رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


نخست‌وزیران محمد رضا شاه پهلوی

نخست وزیران رضا شاه پهلوی

نخست وزیران احمد شاه قاجار

۲ اسفند ۱۲۹۹ سیدضیا طباطبایی کودتا کرد و رضا خان، به مقام سردار سپه رسید و مسعود کیهان وزیر جنگ شد. سردار سپه، قوای میرزا کوچک خان و ارتش سرخ ایران را در هم شکست. در سال ۱۳۰۰ انتخابات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم برپا شد .
  • نخست‌وزیر فضل‌الله اکبر سپهدار - مهر ۱۲۹۹ - در ایران اشغال شده توسط ارتش روسیه
  • نخست‌وزیر آقای مشیرالدوله ۱۲۹۹ - ۴ تیر ۱۲۹۹ - در ایران اشغال شده توسط ارتش روسیه
  • نخست‌وزیر آقای حسن وثوق ۱۲۹۷ - امرداد ۱۲۹۷ - در ایران اشغال شده توسط ارتش روسیه
  • نخست‌وزیر نجف قلی خان صمصام‌السلطنه - در ایران اشغال شده توسط ارتش روسیه
  • نخست وزیر عبدالمجید میرزا عین‌الدوله - در ایران اشغال شده توسط ارتش روسیه
  • نخست‌وزیر آقای محمدعلی خان علا‌السلطنه - در ایران اشغال شده توسط ارتش روسیه
  • نخست‌وزیر آقای حسن وثوق ۱۲۹۵ - در ایران اشغال شده توسط ارتش روسیه
انحلال شش ساله مجلس - آبان ۱۲۹۴ دوباره ارتش روسیه بخش شمالی ایران و همچنین تهران را تسخیر کرد ( جنگ جهانی اول) و سپس در آبان ۱۲۹۵ ارتش انگلیس، جنوب ایران را به تصرف انگلستان درآورد و بدین ترتیب ایران بر اساس قرارداد ۱۹۰۷ بین انگلیس و روسیه به دو بخش تقسیم شد. اکتبر ۱۹۱۷ (مهر ۱۲۹۶) انقلاب اکتبر در روسیه به انجام رسید و دستاورد آن ۱۲ اسفند ۱۲۹۶ روسیه قرارداد صلحی با دولت آلمان امضا کرد و جنگ جهانی اول بین این دو کشور به پایان رسید. ارتش روسیه که در ایران بود منحل شد و از ایران خارج شد و تمامیت ایران به اشغال انگلیس درآمد. نیروهای انگلیسی تا باکو پیشروی کردند تا معادن نفت روسیه در باکو را تسخیر کنند. ارتش سرخ شوروی منابع باکو را از تصرف قوای انگلیس درآورد و به شمال ایران گیلان و آذربایجان و کردستان حمله کرد و با همکاری میرزا کوچک خان جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران را بر پا کردند، شش سال مجلس شورای ملی منحل بود.
انحلال سه ساله مجلس - ۹ آذر ۱۲۹۰ ارتش روسیه استان گیلان را تصرف کرد. ۷ دی ۱۲۹۰ قوای روسیه تهران را نیز اشغال نظامی کرد. از ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۳ ، سه سال بخش شمالی کشور ایران به وسیله قوای روس به اشغال این کشور درآمد. در سال ۱۲۹۳ ارتش روسیه از تهران عقب نشینی کرد و انتخابات مجلس دوم برپا شد.

نخست وزیران محمد علی شاه قاجار

۲ تیر ۱۲۸۷ مجلس نخست شورای ملی به توپ بسته و منحل شد و دوران استبداد صغیر آغاز شد. مجلس عالی با درباریان به عنوان نمایندگان به فرمان محمدعلی شاه برگذار شد.