تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر شهریور ۱۳۲۷

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر خرداد ۱۳۲۷ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر - مصوب ۱ شهریور ماه ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی در جلسه دوشنبه اول شهریور ماه ۱۳۲۷ پس از طرح دو استیضاح آقایان عباس اسکندری - ناصرقلی اردلان و تقاضای رأی اعتماداز طرف جناب آقای نخست‌وزیر با اکثریت ۹۳ رأی از ۱۰۲ نفر عده حاضر به دولت جناب آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر ابراز رأی اعتماد نموده‌است.

تصمیم قانونی بالا در جلسه دوشنبه اول شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت