پروگرام کابینه سیدضیاالدین طباطبایی

پرگرام کابینه مستوفی‌الممالک ۱۲۹۴ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران

پروگرام کابینه آقای قوام‌السلطنه ۱۳۰۰
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم


کابینه سیدضیاالدین طباطبایی:

  • سید ضیاالدین طباطبایی - رئیس‌الوزرا و وزیر داخله
  • رضاخان سردار سپه - وزیر جنگ
  • نیرالملک (هدایت) - معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
  • مدبرالملک (جم) - وزیر خارجه
  • میرزا عیسی خان - وزیر مالیه
  • دکتر مودب‌الدوله (نفیسی) - صحیحه و خیرات عمومی
  • مشیر معظم (خواجوی) - پست و تلگراف
  • موقرالدوله - تجارت و فواید عامه
  • عدل‌الملک (دادگر) - کفیل وزارت داخله
  • منصورالسلطنه عدل - کفیل وزارت عدلیه