ترجمه قرآن (قمشه‌ای)/زلزله

بنام خداوند بخشاینده مهربان

هنگامیکه زمین به سخت ترین زلزله ی خود به لرزه درآید. (۱)

و بارهای سنگین اسرار خود را بیرون افکند. (۲)

آدمی گوید زمین را چه پیش آید. (۳)

آنروز زمین مردم را به حوادث خویش آگاه سازد. (۴)

البته خدا به او چنین الهام کند. (۵)

در آنروز مردم از قبرها پراکنده بیرون آیند تا نتیجه ی اعمال خود را ببینند. (۶)

و هرکس بقدر ذره ای کار خیری انجام داده پاداش آنرا میبیند. (۷)

و هرکس بقدر ذره ای کار زشتی کرده کیفر آنرا خواهد دید. (۸)