اساسنامه شرکت ملی صنایع مس ایران

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

‌اساسنامه شرکت ملی صنایع مس ایران - مصوب ۱۳۵۷۰۳۰۲۷ کمیسیون های پارلمانی مجلسین

ماده ۱ - شرکت ملی صنایع مس ایرانویرایش

شرکت ملی صنایع مس ایران که در اجرای قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر‌نام آن به شرکت ملی صنایع مس ایران مصوب هفدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی تشکیل شده است طبق این اساسنامه اداره‌خواهد شد. شرکت وابسته به وزارت صنایع و معادن است و در هر مورد که در این اساسنامه واژه شرکت به کار رفته است مقصود شرکت ملی صنایع‌مس ایران می‌باشد.

ماده ۲ویرایش

موضوع شرکت اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن مس ایران و تولید محصولات پر عیار شده سنگ مس و فلز مس و تصفیه آن و‌محصولات فرعی و وابسته مس و توزیع و فروش محصولات مزبور و انجام هر گونه عملیات تولیدی و معاملات بازرگانی مربوط به امور مذکور‌می‌باشد.

ماده ۳ویرایش

حداکثر ظرف دول سال از تاریخ تصویب این اساسنامه مرکز اصلی و محل فعالیت شرکت باید به کرمان منتقل گردد. شرکت می‌تواند در‌صورت لزوم شعبه یا نمایندگی تأسیس کند. تأسیس شعبه یا نمایندگی در تهران، کرج، ورامین موکول به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.

ماده ۴ویرایش

سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال است که به ده هزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم می‌شود که تمام آن پرداخت شده است. سهام‌شرکت کلاً به دولت تعلق دارد.

ماده ۵ویرایش

مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶ویرایش

شرکت می‌تواند با رعایت مقررات مربوط، شرکتهای صنعتی و معدنی مربوط به امور مذکور در ماده 2 این اساسنامه را تشکیل دهد و یا در‌این قبیل شرکتها مشارکت نماید، اساسنامه شرکت‌هایی که طبق این ماده تشکیل می‌شود و تغییرات آن به تأیید مجمع عمومی شرکت ملی صنایع مس‌ایران و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌نحوه مشارکت و یا انتقال سهام در مشارکتهای مذکور با پیشنهاد شرکت ملی صنایع مس ایران و به تصویب مجمع عمومی شرکت تعیین خواهد شد.

ماده ۷ - ارکان شرکتویرایش

ارکان شرکت به شرح زیر است:

‌الف - مجمع عمومی.

ب - هیأت مدیره.

ج - مدیر عامل.

‌د - حسابرس (‌بازرس).

ماده ۸ - مجمع عمومیویرایش

مجمع عمومی شرکت از وزیر صنایع و معادن، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه‌و بودجه و رییس کل بانک مرکزی ایران تشکیل می‌گردد. ریاست مجمع عمومی با وزیر صنایع و معادن خواهد بود.

ماده ۹ویرایش

مجمع عمومی شرکت حداقل در هر سال دو بار تشکیل می‌شود یک بار در تیر ماه برای رسیدگی و تصویب گزارش عملیات و ترازنامه و‌حساب سود و زیان سال قبل و یک بار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه شرکت و سایر موضوعهایی که در دستور‌جلسه قرار گیرد. در صورت ضرورت مجمع عمومی به طور فوق‌العاده نیز تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۰ - وظایف و اختیارات مجمع عمومیویرایش

مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع تشکیل می‌شود. وظائف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

‌الف - اخذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رییس مجمع عمومی در مورد انتخاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل برای پیشنهاد به هیأت وزیران.

ب - اخذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رییس مجمع عمومی درباره نصب و عزل اعضای هیأت مدیره.

ج - اخذ تصمیم نسبت به انتخاب حسابرس (‌بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس).

‌د - تعیین حقوق و مزایا اعضا‌ی هیأت مدیره و مدیر عامل با تأیید شورای حقوق و دستمزد.

ه - تصویب بودجه و سازمان و آیین‌نامه مالی و استخدامی و معاملات شرکت و تعیین حدود اختیارات مدیر عامل و هیأت مدیره در مورد انعقاد‌قراردادهای فروش محصولات و خرید کارخانجات و تحصیل وام و اعتبار با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

‌و - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه هیأت مدیره و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش حسابرس (‌بازرس).

‌ز - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری مربوط به امور شرکت که از طرف هر یک از اعضای مجمع عمومی و یا مدیر عامل در مجمع مطرح‌گردد.

ح - بررسی و تأیید پیشنهاد تشکیل شرکتهای صنعتی و معدنی و اساسنامه و تغییرات اساسنامه شرکتهای مزبور که طبق ماده ۶ این اساسنامه ایجاد‌می‌شود برای تسلیم به هیأت وزیران.

ط - تصویب مشارکت در شرکتهای صنعتی و معدنی و نحوه انتقال سهام در اینگونه مشارکتها بنا به پیشنهاد هیأت مدیره.

ی - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد رییس مجمع عمومی و یا مدیر عامل راجع به تغییر سرمایه شرکت که پس از تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده‌برای تصویب هیأت وزیران پیشنهاد خواهد شد.

ماده ۱۱ - هیات مدیرهویرایش

‌ماده 11 - هیأت مدیره از پنج نفر تشکیل می‌شود که بنا به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی برای مدت پنج سال انتخاب ‌می‌شوند.

‌رییس هیأت مدیره همچنین مدیر عامل شرکت از بین اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تأیید مجمع عمومی و تصویب هیأت‌وزیران با فرمان همایونی منصوب می‌گردند. انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره و رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بلامانع است و تا موقعی که اعضای‌هیأت مدیره جدید شرکت انتخاب نشده‌اند رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره با اختیارات و مسئولیت مربوط امور شرکت را اداره‌خواهند نمود.

ماده۱۲ - وظایف هیات مدیرهویرایش

وظایف هیأت مدیره عبارت است از:

‌الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات هر سال که از طرف مدیر عامل برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌شود. ب - بررسی و اظهار نظر نسبت به خط مشی، برنامه و بودجه، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی. ج - اخذ تصمیم نسبت به امور مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری معادن مس و صنایع فرعی و وابسته به آن و هر گونه اقدام دیگری که در حدود‌عملیات موضوع شرکت لازم بوده و از طرف مدیر عامل پیشنهاد شود و در حدود خط مشی و برنامه‌های مصوب مجمع عمومی باشد. ‌د - تصویب استخدام کارشناسان خارجی و یا عقد هر گونه قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات خارجی در حدود قوانین و مقررات مربوط. ‌ماده 13 - جلسات هیأت مدیره که باید هر ماه حداقل یک بار تشکیل شود با حضور رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و حداقل دو نفر دیگر از اعضا‌ی‌رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیأت مدیره با سه رأی موافق اعضای حاضر در جلسه معتبر و قابل اجرا است.

ماده ۱۴ - مدیر عاملویرایش

مدیر عامل شرکت بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت است و دارای اختیارات لازم برای اداره کلیه امور شرکت در حدود بودجه و برنامه‌مصوب اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط میب‌اشد و دارای وظایف و اختیارات زیر نیز خواهد بود:

‌الف - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره. ب - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع با حق انتخاب وکیل. ج - ارجاع امور به داوری و انتخاب داور و ختم دعوی به سازش با موافقت هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی در حدود قوانین و مقررات‌مربوط. ‌د - تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضای خود به آنان. ه - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیأت مدیره برای رسیدگی و تسلیم به مجمع عمومی.

ماده ۱۵ویرایش

کلیه اسناد تعهدآور و چکها و قراردادها به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره که توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود معتبر‌خواهد بود و هر دو می‌توانند با تصویب هیأت مدیره حق امضای خود را در موارد لزوم به سایر کارکنان شرکت واگذار نمایند و به هر حال در مورد اسناد‌مذکور حداقل دو امضای مجاز لازم خواهد بود.

ماده ۱۶ویرایش

مدیر عامل می‌تواند یک نفر قائم مقام داشته باشد که به پیشنهاد وی و تصویب مجمع عمومی از بین اعضا‌ی هیأت مدیره انتخاب خواهد‌شد.

ماده ۱۷ - اختیارات حسابرسویرایش

وظایف و اختیارات حسابرس (‌بازرس) به قرار زیر است:

‌الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیأت‌مدیره.

ب - مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمان‌های شرکت با اطلاع مدیر عامل.

‌تبصره - حسابرس (‌بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظائف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

ج - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی باید به حسابرس (‌بازرس) داده‌شود و حسابرس (‌بازرس) مکلف است گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم نماید.

‌د - انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت مشخص شده است.

ماده ۱۸ویرایش

شرکت مکلف است در هر سال ده درصد از سود ویژه خود را به حساب اندوخته احتیاطی منظور نماید.

ماده ۱۹ویرایش

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال است.

ماده ۲۰ویرایش

مواردی که در قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۵۰ (۲۵۳۰ شاهنشاهی) و‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن به شرکت ملی صنایع مس ایران مصوب هفدهم تیر‌ماه ۲۵۳۵ و این اساسنامه پیش‌بینی نشده است مشمول مقررات قانون تجارت می‌باشد.

‌اساسنامه فوق مشتمل بر بیست ماده و یک تبصره به استناد ماده ۹ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه‌کرمان و تغییر نام آن به شرکت ملی صنایع مس ایران پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن مجلس سنا در‌جلسات بیست و ششم اردیبهشت و اول خرداد ماه ۲۵۳۷، به ترتیب در جلسات روزهای دو شنبه و چهارشنبه و شنبه بیست و دوم و بیست و چهارم‌و بیست و هفتم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری - امور اقتصادی و‌دارایی و صنایع و معادن مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبعویرایش

اساسنامه شرکت ملی صنایع مس ایران