تصمیم جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای هدایت

تصمیم جلسه چهارم بهمن ماه ۱۳۰۹ راجع به کابینه آقای هدایت تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم جلسه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای فروغی
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم


تصمیم جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای هدایت - مصوب ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۲

‌مجلس شورای ملی در جلسه سی‌ام فروردین ماه ۱۳۱۲ شمسی پرگرام مورخه ۲۸ فروردین کابینه آقای هدایت را که متضمن تقاضای رأی اعتماد نیز بود‌به اتفاق آراء عده حاضر (۱۱۶ رأی) تصویب نمود.

‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر


منبعویرایش

تصمیم جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای هدایت