اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

‌اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه - ‌مصوب ۲۹ آبان ۱۳۵۴ کمیسیون‌های امور استخدام و سازمانهای اداری کشاورزی و منابع طبیعی و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی ۱ دی ۱۳۵۴ کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس سنا

فصل اول کلیاتویرایش

ماده ۱ویرایش

به استناد ماده ۶ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی‌مصوب بهمن ماه ۱۳۵۰ و مفاد ماده ۲ قانونی تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ و ماده ۵ قانون تأسیس‌وزارت نیرو مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ و قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ به موجب مقررات این اساسنامه شرکت سهامی‌کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه تشکیل می‌گردد.

ماده ۲ویرایش

‌ماده ۲ - شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است‌و مرکز آن هفت‌تپه خوزستان می‌باشد و می‌تواند نمایندگیهایی در نقاط دیگر کشور در حدود تشکیلات مصوب تأسیس نماید.

ماده ۳ویرایش

موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته است. شرکت برای تأمین منظورهای فوق‌می‌تواند به انجام امور زیر اقدام نماید :

‌الف - احیای اراضی و کشت و برداشت نیشکر.

ب - توسعه و ایجاد صنایع وابسته جهت تصفیه نیشکر و تبدیل مواد زائد نیشکر به فرآورده‌های قابل مصرف.

ج - ایجاد سردخانه و تأسیسات مورد لزوم.

‌د - ایجاد کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور.

ه - فروش محصولات.

‌و - خرید وسائل حمل و نقل فرآورده‌های کشاورزی مورد نیاز شرکت.

‌ز - عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی و خارجی، تهیه کاغذ، علوفه، خوراک دام و طیور و سایر فرآورده‌هایی که احتیاج به‌استفاده از مواد زائد نیشکر دارد.

ح - تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت.

ط - خرید یا اجاره زمین، ساختمان منازل کارکنان و کارگران و انبار و سایر ساختمانها و تأسیسات لازم شهری مورد نیاز شرکت.

ی - تهیه و تدارک مواد اولیه، وسائل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی مورد احتیاج.

ک - انجام سایر امور و معاملات مربوط به شرکت.

‌تبصره - شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با شرکتهای ایرانی و خارجی در داخل و‌خارج کشور مشارکت کند و وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید.

ماده ۴ - نوع شرکتویرایش

نوع شرکت. شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

ماده ۵ویرایش

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

ماده ۶ویرایش

شرکت می‌تواند طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد اموری را که از طرف سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص ارجاع‌می‌گردد متناسب با وظایف خود در مقابل دریافت حق‌الزحمه انجام دهد.

ماده ۷ویرایش

سرمایه اولیه شرکت چهار میلیارد ریال و شامل کارخانه نیشکر و کلیه تأسیسات و مستحدثات و ماشین آلات و لوازم مربوط در حال حاضر(‌به استثنای اراضی مورد عمل شرکت) می‌باشد.

‌تبصره - اراضی مورد عمل طرح نیشکر هفت‌تپه و اراضی که بعداً برای توسعه آن در نظر گرفته خواهد شد از طرف وزارت کشاورزی و منابع‌طبیعی طبق قوانین و مقررات مربوط به صورت اجاره در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت.

ماده ۸ویرایش

دولت مکلف است بر اساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سرمایه شرکت را ارزیابی و به سهام ده هزار ریالی منقسم و تا ۹۹ ‌درصد آن با حفظ مدیریت و با رعایت قانون مذکور بفروش برساند.

ماده ۹ویرایش

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.

ماده ۱۰ویرایش

از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به یک دوم سرمایه برسد همه‌ساله ده درصد به عنوان اندوخته اختصاص داده‌خواهد شد.

فصل دوم - ارکان شرکتویرایش

ماده ۱۱ویرایش

شرکت دارای ارکان زیر است :

‌الف - مجمع عمومی.

ب - هیأت مدیره و مدیر عامل.

ج - حسابرس (‌بازرس).

ماده ۱۲ویرایش

نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر مشاور و رییس سازمان‌برنامه و بودجه، وزیر صنایع و معادن و امور روستاها می‌باشد.

‌ریاست مجمع بر عهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.

ماده ۱۳ویرایش

جلسات مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود یک بار منتهی تا تیر ماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود‌و زیان و یک بار در شش‌ماهه دوم سال برای تصویب بودجه و خط مشی سال آتی.

‌تبصره - سایر موضوعاتی که اتخاذ تصمیم نسبت به آنها از وظایف مجمع عمومی عادی است - در مجمع مزبور قابل طرح می‌باشند.

ماده ۱۴ - وظایف و اختیارات مجمع عمومیویرایش

وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است :

‌الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.

ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت.

ج - انتخاب اعضای هیأت مدیره.

‌د - انتخاب حسابرس (‌بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ه - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیأت وزیران.

‌و - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی

‌ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

ح - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش.

ط - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه.

ی - تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور.

ک - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس).

ل - تصویب قراردادهای خرید خدمات مؤسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط.

م - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات مربوط در دستور مجمع عمومی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۵ویرایش

جلسات مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۶ویرایش

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بنا به دعوت رییس مجمع عمومی یا به تقاضای مدیر عامل و یا حسابرس (‌بازرس) با ذکر علت تشکیل‌می‌گردد.

ماده ۱۷ - هیات مدیره شرکتویرایش

هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر می‌باشد.

ماده ۱۸ویرایش

مدت تصدی اعضای هیأت مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده‌هیأت مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

ماده ۱۹ویرایش

مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره یک نفر را به عنوان مدیر عامل و رییس هیأت مدیره انتخاب می‌نماید.

ماده ۲۰ویرایش

جلسات هیأت مدیره با حضور مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و حداقل یک نفر دیگر از اعضای هیأت مدیره رسمیت خواهد یافت و‌تصمیمات متخذه با رأی اکثریت هیأت مدیره معتبر است. هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیأت در آن ثبت و به امضای‌مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و اعضا‌ی حاضر در جلسه خواهد رسید.

ماده ۲۱ویرایش

در صورت فوت یا استعفا‌ی یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی‌فوق‌العاده تعیین خواهد شد.

ماده ۲۲ویرایش

جلسات هیأت مدیره به دعوت مدیر عامل و رییس هیأت مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۳ - وظایف و اختیارات هیات مدیرهویرایش

وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است :

‌الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی

ب - رسیدگی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش سالانه و تسلیم آن به حسابرس ( بازرس) برای اظهار نظر حداقل یک ماه‌قبل از تشکیل مجمع عمومی.

ج - رسیدگی و تأیید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.

‌د - رسیدگی و تأیید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب به مجمع عمومی.

ه - اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و بر اساس برنامه‌عملیات و خط مشی شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است.

‌و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل و رییس هیأت مدیره که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیأت مدیره باشد.

ماده ۲۴ - اختیارات مدیرعامل و رییس هیات مدیرهویرایش

مدیر عامل و رییس هیأت مدیره بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات‌مربوط اداره می‌نمایند و برای این منظور دارای اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز می‌باشد:

۱ - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقا‌ی و اعطای پاداش و اضافه حقوق و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی‌کارکنان طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط.
۲ - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط.
۳ - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه مقررات مربوط.
۴ - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل غیر تا یک درجه.
۵ - پیشنهاد حل و فصل اختلافات از طریق سازش به مجمع عمومی.
۶ - مدیر عامل و رییس هیأت مدیره می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از اعضا‌ی هیأت مدیره یا رؤسای‌ادارات و شعب و نمایندگی‌های شرکت واگذار نماید.

ماده ۲۵ویرایش

کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و یک نفر از اعضای هیأت مدیره و یا کسانی که از طرف هیأت‌مدیره حق امضا‌ی دارند معتبر است.

ماده ۲۶ویرایش

شرکت دارای حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال‌انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (‌بازرس) قبلی بلامانع‌است.

ماده ۲۷ - وظایف حسابرسویرایش

وظایف حسابرس (‌بازرس) به قرار زیر است :

۱ - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیأت‌مدیره.
۲ - حسابرس (‌بازرس) حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.

‌تبصره - حسابرس دارای کلیه وظائف و اختیاراتی است که در قانون تجارت به عهده بازرس محول است.

ماده ۲۸ویرایش

حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظائف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

فصل سوم - مقررات مختلفویرایش

ماده ۲۹ویرایش

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال پایان می‌یابد. به استثنای سال اول که آغاز آن از تاریخ‌تشکیل شرکت تا آخر اسفند همان سال می‌باشد.

ماده ۳۰ویرایش

ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس(‌بازرس) داده شود حسابرس (‌بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کند.

ماده ۳۱ویرایش

شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشد. در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌شده است طبق قانون تجارت و قوانین مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.

‌اساسنامه فوق مشتمل بر سی و یک ماده و چهار تبصره به استناد ماده ۶ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظائف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع‌طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی و ماده ۲ قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها و ماده ۵ قانون تأسیس وزارت نیرو و قانون‌گسترش مالکیت واحدهای تولیدی پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری کشاورزی و منابع طبیعی و امور اقتصادی و دارایی‌مجلس شورای ملی در جلسات ۸ و ۱۴ و ۲۹ آبان ماه ۱۳۵۴ به ترتیب در جلسات روز پنجشنبه بیست و هفتم آذر ماه و روز دوشنبه اول دی ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی


منبعویرایش

اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه