مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۷

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹ - نخست وزیر مهدی‌قلی‌خان هدایت - رییس مجلس شورای ملی دادگر (عدل‌الملک).

کابینه مهدی‌قلی هدایت از چپ به راست: محمدعلی فرزین، قاسم صوراسرافیل، علی‌اکبر داور، فیروز فیروز، مهدی‌قلی هدایت، جعفرقلی اسعد، ادیب‌السلطنه سمیعی، محمود جم، یحیی قراگوزلو
مجموعه قوانین هفتمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی
نمایندگان دوره هفتم - در ردیف نخست، هدایت و فرزین وزیر امور خارجه دیده می‌شوند

فهرست زیر دربر گیرنده ۲۴۰ قانون و تصمیم‌های مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم می‌باشد

- آذر ماه ۱۳۰۷ ویرایش

 • - تصمیم جلسه اول آذر ماه ۱۳۰۷ راجع به کابینه آقای هدایت – مصوب ۱ آذر ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه – مصوب ۴ آذر ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه فروش سه هزار و پانصد گز مربع از اراضی واقعه در جنب ارک شیراز – مصوب ۸ آذر ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه فروش هزار و هفصد گز مربع از اراضی دزداب به بانک شاهنشاهی ایران – مصوب ۸ آذر ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون بیست و پنج‌هزار تومان اعتبار برای سیم‌کشی خطوط تلگرافی جدید بلوچستان – مصوب ۱۵ آذر ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم به تجدید نظر در نظام‌نامه داخلی و انتخاب کمیسیون دوازده نفری برای این منظور – مصوب ۱۵ آذر ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون معافیت تدارکات وزارت جنگ و امنیه از تادیه مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی – مصوب ۲۰ آذر ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت تفاوت خرج ایاب و ذهاب صاحب‌منصبان بحری ایتالیایی و اعتبار برای خرج منزل و اتومبیل و مسافرت آنها – مصوب ۲۰ آذر ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت – مصوب ۶ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون تکمیل قانون ثبت املاک – مصوب ۶ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون اجازه پرداخت ۳۲۳۳۷ تومان برای تصفیه تعهدات وزارت پست و تلگراف و تلفن راجع به سیم‌کشی خط خرم‌آباد و دزفول و سایر مخارج مربوطه به آن – مصوب ۱۱ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به موارد ارجاع دعاوی به محاکم شرع – مصوب ۱۱ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون اجازه استخدام یک نفر مکانیسین راننده کشتی جهت خدمات صلحی بنادر جنوب فرانسه - مصوب ۱۳ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجاره پرداخت کسر حقوق ایالت آذربایجان و تفاوت حقوق ماهیانه معاونت آنجا در ۱۳۰۶ - مصوب ۱۳ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون متمم بودجه سنه یک هزار و سیصد و هفت شمسی مجلس شورای ملی - مصوب ۱۳ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و اتریش - مصوب ۱۶ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون مبادله پروتکل منضمه به عهدنامه و دادیه و تامینیه ایران و افغانستان و پروتکل راجع به استرداد مجرمین و متهمین به جرم - مصوب ۱۶ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و چکسلواکی - مصوب ۱۶ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و فرانسه - مصوب ۱۶ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون مبادله قرارداد عبور و مرور سکنه قرای سرحدی ایران و انحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۱۶ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون میادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و بلژیک - مصوب ۲۰ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت - مصوب ۲۰ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون اجازه پرداخت سی هزار تومان به عنوان اعتبار متحرک به وزارت پست و تلگراف و تلفن برای تهیه مصالح سیم‌کشی سنه ۱۳۰۸ - مصوب ۲۷ دی ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون پرداخت سالی پنج‌هزار تومان علاوه بر حقوق معلمی به مسیو هس به عنوان مشاوری حقوق دوایر دولتی - مصوب ۴ بهمن ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون تمدید کنترات مسیو ماربو رویدا متخصص کاغذسازی برای مدت دو ماه - مصوب ۴ بهمن ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون دفاتر اسناد رسمی - مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون متمم قانون استخدام قضات و مستخدمین اداری وزارت عدلیه - مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون واگذاری قراولخانه‌ها و ارضی بایره و دایره دولتی مورد استفاده شهرها به بلدیه‌های محل - مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به موارد تعلیق کمیسیون عدلیه - مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به محاکمه انتظامی - مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت - مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون مالیات ذبایح - مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت کسر حقوق حکومت مازندران - مصوب ۱ اسفند ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت دو فقره اعتبار ۱۳۰۶ و اعتبارات اضافی ۱۳۰۷ وزارت عدلیه - مصوب ۱ اسفند ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون مستثنیات گمرکی - مصوب ۱ اسفند ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولت - مصوب ۹ اسفند ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون ۶۴ هزار تومان اعتبار اضافی برای پرداخت هزینه پایان خدمت مستخدمین امریکایی - مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون مجازات مرتکبین قاچاق - مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون آزادی ورود نقره و طلا و معافیت آنها از تادیه حقوق گمرکی - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه یک ساله ۱۳۰۸ شمسی مجلس شورای ملی - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه سال ۱۳۰۸ مملکتی - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون انحصار دخانیات - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعتبار اضافی برای پرداخت بقیه حقوق سال ۱۳۰۸ منتظرین خدمت و تعیین طرز پرداخت حقوق انتظار خدمت از سال ۱۳۰۸ - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

- فروردین ماه ۱۳۰۸ ویرایش

 • - قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر - مصوب ۵ فروردین ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون اصلاح قانون حکمیت - مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - تصمیم قانونی راجع به تشکیل کمیسیونی برای طرح راپرت ادراه مباشرت مجلس راجع به کارخانه کاغذسازی – مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مشارکت دولت ایران در عهدنامه تحریم جنگ – مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرارداد تجارتی و گمرکی و بحر پیمایی منعقده بین دولتین ایران و آلمان – مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تفریغ بودجه یک ساله ۱۳۰۶ شمسی مجلس شورای ملی – مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه احتساب قیمت مصالح عمارت دولتی شیراز بابت مصارف بنای جدید نظمیه – مصوب ۳ اردیبهشت ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه واگذاری حمل پست هوایی تهران به مشهد به کمپانی هواپیمایی یونکرس – مصوب ۳ اردیبهشت ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت کسر مخارج سیم‌کشی خط مسجدسلیمان – مصوب ۳ اردیبهشت ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب قرارداد پستی عمومی و مقاوله‌نامه‌های مراسلات پستی استکهلم – مصوب ۳ اردیبهشت ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه – مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه اجرای تعرفه حداقل گمرکی نسبت به مال‌التجاره مملکت عراق – مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تمدید کنترات مسیو ماریو رویدا متخصص کاغذسازی برای مدت یک ماه و نیم – مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت دویست و چهل هزار تومان در وجه بلدیه تهران برای خیابان‌سازی – مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون پانزده هزار تومان اعتبار برای تهیه اثاثیه مجالس مرکز و ولایات و خرید سگ معلم – مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون بیست و پنج‌هزار تومان اعتبار برای کمک و اعانت به ساکنین نقاط خراسان که در اثر زلزله مصیبت دیده‌اند – مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت ۲۱۰۴۳ تومان برای خرید کابل و سیم‌کشی خطوط اهواز و بساتین و خواف و کاریز – مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تمدید کنترات مستر کارول مهندس تبعه اتازونی برای مدت یک سال – مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند – مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض – مصوب ۲ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تعیین تکلیف دعاوی موجوده بین اتباع ایران و اتباع خارجه در محاکمات و کارگذاری‌های وزارت امور خارجه – مصوب ۲ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تخصیص یک صد هزار تومان برای دفع ملخ – مصوب ۲ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تهیه قرضه از بانک ملی به اسم بلدیه‌ها – مصوب ۲ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت منعقده بین دولتین ایران و مصر – مصوب ۵ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه و دادیه و تامینیه منعقده بین دولتین ایران و ترکیه – مصوب ۵ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح نمرات مواد مذکوره در متن ماده ۹۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه – مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون تفسیر ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق راجع به قاچاق اسلحه – مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون تعیین رتبه محصلین کلاس قضایی و ثبت اسناد و فارغ‌التحصیل‌های مدارس حقوق و سیاسی – مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون پانزده هزار تومان اعتبار برای ساختمان سد قزوین – مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت بودجه بلدیه‌ها از ابتدای سال ۱۳۰۸ – مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تمدید کنترات مسو آندره هس تبعه دولت فرانسه برای مدیری و معلمی مدرسه دارالمعلمات – مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به محاکم شرع – مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون اجازه مبادله قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و چکسلواکی – مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام چهار نفر کارگر متخصص چای‌کاری از اتباع دولت چین – مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصص امور فلاحتی از اتباع دولت فرانسه – مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون معافیت دولت از نادیه قیمت مخابرات و مرسولات پستی و همچنین از تادیه مخارج محاکمه و حق‌الاجرا – مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت یک هزار تومان بابت بقیه مخارج ساختمان اداره پست و تلگراف کرمانشاهان – مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون مرور زمان اموال منقوله – مصوب ۲ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکل لیتوینف – مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و سوئد – مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - لایحه اجازه مبادله عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و سوئد – مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران وبلژیک – مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و بلژیک – مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله قرارداد نجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و اتحاد اقتصاد بلژیک و لوکزامبورک – مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه انتخاب صدی بیست محصلین اعزامی اروپا از بین محصلین بی بضاعت ایرانی مقیم در اروپا – مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت شش هزار تومان اعتبار مصوب و منظور در بودجه ۱۳۰۸ وزارت پست و تلگراف برای کسر خرج و مخارج اعزام هیجده نفر محصل بی‌سیم و تلگرافچی – مصوب ۶ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون الحاق دولت ایران به پروتکل ژنو مربوط به منع استعمال گازهای سمی و مواد میکروبی – مصوب ۹ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و فرانسه – مصوب ۹ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام دوازده نفر معلم فرانسوی برای تکمیل و اصلاح مدارس متوسطه مرکز و ولایات – مصوب ۹ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه اعزام سی نفر محصل برای تحصیل عملی راه‌آهن به اروپا – مصوب ۹ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تعیین آخرین رتبه اعضای اداری مجلس شورای ملی – مصوب ۹ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون الحاق تبصره اضافی به ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری – مصوب ۹ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون مجازات اتباع خارجه که بدون تذکره یا با تذکره غیر مرتب وارد خاک ایران می شوند – مصوب ۱۱ تیر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون شهادات و امارات – مصوب ۲۳ امرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون تکمیل قانون استخدام قضات – مصوب ۲۵ امرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه ترفیع آقای میرزا عباس خان آریا از رتبه ۷ به ۸ – مصوب ۲۴ امرداد ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تابعیت – مصوب ۱۶ شهریور ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تجدید کنترات مادموازل دکتر پن متخصصه در امراض نسوان – مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه احتساب دوهزار تومان مخارج ضروری حوزه قشقایی در ۱۳۰۷ از محل صرفه‌جویی‌های بودجه سنه مزبوره – مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه اخذ نامین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه – مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

