مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۰

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم - ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶ - نخست‌وزیران: محمدعلی فروغی و محمود جم - رییس مجلس شورای ملی حسن اسفندیاری (محتشم‌السلطنه)

فهرست زیر در برگیرنده ۱۱۴ قانون و دیگر تصمیم‌های مجلس شورای ملی می باشد

کابینه محمدعلی فروغی: محمدعلی فروغی، محمود جم، علی‌اکبر داور، علی منصور، محسن صدر، نظام‌الدین حکمت، علی‌اصغر حکمت، سرلشکر محمد نخجوان، مصطفی‌قلی بیات، مظفر اعلم، علی سهیلی
مجموعه قوانین دهمین دوره قانونگذاری ۲۲ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶
هیات رییسه مجلس دهم پس از برکناری حسین دادگر، حسن اسفندیاری شد. از راست به چپ: ارباب کی‌خسرو، مخبر فرهمند، نراقی، مرآت اسفندیاری، مرتضی قلی بیات، موید احمدی، اعتصام‌زاده، پالیزی
 1. تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای فروغی – مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 2. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه – مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 3. قانون راجع به اعتبار ساختمان‌های مدرسه کرج و عمارات حکومتی مازندران و گرگان – مصوب ۸ تیر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 4. قانون اجازه ضرب مسکوکات مسی – مصوب ۸ تیر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 5. قانون افزایش سرمایه بانک ملی ایران – مصوب ۱۷ تیر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 6. قانون تمدید مهلت تقدیم بودجه‌های تفصیلی ۱۳۱۴ – مصوب ۲۹ تیر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 7. قانون تبدیل میزان اعتبار مخارج اسعاری وزارت امور خارجه منظوره ضمن بودجه سال ۱۳۱۴ – مصوب ۲۹ تیر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 8. قانون اجازه پرداخت دویست هزار لیره جهت مخارج مربوط به راه‌آهن – مصوب ۱۲ امرداد ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 9. قانون تشکیلات موسسه راه‌آهن دولتی ایران – مصوب ۱۲ امرداد ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 10. قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه – مصوب ۱۶ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 11. قانون اجازه پرداخت پنج میلیون و نهصد و بیست هزار ریال برای مخارج اضافی – مصوب ۱۶ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 12. قانون راجع به عواید دفتری نمایندگی‌های سیاسی دولت شاهنشاهی در خارجه – مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 13. قانون اجازه استقراض سیصد و پنجاه هزار ریال به بلدیه بندر گز – مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 14. قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال به بلدیه‌های اهواز و شیراز و کرمان و زنجان – مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 15. قانون تمدید مدت معینه در ماده سی‍ام قانون تذکره – مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 16. قانون اجازه استخدام هاری ها کلین مهندس راه‌آهن سوئد – مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 17. قانون اجازه استخدام آلبرت کنیدت مهندس بندر تبعه دولت دانمارک – مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 18. قانون وکالت – مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 19. قانون اجازه تنظیم مقرراتی برای ورود بذر و سایر قسمت‌های نباتی از خارجه – مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 20. قانون تفتیش صحی حیوانات - مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 21. قانون مدنی (کتاب هفتم) حجر و قیمومت - مصوب ۱ مهر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 22. قانون اجازه ضرب ده میلیون ریال مسکوکات مس - مصوب ۱۳ مهر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 23. قانون مدنی (جلد سوم ) (اثبات دعوی) - مصوب ۱۳ مهر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 24. قانون تصویب رای حکمیت دولت ترکیه راجع به تحدید حدود ایران و افغانستان - مصوب ۱۳ مهر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 25. قانون اصلاح قانون مالیات نفت و بنزین - مصوب ۲۴ مهر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 26. قانون تصویب عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی - مصوب ۲۴ مهر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 27. قانون تصویب قراردادهای مبارزه با ملخ و دفع آفات نباتی و صحی بیطاری منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی - مصوب ۲۴ مهر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 28. قانون مدنی (کتاب دوم جلد سوم) (در اسناد) - مصوب ۸ آبان ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 29. قانون اجازه استقراض یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال از بانک ملی برای بلدیه‌ها - مصوب ۲۹ آبان ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 30. قانون اجازه استخدام سه نفر استاد از اتباع دولت آلمان برای تدریس در دانشگاه تهران - مصوب ۶ آذر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 31. قانون اجازه استخدام دکتر ریمون فون تبعه دولت فرانسه برای مدت سه سال - مصوب ۶ آذر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 32. قانون تجدید کنترات بک نفر استاد خارجی دانشسرای عالی و دو نفر دبیر از اتباع دولت فرانسه - مصوب ۶ آذر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 33. تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای جم ۱۳۱۴ - مصوب ۱۳ آذر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 34. قانون کدخدایی - مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 35. قانون اجازه استخدام یک نفر بیطار میکرب‌شناس و شش نفر بیطار برای تفتیش صحی حیوانات - مصوب ۲۹ آذر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 36. قانون اجازه استخدام آقای ویلهلم برانت تبعه آلمان برای کارخانه ضرابخانه - مصوب ۲۹ آذر ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 37. قانون راجع به موسسات حمل و نقل - مصوب ۷ دی ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 38. