ترجمه قرآن (قمشه‌ای)/قریش

بنام خداوند بخشاینده مهربان

برای اینکه قریش با هم انس و الفت گیرند. (۱)

الفتی که در سفرهای زمستان و تابستان برقرار بماند. (۲)

پس باید یگانه خدای خانه ی کعبه را بپرستند. (۳)

که به آنها هنگام گرسنگی طعام داد واز ترس خطر آنانرا ایمن ساخت. (۴)