- مهر ماه ۱۳۰۸ ویرایش

 • - قانون تجدید کنترات موریس بروسیه مهندس تلگراف بی‌‍‌سیم برای مدت دو سال – مصوب ۷ مهر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون استخدام مسیو برژه مهندس الکتریسیته و مسیو کلریس مهندس میکانیک تلگراف بی‌سیم به مدت دو سال – مصوب ۷ مهر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله مقاوله‌نامه پستی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی – مصوب ۱۱ مهر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت دویست و پنجاه تومان به عنوان کرایه منزل به هر یک از دوازده نفر معلمین فرانسوی – مصوب ۱۱ مهر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت پنجاه هزار تومان برای قطع دعاوی طایفه پشت‌دری اتباع دولت عراق – مصوب ۱۱ مهر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون ثبت اسناد و املاک (قسمت اول) – مصوب ۱۱ مهر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون اجازه انتخاب حقوق و مخارج مامورین اضافی نظمیه آبادان و مسجدسلیمان در سنه ۱۳۰۸ – مصوب ۲۸ مهر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تبصره الحاقی به ماده ۱۵ نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی – مصوب ۲ آبان ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه – مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس تلگرافی منعقده در بروکسل – مصوب ۱۶ آبان ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس تلگراف بی‌سیم منعقده در واشنگتن – مصوب ۱۶ آبان ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه متمم قانون جزای عمال دولت – مصوب ۳۰ آبان ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک – مصوب ۳ آذر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعتبار تعمیرات و دیوار سازی سمت غربی خیابان باب همایون – مصوب ۱۴ آذر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون نجدید کنترات دکتر کرندل تبعه دولت فرانسه برای ریاست قسمت فنی و اداری موسسه پاستور به مدت سه سال – مصوب ۲۱ آذر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون طرز اعطای کمک خرج به محصلین دارالمعلمین عالی و ترتیب استخدام آنها پس از فراغت از تحصیل – مصوب ۲۱ آذر ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت یک صد و نه هزارتومان برای مخارج دفع ملخ – مصوب ۳ دی ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استرداد وجوه اختصاصی جهت کارخانه کاغذسازی به وزارت مالیه – مصوب ۳ دی ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تصدیق مالکیت آقای شرف‌الدوله نسبت به یک دانگ قریه زندآباد خالصه قراچه‌داغ درازای دریافت یک‌هزاروهفتصدتومان از مشارالیه – مصوب ۵ دی ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه نجدید کنترات مسیو دکر کر رییس کل گمرکات برای مدت سه سال – مصوب ۵ دی ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام دکتر ملچارسگی لهستانی جهت مدیریت فنی و معلمی دندانسازی به مدت سه سال – مصوب ۱۲ دی ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه انتقال سه هزار تومان از اعتبارات بودجه سال ۱۳۰۷ وزارت فواید عامه بر بودجه سنه ۱۳۰۷ اداره نظمیه – مصوب ۱۵ دی ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولتین ایران و حجاز و نجد و ملحقات – مصوب ۱۹ دی ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه اجرای نظام‌نامه اعانه مدارس ملی پس از تصویب کمیسیون معارف مجلس شورای ملی – مصوب ۶ بهمن ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون معافیت مواد شیمیایی و اثاثیه فنی برای دفع ملخ از تادیه حقوق گمرکی – مصوب ۶ بهمن ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت ۲۵ هزار تومان به کمپانی یونکرس از محل عایدات سال ۱۳۰۸ هواپیمایی – مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون ثبت اسناد و املاک – مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - تصمیم راجع به دعوت دولت به اتخاد تدابیر رفع بحران اقتصادی و تقدیم لوایح مربوطه به مجلس شورای ملی – مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تفسیر تبصره اول قانون اعتبارات بلدیه راجع به مخارج دفتری – مصوب ۱ اسفند ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تمدید کنترات مستر کارول مهندس تبعه امریکا به مدت یک سال – مصوب ۶ اسفند ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه نظارت و تفتیش در خرید و فروش اسعار خارجی به وسیله کمیسیون نرخ اسعار – مصوب ۶ اسفند ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تمدید قانون راجع به اجازه نامه طبابت – مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه یک ساله ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تفریغ بودجه یک ساله ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی – مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تامین مدعابه – مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تاسیس وزارت طرق و شوارع و وزارت اقتصاد ملی به جای وزارت فواید عامه – مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون تعیین واحد و مقیاس پول ایران – مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 • - قانون بودجه سال ۱۳۰۹ کل مملکتی – مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