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه - مصوب ۷ دی ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 39. قانون مجازات متخلفین از تصمیمات متخذه در قضیه حل اختلاف حبشه و ایتالیا - مصوب ۷ دی ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 40. قانون تفسیر ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی - مصوب ۲۴ دی ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین عدلیه
 41. قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری نا آخر ماده ۸۹ - مصوب ۲۸ دی ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 42. قانون اجازه استقراض چهار میلیون ریال برای بقیه سدسازی تبریز از بانک ملی - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 43. قانون تفریغ بودجه یک ساله یک هزار و سیصد و سیزده مجلس شورای ملی - مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 44. قانون راجع به نقاعد ارتش شاهنشاهی ایران - مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 45. قانون الغای ماده دوازده قانون تذکره - مصوب ۵ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 46. قانون اجازه استخدام آقای ارونی گوبا تبع اتریش برای تدریس در دانشکده فلاحت - مصوب ۵ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 47. قانون راجع به معاملات اسعار خارجی - مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 48. قانون اجازه استخدام ماکزیم سیرو تبعه فرانسه برای خدمت در دانشگاه تهران - مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 49. قانون اصلاح مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین عدلیه
 50. قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی ایران - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 51. قانون بودجه کل سال ۱۳۱۵ کشور - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 52. قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۵ کشور - مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 53. قانون متمم قانون دانشسراها و دانشگاه - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 54. قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیرسیاسی به کار - مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 55. قانون بودجه سال ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی
 56. قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی - مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 57. تصمیم قانونی دایر به سلب مصونیت از آقای احتشام‌زاده - مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 58. قانون اجازه استخدام آقای ویلیام ماکزی تبعه انگلیس به عنوان محاسب متخصص - مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 59. قانون برقراری وظیفه درباره آقای دلکرد مستخدم وزارت مالیه - مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 60. قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام آقای داریوس دریس معاون خزانه‌داری کل - مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 61. قانون اجازه استخدام سه نفر متخصص فنی تابعین آلمان برای مدت یک سال - مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 62. قانون تعرفه گمرکی (اصلاح در جلسه ۳۱ اردیبهشت) - مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 63. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین مجلس شورای ملی - مصوب ۹ تیر ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 64. قانون مجازات قاچاقچیان مسلح - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 65. قانون تنظیم نظامنامه برای طرز وصول عوارض شهرداری - مصوب ۱۱ امرداد ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 66. قانون مشمولیت مستخدمین جز دربار سلطنتی به مقررات فصل چهارم قانون استخدام کشوری - مصوب ۱۱ امرداد ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 67. قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال از بانک برای شهرداری رشت - مصوب ۱۱ امرداد ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 68. قانون چهار صد و پنجاه هزار ریال اعتبار اضافی جهت موسسه پاستور - مصوب ۱ شهریور ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 69. قانون تصویب قرارداد مربوطه به تصفیه محاسبه ایران و آلمان منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت آلمان - مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 70. قانون اجازه استخدام آقای ژان فونتانا استاد دانشکده حقوق و سیاسی - مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 71. قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصص فنی معدن تابعین آلمان - مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 72. قانون اجازه استخدام مهندس هلموت روش تبعه آلمان به وسیله اداره کل صناعت و معادن - مصوب ۲۹ شهریور ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 73. قانون اجازه استخدام پراولوف بگزلیوس و ژنس کریستافو اسکیو نیاسیوس - مصوب ۵ مهر ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 74. قانون اصلاح ماده هفتم بودجه سال ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی - مصوب ۵ مهر ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 75. قانون اصلاح ماده ۲ قانون قانون نظام وظیفه - مصوب ۵ مهر ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 76. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه - مصوب ۷ آبان ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 77. قانون متمم قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر - مصوب ۱۲ آبان ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 78. قانون راجع به نشر اسکناس - مصوب ۱۷ آبان ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 79. قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی - مصوب ۱۷ آبان ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 80. قانون اجازه تمدید قرارداد استخدامی سه نفر هنرآموز اتباع آلمان - مصوب ۱۷ آبان ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 81. قانون اجازه تجدید قرارداد استخدامی آقای ویلهم مایر تبعه دولت آلمان - مصوب ۱۷ آبان ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 82. قانون اجازه استخدام آقای اتو موزر تبعه آلمان برای مدیریت فنی چاپخانه مجلس - مصوب ۵ آذر ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 83. قانون اجازه استخدام آقای کوخ تبعه آلمان برای تدریس در دانشگاه تهران - مصوب ۵ آذر ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 84. قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی - مصوب ۲۹ آذر ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 85. قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات - مصوب ۶ دی ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 86. قانون اعطای امتیاز نفت قسمتی از شرق و شمال‌شرق به شرکت نفت آمریکا و ایران - مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 87. قانون اجازه ساختن و نگاهداری لوله حمل نفت به شرکت لوله نفت ایران - مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 88. قانون وکالت - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 89. قانون راجع به متخلفین از اجرای تکالیف مقرره در قانون ثبت احوال - مصوب ۲ اسفند ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 90. قانون تفریغ بودجه یک ساله یک هزار و سیصد و چهارده مجلس شورای ملی - مصوب ۲ اسفند ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 91. قانون اصلاح ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق - مصوب ۵ اسفند ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 92. قانون راجع به مسکوک خرد - مصوب ۹ اسفند ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 93. قانون اصلاح ماده ۲۰۸ قانون اصول محاکمات جزایی و ماده ۵۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه - مصوب ۹ اسفند ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 94. قانون بودجه کل سال ۱۳۱۶ کشور - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 95. قانون تفسیر قسمت دوم ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 96. قانون تعیین اعتبار برای خریداری سهام بختیاری‌ها در شرکت نفت انگلیس و ایران - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 97. قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و شانزده مجلس شورای ملی - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
 98. قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۶ کشور - مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 99. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 100. قانون بیمه - مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 101. قانون اجازه استخدام دکتر هارلد بلگواد تبعه دانمارک متخصص ماهی‌شناسی - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 102. قانون اجازه تجدید استخدام ویلهلم برانت متخصص ضرابخانه - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 103. قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 104. قانون اصلاح مواد ۱ و ۳ قانون ازدواج - مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه
 105. قانون اجازه استخدام ژرژ دو ولف تبعه بلژیک برای کارخانجات ذوب‌آهن - مصوب ۹ خرداد ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 106. قانون اجازه استخدام هنرآموزان اتباع آلمان - مصوب ۹ خرداد ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 107. قانون تصویب ده فقره قراردادها و عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه - مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 108. قانون تصویب قرارداد مودت و حکمیت منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اتریش - مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 109. قانون دفتر اسناد رسمی - مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 110. قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال از بانک ملی برای تکمیل ساختمان سد تبریز - مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 111. قانون اصلاح ماده ۲۷ قانون گذرنامه - مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 112. قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی - مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 113. قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی به موافقت‌نامه مربوط به علایم دریایی - مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی
 114. قانون تصویب موافقت‌نامه راجع به اصلاح خط سرحدی بین ایران و ترکیه - مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی