اساسنامه شرکت سهامی بهره‌برداری و صنایع چوب فریم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه شرکت سهامی بهره‌برداری و صنایع چوب فریم - ‌مصوب ۱۳۵۴۰۴۰۱۶ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین

فصل اول - کلیاتویرایش

ماده۱ویرایش

به استناد ماده ۱۰ قانون تجدید تشکیلات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۵۰۰۱۱۰۲۳ و ماده سوم قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور شرکتی به نام شرکت سهامی چوب فریم تشکیل می‌شود.

ماده ۲ویرایش

شرکت سهامی چوب فریم که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است و مرکز اصلی آن‌سنگده از توابع پل سفید سوادکوه است و می‌تواند نمایندگیهایی در نقاط دیگر کشور تأسیس نماید.

ماده ۳ویرایش

موضوع شرکت عبارت است از اجرای طرحهای جنگلداری و تأسیس و اداره کارخانجات صنایع چوب و تولید و توزیع فرآورده‌های چوبی‌و انجام سایر عملیات بازرگانی به منظور اجرای وظایف فوق.

ماده ۴ویرایش

نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

ماده ۵ویرایش

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود.

فصل دوم - سرمایهویرایش

ماده ۶ویرایش

سرمایه اولیه شرکت دویست و پنجاه میلیون ریال است که از محل داراییهای سازمان جنگلها و مراتع کشور تأمین شده است و به دو هزار و‌پانصد سهم یکصد هزار ریالی با نام منقسم می‌شود که کلاً متعلق به دولت است.

ماده ۷ویرایش

سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش است.

ماده ۸ویرایش

از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به نصف سرمایه برسد همه‌ساله ۱۰ درصد آن به عنوان اندوخته اختصاص داده خواهد‌شد.

فصل سوم - ارکان شرکتویرایش

ماده ۹ویرایش

شرکت دارای ارکان زیر است:

‌الف - مجمع عمومی.

ب - هیأت عامل.

ج - حسابرس (‌بازرس).

ماده ۱۰ویرایش

نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور و رییس سازمان‌برنامه و بودجه می‌باشد. ریاست مجمع با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.

ماده ۱۱ویرایش

جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود یک بار در تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و‌یک بار در ششماهه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه و سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار می‌گیرد.

ماده ۱۲ویرایش

وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح ذیل است:

‌الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان.

ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت.

ج - انتخاب اعضای هیأت عامل و تعیین وظایف اجرایی آنان.

‌د - انتخاب حسابرس (‌بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ه - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیأت وزیران.

‌و - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی.

‌ز - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه.

ط - تصویب قراردادهای خرید خدمات مؤسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط.

ی - تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع قرار می‌گیرد.

ماده ۱۳ویرایش

جلسات مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۴ویرایش

مجمع عمومی ممکن است به طور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع به دعوت رییس مجمع و یا به تقاضای مدیر عامل‌و یا حسابرس (‌بازرس) از طریق رییس مجمع با ذکر علت تشکیل گردد.

ماده ۱۵ویرایش

هیأت عامل شرکت مرکب از سه نفر می‌باشد.

ماده ۱۶ویرایش

مدت تصدی اعضای هیأت عامل سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی که هیأت عامل جدید انتخاب نشده‌هیأت عامل سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

ماده ۱۷ویرایش

مجمع عمومی از بین اعضای هیأت عامل یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می‌نمایند.

ماده ۱۸ویرایش

جلسات هیأت عامل با حضور مدیر عامل که رییس هیأت عامل نیز می‌باشد و حداقل یک نفر از اعضای هیأت عامل رسمیت خواهد‌یافت و تصمیمات هیأت عامل با اکثریت آرا‌ی معتبر است. هیأت عامل دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات متخذه هیأت در آن به ثبت و به امضای‌مدیر عامل و اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.

ماده ۱۹ویرایش

میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت عامل با تأیید شورای حقوق و دستمزد و حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس) از طرف‌مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

ماده ۲۰ویرایش

در صورت فوت یا استعفا یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت عامل جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی‌فوق‌العاده تعیین خواهد شد.

ماده ۲۱ویرایش

جلسات هیأت عامل به دعوت مدیر عامل تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۲ویرایش

وظایف و اختیارات هیأت عامل به شرح زیر است:

‌الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی.

ب - رسیدگی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.

ج - رسیدگی و تأیید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.

‌د - رسیدگی و تأیید بودجه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.

ه - اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد مدیر عامل و بر اساس برنامه عملیات و خط مشی‌مصوب شرکت.

‌و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادهای مدیر عامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیأت عامل باشد.

ماده ۲۳ویرایش

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداره می‌نماید و‌برای این منظور دارای اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز می‌باشد.

۱ - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقا‌ی و اعطای پاداش و اضافه حقوق و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزش کارکنان‌بر طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط.
۲ - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط.
۳ - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.
۴ - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی یا غیر قضایی با حق توکیل غیر.
۵ - پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت به داوری و تعیین داور همچنین حل و فصل آنها از طریق سازش برای تصویب مجمع عمومی.
۶ - مدیر عامل می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضا‌ی هیأت عامل و یا رؤسای ادارات و شعب و نمایندگیهای‌شرکت واگذار نماید.

‌مدیر عامل با تصویب مجمع عمومی می‌تواند یکی از اعضای هیأت عامل را به عنوان قائم‌مقام مدیر عامل تعیین نماید که در غیاب او دارای کلیه‌اختیارات مدیر عامل باشد.

ماده ۲۴ویرایش

کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت عامل معتبر خواهد بود.

‌مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضا دارند معتبر است.

ماده ۲۵ویرایش

شرکت دارای حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال‌انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (‌بازرس) قبلی‌بلامانع است.

ماده ۲۶ویرایش

وظایف و اختیارات حسابرس (‌بازرس) به قرار زیر است:

۱ - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیأت‌عامل.
۲ - انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب این اساسنامه و قانون تجارت مشخص شده است.
۳ - حسابرس (‌بازرس) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.

‌حسابرس (‌بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

فصل چهارم - مقررات مختلفویرایش

ماده ۲۷ویرایش

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل‌شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می‌یابد.

ماده ۲۸ویرایش

ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس(‌بازرس) داده شود حسابرس (‌بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت عامل تسلیم کند.

ماده ۲۹ویرایش

شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.

‌اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و نه ماده به استناد ماده ۱۰ قانون تجدید تشکیلات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و ماده سوم قانون حفاظت و‌بهره‌برداری از جنگلها و مراتع پس از تصویب کمیسیونهای استخدام - امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس سنا در جلسات ۱۳۵۴۰۳۰۴ و ۱۳۵۴۰۴۰۱۱ در جلسات روز یکشنبه بیست و نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای کشاورزی‌و منابع طبیعی، امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی رسید. ‌ رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبعویرایش

اساسنامه شرکت سهامی بهره‌برداری و صنایع چوب فریم