- فروردین ماه ۱۳۰۹ ویرایش

 • - قانون حق‌الثبت وسایط نقلیه – مصوب ۱۲ فروردین ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون مالیات بر شرکت‌ها و تجارت و غیره – مصوب ۱۲ فروردین ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح ۱۵ نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی – مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه اجرای لوایح وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه – مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری ماهی یک صد و بیست تومان شهریه درباره ورثه عمید – مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه فروش ابنیه دولتی قشونی که طرف احتیاج ادارات قشونی نباشد – مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون استخدام مسیو اتو موزر تبعه آلمانی جهت مدیریت فنی مطبعه مجلس – مصوب ۲ اردیبهشت ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و ایتالیا – مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و هلند – مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون طرز جلوگیری از تصرفات عدوانی – مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون بلدیه – مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران – مصوب ۶ خرداد ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون دویست هزار تومان اعتبار از محل وجوه انحصار قند و شکر برای نگاهداری و اداره‌کردن خطوط راه‌آهن – مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون استخدام مسیو واهر نکامف بلژیکی شیمیست اداره گمرکات و معلم رنگرزی موسسه قالی – مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت اضافه مخارج محصلین راه‌آهن و معادن – مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت دوازده هزار تومان کسر مخارج محصلین عملی راه‌آهن – مصوب ۳ تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۰۹ مملکتی – مصوب ۳ تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت مبلغ ده‌هزار تومان از صرفه‌جویی بودجه ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی برای تکمیل ساختمان مقبره حکیم فردوسی - مصوب ۳ تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون تسریع محاکمات – مصوب ۳ تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون اجازه پرداخت چهارصد و بیست و پنج هزار تومان برای مخارج تکمیل و ساختمان را منصوریه به شمشک – مصوب ۱۰ تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه – مصوب ۱۷ تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون اجازه واگذاری یک میلیون گز از اراضی قریه اخرنجان خالصه به بلدیه سلماس برای ساختمان شهر جدید – مصوب ۱۷ تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون لزوم تنظیم عهود تجارتی و گمرکی تواما و اقدامات متقابله در روابط تجارتی – مصوب ۱۷ تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه ضرب هفتصد و پنجاه ریال مسکوک نیکل در خارجه – مصوب ۱۷ تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب قرارداد پستی عمومی منعقده در کنگره پستی لندن – مصوب ۲۴ تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعتبار جهت تامین و احتساب وجوهی که علاوه بر اعتبار سجل احوال در سنوات ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ پرداخته شده – مصوب ۲۴ تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون تعاونی قضایی – مصوب ۲۴ تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون تفسیر قاچاق اسلحه – مصوب ۲۴ تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون مامورین صلح – مصوب ۲۴ تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام مسیو وان‌در هولست بلژیکی برای مهندسی اداره را‌ه‌آهن ایران به مدت شش ماه – مصوب ۳۱ تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون متمم قانون تفتیش اسعار خارجی – مصوب ۳۱ تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به محاکمات جنایی – مصوب ۱ امرداد ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به لیسانسیه‌های حقوق و وکلا – مصوب ۱ امرداد ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون راجع به تعرفه و نرخ محمولات پستی هوایی – مصوب ۱۲ امرداد ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به وظیفه وراث مستخدمین نظمیه که در نتیجه ایفای وظیفه فوت می‌شوند – مصوب ۱۲ امرداد ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون تمدید کنترات دو نفر معلم فرانسوی مدرسه حقوق برای مدت سه سال – مصوب ۱۲ امرداد ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب اساسنامه دیوان دایمی داوری بین‌المللی و پروتکل‌های مربوطه به آن و اجازه تسلیم اسناد مصدقه آنها به دارالانشای جامعه ملل – مصوب ۱۹ امرداد ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تجدید کنترات دکتر هانری اشترنک و مسیو هونل آلمانی و استخدام یک نفر معلم ریاضیات عالیه برای مدرسه صنعتی دولتی – مصوب ۱۹ امرداد ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه وجه متحرکی برای احتیاجات خزانه‌داری کل به وسیله اخذ مساعده از بانک ملی – مصوب ۳۰ امرداد ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون آزادی ورود روپیه – مصوب ۳۰ امرداد ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون معافیت مواد شیمیایی و اثاثیه فنی جهت دفع ملخ از حقوق و عوارض دیگر گمرکی – مصوب ۴ شهریور ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه حمل سی هزار قران مسکوک ایران سالیانه به چخانسور – مصوب ۴ شهریور ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد تسهیل مراسم گمرکی – مصوب ۴ شهریور ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به قنوات – مصوب ۶ شهریور ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون تاسیس بانک فلاحتی – مصوب ۹ شهریور ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون معافیت صادرات گندم و جواز پرداخت حقوق خروجی و عوارض راه – مصوب ۹ شهریور ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام دو نفر منخصص چای‌کار از هلند – مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام یک نفر کارگر متخصص عملیات مربوطه به چای از چین – مصوب ۱۶ شهریور ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص جنگل از فرانسه – مصوب ۱۶ شهریور ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت کسر مخارج دایره سیاسی اداره نظمیه – مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

