تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز اعتماد نسبت به کابینه آقای فروغی ۱۳۱۴

تصمیم جلسه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای فروغی تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای جم ۱۳۱۴
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم


کابینه محمدعلی فروغی: محمدعلی فروغی، محمود جم، علی‌اکبر داور، علی منصور، محسن صدر، نظام‌الدین حکمت، علی‌اصغر حکمت، سرلشکر محمد نخجوان، مصطفی‌قلی بیات، مظفر اعلم، علی سهیلی

تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز اعتماد نسبت به کابینه آقای فروغی - مصوب ۲۷ خرداد ماه ۱۳۱۴


مجلس شورای ملی در جلسه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۱۴ نسبت به کابینه آقای میرزا محمدعلیخان فروغی رییس‌الوزراء به اتفاق آراء عده حاضر (۱۲۴ نفر)‌رأی اعتماد داده است.


تصمیم فوق در جلسه بیست و هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌ رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

کابینه آقای فروغی رییس الوزرا ویرایش

 • ‌پاورقی: آقایان وزرایی که در جلسه ۲۷ خرداد ماه به وسیله آقای فروغی رییس‌الوزراء معرفی شدند عبارتند از:
 • - آقای محمود جم (‌وزیر داخله)
 • - آقای علی‌اکبر داور (‌وزیر مالیه)
 • - آقای علی منصور (‌وزیر طرق)
 • - آقای باقر کاظمی (‌وزیر امور خارجه)
 • - آقای محسن صدر (‌وزیر عدلیه)
 • - آقای نظام‌الدین حکمت (‌وزیر پست و تلگراف)
 • - آقای علی‌اصغر حکمت (‌وزیر معارف)
 • - آقای سرلشگر نخجوان (‌کفیل وزارت جنگ)
 • - آقای مظفر اعلم(‌رییس اداره کل تجارت)
 • - آقای مصطفی قلی‌بیات (‌رییس اداره کل فلاحت)
 • - آقای امین (‌رییس اداره کل صناعت)
 • - آقای همایون سیاح (‌معاون‌وزارت داخله) و
 • - آقای علی سهیلی (‌معاون وزارت خارجه)

در جلسه اول مهر ماه ۱۳۱۴ به وسیله آقای رییس‌الوزراء معرفی شدند ‌

آقای دکتر احمد متین‌دفتری (‌معاون وزیر عدلیه) در جلسه ۸ آبان ۱۳۱۴ به وسیله آقای وزیر عدلیه معرفی شده‌اند. ‌

آقای ابوالقاسم فروهر (‌معاون وزارت مالی) در جلسه ۸ آبان ۱۳۱۴ به وسیله آقای وزیر مالیه معرفی شده‌اند. ‌

آقای عباس آریا (‌معاون وزارت طرق) در جلسه ۶ آذر ماه ۱۳۱۴ به وسیله آقای وزیر طرق معرفی شده‌اند.

منبع ویرایش

تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز اعتماد نسبت به کابینه آقای فروغی ۱۳۱۴