مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۳

مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۲ مذاکرات مجلس شورای ملی دورهٔ بیست و سوم مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۲۴
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

دوره قانونگذاری بیست و سوم از شهریور ۱۳۵۰ تا ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ به نخست‌وزیری آقای امیرعباس هویدا بود. در این دوره ۶۳۱ قانون و دیگر تصمیم‌های قانونی به تصویب مجلس شورای ملی رسید که در ۱۵ جلد چاپ‌خانه مجلس شورای ملی آن را به چاپ رسانید . رییس مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا در دوره قانونگذاری بیست و سوم جعفر شریف‌امامی

پادشاه و شهبانو کابینه امیرعباس هویدا را به حضور می‌پذیرند - مجلس بیست و سوم
امیرعباس هویدا و کابینه‌اش مجلس دوره بیست و سوم

- سال ۱۳۵۰ ویرایش

- سال ۱۳۵۱ ویرایش

- سال ۱۳۵۲ ویرایش

- سال ۱۳۵۳ ویرایش

- سال ۱۳۵۴ ویرایش