- مهر ماه ۱۳۰۹ ویرایش

 • - قانون تصویب قرارداد عبور بارسلن و اساسنامه آزادی عبور و اجازه تسلیم نسخ صحه شده آن به دارالانشای جامعه ملل – مصوب ۱ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری ده تومان شهریه درباره ورثه مرحوم مودت – مصوب ۳ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه پرداخت یک صد هزارتومان اعتبار اضافی از محل ذخیره مملکتی برای عمران لرستان و سکنی‌دادن الوار – مصوب ۶ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تامین حقوق گمرکی و سایر عوارض مواد شیمیایی وارده به وسیله مامورین دولت شوروی از صرفه‌جویی بودجه ۱۳۰۷ وزارت فواید عامه – مصوب ۶ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام حجمه سوزوکی مهندس ژاپونی به سمت مهندس اداره راه‌آهن ایران برای مدت شش ماه – مصوب ۸ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به اطاق‌های تجارت – مصوب ۱۰ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون استخدام افراد و ردیف افراد و مستخدمین جز اداره نظمیه – مصوب ۱۳ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصدیق انحصار وراثت – مصوب ۱۴ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون اجازه نقل و انتقال اعتبارات بودجه ۱۳۰۹ وزارت مالیه به وزیر فعلی مالیه – مصوب ۲۰ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام مهندسین و اعضای فنی راه‌آهن از اتباع ممالک خارجی لازمه سال ۱۳۰۹ راه‌آهن به وزارت طرق و شوارع – مصوب ۲۴ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون انتخاب کسری محصلین فنون راه‌آهن و معادن از بین محصلین مقیم خارجه و فارغ‌التحصیل‌های مدارس فنی داخله – مصوب ۲۶ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه اعزام سی شاگرد به خارجه برای تحصیلات فنون عملی راه‌آهن به مدت دو سال – مصوب ۲۶ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه فروش اراضی اداره حمل و نقل سابق و تخصیص قیمت آن به تدارک طویله و تعمیرات ضروری پست و تلگراف و تلفن رشت – مصوب ۲۶ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به رسمیت مدارس ملی – مصوب ۲۷ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تبدیل اراضی آغداش حاجی‌آقای دیلمقانی به املاک خالصه برای فرودگاه طیاره – مصوب ۲۷ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون امتیاز انحصاری استخراج معادن ذغال‌سنگ اطراف مشهد به آقای محمد ولی‌خان اسدی – مصوب ۲۷ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام یک نفر طبیبه متخصصه در امراض نسوان از اتباع دولت فرانسه – مصوب ۲۹ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون متمم قانون تابعیت – مصوب ۲۹ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به ثبت اماکن متبرکه و عمومی و املاک مفروزی که بعضی از متعلقات آن مشاع باشد – مصوب ۲۹ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تخصیص عواید حاصله از مدارس فنی و طب و دندانسازی به احتیاجات مدارس مزبوره – مصوب ۳۰ مهر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون تفریغ بودجه یک ساله ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی – مصوب ۴ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به ده‌هزار تومان سرمایه انتفاعی مطبعه مجلس – مصوب ۴ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون تفریغ محاسبه سرمایه کاغذسازی – مصوب ۴ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب قرارداد بین‌المللی جلوگیری از اعاشه و معامله نشریات مستهجن و اجازه مبادله نسخ صحه‌شده آن – مصوب ۴ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه فروش محل شاهپور تبریز و تخصیص عواید حاصله برای تدارک محل مدارس صنعتی و دارالمعلمین و متوسطه تبریز – مصوب ۴ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اصلاح ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و ماده الحاقیه قانون استخدام مجلس شورای ملی – مصوب ۶ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه ضرب دویست هزار ریال مسکوک مس در خارجه – مصوب ۷ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون برقراری سی تومان شهریه درباره ورثه مرحوم میرزا علی‌خان قاضی – مصوب ۷ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه فروش ابنیه دولتی غیرکافی برای ادارات و اختصاص قیمت آن به مصرف خرید و ساختمان و تکمیل سایر ابنیه دولتی – مصوب ۷ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه تادیه مخارج دستگیری دوست محمدخان و کسر مخارج محبوسین نظمیه مرکز و ولایات – مصوب ۷ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون معافیت اثاثیه و ادوات و عوامل کار ایرانیان بی‌بضاعت در موقع بازگشت به ایران از حقوق گمرکی و تاکس راه – مصوب ۱۰ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون متمم قانون ممیزی املاک – مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اعتبار برای تعمیر کمیساریای سوار و کرایه‌خانه محابس ولایات – مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام یک نفر مهندس معدن و یک نفر شیمیست معدن از اتباع دولت آلمان – مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی – مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به حفظ آثار ملی – مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون معافیت حقوق گمرکی و مالیات راه مازوت وارده برای مصرف سوخت کشتی شن‌کشی موسسه کشتی‌رانی شوروی – مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون راجع به حقوق انحصار دمار توتون سیگار و دمار توتون چپق – مصوب ۱۳ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون واگذاری وصول مالیات مستغلات بر عهده بلدیه‌ها – مصوب ۱۳ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص حشره‌شناس – مصوب ۱۳ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون حق‌السهم کاشفین اجناس قاچاق – مصوب ۱۳ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله قرارداد حمایت تصدیق‌نامه‌های اختراع و علایم صنعتی و تجاری و غیره منعقده بین دولتین ایران و آلمان – مصوب ۱۳ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون مجازات اشخاصی که هاون و ماشین توتون‌بری دستی در منازل خود نگاه‌می‌دارند – مصوب ۱۳ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
 • - قانون صلاحیت محاکم انتظامی – مصوب ۱۳ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 • - قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت – مصوب ۱۳ آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه