تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر ۱۳۴۹

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست‌وزیر ۱۳۵۰ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست‌وزیر ۱۳۴۶
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم
امیرعباس هویدا نخست‌وزیر

تصمیم قانونی دایر بر ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر - مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه اول اردیبهشت ماه ۱۳۴۹ پس از طرح استیضاح گروه پارلمانی پان‌ایرانیست و استماع بیانات جناب آقای نخست‌وزیر و تقاضای رأی اعتماد از طرف دولت به اکثریت ۱۹۹ رأی از ۲۰۳ نفر عده حاضر به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا ابراز اعتماد نمود.

تصمیم قانونی بالا در جلسه روز سه‌شنبه اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی