مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۹

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴ - نخست وزیران: مهدی هدایت - محمدعلی فروغی - رییس مجلس شورای ملی دادگر (عدل‌الملک).

مجموعه قوانین نهمین دوره قانونگذاری ۲۴ فروردین ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴
هیات وزیران فروغی در سال ۱۳۱۳ از چپ به راست: علی منصور وزیر طرق، علی‌اکبر داور وزیر مالیه، محمود جم وزیر داخله، فروغی نخست‌وزیر، محسن صدر وزیر عدلیه، سرلشکر نخجوان وزارت جنگ، علی اصغر حکمت کفیل وزارت معارف

فهرست زیر در برگیرنده ۱۹۸ قانون و دیگر تصمیم‌های مجلس شورای ملی در نهمین دوره قانونگذاری می باشد.