اساسنامه صندوق‌های رفاه دانشجویان

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه صندوق های رفاه دانشجویان - مصوب ۱۳۵۲۰۱۲۰۲۷ کمیسیونهای پارلمانی مجلس

ماده ۱ ویرایش

در اجرای قانون تشکیل صندوق رفاه دانشجویان مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲ صندوقهای رفاه دانشجویان مؤسسات آموزش عالی دولتی، دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی، دانشجویان خارج از کشور که هر یک دارای حساب جداگانه خواهند بود و در این اساسنامه صندوقها‌خوانده می‌شود تحت نظر یک هیأت امنا‌ی تشکیل می‌گردد.

ماده ۲ - اعضای هیات امنا ویرایش

اعضا‌ی هیأت امنا‌ی صندوقهای مذکور در ماده یک به شرح زیر است:

۱ - وزیر علوم و آموزش عالی.
۲ - وزیر دارایی یا معاون او.
۳ - وزیر آموزش و پرورش یا معاون او.
۴ - وزیر فرهنگ و هنر و یا معاون او.
۵ - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.
۶ - سرپرست دفتر نظارت و همکاریهای اجتماعی نخست‌وزیر.
۷ - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
۸ - دو نفر از صاحبان صنایع یا بازرگانان کشور به انتخاب وزیر علوم و آموزش عالی برای مدت سه سال. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
۹ - یکی از رؤسای دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی دولتی.
۱۰ - یکی از رؤسای دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی.

‌ریاست هیأت امنا‌ی به عهده وزیر علوم و آموزش عالی خواهد بود.

‌تبصره ۱ - دو نفر مذکور در بندهای ۹ و ۱۰ به وسیله وزیر علوم و آموزش عالی به ترتیب از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا‌غیر دولتی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند به نحوی که کلیه رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یکی بعد از دیگری در هر سال به این‌سمت انتخاب شوند.

‌تبصره ۲ - عضویت در هیأت امنا‌ی افتخاری است.

ماده ۳ ویرایش

صندوقها به وسیله یک رییس و تعداد لازم کارمند اداره خواهد شد.

‌رییس صندوقها برای مدت چهار سال به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و تصویب هیأت امنا‌ی با ابلاغ وزیر علوم و آموزش عالی منصوب می‌گردد و‌انتخاب مجدد وی بلامانع است. وظایف و حدود اختیارات رییس صندوقها را هیأت امنا‌ی تعیین خواهد کرد.

ماده ۴ ویرایش

جلسات هیأت امنا‌ی به پیشنهاد رییس صندوقها و دعوت وزیر علوم و آموزش عالی حداقل دو ماه یک بار تشکیل می‌گردد و هر جلسه با‌حضور حداقل دو سوم اعضا‌ی رسمیت می‌یابد. تصمیمات با شش رأی موافق اعضا‌ی حاضر در جلسه معتبر است. وزیر علوم و آموزش عالی می‌تواند‌اعضا‌ی هیأت امنا‌ی را برای تشکیل جلسات فوق‌العاده نیز دعوت نماید.

ماده ۵ ویرایش

وظایف و اختیارات هیأت امنا‌ی به شرح زیر می‌باشد:

‌الف - تعیین خط مشی و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوقها.

ب - انتصاب یا برکناری رییس صندوقها قبل از پایان مدت به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی.

ج - تصویب بودجه و ترازنامه سالانه صندوقها با توجه به اعتبارات اعطایی دولت و کمکهای مالی و سایر درآمدها از منابع مختلف.

‌د - تصویب سازمان صندوقها که از طرف رییس صندوقها پیشنهاد می‌شود.

ه - تعیین نحوه و میزان استفاده از کمک یا وام هر صندوق با توجه به امکانات صندوق.

‌و - تعیین میزان کمک هر یک از مؤسسات آموزش عالی به صندوق مربوط.

‌ز - تعیین سهمیه هر یک از صندوقهای رفاه دانشجویان از کمکی که برای صندوقها در قانون بودجه کل کشور تصویب می‌شود.

ماده ۶ ویرایش

اعتبارات صندوقهای رفاه دانشجویان از محل کمک سالانه دولت و کمکهایی که اشخاص و مؤسسات به هر صندوق می‌پردازند و وجوهی‌که از محل بازپرداخت وامها عاید می‌شود و بهره حاصل از وجوه صندوق تأمین می‌گردد. کمک مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی منحصراً به حساب‌همان صندوق منظور خواهد شد.

‌تبصره ۱ - کمک هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی به صندوق مربوط را هیأت امنا‌ی تعیین خواهد کرد. میزان این کمک از‌دو تا شش درصد کل درآمد و شهریه سالانه دانشجویان هر یک از مؤسسات مذکور خواهد بود.

‌تبصره ۲ - دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی کشور مکلفند هنگام دریافت شهریه از دانشجویان به میزان کمکی که هیأت امنا‌ی تعیین‌نموده است به حساب صندوق مربوط در بانک مرکزی یا بانک ملی ایران منظور و گزارش امر را به صندوق مربوط ارسال دارند.

ماده ۷ ویرایش

دانشجویان شاغل تحصیل دوره روزانه مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی که مؤسسه مربوط سهمیه مذکور در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده شش‌را به صندوق تأدیه نموده است و دانشجویان شاغل تحصیل در دوره‌های روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی همچنین دانشجویان شاغل‌تحصیل در مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور که آن مؤسسات به تشخیص وزارت علوم و آموزش عالی معتبر شناخته شده‌اند با توجه به استعداد و‌استحقاق مالی اولویت رشته‌های تحصیلی و عدم دریافت کمک از سازمانهای دیگر همچنین عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد و‌سایر علل و جهاتی که پرداخت وام یا کمک را ایجاب کند با رعایت مقررات این اساسنامه و در حدود امکانات هر صندوق از وام یا کمک صندوق‌مربوط استفاده خواهند کرد.

ماده ۸ ویرایش

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در مقابل دریافت کمک یا وام از صندوق موظفند تعهد بسپارند پس از اتمام تحصیل و خدمت وظیفه عمومی‌و یا معافیت از آن به تناسب میزان و مدت استفاده از کمک یا وام به نحوی که از طرف هیأت امنا‌ی تعیین خواهد شد در دستگاه‌های دولتی در داخل یا‌خارج کشور و یا در بخش خصوصی در داخل کشور خدمت نمایند و در صورت استنکاف از انجام خدمت موضوع این ماده مکلفند کلیه کمک یا وام‌دریافتی را با بهره صدی دوازده به صندوق مربوط پرداخت کنند.

‌تبصره - نحوه اجرای این ماده و مدت خدمت و ضوابط و ترتیب مربوط به وصول وام یا کمک مستنکفین از خدمت را هیأت امنا‌ی بنا به پیشنهاد‌وزارت علوم و آموزش عالی تعیین خواهد کرد.

ماده ۹ ویرایش

وجوه صندوقهای رفاه دانشجویان در حسابهای جداگانه که در بانک مرکزی ایران یا با موافقت بانک مذکور در بانک ملی ایران از طریق‌خزانه‌داری کل افتتاح خواهد شد نگاهداری می‌شود و کلیه پرداختها به وسیله صدور چک صورت می‌گیرد.

ماده ۱۰ ویرایش

کلیه چکها و اسناد مالی به امضای رییس صندوقها و مسئول امور مالی (‌ذیحساب) صندوقها معتبر خواهد بود ولی آنان می‌توانند در‌مواقع ضروری با جلب موافقت رییس هیأت امنا‌ی با مسئولیت خود اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض نمایند.

ماده ۱۱ ویرایش

رییس صندوقها عهده‌دار کلیه امور اجرایی صندوقها طبق مقررات اساسنامه و مصوبات هیأت امنا‌ی می‌باشد و نماینده قانونی صندوقها در‌تمام مراجع بوده و موظف است برای استیفای حقوق صندوقها در حدود قوانین اقدام نماید.

ماده ۱۲ ویرایش

رییس صندوقها دبیر هیأت امنا‌ی خواهد بود و بدون حق رأی در جلسات هیأت حضور خواهد یافت.

ماده ۱۳ ویرایش

سال مالی صندوقها از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود مگر سال اول که از تاریخ اجرای اساسنامه شروع‌و به آخر اسفند ماه خاتمه می‌یابد.

ماده ۱۴ ویرایش

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مشمول این اساسنامه مکلفند در آخر هر سال تحصیلی صورت اسامی و وضع تحصیلی دانشجویان‌استفاده‌کننده از کمک یا وام را به صندوق مربوط ارسال دارند و رییس صندوقها آخر هر سال مالی گزارش اقدامات صندوقها را به تفکیک برای اطلاع‌دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی ارسال نماید.

ماده ۱۵ ویرایش

موجودی پایان سال صندوقها به عنوان موجودی اول سال به حساب سال بعد منتقل خواهد شد و با رعایت مقررات این اساسنامه مورد‌استفاده قرار خواهد گرفت.

اساسنامه فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره به استناد قانون تشکیل صندوق رفاه دانشجویان پس از تصویب کمیسیونهای علوم و آموزش عالی،‌استخدام و دارایی مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۵۲۰۱۲۰۲۲ و پنجشنبه ۱۳۵۲۰۱۲۰۲۳، به ترتیب در جلسات بیست و پنجم و بیست و ششم‌و بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب کمیسیونهای استخدام و سازمانهای اداری، دارایی و علوم و آموزش عالی‌مجلس شورای ملی رسیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


منبع ویرایش

اساسنامه صندوق های رفاه دانشجویان