تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر دی ۱۳۳۱

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر دی ۱۳۳۱ - مصوب ۱۶ دی ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]


مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۱۳۳۱۰۱۰۰۱۶ پس از استماع گزارش دولت و تقاضای رأی اعتماد به اکثریت ۶۴ رای از ۶۵ نفر عده حضار نسبت به دولت ابراز اعتماد نموده‌است.

تصمیم قانون بالا در جلسه سه شنبه شانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و یک از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری


منبعویرایش

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - از تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ماه ۱۳۳۲. ص. ۵۵