ترجمه قرآن (قمشه‌ای)

متن اصلی (عربی) قرآن در ویکی‌نبشته‌ی عربی موجود است.


ردیف سوره معنی آیات نزول
۱ فاتحه آغازگر ۷ مکی
۲ بقره گاو ماده ۲۸۶ مدنی
۳ آل‌عمران خاندان عمران ۲۰۰ مدنی
۴ نساء زنان ۱۷۶ مدنی
۵ مائده خوان ۱۲۰ مدنی
۶ انعام چهارپایان ۱۶۵ مکی
۷ اعراف بلندی‌های میان بهشت و دوزخ ۲۰۶
۸ انفال هیجانی ۷۵
۹ توبه استدعای بخشش ۱۲۹
۱۰ یونس نام یک پیامبر ۱۰۹
۱۱ هود نام یک پیامبر ۱۲۳
۱۲ یوسف نام یک پیامبر ۱۱۱
۱۳ رعد رعد و برق ۴۳
۱۴ ابراهیم نام یک پیامبر ۵۲
۱۵ حجر سنگ ۹۹
۱۶ نحل زنبور عسل ۱۲۸
۱۷ اسرا گرفتاران ۱۱۱
۱۸ کهف غار وسیع ۱۱۰
۱۹ مریم مادر عیسی مسیح ۹۸
۲۰ طه (از حروف مقطعه) ۱۳۵
۲۱ انبیا پیامبران ۱۱۲
۲۲ حج از مناسک اسلام ۷۸
۲۳ مومنون ایمان‌آوردگان ۱۱۸
۲۴ نور روشنایی ۶۴
۲۵ فرقان جداکننده حق از باطل ۷۷
۲۶ شعرا شاعران ۲۲۷
۲۷ نمل مورچه ۹۳
۲۸ قصص داستان‌ها ۸۸
۲۹ عنکبوت حشره‌ای به این نام ۶۹
۳۰ روم نام یک امپراتوری باستانی ۶۰
۳۱ لقمان نام یک حکیم ۳۴
۳۲ سجده زانو زده پیشانی بر خاک گذاشته ۳۰
۳۳ احزاب گروه‌ها ۷۳
۳۴ سبا قومی باستانی در یمن ۵۴
۳۵ فاطر شکافنده ۴۵
۳۶ یس (از حروف مقطعه) ۸۳
۳۷ صافات به معنای افرادی است که در صف‌اند ۱۸۲
۳۸ ص (از حروف مقطعه) ۸۸
۳۹ زمر جماعت ۷۵
۴۰ غافر بخشاینده ۸۵
۴۱ فصلت بیان روشن ۵۴
۴۲ شوری مشورت ۵۳
۴۳ زخرف زینت ۸۹
۴۴ دخان دود ۵۹
۴۵ جاثیه به‌زانودرآمده ۳۷
۴۶ احقاف سرزمین قوم عاد ۳۵
۴۷ محمد ستوده‌شده-نام پیامبر اسلام ۳۸
۴۸ فتح گشایش و پیروزی ۲۹
۴۹ حجرات خانه‌ها ۱۸ مدنی
۵۰ ق (از حروف مقطعه) ۴۵
۵۱ ذاریات بادهای برافشاننده ۶۰
۵۲ طور نام کوهی در سینا ۴۹
۵۳ نجم ستاره ۶۲
۵۴ قمر ماه ۵۵
۵۵ رحمن بخشنده ۷۸
۵۶ واقعه رخداد (قیامت) ۹۶
۵۷ حدید آهن ۲۹
۵۸ مجادله درگیری ۲۲
۵۹ حشر برانگیختن ۲۴
۶۰ ممتحنه آزمون‌شده ۱۳
۶۱ صف صف کشیدن ۱۴
۶۲ جمعه آدینه ۱۱
۶۳ منافقون ستمکاران ۱۱
۶۴ تغابن خاموش ۱۸
۶۵ طلاق جدایی ۱۲
۶۶ تحریم جلوگیری ۱۲
۶۷ ملک پادشاه ۳۰
۶۸ قلم مداد ۵۲
۶۹ حاقه قابل اتصال ۵۲
۷۰ معارج ناله ها ۴۴
۷۱ نوح نام یک پیامبر ۲۸
۷۲ جن جن ۲۸
۷۳ مزمل صفت ۲۰
۷۴ مدثر مدرس ۵۶
۷۵ قیامه رستاخيز ۴۰
۷۶ انسان آدمی ۳۱
۷۷ مرسلات نوشته ها ۵۰
۷۸ نبأ خبر ۴۰
۷۹ نازعات یعنی فرشتگانی که جان‌ها را می‌گیرند ۴۶
۸۰ عبس چهره در هم كشيده ۴۲
۸۱ تکویر گلوله زدن ۲۹
۸۲ انفطار جدايي ۱۹
۸۳ مطففین كم فروشان ۳۶
۸۴ انشقاق شكاف ۲۵
۸۵ بروج برج ها ۲۲
۸۶ طارق تارك ۱۷
۸۷ اعلی بلند مرتبه ۱۹
۸۸ غاشیه یکی از نام هاي قیامت ۲۶
۸۹ فجر سحرگاه ۳۰
۹۰ بلد كشور ۲۰
۹۱ شمس خورشید ۱۵
۹۲ لیل شب ۲۱
۹۳ ضحی تقليد كردن ۱۱
۹۴ شرح توضیح ۸
۹۵ تین انجير ۸
۹۶ علق نظر گفت ۱۹
۹۷ قدر از مناسب اسلامي ۵
۹۸ بینه شواهد-دليل ۸
۹۹ زلزله زمين لرزه ۸
۱۰۰ عادیات طبيعي ۱۱
۱۰۱ قارعه گذشت نما ۱۱
۱۰۲ تکاثر توليد مثل ۸
۱۰۳ عصر زمان ۳
۱۰۴ همزه نام مذكر عربي ۹
۱۰۵ فیل فیل ۵
۱۰۶ قریش نام قوم پیامبر ۴
۱۰۷ ماعون زکات یا چیزهایی که مفید هستند ۷
۱۰۸ کوثر نام نهر آب ۳
۱۰۹ کافرون ناباوران ۶
۱۱۰ نصر پيروزي ۳
۱۱۱ مسد سد شده ۵
۱۱۲ اخلاص نیت پاک ۴
۱۱۳ فلق طلوع صبح ۵
۱۱۴ ناس مردم ۶