و هنر.
۳- وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه.
۴- وزیر آموزش و پرورش.
۵- رییس سازمان حفاظت محیط زیست.
۶- رییس سازمان هواپیمایی کشوری ایران.
۷- مدیر عامل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران.
۸- هشت نفر از افراد بصیر و مطلع و علاقمند به امور اطلاعات و جهانگردی که به وسیله وزیر اطلاعات و جهانگردی انتخاب می‌شوند.

ماده ۳ ویرایش

ماده ۳- ریاست جلسات شورا را وزیر اطلاعات و جهانگردی به عهده خواهد داشت.

ماده ۴ ویرایش

ماده ۴- عضویت شورا افتخاری است و غیر از اعضایی که شرکت ایشان در شورای عالی به اقتضای مقامشان می‌باشد دوره خدمت سایر اعضاء سه‌سال از تاریخ انتخاب خواهد بود و تعیین مجدد اعضاء شورا بلامانع است.

ماده ۵ ویرایش

ماده ۵- تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین در جلسه معتبر است و رسمیت جلسه با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء شورا خواهدبود.

ماده ۶ ویرایش

ماده ۶- وظایف شورا عبارت است:

۱- تعیین و ترسیم خطوط اصلی سیاست اطلاعاتی و جهانگردی کشور.
۲- نظارت بر اجرای مصوبات و سیاست‌های ابلاغ شده به دستگاههای اجرایی.
۳- تعیین خط مشی کلی در مورد اداره امور و نحوه گردش کار مرکز خانه‌های ایران و شعب آن در خارج از کشور.
۴- اعلام نظر کلی در مورد امور مربوط به تاسیسات پذیرایی کشور و تصویب اولویتها در مورد اجرای برنامه‌ها.
۵- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مسائلی که به دلیل ضرورتهای خاص از طرف وزیر اطلاعات و جهانگردی پیشنهاد و جهت بررسی در دستورجلسات منظور شده باشد.

ماده ۷ ویرایش

ماده ۷- پیگیری تصمیمات و مصوبات شورا به عهده وزیر اطلاعات و جهانگردی خواهد بود و دبیرخانه شورا در وزارت اطلاعات و جهانگردی تشکیل می‌شود.

ماده ۸ ویرایش

ماده ۸- رییس دبیرخانه شورا از طرف وزیر اطلاعات و جهانگردی منصوب می‌گردد و تصمیمات و خلاصه مذاکرات هر جلسه را در دفتری مخصوص ثبت و با ذکر اسامی اعضاء حاضر و غایب به امضای رییس جلسه می‌رساند.

ماده ۹ ویرایش

ماده ۹- در صورت لزوم، بررسی طرحها و برنامه‌های پیشنهاد شده به شورا به عهده هیأتهای خاص مرکب از افراد ذیصلاح احاله خواهد شد وگزارش اقدامات و نتیجه بررسی هیأتها از طریق دبیرخانه دریافت و پس از تنظیم در دستور مذاکره جلسات منظور خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر نه ماده به استناد ماده ۳ قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی پس از تصویب کمیسیونهای اطلاعات و جهانگردی واستخدام مجلس سنا در جلسات ۶ و ۱۲ خرداد ماه ۱۳۵۴ به ترتیب در جلسات سی و یکم خرداد ماه و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهارشمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، اطلاعات و جهانگردی مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی