قانون اصلاح اساسنامه سازمان بین‌المللی کار

قانون اصلاح اساسنامه سازمان بین‌المللی کار - مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۳ مهر ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲ آبان ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

منبعویرایش

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دهم - ص. ۴۹۹۰