اساسنامه شرکت سهامی تاسیسات ساختمان

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه شرکت سهامی تاسیسات ساختمان - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲ خرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

فصل اول - مشخصات و موضوع شرکتویرایش

ماده ۱ویرایش

نام شرکت، نسیم صنعت یکتا می‌باشد.

ماده ۲ویرایش

مرکز اصلی شرکت تهران است و در صورت ضرورت شرکت می‌تواند با تصویب هیأت مدیره و تأیید مجمع عمومی در سایر نقاط ایران‌اقدام به تأسیس شعب و یا نمایندگی بنماید.

ماده ۳ویرایش

نوع شرکت، شرکت سهامی است.

ماده ۴ویرایش

مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۵ویرایش

موضوع شرکت و فعالیتهای آن به شرح زیر است:

الف - طرح‌ریزی و تهیه و نصب و نگاهداری تأسیسات ساختمانی شامل تأسیسات حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، تهیه و اجرای طرحهای مربوط به تأسیسات گاز و آب و فاضلاب و تامین مصالح واجرای ساختمان ب - تحصیل نمایندگی از سازندگان و یا فروشندگان وسائل مورد نیاز و مربوط به فعالیتهای شرکت و خرید و فروش این نوع وسائل.

ج - تأسیس کارخانه‌های تولید وسائل تأسیسات ساختمانی رأساً و یا از طریق مشارکت با مؤسسات داخلی و یا خارجی.

د - مشارکت در انجام کارهای مربوط به فعالیت شرکت با مؤسسات داخلی یا خارجی.

ه - انجام هر نوع کارهای مربوط به فعالیت‌های شرکت در مقابل دریافت حق‌الزحمه.

‌تبصره - در موارد مذکور در بندهای (ج) و (‌د) این ماده حداکثر سهام شریک یا شرکای خارجی بیش از ۴۹ درصد نخواهد بود.

ماده ۶ویرایش

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر طبق اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره‌خواهد شد.

ماده ۷ویرایش

سرمایه شرکت مبلغ هشتاد و دو میلیون ریال است که به هشتصد و بیست سهم یک صد ریالی تقسیم می‌شود و تماماً تأدیه شده و متعلق‌به دولت است.

‌فصل دوم - ارکان شرکتویرایش

ماده ۸ویرایش

ارکان شرکت عبارت است از مجمع عمومی، هیأت مدیره و حسابرسی.

ماده ۹ - مجمع عمومیویرایش

مجمع عمومی: نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر آبادانی و مسکن و وزیر دارایی و یک نفر دیگر از وزیران به انتخاب هیأت‌وزیران خواهد بود، ریاست مجمع با وزیر آبادانی و مسکن است.

‌مجمع عمومی شرکت حداقل دو بار در سال برای انجام وظایف مشروحه زیر بر حسب تصمیم رییس مجمع عمومی یا به تقاضای هیأت مدیره، یک بار‌در تیر ماه و بار دیگر در دی ماه تشکیل می‌شود.

‌وظایف مجمع عمومی

الف - رسیدگی به گزارش سالانه مدیر عامل و حسابرس و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.

ب - رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سالانه شرکت.

ج - انتخاب اعضای هیأت مدیره و حسابرس.

د - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیأت مدیره با رعایت مقررات استخدامی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری.

ه - تعیین حق‌الزحمه حسابرس.

و - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت بر اساس مقررات قانون محاسبات عمومی ناظر بر شرکت‌های دولتی با جلب نظر وزارت‌دارایی و همچنین تصویب تشکیلات و وظایف واحدهای شرکت.

‌ز - تصویب تشکیلات و وظایف واحدهای شرکت.

ح - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.

ط - اخذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده باشد.

ی - تصویب پیشنهادهای مربوط به سرمایه‌گذاری به منظور مشارکت.

ک - اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و ارجاع آن به داوری و انتخاب داور.

ماده ۱۰ویرایش

مجمع عمومی به طور فوق‌العاده بنا به تصمیم رییس مجمع یا به تقاضای هیأت مدیره یا حسابرس برای اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه یا انحلال شرکت تشکیل می‌شود.

ماده ۱۱ویرایش

هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند.

مجمع عمومی یکی از‌اعضاء را به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب می‌نماید.

‌تبصره ۱ - انتخاب مجدد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره و حسابرس بلامانع است.

‌تبصره ۲ - تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

‌تبصره ۳ - جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی شرکت و طبق دعوت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل تشکیل می‌شود.

ماده ۱۲ - وظایف هیات مدیرهویرایش

وظایف هیات مدیره به شرح زیر است:

۱ - تهیه طرح تشکیلات و تعیین وظایف هر یک از واحدهای شرکت.
۲ - تهیه آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط.
۳ - رسیدگی و تصویب معاملات یا عقد قراردادهایی که طبق آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی جزو وظایف و اختیارات هیأت مدیره است.
۴ - تعیین و معرفی امضاهای مجاز.
۵ - تهیه و تنظیم بودجه و برنامه سالانه.
۶ - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان.

‌تبصره - شرکت از نظر استخدامی تابع آیین‌نامه موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری خواهد بود.

ماده ۱۳ - مدیر عاملویرایش

‌مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و مسئول اداره امور شرکت می‌باشد و در برابر کلیه مقامات اعم از قضایی و اداری و اشخاص نماینده‌تام‌الاختیار شرکت بوده و امور شرکت را طبق این اساسنامه و مقررات مربوط اداره خواهد نمود و می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از‌اعضاء هیأت مدیره یا کارمندان ارشد شرکت تفویض نماید.

ماده ۱۴ - وظایف مدیر عاملویرایش

وظایف مدیر عامل به شرح زیر است:

۱ - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و فنی و مالی و اجرایی شرکت با رعایت مقررات مربوط.
۲ - استخدام و نصب و برکناری کارکنان طبق مقررات و با رعایت بودجه و سازمان مصوب.
۳ - امضای کلیه نامه‌های اداری و اسناد، افتتاح حساب در بانکها و صدور اجازه پرداختها با رعایت مقررات مربوط.
۴ - عقد قرارداد و انجام معاملات با رعایت مقررات مالی و آیین‌نامه معاملات شرکت.

ماده ۱۵ویرایش

کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضای مجاز معتبر است که حداقل یکی از امضاء‌کنندگان باید عضو هیأت مدیره باشد.

ماده ۱۶ - حسابرسویرایش

‌حسابرس شرکت به پیشنهاد وزیر دارایی از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود.

حسابرس در انجام وظایف مقرر در این اساسنامه‌و سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت برای بازرسی شرکتها مقرر است می‌تواند به دفاتر و اوراق و اسناد شرکت در هر موقع که لازم بداند مراجعه نماید و در صورتی که بی‌ترتیبی یا خلافی مشاهده نمود مراتب را کتباً به مدیر عامل اعلام و رفع آنها را خواستار شود و در صورت عدم‌توجه مدیر عامل به تذکرات و نظرات ابراز شده حق دارد ضمن اعلام مراتب به رییس مجمع تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را برای رسیدگی‌به موضوع بنماید.

‌حسابرس مکلف است با مراجعه به اوراق و اسناد و دفاتر شرکت گزارشی از وضع و امور مالی آن همراه با نظر خود نسبت به ترازنامه و حساب سود و‌زیان شرکت به مجمع عمومی تسلیم دارد.

فصل سوم - ترازنامه و حساب سود و زیانویرایش

ماده ۱۷ویرایش

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع می‌شود و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه حسابهای شرکت در آخر‌اسفند ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت حداکثر تا انقضای ماه سوم سال بعد باید تهیه و به مجمع عمومی تسلیم شود. یک نسخه از‌ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از تأیید هیأت مدیره توسط مدیر عامل قبلاً به حسابرس تسلیم خواهد گردید و حسابرس موظف است‌حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان نظر خود را نسبت به امور مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان طی گزارشی به‌مجمع عمومی تسلیم دارد و یک نسخه آن را برای اطلاع مدیر عامل شرکت بفرستد.

ماده ۱۸ویرایش

ده درصد از سود ویژه شرکت تا زمانی که ذخیره احتیاطی معادل یک چهارم سرمایه شرکت شود به عنوان ذخیره احتیاطی منظور‌می‌شود.

ماده ۱۹ویرایش

نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر نوزده ماده و پنج تبصره به استناد قانون شرکت سهامی تأسیسات ساختمان پس از تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام و‌آبادانی و مسکن مجلس سنا در جلسات ۱۳۵۲،۲،۳۰ و ۱۳۵۲،۳،۲ به ترتیب در جلسات چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد‌و پنجاه و دو به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، دارایی و آبادانی و مسکن مجلس شورای ملی رسیده است .

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - حسین خطیبی

منبعویرایش

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد هشتم - ص. ۴۳۱۴