مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۴

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۲ فروردین ۱۳۵۴ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ - - نخست وزیران امیرعباس هویدا - جمشید آموزگار - جعفر شریف‌امامی - تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری - دکتر شاپور بختیار

امیرعباس هویدا نخست‌وزیر
جمشید آموزگار
ارتشبد غلامرضا ازهاری
شاپور بختیار

۲۲ بهمن ۱۳۵۷، هفتاد و دوسال پس از انقلاب مشروطه و بنیان مجلس شورای ملی، سامانه پادشاهی و مشروطه و مجلس شورای ملی و قوانین سکولار از ایران برچیده شد و ولایت فقیه و مشروعه و مجلس شورای اسلامی و قوانین شرع جایگزین آن شد. فهرست زیر در برگیرنده ۳۷۵ قانون تصویب شده در دوره قانونگذاری بیست و چهارم می باشد

بیست و چهارمین دوره قانونگذاری - جلد اول - فروردین ۱۳۵۴ تا اسفند ۱۳۵۴ویرایش

بیست و چهارمین دوره قانونگذاری - جلد دوم - ۲۱ اسفند ۱۳۵۴ویرایش

بیست و چهارمین دوره قانونگذاری - جلد سوم - فروردین ۲۵۳۵ تا اسفند ۲۵۳۵ویرایش

بیست و چهارمین دوره قانونگذاری - جلد پنجم - ۲۶ اسفند ۲۵۳۵ویرایش

بیست و چهارمین دوره قانونگذاری - جلد ششم - فروردین ۲۵۳۶ تا اسفند ۲۵۳۶ویرایش

بیست و چهارمین دوره قانونگذاری - جلد هفتم - ۲۵ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهیویرایش

بیست و چهارمین دوره قانونگذاری - جلد هشتم - فروردین ۲۵۳۷ شاهنشاهی تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ویرایش

آغاز برنامه عمرانی ششم فروردین ۲۵۳۷ شاهنشاهی تا ۲۵۴۱ شاهنشاهی - به سوی تمدن بزرگویرایش