تصمیم جلسه اول آذر ماه ۱۳۰۷ راجع به کابینه آقای هدایت

تصمیم جلسه ۱۶ خردادماه ۱۳۰۶ راجع به کابینه آقای هدایت تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم جلسه چهارم بهمن ماه ۱۳۰۹ راجع به کابینه آقای هدایت
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

تصمیم راجع به کابینه آقای هدایت - مصوب ۱ آذر ماه ۱۳۰۷ [۱]

کابینه مهدی‌قلی هدایت از چپ به راست: محمدعلی فرزین، قاسم صوراسرافیل، علی‌اکبر داور، فیروز فیروز، مهدی‌قلی هدایت، جعفرقلی اسعد، ادیب‌السلطنه سمیعی، محمود جم، یحیی قراگوزلو

مجلس شورای ملی در جلسه اول آذر ماه ۱۳۰۷ شمسی پروگرام مورخه ۲۹ آبان ماه کابینه آقای مهدیقلی خان هدایت را به اکثریت ۱۰۰ رای از ۱۰۲ نفر عده حاضر تصویب نمود

رییس مجلس شورای ملی - دادگر

در جلسه ۲۹ آبان ماه ۱۳۰۷ آقایان وزرا به شزح زیر به وسیله آقای حاج مخبرالسلطنه هدایت رییس‌الوزرا معرفی شدند:

  • ۱ - آقای مهدی‌قلی خان هدایت رییس‌الوزرا
  • ۲ - آقای فیروز نصرت‌الدوله وزیر مالیه
  • ۳ - آقای علی‌اکبر خان داور - وزیر مالیه
  • ۴ - آقای یحیی خان قراگوزلو اعتمادالدوله - وزیر معارف
  • ۵ - آقای شیبانی - وزیر فوائد عمومی
  • ۶ - آقای میرزا قاسم خان صور - وزیر پست و تلگراف و تلفن
  • ۷ - آقای اسعد - وزیر جنگ
  • ۸ - آقای پاک‌روان - کفیل وزارت خارجه
  • ۹ - آقای ادیب‌السلطنه سمیعی - وزیر داخله

در جلسه ۲۹ آذر ماه ۱۳۰۷ آقای دکتر سعید خان مالک یه سمت ریاست اداره کل صحیحه معرفی شدند.

در جلسه ۴ دی ماه ۱۳۰۷ آقای محمود جم به وزارت فوائد عامه معرفی شدند

در جلسه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۰۷ آقای سید ابوالقاسم خان عمید به سمت کفالت وزارت امور خارجه معرفی شدند

در جلسه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۰۷ آقای فرزین به کفالت وزارت امورخارجه معرفی شدند

در جلسه ۶ تیر ماه ۱۳۰۸ آقای هدایت رییس‌الوزرا خود را به مسولیت وزارت مالیه معرفی نمودند

در جلسه ۱۷ امرداد ماه ۱۳۰۸ آقای سید مهدی هان فرخ به معاونت وزارت معارف معرفی شدند

در جلسه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۸ آقای فرزین به وزارت مالیه و آقای کریم بوذرجمهری به وزارت فوائد عامه معرفی شدند

در جلسه ۴ مهر ماه ۱۳۰۸ آقای جلایر به معاونت وزارت مالیه معرفی شدند

در جلسه ۳۰ آبان ماه ۱۳۰۸ آقای فرزین به وزارت خارجه و آقای یرزا حسن خان مشار به وزارت مالیه معرفی شدند

در جلسه ۳ آذر ماه ۱۳۰۸ آقای میرزا همایون خان به معاونت وزارت مالیه معرفی شدند

در جلسه ۱۷ فروردین ماه ۱۳۰۹ آقای میرزا محمد علی خان فروغی به وزارت اقتصاد ملی معرفی شدند

در جلسه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ آقای تقی‌زاده به وزارت طرق و شوارع معرفی شده‌اند

در جلسه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ آقای هدایت رئیس‌الوزرا انضمام شغل وزارت مالیه را به شغل خود اعلام نمودند

در جلسه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ آقای میرزا مهمدعلی خان فروغی به وزارت امور خارجه و کفالت وزارت اقتصاد ملی معرفی شدند

در جلسه ۱ خرداد ماه ۱۳۰۹ آقای میرزا باقر خان کاظمی به معاونت وزارت طرق و شوارع معرفی شدند

در جلسه ۱۱ خرداد ماه ماه ۱۳۰۹ آقای آثای مصطفی قلی‌خان بیات به معاونت وزارت اقتصاد ملی معرفی شدند

در جلسه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۰۹ آقای میرزا عبدالله خان بهرامی به معاونت وزارت مالیه معرفی شدند (آقای سیاح نیز کمافی‌السابق معاون خواهند بود)

در جلسه ۲۶ امرداد ماه ۱۳۰۹ آقای تقی‌زاده به وزارت مابیه و کفالت وزارت طرق و شوارع معرفی شدند

در جلسه ۲۶ امرداد ماه ۱۳۰۹ آقای میرزا عبدالله خان بهرامی به معاونت وزارت عدلیه معرفی شدند

در جلسه ۶ مهر ماه ۱۳۰۹ آقای میرزا همایون خان سیاح به معاونت وزارت مالیه معرفی شده‌اند

منبع ویرایش

  1. مجموعه قوانین دوره هفتم قانونگذاری ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹ - چاپخانه مجلس - ص. ۵۵۳ - ۵۵۴