ترجمه قرآن (قمشه‌ای)

خطای الگو: لطفاً پارامترهای خالی را حذف نکنید.


نامشخص , مترجم مهدی محیی‌الدین الهی قمشه‌ای
متن اصلی (عربی) قرآن در ویکی‌نبشته‌ی عربی موجود است.ردیف سوره معنی آیات نزول
۱ فاتحه آغازگر ۷ مکی
۲ بقره گاو ماده ۲۸۶ مدنی
۳ آل‌عمران خاندان عمران ۲۰۰ مدنی
۴ نساء زنان ۱۷۶ مدنی
۵ مائده خوان ۱۲۰ مدنی
۶ انعام چهارپایان ۱۶۵ مکی
۷ اعراف بلندی‌های میان بهشت و دوزخ ۲۰۶
۸ انفال ۷۵
۹ توبه ۱۲۹
۱۰ یونس نام یک پیامبر ۱۰۹
۱۱ هود نام یک پیامبر ۱۲۳
۱۲ یوسف نام یک پیامبر ۱۱۱
۱۳ رعد ۴۳
۱۴ ابراهیم نام یک پیامبر ۵۲
۱۵ حجر ۹۹
۱۶ نحل زنبور عسل ۱۲۸
۱۷ اسرا ۱۱۱
۱۸ کهف غار وسیع ۱۱۰
۱۹ مریم مادر عیسی مسیح ۹۸
۲۰ طه ۱۳۵
۲۱ انبیا پیامبران ۱۱۲
۲۲ حج ۷۸
۲۳ مومنون ایمان‌آوردگان ۱۱۸
۲۴ نور روشنایی ۶۴
۲۵ فرقان جداکننده حق از باطل ۷۷
۲۶ شعرا شاعران ۲۲۷
۲۷ نمل مورچه ۹۳
۲۸ قصص داستان‌ها ۸۸
۲۹ عنکبوت حشره‌ای به این نام ۶۹
۳۰ روم نام یک امپراتوری باستانی ۶۰
۳۱ لقمان نام یک حکیم ۳۴
۳۲ سجده ۳۰
۳۳ احزاب گروه‌ها ۷۳
۳۴ سبا قومی باستانی در یمن ۵۴
۳۵ فاطر شکافنده ۴۵
۳۶ یس (از حروف مقطعه) ۸۳
۳۷ صافات ۱۸۲
۳۸ ص (از حروف مقطعه) ۸۸
۳۹ زمر جماعت ۷۵
۴۰ غافر بخشاینده ۸۵
۴۱ فصلت بیان روشن ۵۴
۴۲ شوری مشورت ۵۳
۴۳ زخرف زینت ۸۹
۴۴ دخان دود ۵۹
۴۵ جاثیه به‌زانودرآمده ۳۷
۴۶ احقاف سرزمین قوم عاد ۳۵
۴۷ محمد ستوده‌شده-نام پیامبر اسلام ۳۸
۴۸ فتح گشایش و پیروزی ۲۹
۴۹ حجرات خانه‌ها ۱۸ مدنی
۵۰ ق (از حروف مقطعه) ۴۵
۵۱ ذاریات بادهای برافشاننده ۶۰
۵۲ طور نام کوهی در سینا ۴۹
۵۳ نجم ستاره ۶۲
۵۴ قمر ماه ۵۵
۵۵ رحمن بخشنده ۷۸
۵۶ واقعه رخداد (قیامت) ۹۶
۵۷ حدید آهن ۲۹
۵۸ مجادله درگیری ۲۲
۵۹ حشر برانگیختن ۲۴
۶۰ ممتحنه آزمون‌شده ۱۳
۶۱ صف صف کشیدن ۱۴
۶۲ جمعه آدینه ۱۱
۶۳ منافقون ستمکاران ۱۱
۶۴ تغابن ۱۸
۶۵ طلاق جدایی ۱۲
۶۶ تحریم جلوگیری ۱۲
۶۷ ملک ۳۰
۶۸ قلم ۵۲
۶۹ حاقه ۵۲
۷۰ معارج ۴۴
۷۱ نوح نام یک پیامبر ۲۸
۷۲ جن جن ۲۸
۷۳ مزمل ۲۰
۷۴ مدثر ۵۶
۷۵ قیامه ۴۰
۷۶ انسان آدمی ۳۱
۷۷ مرسلات ۵۰
۷۸ نبأ خبر ۴۰
۷۹ نازعات ۴۶
۸۰ عبس ۴۲
۸۱ تکویر ۲۹
۸۲ انفطار ۱۹
۸۳ مطففین ۳۶
۸۴ انشقاق ۲۵
۸۵ بروج ۲۲
۸۶ طارق ۱۷
۸۷ اعلی بلند مرتبه ۱۹
۸۸ غاشیه ۲۶
۸۹ فجر ۳۰
۹۰ بلد ۲۰
۹۱ شمس خورشید ۱۵
۹۲ لیل ۲۱
۹۳ ضحی ۱۱
۹۴ شرح توضیح ۸
۹۵ تین ۸
۹۶ علق ۱۹
۹۷ قدر ۵
۹۸ بینه ۸
۹۹ زلزله زلزله ۸
۱۰۰ عادیات ۱۱
۱۰۱ قارعه ۱۱
۱۰۲ تکاثر ۸
۱۰۳ عصر ۳
۱۰۴ همزه ۹
۱۰۵ فیل فیل ۵
۱۰۶ قریش نام قوم پیامبر ۴
۱۰۷ ماعون ۷
۱۰۸ کوثر ۳
۱۰۹ کافرون ناباوران ۶
۱۱۰ نصر ۳
۱۱۱ مسد ۵
۱۱۲ اخلاص نیت پاک ۴
۱۱۳ فلق طلوع صبح ۵
۱۱۴ ناس مردم ۶