تصمیم جلسه ۱۶ خردادماه ۱۳۰۶ راجع به کابینه آقای هدایت

تصمیم راجع به جلسه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۰۵ راجع به کابینه آقای مستوفی تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم جلسه چهارم بهمن ماه ۱۳۰۹ راجع به کابینه آقای هدایت
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم


تصمیم جلسه ۱۶ خردادماه ۱۳۰۶ راجع به کابینه آقای هدایت - مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۰۶

‌مجلس شورای ملی در جلسه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۰۶ پرگرام کابینه آقای مهدیقلی‌خان هدایت را تصویب و با اکثریت ۹۱ رأی از ۱۰۲ نفر عده حاضر به‌کابینه رأی اعتماد داده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا


منبعویرایش

تصمیم جلسه ۱۶ خردادماه ۱۳۰۶ راجع به کابینه آقای هدایت